doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

  katedra biblických věd


  Kontakt:


  IS studium


  osobní www-stránky


  Školy, kvalifikace, práce

  • 1997-2000 doktorské studium na UK v Praze (Th.D.)

  • 1995-1996 semestrální studium hebrejštiny, historie a archeologie na Hebrew University v Jeruzalémě

  • 1994-1997 studium na Pontificio Istituto Biblico v Římě ukončené licenciátem biblických věd (S.S.L.)

  • 1994 licenciát teologie na UK v Praze (ThLic.)

  • 1990-1992, 1993-1994, 1997- odborný asistent na Katolické teologické fakultě UK v Praze

  • 1988-1993 pastorační kněžská služba v královéhradecké diecézi

  • 1981–1988 studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze – Litoměřicích (1983–1985 základní vojenská služba)

  • 2001- active member of Catholic Biblical Association of America

  • 2001- stálý korespondent Old Testament Abstracts

  Bibliografie

  • Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme! (Gal 5,25). Duch svatý v biblické spiritualitě člověka povolaného Bohem, Praha 1998.

  • La partecipazione dei fedeli all'unico sacerdozio di Cristo. Struttura – esegesi – teologia di Eb 10,19-25. In: Sborník Katolické teologické fakulty, Praha 1998, s. 56-100.

  • Církev a synagóga v prvním století. Dialog a kontroverze, Teologické texty 1/10, 1999, s. 11-14.

  • Kritické poznámky k ČEP - List Židům, Informační bulletin České biblické společnosti, 2/1999, s. 11-13.

  • La fortezza nelle debolezze. Studio di spiritualita biblica, in: J. Brož (ed.), Tón logón asfaleia. Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, Praha 2000, s. 13-42.

  • Melchisedech v listu Židům a v kumránských textech, in: P. Kubín (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty, svazek III., Praha 2000, s. 9-23.

  • Kristovo kněžství zdola, nebo shora?, Distance 3, 2000, s. 34-41.

  • Význam komunity pro život podle Božího povolání v biblických pramenech, in: Identita církve - identifikace s církví, J. Hojda (ed.), Svitavy 2002, s. 28-41.

  • Předloha biblické spirituality Božího povolání, in: In omnibus caritas. Sborník KTF UK, sv. IV, k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. J. Kadlece, P. Kubín (ed.), Praha 2002, s. 74-100.

  • Le parole di Gesu in croce (Lc 23). Compendio della preghiera di Ges? secondo il Vangelo di Luca, in: San Lucca evangelista testimone della fede che unisce. Atti del Congresso internazionale Padova, 16-21 Ottobre 2000, G. Leonardi (ed.), Padova 2002, s. 315-326.

  • From Allegory to the Four Senses of Scripture. Hermeneutics of the Church Fathers and of the Christian Middle Ages, in: Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, P. Pokorný - J. Roskovec (ed.), WUNT 153, Tübingen 2002, s. 301-309.

  • Panna Maria v janovských spisech, in: Maria z Nazareta. Plnost člověka a jádro církve, J. Hojda (ed.), Svitavy - Řím 2003, s. 75-90; publikováno též in: Mozaika: Mariánská úcta. Sborník pro premonstrátský život, G.T. Biňovec - J.Z.M. Jordánek (ed.), Praha 2003, s. 36-49.

  • Chvalozpěv Panny Marie ve světle syrských překladů, Mozaika: Mariánská úcta. Sborník pro premonstrátský život, G.T. Biňovec - J.Z.M. Jordánek (ed.), Praha 2003, s. 50-58.

  • Očišťování povolání podle biblických pramenů, in: Sborník KTF, sv. V, P. Kubín (ed.), Praha 2003, s. 53-78.

  • Eucharistie a její poselství pro křesťanský život podle Nového zákona, in: Teologická teorie v pastorační praxi, J. Šrajer (ed.), České Budějovice 2004, s. 22-42.

  • Jednota srdce a života (Sk 4,32-35), in: Mozaika. Sborník pro premonstrátský život: Sv. Augustin a jeho řehole, G.T. Biňovec - Ř.J. Žáček (ed.), Praha - Strahov 2004, s. 15-20.

  • Kříž v biblické spiritualitě, in: Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VI, M. Mikulicová - P. Kubín (ed.), Praha 2004, s. 43-80.

  • Obrácení v hlásání Ježíše Krista a v apoštolské církvi, in: Teologická teorie v pastorační praxi, J. Šrajer (ed.), České Budějovice 2004, s. 76-87.

  • Překážky modlitby podle Janova evangelia, Mozaika. Sborník pro premonstrátský život: Sv. Augustin a jeho řehole, G.T. Biňovec - Ř.J. Žáček (ed.), Praha - Strahov 2004, s. 21-32.

  • The Temptations of Jesus according to Luke 4:1-13. The Spiritual Discernment of Jesus and of the Church, in: Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VI, M. Mikulicová - P. Kubín (ed.), Praha 2004, s. 22-42.

  • A Karizmatikus személyiség és az egyházi közösség kölcsönhatása a páli misszióban (The Interaction of the Charismatic Personality and of the Church Communities in the Pauline Mission), in: Világi közösség, vallási közösség - Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2003, G. Benyik (ed.), Szeged 2004, s. 73-83.

  • Ježíšova pokušení – škola duchovního rozlišování pro církev, Communio 1, 2005, s. 40-63.

  • Boží slovo ve Starém zákoně – základní strukturující prvek biblické spirituality, in: P. Kubín – M. Mikulicová – D. Svoboda, Sborník KTF, sv. VII, Praha 2005, s. 182-193.

  • Duch svatý – princip duchovního života podle biblických pramenů, MKR Communio 9, č. 4, 2005, s. 356-379.

  • Cesta k sapienciálnímu čtení Bible, Distance 8. roč, č. 3, 2005, s. 33-41.

  • Kněžství Ježíše Krista a služebné kněžství podle novozákonních pramenů, in: kolektiv autorů, O služebném kněžství, Svitavy 2006, s. 18-39.

  • Některé přístupy k otázce „historického Ježíše“ a jejich zhodnocení, in: J. Brož – M. Mikulicová, Sborník KTF VIII – K 100. výročí narození prof. ThDr. Jana Merella, Praha 2006, s. 27-50.

  • Moudrost k uzdravení. Setkání řecko-římské moudrosti s uzdravujícím mesiášským Učitelem – Kristem, Teologické texty 17, 3/2006, s. 142-144.

  • Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Český katolický překlad, Kostelní Vydří 2006. – J Brož: Leviticus – překlad, úvod a výkladové poznámky, s. 271-353; dohotovení poznámek k Numeri.

  • Boží slovo jako východisko novozákonní teologie a spirituality, in: kolektiv autorů, O Božím slově. Sborník přednášek z teologické konference, konané Diecézním teologickým institutem v Hradci Králové 13.-15.3.2006, Svitavy 2007, s. 22-40

  • Principy biblické exegeze u církevních otců, in: kolektiv autorů, O Božím slově. Sborník přednášek z teologické konference, konané Diecézním teologickým institutem v Hradci Králové 13.-15.3.2006, Svitavy 2007, s. 41-50.

  • Studium Písma svatého jako „duše teologie“, in: J. Brož – M. Mikulicová (ed.), Sborník KTF, sv. IX - Z konference k 40. výročí Dei verbum konané 15.11.2005 na KTF UK v Praze, Praha 2007, s. 9-17.

  • "Vzkříšení těla a život věčný" z biblického hlediska, in: Věřím ve vzkříšení těla a život věčný. Sborník z VI. celostátního kongresu katechetů 25.-27. října 2007 v Kroměříži, Praha 2007, s. 45-68.

  • Ježíšovo proměnění a význam „zářícího oblaku“,MKR Communio 2, 2008 (12. ročník), s. 118-133.

  • Kristzus "neve" az Ószövetség fényében (Zsid 1,5-14) (= The ‚Name‘ of Christ in the Light of the OT Citations in Heb 1:5-14), in György Benyik (ed.), Zsoltárok, himnuszok, imádságok. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2008, auguszuts 31. - szeptember 2., Szeged 2009, s. 133-146.

  • Telos nomou a interpretace Ř 9,30-10,10, in: Apoštol Pavel a Písmo, Ladislav Tichý a Dominik Opatrný (eds.), Olomouc 2009, s. 5-30.

  • Biblické základy kněžství, Salve 2/2010, s. 9-22.

  Recenze

  • Vladimír Kyas, Česká bible v dějinách národního písemnictví, Vyšehrad, Praha 1997, Teologické texty 9/2, 1998, s. 69.

  • Faksimile a kritické vydání textu Petrových listů z 3. století - Papyrus Bodmer VIII (P72), Teologické texty 15/1, 2004, s. 38.

  • Beati Petri apostoli Epistulae ex Papyro Bodmeriana VIII transcriptae (Biblioteca apostolica vaticana, Bodmer VIII), Listy filologické CXXVII/1-2, 2004, s. 153-155.

  Překlady

  • Papežská biblická komise, Výklad Bible v církvi, překlad z francouzského originálu J. Hřebík a J. Brož, Zvon, Praha 1996.

  • Segalla, G., Historické panoráma Nového zákona, překlad z italštiny, poznámky a dodatky J. Brož, Řím - Svitavy 1998.

  • Židokřesťanská apokryfní evangelia (úvod, překlad z latiny, řečtiny a syrštiny a poznámky), in: J.A. Dus (ed.), Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I, Vyšehrad, Praha 2001, s. 179-208.

  • Prosper Grech, Problémy interpretace Starého zákona v prvních křesťanských staletích, in: Sborník KTF, V, P. Kubín (ed.), Praha 2003, s.162-176, z angličtiny přeložil a doplnil poznámky a anglické résumé J. Brož.

  • Papežská biblická komise, Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, překlad z francouzského originálu J. Hřebík a J. Brož, překlad předmluvy J. Ratzingera z němčiny J. Brož, Kostelní Vydří 2004.

  • Silvano Fausti, Nad evangeliem podle Marka, překlad z italštiny J. Brož, Praha: Paulínky, 2007 (472 stran).

  • Silvano Fausti, Nad evangelium podle Matouše, překlad z italštiny J. Brož, Praha: Paulínky, 2009 (631 stran).

  • Jeruzalémská bible. Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou (překlad z La Bible de Jérusalem, Paris: Éditions du Cerf, 1973), Kostelní Vydří – Praha: Karmelitánské nakladatelství – Krystal OP, 2009; přeložili František X. a Dagmar Halasovi. – Jaroslav Brož: kontrola překladu Nového zákona podle originálu ve spolupráci s F.X. Halasem.

  • Papežská biblická komise, Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání, z italského originálu se zvláštním zřetelem k souběžně vydanému anglickému překladu přeložili Jaroslav Brož (s. 7-110) a Josef Hřebík (s. 111-192), Kostelní Vydří 2010.

  • Ilarion Alfejev, Izák Syrský a jeho duchovní odkaz, z ruského originálu Duchovnyj mir prepodobnogo Isaaka Sirina, Sankt-Peterburg 2002, a syrských pramenů přeložili Jaroslav Brož (syrské prameny) a Michal Řoutil (ruský text), Červený Kostelec 2010 (324 stran).

  Editorská činnost

  • F. Novák, Jan Nepomucký Hejčl a jeho životní dílo, KTF UK, Praha 1999 (předmluva a úprava textu J. Brož).

  • J. Brož (ed.), Tón logón asfaleia. Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, Karolinum, Praha 2000.

  • J. Brož – M. Mikulicová, Sborník KTF VIII – K 100. výročí narození prof. ThDr. Jana Merella, Karolinum, Praha 2006.

  • J. Brož – M. Mikulicová (eds.), Sborník KTF IX - Z konference k 40. výročí Dei verbum konané 15.11.2005 na KTF UK v Praze, Praha 2007

  Popularizace

  • Čtyři evangelia - příručky duchovního zrání křesťana a orientace pro službu v církvi, in: Informace Biblického díla, 4/červenec 1999, s. 75-83.

  • Překážky pro setkání s Ježíšem podle evangelia sv. Jana, in: Acta Canoniae Strahoviensis, 11/99.

  • "Evangelium" proroka Izaiáše a Nový zákon, Katolický týdeník 31, 5.8.2001, s. 3.

  • Modlitba v Ježíšově jménu podle Jan 15,1-17, in: Amen, roč. 6, č. 4, 2002, Krystal - Praha, s. 12-13.

  • Poselství Janovy Apokalypsy, in: Naše rodina 4, 2006, s. 12.  Poslední změna: 20. prosinec 2022 08:20 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám