Marek Šmíd

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • narozen 27. května 1979 v Praze

 • 1990-1997 víceleté gymnázium v Praze-Michli

 • 1997-2004 studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2006 státní rigorózní zkouška (PhDr.) z politologie

 • 2006-2009 doktorandské studium politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2008-2010 spoluřešitel grantu Vatikán a Československo v letech 1918-1938 a odborný pracovník výzkumu a vývoje Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze

 • 2010-dosud odborný asistent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 2010-dosud pedagog Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

 • 2017-2019 řešitel grantu Vatikán a české země 1914-1918Hlavní oblasti vědeckého zájmu

 • české a světové dějiny 20. století

 • církevní dějiny 19. a 20. stoletíBibliografie


I. Monografie, autorské encyklopedické publikace


 • Nepřítel: první republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918– 1938. Brno 2012

 • Masaryk a česká Katolická moderna. Brno 2007

 • Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno 2015.

 • Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Olomouc 2013 - společně s Pavlem Markem

 • Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016.

 • Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928). Výběrová edice, Praha 2015. ŠMÍD Marek a kol. (eds.)

 • Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016.II. Články, kapitoly v týmových publikacích


 • 1/ Význam Nitry v československo-vatikánských vztazích v době první republiky. In: Studia Historica Nitriensia 16, 2012, č. 1–2, s. 92–108

 • 2/ Římské mise Kamila Krofty ve dvacátých letech 20. století. In: Jihočeský sborník historický (ročník 81). Supplementum 4, 2012, s. 93–107

 • 3/ Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1929–1938. In: Církevní dějiny 5 (č. 10), 2012, s. 107–116

 • 4/ Myšlenka stavovského státu u Jaroslava Durycha. In: Právněhistorické studie 42, 2012, s. 107–111

 • 5/ Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu ve dvacátých letech 20. století. In: Časopis Matice moravské 131 (č. 1), 2012, s. 65–88

 • 6/ Kardinál Pietro Gasparri – přední muž vatikánské diplomacie. In: Historica Olomucensia. Sborník prací historických 42 (č. 30), 2012, s. 101–114

 • 7/ Osobnost Benita Mussoliniho a obraz italského fašismu v českém katolickém prostředí v kontextu první republiky. In: Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 50 (č. 4), 2012, s. 127–144

 • 8/ Andrej Hlinka a recepcia jeho osobnosti a diela v českom prostředí. In: Historický zborník 22 (č. 2),2011, s. 102–111

 • 9/ Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1918–1929. In: Církevní dějiny 4 (č. 7), 2011, s. 55–62

 • 10/ Pohled na Jana Šrámka z papežského stolce v době první republiky. In: Pavel Marek (ed.): Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011, s. 218–228

 • 11/ K příčinám politizace katolických intelektuálů v meziválečném Československu. In: Pavel Marek (ed.): Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011, s. 337–345

 • 12/ Všeobecný strach Vatikánu ze svobodných zednářů v ČSR. In: Historica Olomucensia. Sborník prací historických 40, 2011, č. 28, s. 125–140

 • 13/ Nárys vnímání významných českých politiků v době první republiky z pohledu Svatého stolce. In: Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 46 (č. 4), 2011, s. 66–82

 • 14/ Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky. In: Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3 (č. 1), 2011, s. 60–76

 • 15/ T. G. Masaryk v slovenských a českých středoškolských učebnicích dějepisu. In: Studia Historica Nitriensia 15, 2010, s. 272–298

 • 16/ Reflexe meziválečného působení českých katolických intelektuálů v poválečné historiografii. In: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno 2010, s. 235–241

 • 17/ Vztah Tomáše Garrigua Masaryka k české Katolické moderně na přelomu 19. a 20. století. In: Masarykův sborník XIV., 2006–2008. Praha 2009, s. 267–282

 • 18/ T. G. Masaryk a čeští katolíci. In: T. G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní

 • vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4.–5. září 2007 v Brně. Praha 2008, s. 85–95

 • 19/ Stavovský stát očima českých katolických intelektuálů v letech 1918–1938. In: Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007. Brno 2008, s. 184–193

 • 20/ Vzestup a pád Katolické moderny na přelomu 19. a 20. století. In: Na pozvání Masarykova ústavu 4, 2007, s. 107–117

 • Masarykův vztah ke Katolické moderně. In: Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, s. 79–91                                                                                                                                

 • 22/ Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky. In: Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3 (č. 1), 2011, s. 60–76

 • 23/ Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1918–1929. In: Církevní dějiny 4 (č. 7),2011, s. 55–62

 • 24/ Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve vatikánských archivech v letech 1918–1929. In: Církevní dějiny 3 (č. 5), 2010, s. 39–50

 • 25/ Cesta prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka do Nitry. In: História 9 (č. 3–4), 2009, s. 81–85

 • 26/ Rozuměl T. G. Masaryk Katolické moderně? In: Teologie & Společnost 4 (č. 2), 2006, s. 33–37

 • 27/ Rozuměla česká Katolická moderna T. G. Masarykovi? In: Teologie & Společnost 4 (č. 3), 2006,s. 19–22

 • 28/ Masarykův konflikt s katolickou církví na přelomu 19. a 20. století. In: Historický obzor 12 (č. 11–12), 2001, s. 265–270

 • 29/ Vztah Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Dostála-Lutinova na přelomu 19. a 20. století, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 2, s. 137-150.

 • 30/ T. G. Masaryk a Slováci. Proměny vnímání osobnosti T. G. Masaryka ve slovenské historiografii po roce 1989, in: T. G. Masaryk a Slované, ed. Vratislav Doubek a kol., Praha 2013, s. 221-233.

 • 31/ Příspěvek ke vztahu Čechů a Slováků po vzniku společného československého státu v roce 1918, Kultúrne dejiny 4, 2013, č. 2, s. 232-259.

 • 32/ Postava Jana Husa jako předmět sporu mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Hus a Masaryk: Hledání národní tradice a identity. Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 163. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dalších příspěvků, Praha 2013, s. 32-43

 • 33/ Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého a Josefa Konstantina Miklíka, Moderní dějiny 21, 2013, č. 1, s. 10-37.

 • 34/ Pietro Ciriaci - neúspěch v Československu klíčem k jeho dalšímu vzestupu?, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2013, č. 32, s. 55-73.

 • 35/ Patriarcha Karel Farský. Příspěvek k životopisu prvního patriarchy Církve československé v letech 1924-1927, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 1, s. 28-47.

 • 36/ Apoštolská nunciatura v Praze v meziválečném období, Studia Historica Nitriensia 17, 2013, č. 2, s. 80-92.

 • 37/ Die Persönlichkeit von Edvard Beneš aus der Perspektive des Heiligen Stuhls und des tschechoslowakischen politischen Katholizismus in den Jahren 1918-1938, in: Edvard Beneš. Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Collegium Carolinum, 2013, s. 59-69.

 • 38/ Obtížné zakotvení lidovců v politickém systému první ČSR. Parlamentní volby v roce 1925 a Československá strana lidová, Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 559-581.

 • 39/ Dramatický osud apoštolského nuncia Saveria Rittera v období nesvobody (1938-1945), in: Období nesvobody, eds. Jaromír Tauchen a Karel Schelle, Ostrava 2014, s. 225-235.

 • 40/ Giovanni Panico e il suo periodo cecoslovacco negli anni Trenta, Note di storia e cultura salentina. Miscellanea di studi “Mons. Grazio Gianfreda“ 24, 2014, Lecce: Edizioni Grifo, s. 171-181.

 • 41/ Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu a postavení Československé strany lidové v polovině třicátých let 20. století, Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 115-133.

 • 42/ Marmaggiho aféra. Největší diplomatická roztržka mezi ČSR a Svatým stolcem v meziválečném období, Církevní dějiny 7, 2014, č. 14, s. 40-49.

 • 43/ Marmaggiho československá mise ve 20. letech 20. století, Paginae Historiae 22, 2014, č. 2, s. 401-408.

 • 44/ Obsazení biskupského stolce po skonu českobudějovického biskupa Josefa Antonína Hůlky v roce 1920, Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 321-335.

 • 45/ Osobnost jihočeského rodáka, kněze a politika Františka Jana Kroihera. „Narodil se na jihu Čech a tomuto kraji zůstal věren podnes“, in: Aktuální otázky výchovy k občanství, eds. Helena Pavličíková a kol., České Budějovice 2014, s. 65-74.

 • 46/ Papež Pius XII. a poválečné Československo, in: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, eds. Jiří Petráš a Libor Svoboda, Praha 2014, s. 126-133.

 • 47/ Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Říma na jaře 1938, Dvacáté století - The Twentieth Century 6, 2014, č. 1, s. 140-153.

 • 48/ Svatý stolec na počátku první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 47, 2014, č. 37, s. 147-159.

 • 49/ Změny na svatopetrském stolci v předvečer druhé světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 46, 2014, č. 35, s. 179-195.

 • 50/ Odraz konzumerismu ve stravování současné české populace a proměny stravování po roce 1989, in: Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, eds. Pavel Hejtman a kol., České Budějovice 2014, s. 125-136 - společně se Šmídovou Zuzanou

 • 51/ Ciriaciho aféra v roce 1933. Konflikt, jenž opět hrozil přerušením diplomatických styků mezi Československem a Svatým stolcem, Církevní dějiny 8, 2015, č. 18, s. 26-34.

 • 52/ Diplomatické styky Svatého stolce a nacistického Německa po nástupu Adolfa Hitlera k moci, in: Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften, eds. Alena Jaklová a Anja Edith Ference, Brno 2015, s. 209-226.

 • 53/ Mons. prof. ThDr. František Cinek a jeho dílo K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925, in: Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., ed. Pavel Marek, Olomouc 2015, s. 206-215.

 • 54/ Pohled na konkláve a volbu papeže Pia XI. z československé perspektivy, Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy 63, 2015, č. 1, s. 137-150.

 • 55/ Změny na svatopetrském stolci v roce 1958 a jejich reflexe v Československu, in: Československo v letech 1954-1962, eds. Jiří Petráš a Libor Svoboda, České Budějovice 2015, s. 353-362.

 • 56/ Il ruolo dei nunzi apostolici nell’ambiente cattolico ceco della Prima Repubblica cecoslovacca, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 119-132.

 • 57/ Nuncjatura apostolska bez nuncjusza w Czechosłowacji okresu międzywojennego, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 9, 2015, č. 2, s. 168-184.

 • 58/ T. G. Masaryk ve veřejné sféře. Náboženské, politické a publicistické boje, in: Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918, ed. Ivo Cerman, Praha 2016, s. 637-647.

 • 59/ Situace katolické církve v Německu po nástupu A. Hitlera k moci v roce 1933, in: Ecclesia docta: Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, eds. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková a Stefan Scholz, Praha 2016, s. 439-451.

 • 60/ Předpoklady pro obnovení československo-vatikánských jednání v období konkláve roku 1963, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 223-243.

 • 61/ The personage of Vatican dignitary, diplomat, and priest Antonino Arata before his arrival in the Baltics in the 1930s, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 159-173

 • 62/ Československo-rakouské vztahy v období první republiky, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 27, 2016, č. 5-6, s. 128-133.

 • 63/ Monsignor Otakar Švec. Zapomenutý příběh spolupracovníka apoštolské nunciatury v Praze, Církevní dějiny 9, 2016, č. 20, s. 47-56.

 • 64/ Benito Mussolini a italský fašismus. Proměna regionálního hnutí v celonárodní politickou stranu, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 44-47.

 • 65/ T. G. Masaryk ve veřejné sféře. Náboženské, politické a publicistické boje, in: Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918, ed. Ivo Cerman, Praha 2016, s. 637-647.

 • 66/ Situace katolické církve v Německu po nástupu A. Hitlera k moci v roce 1933, in: Ecclesia docta: Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, eds. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková a Stefan Scholz, Praha 2016, s. 439-451

 • 67/ Předpoklady pro obnovení československo-vatikánských jednání v období konkláve roku 1963, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 223-243.

 • 68/ The personage of Vatican dignitary, diplomat, and priest Antonino Arata before his arrival in the Baltics in the 1930s, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 159-173.

 • 69/ Československo-rakouské vztahy v období první republiky, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 27, 2016, č. 5-6, s. 128-133.

 • 70/ Benito Mussolini a italský fašismus. Proměna regionálního hnutí v celonárodní politickou stranu, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 44-47.
Recenze

 • Štefan Kucík – Jaroslav Vaculík a kol.: Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918)…, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 317-321.

 • Róbert Letz, Martin Vašš, Jaroslava Roguľová a kol., Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov…, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 275-278.

 • Monsignor Giovanni Panico, významný vatikánský diplomat, Církevní dějiny 9, 2016, č. 19, s. 106-108.


Poslední změna: 30. listopad 2017 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám