Tomáš Matějec

ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS studium


Školy, kvalifikace, práce

 • 2015 KTF UK, Katedra biblických věd, lektor

 • 2010–2015 KTF UK, magisterské studium oboru katolická teologie

 • 2003–2009 FP TUL, Katedra českého jazyka a literatury, odborný asistent

 • 2000–2008 FF UK, Ústav české literatury a literární vědy, doktorské studium (dějiny literatury)

 • 1993–1999 FF UK, magisterské studium oborů český jazyk a literatura – latina


Bibliografie


Články

 • Z minulosti poznávání Blízkého východu v českých zemích: Veleslavínův překlad Itineraria Sacrae Scripturae z roku 1592. Orientalia antiqua et nova XV, 2015 (v tisku).

 • Příhody Václava Vratislava z Mitrovic a jejich osudy v české literární historii. Historie – otázky – problémy, 2014, roč. 6, č. 2, s. 147–154.

 • František Jan Vavák a Staré paměti kutnohorské Jana Kořínka. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, Slavica Pragensia XLII, 2014, s. 185–190.

 • Svědectví písemné pozůstalosti Františka Jana Vaváka o poměru mezi rukopisem a tiskem. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 2013 (v tisku).

 • Žalmové parafráze Jiřího Strejce v Kocínově překladu útěšného traktátu z roku 1592. Historie – otázky – problémy, 2013, roč. 5, č. 2, s. 217–223.

 • Napoleon a revoluční Francie v satirické skladbě Františka Jana Vaváka z let 1798–1799. In: Jeden jazyk naše heslo buď VII: Napoleonská Evropa a česká společnost. Red. Viktor Viktora aj. Radnice: Spolek divadelních ochotníků; Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2013, s. 59–67.

 • Vavákovy verše o počasí a úrodě. In: Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Liberec: Technická univerzita, 2008, s. 128–133.

 • Píseň o životě sv. Jana Nepomuckého ze sborníčku Václava M. Pešiny z Čechorodu (1856). In: Eurolingua & Eurolitteraria 2006. Liberec: Technická univerzita, 2007, s. 134–148.

 • Rukopisná skladba z poloviny 18. století jako příklad česko-latinského makaronismu. In: Eurolitteraria & Eurolingua 2005. Opera Academiae paedagogicae Liberecensis, series bohemistica, 2005. Liberec: Technická univerzita, 2005, s. 53–57, ISBN 80-7372-040-X.

 • Balbínův výklad o epigramu. (Verisimilia kap. 5, část 2., § 6.) In: Eurolingua 2004. Opera Academiae paedagogicae Liberecensis, series bohemistica, sv. III., 2005, s. 205–217.

 • Poznámka o verši sousedského dramatu. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.–29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: Albert, 1999, s. 289–294.


Edice

 • Žalmové neb Zpěvové svatého Davida. Žalmové parafráze Jiřího Strejce podle vydání z roku 1598 s variantami podle vydání z let 1587 a 1596. K vydání připravil a úvodní studii napsal Tomáš Matějec. Praha: Strahovská knihovna, 2014.


Recenze

 • Šedová, M. – Severová, M.: Latina pro právníky. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů, 2000, roč. 42, č. 1–2, s. 118–120.


Poslední změna: 24. září 2020 14:53 
Sdílet na: