Prokop Brož

  ThLic. Prokop Brož, Th.D.

  Katedra systematické teologie a filosofie


  Kontakt:


  informační systém UK


  materiály ke stažení
  Školy, kvalifikace, práce

  • Od r. 2009 člen redakce Perspektiv

  • Od r. 2008 externí vyučující katedry systematické teologie na CMTF UP Olomouc

  • V r. 2008 ukončení doktorské studia na KTF UK (disertační práce: „Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera“)

  • Od r. 2007 sídelní kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

  • V letech 2004-2006, 2008-2009 fakultním kaplanem na KTF UK

  • Od r. 2003 odborný asistent na katedře systematické teologie KTF UK

  • Od r. 2003 člen Teologické italské asociace (ATI)

  • 2001-2003 Studium na Papežské Universitě Gregoriana v Římě (licenciátní práce: „Universalisierung des Geschehnisses Jesu Christi «ad communionem aedificandam». Ein Zugang zur Kirche anhand des Werkes von H. U. von Balthasar“)

  • 1997 kněžské svěcení a působení v duchovní správě (Nová Paka, 1997-1998, Kutná Hora, 1998-2001) a ve školství (Gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře, 1998-2001)

  • Od r. 2004 člen Akademického senátu KTF a člen Akademického senátu UK

  • 1996 jáhenské svěcení a jáhenská praxe (Deštné v Orlických horách, Polná u Jihlavy)

  • 1991-1996 filozofická a teologická studia na Papežské Lateránské Universitě v Římě


  Bibliografie


  1) původní práce a  články

  • P. Brož, „Filioque: Jinakost v Bohu jako přemíra plnosti v dějinném hledání kolem „filioque“ (Filioque: L’alterit? in Dio come pienezza smisurata, nella indagine storica intorno al “filioque”)“, in P. Kubin, M. Mikulcová, D. Svoboda (edd.), Omnia autem probate. Sborník Katolické teologické fakulty sv. VII. in memoriam doc ThDr. PhDr. Karla Vrány, Praha: Universita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2005 (ISBN 80-246-0904-5), 108-125.

  • P. Brož, „Hledání ztraceného obrazu. Lekce z teologické epistemologie“, in Studia theologica 23 (2006) (ISSN 1212-8570), 77-82.

  • P. Brož, „Johann Adam Möhler (1796-1838) – církevní otec novověku“, in Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, E. Krumpolc, J. Poláková, C.V. Pospíšil (edd.), Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007 (ISBN 978-80-7195-138-4), s. 231-244.

  • P. Brož, Athanasius – důležitý předěl ve vývoji J. A. Möhlera, in Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, V. Novotný (ed.), Praha: Universita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2008 (ISBN 978-80-246-1505-9), 45-59.

  • P. Brož, „Církev jako společnost. Jak lze propojit hierarchický model církve s modelem komunitním“, in Teologické texty 2/2006 (ISSN 0862-6944), str.101-101.

  Články v MKR Communio

  • P.Brož, „Křest jako účast na Kristu  v jeho Mystickém těle Církvi“, in MKR Communio 2 (2004) (ISSN 1211-7668), 136-158.

  • P. Brož, „Nedostatek jako místo zjevení“, in MKR Communio 1 (2006) (ISSN 1211-7668), str. 47-60.

  • P. Brož, „Církev působí eucharistii, eucharistie působí církev“, in MKR Communio 2 (2006) (ISSN 1211-7668), str. 180-196.

  • P. Brož, „Pokání a usmíření coby svátost“, in MKR Communio 1 (2007) (ISSN 1211-7668), 21-37.

  • P. Brož, „Křesťanská identita. Její uchovávání a předávání“, in MKR Communio 2 (2008) (ISSN 1211-7668), 178-205.

  2) učebnice a učební texty

  • P.Brož, „Anselm z Canterbury – Nutnost a svoboda“, in K.Bauer, P.Jandejsek, I.Noble (edd.), Hledání Ježíšovy tváře. Christologická čitanka, Praha: Jabok 2008 (ISBN 978-80-904137-5-7), s. 19-31.

  • P.Brož, „Hans Urs von Balthasar – Trinitární christologie“, in K.Bauer, P.Jandejsek, I.Noble (edd.), Hledání Ježíšovy tváře. Christologická čitanka, Praha: Jabok 2008 (ISBN 978-80-904137-5-7), s. 96-103.

  Studijní materiály (scriptum) pro kurs:

  • Úvod do teologie 2003-2004, (05/06, 07/08, 08/09)

  • Ekleziologie 2003-2004, (04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09)

  • Ekumenismus 2003-2004 (idem)

  • Teologická antropologie 2008-2009

  3) Překlady, posudky a odborné recenze

  • Dobrozdání k: C. V. Pospíšil, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2006, doplňky k 2. a 3. vydání.

  • Odborná recenze překladu prof. C.V. Pospíšila: Benedikt XVI., Encyklika Deus caritas est, Praha: Paulínky 2006 (ISBN 80-86949-03-6).

  • Odborná recenze překladu J. Kratochvíla: Benedikt XVI., Posynodální apoštolská exhortace Sacramentum caritatis, Praha: Paulínky 2007 (ISBN 978-80-86949-32-1).)

  Překlady:

  • Benedikt XVI., Encyklika Spe salvi o křesťanské naději, Praha: Paulínky 2008 (ISBN 978-80-86949-41-3).

  • Benedikt XVI., Mariánské myšlenky. Z textů papeže Benedikta XVI. vybral Lucio Coco, Praha: Paulínky 2008 (ISBN 978-80-86949-47-5).

  • Benedikt XVI., Myšlenky o svatém Pavlovi. Úvahy papeže Benedikta XVI. u příležitosti Roku svatého Pavla, Praha: Paulínky 2009 (ISBN 978-80-86949-61-1).

  • E. Bianchi, Klíčová slova křesťanské spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009 ().

  • Ch. Schütz, „Ježíš Kristus naprostá evangelní rada“, MKR Communio 4 (2004) (ISSN 1211-7668), 231-241.

  • P. Henrici, „Trilogie Hanse Urse von Balthasara, teologie evropské kultury“, MKR Communio 2 (2005) (ISSN 1211-7668), 140-150.

  • J.-H. Tück, „H.U. v.Baltahsar, Nadčasový prostředník“, MKR Communio 2 (2005) (ISSN 1211-7668),  133-139.

  • K. Ballestrem, „Katolická církev a lidská práva“, MKR Communio 3 (2006) (ISSN 1211-7668), 279-302.

  • G. Greshake, „Bůh a jeho slovo. Glosa k poměru mezi křesťanstvím a islámem“, in MKR Communio 3 (2007) (ISSN 1211-7668), 277-281.

  • B. Y. Trémel, „"Zůstávat" v janovských spisech: věrnost ve víře nebo v lásce?“, in MKR Communio 4 (2007) (ISSN 1211-7668), 362-374.

  • M. Figura, „Teologický a mystický význam Ježíšova proměnění u církevních otců“, in MKR Communio 2 (2008) (ISSN 1211-7668), 152-162.

  • E. Schockenhoff, „Léčka se přetrhla. Svoboda ve světle víry“, in MKR Communio 3 (2008) (ISSN 1211-7668), 233-251.

  • A. M. Haas, „Láska – tvar křesťanského života“, in MKR Communio 4 (2008) (ISSN 1211-7668), 355-369.

  4) Licenciátní (rigorózní) práce a disertační práce

  • P. Brož, Universalisierung des Geschehnisses Jesu Christi «ad communionem aedificandam». Ein Zugang zur Kirche anhand des Werkes von H. U. von Balthasar, (Licenciátní práce), Řím: PUG 2003.

  • P. Brož, Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera, Praha: KTF UK 2007.

  5) účast na řešení grantů

  • Grantová agentura Univerzity Karlovy, Grant-funded Project Nr. 408/2005/A-TFP/KTF: The Church in the Concept of J. A. Möhler, závěrečná zpráva:http://www.cuni.cz/files/gauk/html2006/408_05-c.htm.

  6) populární články, recenze

  • P. Brož, „Ctirad Václav Pospíšil, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Druhé, upravené a rozšířené vydání, Praha: Krystal OP 2002“, in Teologické texty 1(2004) (ISSN 0862-6944), 38-40.

  • P. Brož, „Království v sobě rozdvojené padne“, in Katolický týdeník  5(2004) (ISSN 0862-5557), str. 7.

  • P. Brož, „Učinil Bůh spravedlnosti zadost?“, in Katolický týdeník  9 (2005) (ISSN 0862-5557), str. 3.

  • P. Brož, „Johann Adam Möhler - cirkevni otec novověku“, in Katolický týdeník  32 (2005) (ISSN 0862-5557), str. 7.

  • P. Brož, rozhovor s D. Dukou, „O zasvěceném životě v dnešní církvi“, in MKR Communio 3-4 (2004) (ISSN 1211-7668), str. 321-340.

  • P. Brož, rozhovor s ac.malířem J. Šerých, „Jak bolí Bůh?“, in MKR Communio 3 (2005) (ISSN 1211-7668), str. 226-231.

  • P. Brož, rozhovor s V. Kodetem, „Obnova v Duchu svatém“, in MKR Communio 4 (2005) (ISSN 1211-7668), str. 387-398.

  • P. Brož, Ctirad Václav Pospíšil, Hermeneutika mystéria. Strutkury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, Praha - Kostelní Vydří 2005, 254 str., in Teologické texty 2 (2006) (ISSN 0862-6944), str. 108-109.

  • P. Brož, Proč je Panna Maria nazývána Prostřednicí všech milostí?, In Katolický týdeník  18 (2006) (ISSN 0862-5557), str. 7.

  • P. Brož, „Dialog církví by měl především obohacovat. Písmo svaté může být vykládáno různými způsoby“, in KT 25 (2006) (ISSN 0862-5557), str. 7.

  • P. Brož, „Mohu jít na bohoslužby jiných církví?“, in KT 34 (2006) (ISSN 0862-5557), str. 7.

  7) Citace

  • P. Brož, „Filioque: Jinakost v Bohu jako přemíra plnosti v dějinném hledání kolem „filioque“ (Filioque: L’alterit? in Dio come pienezza smisurata, nella indagine storica intorno al “filioque”)“, in P. Kubin, M. Mikulcová, D. Svoboda (edd.), Omni autem probate. Sborník Katolické teologické fakulty sv. VII. in memoriam doc ThDr. PhDr. Karla Vrány, Praha: Universita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2005 (ISBN 80-246-0904-5), 108-125. citováno in V. C. Pospíšil, Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Praha – Kostelní Vydří 2007 (ISBN 978-80-7195-123-0), s. 363.  Poslední změna: 4. říjen 2018 11:16 
  Sdílet na: