doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

  Katedra biblických věd a starých jazyků


  Kontakt:


  IS studium


  osobní www-stránky

  u kostelíka v Kopčanech, září 2016
  u kostelíka v Kopčanech, září 2016


  Odborný profil - oblasti zájmu

  • Klasická a biblická řečtina. Latina. Řecká, římská, byzantská literatura. Patristika. Církevní dějiny. Východní křesťanství. Klasická staroslověnština, církevní slovanština, cyrilometodějská tradice. Slovanské jazyky. Lužičtí Srbové, Polabští Slované, Kašubové. Čeština. Dějiny českého biblického překladu. Biblická translatologie. Český biblický styl, český náboženský jazyk. Polský biblický jazyk. Dialekt v biblickém/náboženském jazyce.


  Školy, kvalifikace, práce

  • 2018-dosud: docent Katedry biblických věd a starých jazyků KTF UK (výuka předmětů z okruhů: řečtina, latina, staroslověnština; dějiny českého biblického překladu; teorie biblického překladu; antické, starokřesťanské, byzantské reálie a literatura)

  • 1. 9. 2018 - 28. 2. 2019 (6 měsíců): stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově (Wydział Polonistyki UJ Kraków, Katedra Historii Języka i Dialektologii)

  • 2006-2018 (do reorganizace kateder KTF UK): vedoucí Oddělení starých jazyků Katedry biblických věd KTF UK

  • 1990-2018: (od 1994 v hlavním úvazku) odborný asistent, od r. 2015 docent Katedry biblických věd KTF UK (výuka předmětů z okruhů: řečtina, latina, staroslověnština; dějiny českého biblického překladu; teorie biblického překladu; antické, starokřesťanské, byzantské reálie a literatura)

  • 1999-2018: účast na práci Centra biblických studií v rámci Ústavu klasických studií AV ČR (od 2004 Kabinet klasických studií Filosofického ústavu AV ČR)

  • 2001-03 lektor církevní slovanštiny na oboru pravoslavná teologie na HTF UK Praha.

  • 1998-99 odb. as. Katedry biblických věd (novozákonní řečtina) a Katedry spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského Východu (staroslověnština) Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc.

  • 1990-94 odb. pracovník Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV a Filosofického ústavu ČSAV (později AV ČR) v Praze (Oddělení komeniologie).

  • 1989-1990 studijní pobyt na Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV (Oddělení komeniologie)


  • 2015 habilitace a jmenování docentem v oboru teologie (habilitační kniha Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989, obhájená v červnu 2015 na HTF UK Praha; oponenti: prof. Jana Nechutová FF MU, prof. Petr Pokorný ETF UK, doc. Petr Chalupa CMTF UP; komise: prof. Ladislav Tichý CMTF UP Olomouc /předseda/, doc. Jiří Beneš HTF UK, doc. Petr Kaleta FF UK, prof. Jana Nechutová FF MU Brno, prof. Josef Vintr Universität Wien)

  • 2008 absolutorium a titul Th.D. (disertační práce na katedře církevních dějin Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem; školitel: prof. Jan B. Lášek; oponenti: prof. Zdeněk Sázava, doc. Václav Ventura)

  • 2004-2008 doktorandské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

  • 1995 absolutorium v oboru náboženské nauky, titul Mgr.

  • 1991-95 studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

  • 1989 absolutorium s vyznamenáním v oborech čeština - latina - řečtina; titul PhDr. (práce ze srovnávací historické gramatiky Latina v prostředí jazyků staré Itálie u prof. Antonína Bartoňka)

  • 1984-89 magisterské studium (5letý "dlouhý magistr"; studijní obory: český jazyk a literatura - latina - řečtina) na filozofické fakultě v Brně (Univerzita J. E. Purkyně = Masarykova univerzita od r. 1990). Během studia aktivity v oblastech slavistiky (studentská síla v staroslověnském odd. Ústavu pro jazyk český ČSAV a na Katedře českého jazyka FF v Brně, student. věd. práce Polabský jazyk v české slavistice u doc. Radoslava Večerky) a klasické filologie (student. věd. práce Acta sancti Apollonii u prof. Antonína Bartoňka)


  Mezinárodní konference (výběr) a samostatné přednášky v zahraničí (výběr)

  • Konference Pasaulio universalumas ir pedagogika [Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, Klaipėda, Litevská republika, 10.-11. září 1992], referát: Июдейские вопросы у Я. А. Коменского

  • Samostatná přednáška [pro Zakład Egzegezy Starego i Nowego Testamentu, Wydział teologiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polsko,12. května 2011]: Sondy do współczesnego czeskiego przekładu Biblii: wybrane problemy teorii przekładu i praktyki przekładowej

  • Konference The Process of Authority [Conference organized as part of the research project GAČR P401/12/G168 History and Interpretation of the Bible Held at Charles University in Prague, Protestant Theological Faculty, May 8–10, 2014], referát: Czech Bible translation tradition as a source of errors and clichés in modern Czech translations of the New Testament

  • Samostatná přednáška [pro Posiedzenie naukowe Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk , Kraków, Polsko,18. května 2017]: Tekst biblijny i sprawy „zbyt powszednie“? Przyczynek do kwestii tabu jezykowego w czeskiej biblijnej tradycji tlumaczeniowej

  • Samostatná přednáška [Кафедра библеистики Филологического факультета СПбГУ; Petrohrad, Rusko, 14. června 2018]: Церковнославянское языковое наследие, как источник чешского библейского стиля в эпоху национального Возрождения (уникальный опыт Франтишка Новотного из Лужи)

  • Konference Dziedzictwo Antyczne i Biblijne Dziś [Institut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polsko, 3.–5. prosince 2018], referát: Nietradycyjne formy czeskiego tekstu biblijnego

  • Samostatná přednáška [Katedra historii języka i dialektologii, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko, 21. ledna 2019]: Zapomniana próba zmiany kształtu czeskiego stylu biblijnego (Tetraevangelia Franciszka Novotnego z początku XIX w.).

  • Konference Religia i styl [Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa / Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko, 19.–20. září. 2019], referát: Nieświadomy komizm w języku tłumaczeń Biblii. Na marginesie czeskiego „nowego stylu biblijnego"

  • Konference Język religijny dawniej i dziś w kontekście teologicznym i kulturowym [Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu / Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN / Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów / Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznaň, Polsko, 1.–2. prosince. 2022], referát: Na marginesie dwu ostatnio opublikowanych nowych czeskich przekładów Nowego Testamentu


  Zahraniční stáže, pobyty, kurzy (výběr)

  • 1992: Seminar on Faith and Culture [Eichstätt, Bavorsko, 21. června – 12. července 1992 (3 týdny); International Institute for Culture, Philadelphia, U.S.A. / Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt]

  • 2003: Letnia Szkoła Języka i Kultury Kaszubskiej, [Gdańsk/Luzino, Polsko, 11.–19. července 2003 (9 dní); Stowôra Rémus Gdańsk / Uniwersytet Gdański / Klub Pomoranijô / Urząd Miejski Wejherowo]

  • 2011: Erasmus (pedagogická mobilita) [Poznań, Polsko, 9.–13. května 2011 (5 dní); Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział teologiczny, Zakład Egzegezy Starego i Nowego Testamentu]

  • 2014: AIA/NAWA [Krakov, Polsko, 23. června – 1. srpna 2014 (6 týdnů); Uniwersytet Jagielloński, Wydział filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej]

  • 2018/2019: OPVVV – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR) [Krakov, Polsko, 1. září 2018 – 28. února 2019 (6 měsíců); Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Języka i Dialektologii]

  • 2022: AIA/NAWA [Krakov, Polsko, 20. června – 31. července 2022 (6 týdnů); Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Języka

   i Dialektologii]


  Členství v akademických samosprávných grémiích

  • Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (člen AS KTF UK 2002–2010 a 2014– ; místopředseda AS KTF UK 2002–2010 a 2021– )

  • Rada vysokých škol (delegát RVŠ za Univerzitu Karlovu vyslaný senátem KTF UK 2008–2023)

  • Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno (člen VR FF MU pro období 05/2022 – 03/2026 )


  Členství v odborných společnostech a v redakčních radách odborných časopisů

  • Комиссия религиозного языка Международного комитета славистов / Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów [člen komise pro období 2018–2025]

  • Kruh přátel českého jazyka [od 2022 člen Kolegia KPČJ]

  • Patristická společnost ČR [od zakládající schůze 2008]

  • Theologica resp. Acta Universitatis Carolinae Theologica. Praha: KTF UK [2008–2011 člen red. rady]

  • Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu . Praha: Krystal [2000–2021 člen red. rady]

  • Clavibus unitis. Prague: Association for Central European Cultural Studies

   [od 2012 člen red. rady]

  • Colloquia Litteraria. Warszawa: Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego

   [od 2021 člen Rady Naukowej]


  Bibliografie

  Knižní publikace - VŠ učebnice

  • Bartoň J. – Dus J. – Přecechtělová M., Exercitia Graeca Biblica / Cvičebnice biblické řečtiny, Karolinum Praha 1992, 79 s. ISBN 80-7066-564-5

  • Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Karolinum Praha 1994, 96 s. ISBN 80-7066-934-9 (1. vyd. 1994)

  • Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Karolinum Praha 1995, 108s. ISBN 80-7184-171-4 (2. rozšířené a přepracované vyd. 1995; dotisk 1998)

  • Bartoň J., Uvedení do klasické staroslověnštiny, Karolinum Praha 1999, 78s. ISBN 80-7184-980-4; dotisk 2004

  • Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP Praha 2001, 176s. ISBN 80-85917-81-5 (3. rozšířené a přepracované vyd. 2001)

  • Vondrák V.– Bartoň J., Vokabulář klasické staroslověnštiny, KLP Praha 2003, 152s. ISBN 80-85917-60-2

  • Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP Praha 2004, 176s. ISBN 80-86791-17-3 (4. upravené vyd.)

  • Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP Praha 2009, 176s. ISBN 978-80-86791-68-5 (5. upravené vyd.)

  • Bartoň J., Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou), KLP Praha 2017, 92 s. ISBN 978-80-87773-49-9

  • Bartoň J., Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou), KLP Praha 2019, 92 s. ISBN 978-80-87773-63-5 (2. upravené vyd.)

  Knižní publikace - odborná monografie

  • Šimandl J. – Mádr O. – Bartoň J. – Hlavsová J., Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravopis, výslovnost, tvary, význam), Academia Praha 2004, 120s. ISBN 80-200-1193-5

  • Bartoň J., Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem), Česká biblická společnost Praha 2009, 228 s. ISBN 978-80-85810-98-1

  • Bartoň J., Pět českých novozákonních překladů (Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989), Česká biblická společnost Praha 2013, 306 s. ISBN 978-80-87287-46-0

  • Bartoň J. – Dittmann R., Český obrozenec překládá Písmo: Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže / Edice Janova evangelia. Scriptorium Praha 2018, 158s. ISBN 9788088013723

  Edice pramenného textu

  • Valerianus Magni: De luce mentium et eius imagine, Institutum Philosophiae et Sociologiae Academiae Scientiarum Polonae, Varsaviae 1994, 242 s. (edice latinského textu Bartoň J. – Klosová M., s. 1-85; polský překlad Wlodarczyk T.; úvod a komentář Cygan J.). ISBN 83-86166-05-03

  • Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. Praha: OIKOYMENH, 2016, 205 s. (novou edici latinského textu pořídila M. Klosová za spolupráce J. Bartoně; přeložila M. Klosová; úvod a komentář napsal T. Nejeschleba). ISBN 978-80-7298-223-3

  Kapitola - část knihy

  • Bartoň J., Abteilung 28 – Patristica Graeca, in: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Bd. 1.1 Tschechische Republik, Prag Teil 1, Hildesheim/Zürich/New York 1999, s. 101-102). ISBN 3-487-10353-2

  • Skutky Tomášovy, překlad z řečtiny Bartoň J. – Dus J., in: Novozákonní apokryfy II, Vyšehrad Praha 2003, s. 358-443 ISBN 80-7021-593-3

  • Bartoň J., Patristica Graeca, in: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny ČR (od prvotisků do konce 19. století), Národní knihovna Praha 2006, s. 85-87. ISBN 80-7050-456-0

  • Bartoň J., Zósimovo vyprávění o životě Blažených, úvodní studie, překlad ze staré řečtiny a komentáře , in: Novozákonní apokryfy III, Vyšehrad Praha 2007, s. 435-455. ISBN: 978-80-7021-814-3 [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Český jazyk v „dotyku transcendence“. Problémy nového biblického stylu, in: Myšlení o transcendenci. Ed. Ryšková M. - Mikulicová M. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 221-242. ISBN: 978-80-7465-088-8 (text)

  • Bartoň J., Proměny českého biblického textu v moderní době, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 118–148. ISBN 978-09913405-4-5 [text článku]

  • Bartoň J., Translation Tradition as a Source of Errors and Clichés in Modern Czech Translations of the New Testament, in: Jan Dušek (ed.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 337–348. ISBN 978-3-11-037694-4 [ISBN pdf 978-3-11-039939-4]

  • Bartoň J., Nietradycyjne formy czeskiego tekstu biblijnego. In: Dialog z Tradycją VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś. Red. Magdalena Ryszka-Kurczab – Magdalena Puda-Blokesz. Kraków: Collegium Columbinum, 2020, s. 285–301. ISBN 978-83-7624-127-2

  Článek

  • Bartoň J., Židovské otazníky u J. A. Komenského, in: Studia Comeniana et historica 51, XXIV/1994, U. Brod 1994, s. 131-138. ISSN 0323-2220 [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Nad posledním překladem Nového zákona, in: Listy filologické CXVII, 3-4/1994, Ústav pro klasická studia AV ČR Praha 1994, s. 319-324. ISSN 0024-4457

  • Bartoň J., K překládání ze staré řečtiny, in: Listy filologické CXX, 3-4/1997, Ústav pro klasická studia AV ČR Praha 1997, s. 301-308. ISSN 0024-4457

  • Bartoň J., Pozapomenutý překlad Nového zákona (příspěvek ke 40. výročí úmrtí českého biblisty Rudolfa Cola), in: Theologická revue 2/2004, Husitská teologická fakulta UK Praha 2004, s. 187-194. ISSN 1211-7617

  • Bartoň J., Podzelená: pozoruhodný lexém z prostředí českožidovské komunity, in: Slavia: časopis pro slovanskou filologii 2-3/2005, Slovanský ústav AV ČR Praha 2005, s. 303-312. ISSN 0037-6736 [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Jak 2,18: řecký konektor alla a moderní české novozákonní překlady, in: Sborník Katolické teologické fakulty, svazek VIII., Karolinum Praha 2006, s. 17-26. ISBN 80-246-1121-X (text článku)

  • Bartoň J., Ježíš přišel zavřenými dveřmi? Sonda do českého liturgického překladu Nového zákona, in: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, Krystal Praha 2008, s. 79-85. ISBN 978-80-87183-02-1 (text článku)

  • Bartoň J., K počátkům moderního českého novozákonního překladu. Nový zákon Jana Ladislava Sýkory, in: Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et philosophica, 11), Karolinum Praha 2008, s. 354--381. ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159.

  • Bartoň J., Nový zákon mezi překladem a parafrází, in: Theologická revue, 80 (2009), č. 1-2, Husitská teologická fakulta UK Praha 2009, s. 4-25. ISSN1211-7617 (více...)

  • Bartoň J., Tři české jubilejní bible, in: Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně, 13 (2010), č. 1, Praha 2010, s. 7-10. ISSN 1212-1371 (více...)

  • Bartoň J., Století moderního českého biblického překladu (1909-2009), in: Listy filologické, CXXXIII (2010), č. 1-2, Kabinet pro klasická studia - FLÚ AV ČR Praha 2010, s. 53-77. ISSN 0024-4457  (více...)

  • Bartoň J., K problémům současného českého odborného zájmu o lužickou srbštinu, in: Pospíšil I., Šaur J. a kol., Sorabistika - metodologie, zkušenosti a budoucí směřování, Masarykova univerzita Brno 2011, s. 43-50. ISBN 978-80-210-5686-2 (text článku)

  • Bartoň J., Proměny českého biblického stylu a extrémní polohy moderních překladů Písma, in: Hanuš J. a kol., Boží slovo a slovo lidské, Brno: CDK, 2012, s. 209–229. ISBN 978-80-7325-289-2 (text článku)

  • Bartoň J., Český starozákonní překlad po roce 1900: kontexty, konfese, předloha, kánon, in: Salve 2/2013, s. 143-162 (+ English summary s. 178). ISSN 1213-6301 (text článku)

  • Bartoň J., K problému sekundárního (nepřímého) tlumočení v moderním českém biblickém překladu, in: Historie – Otázky – Problémy, 5 (2013), č. 2, s. 207–216. ISSN 1804-1132 (text článku)

  • Bartoň J., Za katolickým biblistou Josefem Krejčím, in: AUC Theologica, 4 (2014), č. 1, s. 5–6. ISSN 1804-5588 (text článku)

  • Bartoň J., Zapomenutý překlad pozapomenutého obrozence: české čtveroevangelium Františka Novotného z Luže, Clavibus unitis, 3 (2014), s. 183–195. ISSN 1803-7747 (text článku)

  • Bartoň J., Česká tvář modlitby Páně, in: Communio. Mezinárodní katolická revue, 19 (2015), č. 1, s. 92–101. ISSN 1211-7668  (text článku)

  • Bartoň J., Další svazek kašubské bible – kniha Genesis. Knéga Zôczątków. Z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2015. Opera Slavica, 25 (2015), č. 4, s. 40–44. (text článku)

  • Bartoň J., Adjektiva na -(v)ší v evangelním překladu Františka Novotného z Luže a jejich církevněslovanská inspirace, in: Listy filologické / Folia philologica, CXXIX (2016), č. 3-4, Kabinet pro klasická studia - FLÚ AV ČR Praha 2016, s. 395-428. ISSN 0024-4457 (text článku)

  • Bartoň J., Współczesny czeski przekład biblijny: metamorfozy metody i kształtu, in: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia linguistica, 11 (2016), UP Kraków 2016, s. 24-36. ISSN 2083-1765 (text článku file:///C:/Users/17276518.UKNET/Downloads/2016_05_Barton-1.pdf)

  • Bartoň J., Tekst biblijny i sprawy „zbyt powszednie“? Na marginesie kwestii tabu językowego w tradycji czeskiego przekładu biblijnego, in: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 45 (2018), č. 1, s. 11–32. ISSN 1233-8672 [print] // 2450-4939 [electronic]

  • Bartoň J., Церковнославянское языковое наследие как источник чешского библейского стиля в эпоху национального возрождения. Уникальный опыт Франтишка Новотного из Лужи, in: Словене/Slověne, 7 (2018), č. 2, s. 179–198. ISSN 2304-0785 [print] // ISSN 2305-6754 [electronic] [text článku: http://slovene.ru/2018_2_Barton.pdf]

  • Bartoň J., Český překlad Písma „pro lid obecný“: Nový zákon Františka Poláška z r. 1791/1792, in: Clavibus unitis, 9 (2020), č. 2, s. 93–106. ISSN 1803-7747 [text článku: https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_barton.pdf]

  • Bartoň J., Na okrajích moderního polského biblického překladu: text Písma v nestandardních jazykových podobách, in: AUC Theologica, 10 (2020), č. 1, s 163–186. ISSN 1804-5588 [text článku: https://karolinum.cz/data/clanek/8270/Theol_10_1_0163.pdf]

  • Bartoň J., Nieświadomy komizm w języku tłumaczeń Biblii. Na marginesie czeskiego "nowego stylu biblijnego", in: Stylistyka / Stylistics, 29 (2020), s. 199–212. ISSN 1230-2287 [text článku: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/3170/2625]

  • Bartoň J., Biblický jazyk a dialekt: k ›moravismům‹ ve dvou překladech z počátku českého národního obrození , in: Clavibus unitis, 10 (2021), č. 2, s. 97–114. ISSN 1803-7747 [text článku: https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_barton.pdf]

  • Bartoň J.: Překlad biblických (a dalších náboženských) textů do „moravské slověnščiny“ v zapomenutém tisku z r. 1851: první zpráva, , in: Clavibus unitis, 11 (2022), č. 2, s. 111–124 [27,5 ns.]. ISSN 1803-7747 [text článku: https://www.acecs.cz/media/cu_2022_11_02_barton.pdf]

  • Bartoň J.: Ještě k užití moravských dialektismů v náboženském jazyce doby obrození: případ tisku Josefa Hrdiny z r. 1833, in: Clavibus unitis, 12 (2023), č. 2, s. 117–126 [20 ns.]. ISSN 1803-7747 [text článku: https://www.acecs.cz/media/cu_2023_12_02_barton.pdf]

  Překlad ze starých jazyků

  • Acta sancti Apollonii. Úvod, překlad ze staré řečtiny a poznámky Bartoň J., in: Echo Latina 3/1990, Katedra starověké kultury FF MU Brno 1990, s. 14-31.

  • Dórotheos z Gazy, O pocitu ukřivdění, překlad ze staré řečtiny J. Bartoň, in: Salve 4/1991, s. 8-10, Salve Olomouc 1991. MIČ. 47484 [*.pdf ke stažení]

  • Dórotheos z Gazy, O svatém postu, překlad ze staré řečtiny J. Bartoň, in: Perspektivy 2/1995, Zvon Praha 1995, s. 1. ISSN 0862-5557 [*.jpg ke stažení]

  • Eusebios, Historia ecclesiastica V, 20, 5-8 [fragmenty z Eirénaiova dopisu Flórínovi], překlad ze staré řečtiny Bartoň J., in: F. Dreyfus, Věděl Ježíš, že je Bůh? Krystal Praha 1998, s. 67. ISBN 80-85929-28-7

  • Grégorios Palamas, Desatero podle Kristova zákona, překlad ze staré řečtiny J. Bartoň, in: Orthodox revue (časopis pro pravoslavnou theologii) 3, Orthodoxia Praha 1999, s. 88-95. ISSN 1212-1592 [*.pdf ke stažení]

  • Dórotheos z Gazy, O pokoře, překlad ze staré řečtiny J. Bartoň, in: Orthodox revue (časopis pro pravoslavnou teologii) 4-5, Orthodoxia Praha 2001, s. 7-14. ISSN 1212-1592 [*.pdf ke stažení]

  • [anonymní báseň z Palatinské antologie], překlad ze staré řečtiny J. Bartoň, in: Gasparov, M., Na počátku bylo Řecko, Art Slovo Praha 2004, s. 49-50, ISBN 80-903278-0-X

  • Život svatého Václava [Proložní legenda o sv. Václavu], překlad ze staroslověnštiny (církevní slovanštiny)  Bartoň J., in: Novostrašecký měsíčník 10/2009, s. 21. (Povoleno MK ČRE 10804)

  • [pasáž z Jeronýmova dopisu papeži Damasovi], překlad z latiny J. Bartoň, in: Metzger, B., Starověké a anglické překlady bible, s. 28, Česká biblická společnost Praha 2010. ISBN 978-80-85810-94-3

  • [překlady ze staré řečtiny též viz výše v oddílu Kapitola - část knihy]

  Překlad a úprava překladu (odborné/jazykové revize) z moderních jazyků

  • Wincenty Myszor, Přehled koptské patristické literatury, překlad z polštiny J. Bartoň, in: Křesťanství na Nilu - Salve 2/2003, Krystal Praha 2003, s. 58-60. ISSN 1213-6301

  • Marek Starowieyski, Přehled etiopské patristické literatury, překlad z polštiny J. Bartoň, in: Křesťanství na Nilu - Salve 2/2003, Krystal Praha 2003, s. 63-65. ISSN 1213-6301

  • Michail Gasparov, Na počátku bylo Řecko, překlad z ruštiny Z. Soukupová, odborná spolupráce J. Bartoň, Art Slovo Praha 2004, 275 s. ISBN 80-903278-0-X

  • Bruce Metzger, Starověké a anglické překlady bible, překlad z angličtiny D. Opatrný, odborná a jazyková revize překladu J. Bartoň a V. Petkevič, Česká biblická společnost Praha 2010, 171 s. ISBN 978-80-85810-94-3

  Recenze v odborném časopise

  • Bartoň J., Jan Amos Komenský, Opera omnia 15/II, Praha Academia 1989, in: Folia historica Bohemica 15/1991, Historický ústav ČAV Praha 1991, s. 548-549.

  • Bartoň J., Acta Comeniana 9, Praha Academia 1991, in: Filosofický časopis 4/1992, Filosof. ústav ČAV Praha 1992, s. 693-697. ISSN 0015-1831

  • Bartoň J., Výstava Jan Amos Komenský 1592–1670, in: Studia Comeniana et historica 48, XXIII/1992,  U. Brod 1992, s. 196-197. ISSN 0323-2220

  • Bartoň J., Kumpera, Jan: Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků, Ostrava/Praha 1992, in: Studia Comeniana et historica 50, XXIII/1993, U. Brod 1993, s. 92-95. ISSN 0323-2220 [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Bible Svatováclavská, evangelia, Blok Brno 1991, in: Teologické texty 3/1995, Zvon Praha 1995, s. 107. ISSN 0862-6944

  • Bartoň J. – Urbánek V., Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách /Bohuslav Balbín and the Culture of His Time in Bohemia, Eds. Z. Pokorná – M. Svatoš, Praha/Koeln/Weimar/Wien 1992, in: Acta Comeniana 11 (XXXV), Filosofický ústav AV ČR Praha 1995, s. 207-211. ISBN 80-7007-083-8

  • Bartoň J., Na okraj jednoho překladatelského pokusu, in: Theologická revue 1/1997, Husitská teologická fakulta UK Praha 1997, s. 13-16. RS 644 - 21. 1. 1969

  • Bartoň J., Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců, in: Theologická revue 4/2000, Husitská teologická fakulta UK Praha 2000, s. 414-417. ISSN1211-7617.

  • Bartoň J., Ladislav Tichý, Slovník novozákonní řečtiny, in: Listy filologické CXXV, 1-2/2002, Ústav pro klasická studia AV ČR Praha 2002, s. 174-175. ISSN 0024-4457

  • Bartoň J., Při brodu Jabok (sborník pro Mireiu Ryškovou), in: Theologická revue 2/2002, Husitská teologická fakulta UK Praha 2002, s. 245-247. ISSN1211-7617

  • Bartoň J., John H. Dobson, Novozákonní řečtina pro každého (z anglického originálu Learn New Testament Greek přeložil Karel Dřízal), in: Theologická revue 3/2002, Husitská teologická fakulta UK Praha 2002, s. 385-391. ISSN1211-7617

  • Bartoň J., Černušková, Veronika, Novozákonní řečtina (přehled morfologie se základním poučením o fonetice a syntaxi), in: Listy filologické CXXV, 3-4/2002, Ústav pro klasická studia AV ČR Praha 2002, s. 332-334. ISSN 0024-4457

  • Bartoň J., Walser George., The Greek of the Ancient Synagogue, in: Listy filologické CXXVI, 3-4/2003, Ústav pro klasická studia AV ČR Praha 2003, s. 329-332. ISSN 0024-4457

  • Bartoň J., Judaismus-křesťanství-islám, kol. autorů, in: Teologické texty 3/2004, Král. koleg. kapitula sv. Petra a Pavla Praha 2004, s. 129-131. ISSN 0862-6944 [internetový odkaz]

  • Bartoň J., Jiří Hanuš, Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století (s antologií textů), CDK Brno 2005, in: Salve 3/2005, Krystal Praha 2005 , s. 131-133. ISSN 1213–6301 [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu, ed. Václav Konzal, Slovanský ústav AV ČR / Euroslavica Praha, díl I. 2005, díl II. 2006, in: Salve 4/2007, Krystal Praha 2007, s. 141-143. ISSN 1213--6301 [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Roland Marti: ó w dolnoserbšćinje. PhonUS, No. 11, Institut für Phonetik: Universität des Saarlandes, XIV + 140 stran, Saarbrücken 2007, in: Česko-lužický věstník, XX, 2/2010, s. 11-13. ISSN 1212-0790 (více...)

  • Bartoň J., Kašubský biblický text v dávné minulosti a dnes (Adam R. Sikora: Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego XVI–XVIII w., Poznań 2009 // Adam R. Sikora: »Wpoczątku bylo Slowo...«. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne. Kartuzy [2010] // Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné. Z greczi przełożił na kaszëbsczi jazëk o. Adam Ryszard Sikora OFM. Gdańsk 2010), in: Salve 3-4/2010, Krystal Praha 2010, s. 161-165. ISSN 1213--6301 (text)

  • Bartoň J., Wudaće mytologiskich studijow Karela Jaromíra Erbena, in: Rozhlad 10/2011, Domowina-Verlag Bautzen/Budyšin 2011, s. 19-21. ISSN 0557-4250 (text)

  • Bartoň J., Robert Dittmann: Místní jména v českých překladech Starého zákona. Olomouc 2009, in: Salve 3/2011, Krystal Praha 2011, s. 129-132. ISSN 1213-6301 (text)

  • Bartoň J., Radoslav Večerka: Staroslověnská etapa českého písemnictví. Praha 2010 // Radoslav Večerka: Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu. Praha 2009, in: Salve 3/2011, Krystal Praha 2011, s. 132-136. ISSN 1213-6301 (text)

  • Bartoň J., Evropa etnik, jazyků, mikrojazyků, dialektů (Viliam Mruškovič: Europa linguarum nationumqve. Martin 2008), in: Opera Slavica (Slavistické rozhledy) 4/2011, FF MU Brno 2011, s. 52-56. ISSN 1211-7676 (text)

  • Bartoň J., Jan Amos Dus: Umučení Polykarpa a pašijní příběh. Jihlava 2011, in: Salve 2/2012, Krystal Praha 2012, s. 149-151. ISSN 1213-6301 (text)

  • Bartoň J., Filip Horáček - Radek Chlup: Učebnice klasické řečtiny. Praha 2012, in: Listy filologické, 135 (2012), č. 3-4, s. 432-434. ISSN 0024-4457.

  • Bartoň J., Marek Starowieyski: Slovník raněkřesťanské literatury Východu. Červený Kostelec 2012, in: Salve 4/2013, s. 111-114. ISSN 1213-6301. [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Robert Dittmann: Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Olomouc, Refugium 2012, Salve, 24 (2014), č. 3, s. 139–142. ISSN 1213-6301 (text)

  • Bartoň J., Jana Nechutová – Dana Stehlíková: Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha, Arista & Baset 2013, Salve, 24 (2014), č. 3, s. 143–144. ISSN 1213-6301 (text)

  • Bartoň J., Josef Vintr: Ostrovské rukopisy. Olomouc: Refugium, 2014. in: Clavibus unitis, 3 (2014), s. 172–173. ISSN 1803-7747 (*.pdf ke stažení)

  • Bartoň J., Helena Panzová – Daniel Škoviera, Biblická gréčtina. vysokoškolská učebnica. Bratislava: Lingea 2014. in: AUC Theologica, 5 (2015), č. 1, s. 165–168. ISSN 1804-5588 ( text)

  • Bartoň J., Tabita Landová, Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620). Červený Kostelec, Pavel Mervart 2014, Salve, 25 (2015), č. 3, s. 39–41. (text)

  • Bartoň J., Petr Kaleta: Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa. KLP, Praha 2015, 423 s., Český lid, 103 (2016), č. 1, s. 142–145. ISSN. 00090794 ; EISSN. 25709216 (text)

  • Bartoň J., Dalszy ciąg Biblii na język kaszubski: Knéga Zôczątków. Z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełoził ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gdùńsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2015, 123s., Studia Franciszkańskie, t. 26 (2016), s. 341–344. Poznań: OO Franciszkanie. ISSN 0860-0775 (text)

  • Bartoň J., Ondřej Koupil – Jiří M. Havlík (ed.). Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení. Praha: Karolinum 2017, 309 s. in: AUC Theologica, 7 (2017), č. 1, s. 212–214. ISSN 1804-5588 (https://karolinum.cz/data/clanek/3871/Theol_1_2017_13_Rec2.pdf)

  • Bartoň J., Miroslav Vepřek. Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2016, 272 s. in: AUC Theologica, 7 (2017), č. 2, s. 173–178. ISSN 1804-5588 (https://karolinum.cz/data/clanek/5162/Theol_2_2017_0173.pdf)

  • Bartoň J., Michal Téra, Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost, Červený Kostelec: Pavel Mervart, ediční řada Russia altera (34), 2019, 721 s. , Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 109 (2023), č. 1, s. 117–122. ISSN 0037-6922 (Print); 2788-3248 (On-line) [celé číslo SP 1/2023: https://www.hiu.cas.cz/periodika/slovansky-prehled/176]

  • Dittmann R. – Bartoň J. – Koupil O. – Nejedlý P. – Vaňková I., Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2022/2023. / The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2022‒2023 , Naše řeč 106(4), s. 235‒239 [text: https://asjournals.lib.cas.cz/naserec/article/uuid:26dca2cd-ae46-4f13-a3dc-a9c88dac18ef]


  Ediční/redakční práce

  • Václav Prach: Řecko - český slovník / Jaroslav Gustav Schulz: Attické tvary slovesné. Vyšehrad Praha 1998. Bartoň J., Slovo úvodem, s. 1-2. ISBN 80-7021-285-3

  • Co je na teologické etice teologické? Acta Universitatis Carolinae: Theologica, 1 (2011), č. 1, Bartoň J. –Dus J. A. – Novotný V. (eds.), Praha: Karolinum 2011, 202 s. ISSN 1804-5588

  • Řecko-český Nový zákon. Slovník novozákonní řečtiny. (Novum Testamentum Graece: Nestle-Aland, 27. vyd. Nový zákon: Český ekumenický překlad. L. Tichý: Slovník novozákonní řečtiny); původní německý úvod a latinský výklad zkratek a značek přeložil J. Šimandl; redakce: P. Fryš, P. Nápravník, V. Petkevič; odborná konzultace: J. Bartoň, Praha: Česká biblická společnost, 2011, 1758 s. ISBN 978-80-87287-38-5

  • The West Slavic Bible: Language and Style. Clavibus unitis, 9 (2020), č. 2: Praha: Nadace pro dějiny a kulturu ve střední Evropě, 130s. ISSN 1803-7747. Editoři čísla: Bartoň J. a Kroupa J. K. Editorial čísla: Bartoň J.: Úvodem, s. 5–6.

  • Language in West Slavic Bible Versions: Shapes and Shifts , Clavibus unitis, 10 (2021), č. 2: Praha: Nadace pro dějiny a kulturu ve střední Evropě, 160s. ISSN 1803-7747. Editoři čísla: Bartoň J. a Kroupa J. K. Editorial čísla: Bartoň J.: Úvodem, s. 5–6.

  • Language and Style in Bible Translation: West Slavic Perspectives. Clavibus unitis, 11 (2022), č. 2: Praha: Nadace pro dějiny a kulturu ve střední Evropě, 160s. ISSN 1803-7747. Editoři čísla: Bartoň J. a Kroupa J. K. Editorial čísla: Bartoň J.: Úvodem, s. 5–6.

  • The Bible in the West Slavic area: translation, language, style, Clavibus unitis, 12 (2023), č. 2: Praha: Nadace pro dějiny a kulturu ve střední Evropě, 170s. ISSN 1803-7747. Editoři čísla: Bartoň J. a Kroupa J. K. Editorial čísla: Bartoň J.: Úvodem, s. 7–8. [celé číslo časopisu: https://www.acecs.cz/media/cu_2023_12_02.pdf]

  Popularizace

  • Bartoň J., Komenský v Emauzích, in: Katolický týdeník 9/1992, s. 4. ISSN 0862-5557

  • Bartoň J., Text Nového zákona, in: Amen, 9/98, Krystal Praha 1998, s. 20-22. Registrace MK ČR 7595

  • Bartoň J., Židé a judaismus v díle J. A. Komenského, in: Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 43 (2001), SKŽ Praha 2001, s. 26-28. Evidence periodického tisku: MK ČR E 11333

  • Bartoň J., Horká linka [sine titulo; o cyrilském písmu], in: Katolický týdeník 27.-28./2005, příloha Doma, s. 2. ISSN 0862-5557

  • Bartoň J., K dějinám českého biblického překladu, in: Informace Královéhradecké diecéze 12/2006, s. 6-8. Evidence periodického tisku: MK ČR E 10261

  • Bartoň J., Turecko a křesťanství. Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Výzvy přítomnosti, 26. 11. 2006 21:05-21:25, moderoval D. Raus [téma: historie křesťanství v Turecku, řecké pravoslaví, arménští křesťané, návštěva papeže Benedikta XVI. v Turecku]. http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vyzvy/_zprava/297118

  • Bartoň J. Ekumenický a „nový katolický“ překlad bible si nekonkurují.  / Biblický kánon není všetečný apokryf či šifra. Magazín ChristNet,  7. 9. 2006 a 14. 9. 2006, moderoval J. Kirschner

    http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2657

    http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2661

  • Bartoň J. O moderním českém biblickém překladu. Protestant, 2009, č. 4, s. 5-6. [internetová verze časopisu] http://eman.evangnet.cz/protestant/

  • [bez názvu]. Český rozhlas 2 - Praha, pořad Káva o čtvrté, 21. 04. 2009, 16:05-17:00, moderátorka Z. Senková [téma: nový překlad Bible 21. století, moderní český biblický překlad obecně; diskutují J. Bartoň, P. Hošek, A. Flek]. *.mp3 ke stažení

  • Vyšel první ze tří nových překladů Bible plánovaných na letošní rok. Český rozhlas 7 - Radio Prague Broadcast, 22. 04. 2009, 09:54-10:00, moderátor V. Faltýnek [téma: český překlad bible, diskuse o novém překladu Bible 21. století; hovoří J. Bartoň, A. Flek, M. Řeháček]. http://www.radio.cz/cz/clanek/115543 [textová verze]*.mp3 ke stažení [zvuková verze; pořad začíná na 19. minutě záznamu]

  • České překlady bible. Český rozhlas 6, pořad Bible pro jedenadvacáté století, 17. 05. 2009, 21:10-21:40, moderátor J. Šiška [téma: dějiny českého překladu bible; hovoří J. Bartoň a M. Chadima]. *.mp3 ke stažení

  • Lužičtí Srbové. Český rozhlas 2 - Praha, pořad Káva o čtvrté, 25. 06. 2009, 16:05-17:00, moderátor J. Šiška [diskutují J. Bartoň a Jadwiga Kaulfürstowa].  *.mp3 ke stažení

  • Bartoň J., Inspirující postava svatého Václava, in: Novostrašecký měsíčník 10/2009, s. 20-21. (Povoleno MK ČRE 10804)

  • Bible 21 [diskutují Viktor Ber z ETS, Petr Sláma z ETF UK, Josef Bartoň z KTF UK], in: Brána 7-8/2009, s. 36-37. [časopis církve bratrské; internetová verze: http://www.i-brana.cz/cislo/index.php?f=3&i=090708]

  • Religiozita Lužických Srbů. Český rozhlas 6, pořad Zbožní a bezbožní, 16. 05. 2010, 21:10-21:40, [moderátor J. Šiška, hovoří J. Bartoň] *.mp3 ke stažení

  • Serbska modlitwa w Praskim klóštrje karmelitow, Bartoň J., in: Katolski Posoł, 2010, č. 37, s. 281, ISSN 0138-2543

  • Nové české vydání bible. Česká televize 2, pořad Kultura s dvojkou, 28. 04. 2011, 19:50-19:54; diskutují J. Bartoň a P. Novák. více www stránky pořadu

  • Lužičtí Srbové mají prvního světce. Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Doteky víry, 12. 06. 2011, 22:05-22:08, hovoří J. Šiška a J. Bartoň. [textová verze]*.mp3 ke stažení

  • Budoucnost bible. Česká televize 24, pořad Milénium, 23. 08. 2011, 17:35-17:52; hovoří Pavel Hošek a Josef Bartoň, připravila Olga Koprová, moderuje Veronika Paroulková. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10159875412-milenium/211411058030823/

  • Josef Bartoň, Wosobinje Praskeje sorabistiki wopominali, in: Serbske nowiny: Njewotwisny wječornik za serbski lud, lětnik 21(2011), č. 207 (18. 10. 2011), Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin/Bautzen.

  • Josef Bartoň, [sine titulo; zpráva: setkání k výročí sorabistů Josefa Páty a Jiřího Mudry], in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 1, s. 2. ISSN 1212-0790

  • Josef Bartoň, [sine titulo; zpráva: symposium a koncert k výročí lužickosrbského skladatele Bjarnata Krawce], in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 1, s. 3. ISSN 1212-0790

  • Josef Bartoň, Jiří Mudra. K 90. výročí narození českého vlastence a přítele Lužických Srbů (s albem fotografií), Praha: SPL - Maćica Serbska, 2011, 135 s. [rec.], in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 2, s. 12. ISSN 1212-0790

  • Bartoň J., Jubileum svatých Cyrila a Metoděje, in: Arcidiecézní informace katechetům, 2011/12, č. 10, Praha: Arcibiskupství pražské, 2012, s. 4.

  • Bartoň J. – Poláčková K., Otevření Saského centra v Lužickém semináři, in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 9, s. 62. ISSN 1212-0790

  • Bartoň J. – Poláčková K., Sokolský slet a oslavy Domowiny v Praze, in: Česko-lužický věstník, XXII (2012), č. 9, s. 62. ISSN 1212-0790

  • Bartoň J. – Kaleta P., Setkání s kašubským jazykem a kulturou, in: Česko-lužický věstník, XXIII (2013), č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-0790

  • Bartoň J., Ludvík Kuba: Čtení o Polabských Slovanech, Praha: SPL, 2012 [rec.], in: Česko-lužický věstník, XXIII (2013), č. 2, s. 1. ISSN 1212-0790

  • Bartoň J., „Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám písmena vytvořil i knihy přeložil...“, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2013, č. 6, s. 3-5. Registrace: MK ČR E 13802. [*.doc ke stažení]

  • Witajće w Serbach. Český rozhlas Plus, pořad Dobrá vůle, 13. 09. 2013, 20:10-21:10 [diskuse 20:34-21:10; o česko-lužickosrbských vztazích diskutují J. Bartoň a Petr Kaleta, moderuje Jakub Šiška]. *.mp3 ke stažení

  • Moderní český biblický překlad – výstava AV ČR a KTF UK. Radio Proglas, pořad studia Kristián, 22. 2. 2014, 17:00-17:25. Hovoří Josef Bartoň, moderuje jana Beránková. http://www.proglas.cz/detail-poradu/2014-02-22-17-00.html

  • Biblický překlad v katolické liturgii. S Josefem Bartoněm rozmlouvá Lenka Makovcová-Demartini. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 1 (2015), č. 1, s. 7–8. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15549.html] [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Lidové pohádky Lužických Srbů (v podání současných lužickosrbských spisovatelů).Vybral a přeložil Jiří Mudra. Editor knihy a autor úvodní studie Jaroslav Otčenášek. Praha: Společnost přátel Lužice, 2014.  Česko-lužický věstník, 25 (2015), č. 2, s. 14–15. ISSN 1212-0790.

  • Bartoň J., Odešel významný historik pozdní antiky prof. PhDr. Josef Češka, DrSc., Tvar 21/2015, internetová verze itvar: http://itvar.cz/odesel-vyznamny-historik-pozdni-antiky-prof-phdr-josef-ceska-drsc-29-10-2015/ [*.doc ke stažení]

  • Korán, vyznavači islámu a Boží milosrdenství. S Mladou Mikulicovou rozmlouvá Josef Bartoň. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 2 (2015/16), č. 1, s. 10–11. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://ktf.cuni.cz/KTF-1132.html?news=1957&locale=cz] [*.pdf ke stažení]

  • Zvuková pohlednice Jany Beránkové: Doxa - 3. číslo zpravodaje KTF UK. Radio Proglas, pořad studia Kristián, 5. 3. 2016, 7:45-7:50. Hovoří Josef Bartoň, moderuje jana Beránková. [*.mp3 ke stažení][internetový odkaz]

  • O potřebě vzdělání a lásky. S Ivanou Trefnou (Albrechtovou) rozmlouvá Josef Bartoň. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 3 (2016/17), č. 1, s. 17–18. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1370.html] [*.pdf ke stažení]

  • Bartoň J., Učenec z Lužice: Jakub Xaver Ticin. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 3 (2016/17), č. 1, s. 19–21. ISSN 2336-5706 [internetový odkaz: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1370.html] [*.pdf článku ke stažení][*.pdf celého čísla ke stažení]

  • Od ďábla k čertu v moderní české literatuře. S Jaroslavem Medem rozmlouvá Josef Bartoň. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 3 (2016/17), č. 2, s. 10–12. ISSN 2336-5706 [*.pdf celého čísla ke stažení]

  • Jazyk, kterým se modlíme. S Josefem Bartoněm rozmlouvá Lenka Makovcová-Demartini. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 4 (2017/18), č. 1, s. 5–7. ISSN 2336-5706 []

  • Vězeňská poezie Jana Zahradníčka. S Klárou Krásenskou rozmlouvá Josef Bartoň. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 5 (2018/19), č. 2, s. 10–12. ISSN 2336-5706 []

  • 20. 9. 2019 pořad Rozmawiali o religii i stylu. Radio Doxa Opole [Josef Bartoň krátce odpovídá v pořadu o konferenci Religia i styl probíhající na Uniwersytecie Opolskim: http://doxa.fm/slider/rozmawiali-o-religii-i-stylu/ min. 1:08–2:14]

  • Bartoň J., Krakov, Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 6 (2019/20), č. 1, s. 25. ISSN 2336-5706

  • Bartoň J., V čem byli věrozvěsti Cyril a Metoděj jedineční? Katolický týdeník, XXXI (2020), č. 27/28, s. 5.

  • Český rozhlas Plus, pořad Hovory. Host: docent Katedry biblických věd a starých jazyků KTF UK v Praze Josef Bartoň. 14. 7. 2020, 22:05–22:29. Hovoří Josef Bartoň, moderuje Petr Vizina. [*.mp3 ke stažení] [https://plus.rozhlas.cz/host-docent-katedry-biblickych-ved-a-starych-jazyku-ktf-uk-v-praze-josef-barton-8250828]

  • Taková normální rodinka s “teologickými kořeny”. S Kristýnou a Jindřichem Zemánkovými rozmlouvá Josef Bartoň. Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 7 (2020/21), č. 1, s. 17–19. ISSN 2336-5706 [*.pdf celého čísla ke stažení]

  • Bartoň J., Čas epidemie a tvář člověka, Doxa, zpravodaj KTF UK v Praze, 7 (2020/21), č. 2, s. 11–12. ISSN 2336-5706

  Citace

  v odborném periodiku / knize

  • Beneš, Jiří in: Acta Comeniana 11 (XXXV), FLÚ AV ČR Praha 1995, s. 177–179 cituje Valerianus Magni, De luce mentium et eius imagine 1994

  • J. Halama (red.), 75 let evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Karolinum Praha 1994, s. 56, cituje Exercitia Graeca biblica 1992

  • P. Peňáz in: Echo Latina 1/1995, FF UP Olomouc 1995, s. 55–58 cituje Uvedení do novozákonní řečtiny 19941

  • A. Drda, Na okraj jedné recense, in: Theologická revue 6/1997, Husitská teologická fakulta UK Praha 1997, s. 13-16 cituje Na okraj jednoho překladatelského pokusu 1997

  • S. Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha: Vyšehrad, 1997, s. 161 cituje Valerianus Magni: De luce mentium et eius imagine 1994.

  • V. Černušková Novozákonní řečtina, UP Olomouc 2002, s. 68 cituje Uvedení do novozákonní řečtiny 1995/19982

  • J. A. Dus in: Teologické texty 1/2002, Praha 2002, s. 40–41 cituje Uvedení do novozákonní řečtiny 20013

  • Přecechtělová, Milena  in: Auriga ZJKF 45, Praha 2003, s. 97-99 cituje Uvedení do novozákonní řečtiny 20013

  • J. Mudra, Nový staroslověnský slovník pro studenty, in: Česko-lužický věstník 6/2004, s. 49; SPL Praha 2004 cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003

  • J. Mudra, Nový staroslověnský slovník pro studenty, in: Česko-lužický věstník 6/2004, s. 49; SPL Praha 2004 cituje Uvedení do klasické staroslověnštiny 1999

  • V. Čermák in: Listy filologické 3-4/2004, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR Praha 2004, s. 446–447 cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003

  • V. Čermák in: Listy filologické 3-4/2004, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR Praha 2004, s. 446 cituje Uvedení do klasické staroslověnštiny 1999

  • T. Mrňávek, Le Preghiere terapeutiche dell’ Euchologium Sinaiticum Slavicum, Pontificium Institutum Orientale Roma 2004, s. 7 cituje Uvedení do klasické staroslověnštiny 1999

  • B. Samek in: Vlastivědný věstník moravský 56 (2004), č. 3, s. 329, Muzejní a vlastivědná společnost Brno 2004 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004

  • J. Hubáček, Příručka o náboženských názvech, in: Naše řeč 3/2004 (87), Ústav pro jazyk český AV ČR Praha 2004, s. 151 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004

  • J. A. Alonso de la Fuente, Přecechtělová, Milena: Exercitia Graeca Biblica, in: Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 9/2004, Universidad Complutense Madrid, s. 360, cituje Exercitia Graeca Biblica 1992.

  • J. A. Alonso de la Fuente, /Přecechtělová, Milena: Exercitia Graeca Biblica,/ in: Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 9/2004, Universidad Complutense Madrid, s. 361 cituje Uvedení do novozákonní řečtiny 1995

  • Hans-Joachim Müller, Irenik als Kommunikationsreform, Göttingen: Vandhoeck & Ruprecht, 2004, s. 106, cituje Valerianus Magni, De luce mentium et eius imagine 1994.

  • P. Mareček, in: Clavibus unitis 1-2/2005, KLP Praha 2005, s. ??-?? cituje Uvedení do novozákonní řečtiny 20044

  • D. Sokolović, in: Slavistika IX/2005, Beograd 2005, s. 403-404 cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003

  • D. Sokolović, in: Slavistika IX/2005, Beograd 2005, s. 403 cituje Uvedení do klasické staroslověnštiny 1999

  • J. Hubáček, Religionismy v současné běžné slovní zásobě, in: Bohemistyka 2/2005, Walbrzych 2005, s. 116, cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • P. Mareš, Vydavatelská poznámka, in: H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří 2005, s. 317, cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří 2005, s. 92, cituje Dórotheos z Gazy: O pokoře 2000.

  • H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří 2005, s. 92, cituje Dórotheos z Gazy: O svatém postu 1995.

  • Dittmann, Robert, Některé konkurence v toponymii vybraných českých překladů Starého zákona, in: Studia theologica 22 (4/2005), Olomouc 2005, s. 46, cituje Pozapomenutý překlad Nového zákona (příspěvek ke 40. výročí úmrtí českého biblisty Rudolfa Cola) 2004.

  • R. Večerka, Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích, Brno 2006, s. 60, cituje Uvedení do klasické staroslověnštiny 1999.

  • R. Večerka, Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích, Brno 2006, s. 61, cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003.

  • A. Fidlerová - K. Kučera - J. Rejzek, Základy staroslověnštiny, Praha 2005, s. 108, cituje Uvedení do klasické staroslověnštiny 2004.

  • A. Fidlerová - K. Kučera - J. Rejzek, Základy staroslověnštiny, Praha 2005, s. 108, cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003.

  • Z. Ribarova, Slavia 71-74, in: Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta 54-55 (2004-2005), s. 352-357, Zagreb 2008, s. 296-297, cituje Podzelená: pozoruhodný lexém z prostředí českožidovské komunity 2005.

  • R. Večerka, Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků, Olomouc 2006, s. 272 cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003.

  • J. Beneš, Sborník Katolické teologické fakulty svazek VIII. - ke stému výročí narození prof. Jana Merella, in: Theologická revue 1-4/2006, s. 478 cituje Jak 2,18: řecký konektor alla a moderní české novozákonní překlady 2006

  • V. Novotný, Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha 2007, s. 172 cituje Pozapomenutý překlad Nového zákona (příspěvek ke 40. výročí úmrtí českého biblisty Rudolfa Cola) 2004.

  • J. Poláková, Jolana, Christologie, nebo „kristologie“? „Filozofie“, nebo filosofie? in: Teologické texty  4/2007, s. 221 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • R. Večerka, Slovanská jazykověda a paleoslovenistika, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Academia Praha 2007, s. 650, cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003.

  • M. Starowieyski, Étude critique: Une Traduction Tcheque des Apocryphes de L´Ancien et du Nouveau Testament, in: Apocrypha. Revue Internationale des Littératures Apocryphes 17 (2007), Brepols Turnhout 2007, s. 293 cituje Skutky Tomášovy 2003.

  • M. Starowieyski, Étude critique: Une Traduction Tcheque des Apocryphes de L´Ancien et du Nouveau Testament, in: Apocrypha. Revue Internationale des Littératures Apocryphes 17 (2007), Brepols Turnhout 2007, s. 295 cituje Zósimovo vyprávění o životě Blažených 2007.

  • P. Kitzler, Novozákonní apokryfy III. Proroctví a apokalypsy, in: Teologická reflexe 1/2007, s. 99 cituje Zósimovo vyprávění o životě Blažených 2007.

  • V. Badurina-Stipčević, Novozákonní apokryfy I, II,III., in: Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta 58 (2008), s. 352-357, Zagreb 2008, s. 355, cituje Skutky Tomášovy 2003.

  • V. Badurina-Stipčević, Novozákonní apokryfy I, II,III., in: Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta 58 (2008), Zagreb 2008, s. 356, cituje Zósimovo vyprávění o životě Blažených 2007.

  • R. Večerka, Jazyky v komparaci, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 108, cituje Uvedení do klasické staroslověnštiny 1999.

  • R. Večerka, Jazyky v komparaci, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 109, cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003.

  • P. Mareš, in: Salve 3/2009, s. 188-189, cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • P. Jäger - L. Nosek - T. Petráček, Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy, in: Salve 3/2009, s. 55-117, citují Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009. [10x]

  • P. Hora, Vážený pane Floriane (Ze staroříšské korespondence Karla Schulze), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 91, Bohemica X,  2007, s. 246 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • Josef Šimandl, Dnešní skloňování substantiv typů kámen, břímě,  Praha: Lidové noviny, 2009, s. 145 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • P. Pokorný, Problémy překladu bible, in: Listy filologické 133, 2010, č. 1-2, s. 47 a 51 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • J. A. Dus, in: Listy filologické 133, 2010, č. 1-2, s. 218-222 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • P. Jäger, in: Studia theologica 12, 2010, č. 2, s. 111-113 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • J. Hrdlička, in: Teologické texty 21, 2010, č. 3, s. 167-168 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • V. Ventura Spiritualita křesťanského mnišství 2-3, Praha: Benediktinské arciopatství Břevnov, s.  42, 48, 440 cituje Dórotheos z Gazy: O pocitu ukřivdění 1991.

  • V. Ventura, Spiritualita křesťanského mnišství 2-3, Praha: Benediktinské arciopatství Břevnov, 2010, s. 440 cituje Dórotheos z Gazy: O svatém postu 1995.

  • V. Ventura Spiritualita křesťanského mnišství 2-3, Praha: Benediktinské arciopatství Břevnov, s.  42, 44, 45, 48, 440 cituje Dórotheos z Gazy: O pokoře 2001.

  • J. Hrdlička, Patriarcha dr. Miroslav Novák. Život mezi svastikou a rudou hvězdou, Brno: L. Marek, 2010, s. 66 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • J. Nechutová, in: Religio: Revue pro religionistiku 18, 2010, č. 1, s. 114-116 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • R. Večerka, Staroslověnská etapa českého písemnictví, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 130 cituje Vokabulář klasické staroslověnštiny 2003.

  • K. Komárek, Básnický jazyk Jaroslava Durycha, Jinočany: H+H, 2009, s. 210 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • Roberf F. Taft, Stručné dějiny byzantské liturgie (přel. T. Mrňávek), Olomouc: Refugium 2011, s. 12 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • Pavel Spunar, Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera [rec.], in: Listy filologické 134, 2011, č. 1-2, s. 196 cituje K počátkům moderního českého novozákonního překladu. Nový zákon Jana Ladislava Sýkory 2008.

  • Robert Dittmann, Na okraj novozákonní toponymie v Novém kovenantu Johna Podmolika, in: Acta onomastica 52 (2011), s. 226 a 227, cituje Století moderního českého biblického překladu (1909–2009) 2010.

  • Ctirad V. Pospíšil, Prolegomena ke studiu české christologie 1901–1910, Studia theologica 14 (2012), č. 1, s. 89 cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Tomáš Petráček, Bible a moderní kritika, Praha: Vyšehrad, 2011, s. 57 cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Tomáš Petráček, The École Biblique and its Influence on Czech Catholic Exegesis and Church,  Revue Biblique 118 (2011), No. 4, Pendé: 2011, s. 586 cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Robert Dittmann, Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici, Olomouc: Refugium, 2012, s. 20 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • Robert Dittmann, Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici, Olomouc: Refugium, 2012, s. 367 cituje cituje Století moderního českého biblického překladu (1909–2009) 2010.

  • Robert Dittmann, Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici, Olomouc: Refugium, 2012, s. 367 cituje Tři české jubilejní bible 2010.

  • Richard Bígl, Tučasna sorabistika w Čěskej republice, Rozhlad: časopis za serbsku kulturu 12/2012, s. 22 cituje K problémům současného českého odborného zájmu o lužickou srbštinu 2011.

  • Bettina Adler,  Die Übersetzung „Bible, překlad 21. století“. Eine neue tschechische Bibel im Kontext der Geschichte der tschechischen  Bibelübersetzungen. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 175. München – Berlin – Washington, D.C.: Otto Sagner, 2013, s. 18, 37 (9x), 38 (6x), 93, 94 (2x), 95 (3x), 104, 167, 171 cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • Marie Štemberková, Rektoři-teologové na české Karlo-Ferdinandově univerzitě, in: Variety české religiozity v „dlouhém“  19. století (1780-1918), Ústí nad Labem: Albis, 2010, s. 91-92 cituje K počátkům moderního českého novozákonního překladu 2008.

  • Karel Komárek, Opracowanie nazewnictwa religijnego w języku czeskim (projekt), in: Język religijny dawniej i dziś II. Stanisław Mikołajczak – Tomasz Węcławski (red.), Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005, s. 343, 345 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • Karel Komárek, Wariantywność i dynamika rozwojowa czeskiej terminologii religijnej, in: Język religijny dawniej i dziś III. Paweł Bortkiewicz – Stanisław Mikołajczak – Małgorzata Rybka (red.), Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2007, s. 429 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • Karel Komárek, České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské,, in: Historie – Otázky – Problémy, 5 (2013), č. 2, s. 199 (3x) cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • V. Novotný – M. Vaňáč – M. Kunštát, Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990. Praha: Karolinum, 2013, s. 56, 70, 101, 151, 169 citují Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • V. Novotný – M. Vaňáč – M. Kunštát, Biografický sovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990. Praha: Karolinum, 2013, s. 56 citují Století moderního českého biblického překladu (1909–2009) 2010.

  • P. Jäger, Česká biblická práce v Kutné Hoře, AUC Theologica 1, 2011, č. 1, s. 104 (2x) cituje Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem) 2009.

  • P. Jäger, Česká biblická práce v Kutné Hoře, AUC Theologica 1, 2011, č. 1, s. 105 cituje Století moderního českého biblického překladu (1909–2009) 2010.

  • Hubertus R. Drobner, Patrologie. Úvod do studia starokřesťanské literatury. Z německého originálu přeložila Monika Recinová. Praha: OIKOUMENH, 2011, s. 487 cituje Dórotheos z Gazy: O pokoře 2001.

  • M. Vašek, Mireia Ryšková, Mlada Mikulicová (ed.). Myšlení o transcendenci. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013 [rec.], AUC Theologica, 4(2014), č. 3, s. 352–353 cituje Český jazyk v „dotyku transcendence“. Problémy nového biblického stylu 2013.

  • L. Kysučan, Moderní český biblický překlad z nové perspektivy, Clavibus unitis, 3 (2014), s. 174–175 cituje Pět českých novozákonních překladů (Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989) 2013.

  • V. Petkevič in: Universum. Revue České křesťanské akademie, 2014, č. 3, s. 47 cituje Pět českých novozákonních překladů (Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989) 2013.

  • Jaroslav Hrdlička in: Salve, 24 (2014), č. 4, s. 131–132 cituje Pět českých novozákonních překladů (Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989) 2013.

  • Petr Kaleta, Současná česká historiografie a dějiny Polska, in: Česká polonistická studia: tradice a současnost. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, s. 238–239 cituje Kašubský biblický text v dávné minulosti a dnes 2010.

  • Jan Štefan, Dodatky ke studii Theologie ČCE, Teologická reflexe, 21 (2015), č. 1, s. 80–83 cituje Století moderního českého biblického překladu 2010.

  • Michal Sklenář, Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948), AUC Theologica, 5(2015), č. 2, s. 311 cituje Pět českých novozákonních překladů 2013.

  • Michal Sklenář, Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948), AUC Theologica, 5(2015), č. 2, s. 314 cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Bibliography of Slavic Linguistics 2000–2014. Volume I. Marc L. Greenberg – Rene Genis – Sijmen Tol, Leiden–Boston: Brill, 2015, s. 985 cituje Podzelená: pozoruhodný lexém z prostředí českožidovské komunity 2005.

  • Bibliography of Slavic Linguistics 2000–2014. Volume I. Marc L. Greenberg – Rene Genis – Sijmen Tol, Leiden–Boston: Brill, 2015, s. 1050 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004.

  • Petr Pořízka – Franz Schäfer, Korpus der tschechischen Bibelübersetzungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, in: Theolinguistica 7. Albrecht Greule – Elżbieta Kucharska-Dreiss (Hrsg.), Insingen: Akademische Verlagsoffizin Bauer a Raspe, 2013, s. 99, cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Eva Hrdinová, Biblický překlad a překlad liturgický, in: Holger Küße – Hana Kosourová (Hrsg.), Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 182. München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Otto Sagner, 2013, s. 124 a 125, cituje K dějinám českého biblického překladu 2006 (2x).

  • Eva Hrdinová, Biblický překlad a překlad liturgický, in: Holger Küße – Hana Kosourová (Hrsg.), Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 182. München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Otto Sagner, 2013, s. 125 cituje Století moderního čekého biblického překladu (1909–2009)  2010.

  • Jan Sokol, Die Tschechische Ökumenische Übersetzung, in: Holger Küße – Hana Kosourová (Hrsg.), Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 182. München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Otto Sagner, 2013, s. 150, cituje Století moderního čekého biblického překladu (1909–2009)  2010.

  • Jan Sokol, Die Tschechische Ökumenische Übersetzung, in: Holger Küße – Hana Kosourová (Hrsg.), Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 182. München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Otto Sagner, 2013, s. 150, cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Jan Sokol, Die Tschechische Ökumenische Übersetzung, in: Holger Küße – Hana Kosourová (Hrsg.), Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 182. München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Otto Sagner, 2013, s. 150, cituje Pět českých novozákonních překladů 2013.

  • Anne Hultsch, Die Bible21 und ihr Marketing, in: Holger Küße – Hana Kosourová (Hrsg.), Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 182. München – Berlin – Leipzig –Washington, D.C.: Otto Sagner, 2013, s. 170, cituje Století moderního čekého biblického překladu (1909–2009)  2010.

  • Jakub Zouhar, Přehled církevní historiografie v České republice v novém tisíciletí, Konštantínove listy, 7 (2014), UKF Nitra, s. 76 cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Michal Sklenář, Liturgika a příbuzná témeta na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948). Příspěvek k dějinám české katolické liturgiky po druhé světové válce, in: AUC Theologica 5 (2015), č. 2, s. 314 cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Michal Sklenář, Liturgika a příbuzná témeta na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948). Příspěvek k dějinám české katolické liturgiky po druhé světové válce, in: AUC Theologica 5 (2015), č. 2, s. 311 cituje Pět českých novozákonních překladů 2013.

  • Juraj Feník, Formálna a dynamická ekvivalencia pri preklade, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 26–27. cituje Nový zákon mezi překladem a parafrází 2009.

  • Jozef Mlacek, K otázke vymedzovania biblického štýlu, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 217 2x cituje Nový zákon mezi překladem a parafrází 2009.

  • Jozef Mlacek, K otázke vymedzovania biblického štýlu, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 217-218 5x cituje Proměny českého bibického stylu 2012.

  • Jozef Mlacek, K otázke vymedzovania biblického štýlu, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 218 cituje Český jazyk v "dotyku transcendence" 2013.

  • Jozef Mlacek, K otázke vymedzovania biblického štýlu, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 226 cituje Zapomenutý překlad pozapomenutého obrozence 2014.

  • Tereza Rončáková, Niektoré špecifiká biblického jazyka, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 227, 256 cituje Nový zákon mezi překladem a parafrází 2009.

  • Tereza Rončáková, Niektoré špecifiká biblického jazyka, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 227, 232-233 4x, 236, 243 3x, 248 cituje Proměny českého bibického stylu 2012.

  • Tereza Rončáková, Niektoré špecifiká biblického jazyka, in: Róbert Lapko (ed.), K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Mahtomedi, MN, USA: Vision Slovakia, 2016, s. 227, 231, 254 2x cituje Český jazyk v "dotyku transcendence" 2013.

  • Karel Komárek: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici, Bohemica Olomucensia, 9 (2017), č. 2, s. 79 ISSN 1803-876X cituje Český jazyk v „dotyku transcendence“ 2013.

  • Karel Komárek: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici, Bohemica Olomucensia, 9 (2017), č. 2, s. 79 ISSN 1803-876X cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Karel Komárek: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici, Bohemica Olomucensia, 9 (2017), č. 2, s. 80 ISSN 1803-876X cituje Český starozákonní překlad po roce 1900: Kontexty, konfese, předloha, kánon 2013.

  • Karel Komárek: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici, Bohemica Olomucensia, 9 (2017), č. 2, s. 80 a 82 ISSN 1803-876X 2x cituje Století moderního českého biblického překladu 2010.

  • Karel Komárek: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici, Bohemica Olomucensia, 9 (2017), č. 2, s. 82 ISSN 1803-876X 2x cituje Český starozákonní překlad po roce 1900: Kontexty, konfese, předloha, kánon 2013.

  • Stanisław Koziara, Z nowszych dziejów obecności biblii w języku czeskim, in: Slavia Occidentalis, tom 74/1 (2017), s. 169-173, ISSN 0081-0002 cituje Moderní český novozákonní překlad 2009.

  • Stanisław Koziara, Z nowszych dziejów obecności biblii w języku czeskim, in: Slavia Occidentalis, tom 74/1 (2017), s. 169-173, ISSN 0081-0002 cituje Pět českých novozákonních překladů 2013.

  • Инна В. Вернер, Чешская Библия в истории русской культуры и письменности и vice versa: чешско-церковнославянский Новый Завет Н. П. Апраксина 1892–1897 годы, in: Slavjanovedenije, Moskva 2018, č. 2, s. 94-109, ISSN 0869-544X na s. 104 a 108 cituje Zapomenutý překlad pozapomenutého obrozence: české čtveroevangelium Františka Novotného z Luže 2014.

  • Bohumil Vykypěl a kol., Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině,, Praha: NLN, 2022, na s. 142 cituje Zapomenutý překlad pozapomenutého obrozence: české čtveroevangelium Františka Novotného z Luže 2014.

  • Bohumil Vykypěl a kol., Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině,, Praha: NLN, 2022, na s. 142 a 143 cituje Adjektiva na -(v)ší v evangelním překladu Františka Novotného z Luže 2016.

  • Bohumil Vykypěl a kol., Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině,, Praha: NLN, 2022, na s. 142 a 143 cituje Церковнославянское языковое наследие как источник чешского библейского стиля в эпоху национального возрождения 2018..

  • Bohumil Vykypěl a kol., Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině,, Praha: NLN, 2022, na s. 142, 143 a 144 cituje Bartoň-Dittmann: Český obrozenec překládá Písmo 2018.

  v jiném periodiku

  • Książki nr 7, dodatek do Gazety Wyborczej nr 161, wydanie cpl z dnia 13/07/1994, str. 11, cituje Valerianus Magni, De luce mentium et eius imagine 1994.

  • D. Iwashita, Ke studiu (jazykověda), in:  Lidové noviny, 17. 4. 2004, s. 14 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004

  • Zpravodaj pražské arcidiecéze 2/2004 [bez názvu a bez uvedení autora], Arcibiskupství pražské Praha 2004, s. 24 cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004

  • J. Červenková, Ježíš jako vyhlášený uličník (Novozákonní apokryfy I.-III.), in: Tvar 14/2008, s. 21, cituje Příběhy apoštolů 2003 a Proroctví a apokalypsy 2007.

  • A. Černá, Jazykové zákampí: Hody, hody..., in:  Literární noviny, duben 2014, cituje Jak zacházet s náboženskými výrazy 2004


  1

  text


  Poznámky

  1

  Poslední změna: 30. květen 2024 08:17 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám