Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

  katedra biblických věd


  Kontakt:


  IS studium


  materiály ke stažení


  Studium

  • 2005-2007 pětisemestrálním výcvik „Ausbildung von Exerzitienbegleitern nach dem Modell des Hl. Ignatius von Loyola“ ve Vídni (Kardinal-König-Haus)

  • 1993 doktorát z teologie (rigorosní zkouška: exegese NZ, morální teologie, náboženská pedagogika)

   Disertace: „Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind.“ Bibeltheologische und fundamentalethische Untersuchung zum paulinischen en-Christo- Gebrauch

  • 1990-1993 doktorandské studium teologie v Pasově (Kath.-Theol. Fakultät der Universität Passau)

  • 1991 licenciát UPS Řím (oficiální závěr studia z Erfurtu): ThLic

  • 1983-1988 licenciátní studium teologie v Erfurtu (Philosophisch- theologisches Studium zu Erfurt)

   Licenciátní práce: The Mockery of Roman solders in Mk 15,16-20a

  • 1983-1985 postgraduální studium FŽ UK (obor: nakladatelská specializace)

   Závěrečná práce: Analýza vydavatelské činnosti nakladatelství Odeon v oblasti literatury o výtvarném umění

  • 1975 doktorát z dějin umění  (rigorosní zkouška: dějiny umění, filosofie, teorie překladu)

   Doktorská práce: Miloš Marten jako výtvarný kritik

  • 1969-1975 FF UK obor. francouzština-lit. věda/komparatistika 1969-1970, francouzština-dějiny umění 1970-1975


  Zaměstnání

  • od 1. 8. 2005 odborný asistent na UK KTF (od 1. 9. 2005 proděkan pro studium)

  • od 2003 externí učitel TF JU České Budějovice (Nový zákon)

  • od 1999 externí učitel ETF UK v Praze (studijní obor: Teologie křesťanských tradic)

  • 1993-2005 Jabok, Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (spoluzakladatelka školy)

   1993-2003: zástupce ředitele

   od července 2003 do srpna 2005: učitel

  • 1993-1997 externí učitel ETF UK v Praze

  • 1993-1995 TF JU České Budějovice


  Dosažená kvalifikace

  • 1993 Doktorát na KTF Univerzity v Pasově (morální teologie, novozákonní exegeze, náboženská pedagogika) ThD.

  • 1991 Licenciát na UPS v Římě (zakončení studia z Erfurtu; novozákonní exegeze)) Th.Lic.

  • 1985 Absolvování postgraduálního studia Nakladatelská specializace na FŽ UK v Praze

  • 1975 Doktorát na FF UK v Praze (dějiny umění, teorie překladu, filozofie) PhDr.


  Bibliografie

  Monografie

  • „Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Jesus Christus sind.“ Eine bibeltheologische und fundamentalethische Untersuchung zum paulinischen en Christo Gebrauch (disertační práce) EOS Verlag, St. Ottilien 1994 (odměněno OBAG-Preis). 428s.

  • 1. list Tesalonickým.Český ekumenický komentář k Novému zákonu, sv. 13. Praha : Centrum biblických studií – Česká biblická společnost, 2007.

  • Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2008. 494 s. ISBN 978-80-246-1465-6

  Části knih

  • Stručný úvod do Písma svatého. Starý zákon. Skriptum, Praha 1991, s. 5-36

  • Stručný úvod do Písma svatého. Nový zákon. Skriptum, Praha 1991, s. 3-44

  • Apoštol Pavel: antifeminista a ochránce stávajícího společenského řádu? Několik příkladů realizace základního principu Pavlovy eklesiologie (Gal 3,26-29) v konkrétních historických podmínkách. In: Svatý Pavel, synagoga a církev, teologické úvahy nad židovsko-křesťanskými vztahy. CDK, Brno 1994, s. 61-80

  • Výklad bible v církvi. In: Ve znamení naděje. Proměny církve a teologie po II. vatikánském koncilu. CDK, Brno 1997, s. 25-44

  Příspěvek do sborníku

  • Apoštol Pavel a jeho působení. In EPITOAUTO (Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného). Mlýn, Třebenice 1998, s. 171-183

  • Zrození církve. In: Mlékem a medem oplývající (sborník českých katolických biblistů Karlu Skalickému k sedmdesátinám), Praha 2004, s. 107-138

  • Theology and liberation in the context of Czechoslovakia today (s dr. Liborem Ovečkou). In: NEIUWENHOVE, J. et al. (eds.) Popular religion, liberation, p. 177-182 

  • Versöhnung in den ehemaligen kommunistisch regierten Ländern (s dr. Liborem Ovečkou) – odevzdáno pro Communicantes do sborníku k setkání křesťanů ve Štýrském Hradci v červnu 1997 (cca 10 NS)

  • Krize, konflikty a zápasy církevních obcí na konci 1. století. In: Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. Vyd. E. Krumpolc, J. Poláková, C. V. Pospíšil. Kostelní Vydří: Karm. nakl., 2007, s. 269-284.

  • Ekleziologie Josefa Zvěřiny. In: Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století (ed. Vojtěch Novotný). Praha – Univerzita Karlova, Karolinum, 2007, s. 168-176. ISBN1802-9159

  • Žít z Božího daru smíření. 2 Kor 5,14-21. In: Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (ed. Vojtěch Novotný). Praha – Univerzita Karlova, Karolinum, 2008 s. 264-274. ISBN 978-80-246-1505-9

  • Proklel Ježíš fíkovník? K perikopě o prokletém fíkovníku v Mk 11,12-25/26. In: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám (Petr  Chalupa a Lenka Zajícová eds.).Olomouc: CMTF UP, 2008. s. 111-122. ISBN 978-80-244-1915-2

  Odborné články

  • Miloš Marten jako výtvarný kritik. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 4. Příspěvky k dějinám umění II, 1976, s. 67-78

  • Žena (a muž) dnes , Teologické texty, roč. 5, č. 5 (1994), s. 146-148

  • Apoštol Pavel jako hlasatel křesťanské etiky. Teologický sborník, roč. 1, č. 2 (1995), s. 3-7

  • Abrahámovo požehnání: dar Ducha. Teologické texty, (1995), s. 84

  • První list Tesalonickým, Teologický sborník, roč. 2, č. 3 (1996), s. 88-95

  • Pojetí poslušnosti v listech apoštola Pavla. Salve, roč. 12, č. 2 (2002), s. 5-23

  • Proč studovat teologii? Smysl studia teologie v současnosti (s Dr. Liborem Ovečkou), Teologie a Společnost, roč. 2 (10), č. 5 (2004), s. 3-8

  • Reakce na článek profesora Sousedíka Krize víry v Evropě a její příčiny, Universum, únor 2005, s. 17-19

  • Žena ve starověké společnosti a prvotní církvi, Salve, roč. 15, č. 1 (2005), 7-23

  • Chagall a bible, Universum, roč. XV, 2 (2005), 45

  • Mír a válka v pojetí apoštola Pavla, Salve, roč. 15, č. 4 (2005), 25-42

  • Einige Aspekte der Missionstätigkeit des Apostels Paulus, Theologica olomucensia (Acta UPO), 2005 – odevzdáno k publikování (cca 37,5 NS)

  • Einige Aspekte der Missionstätigkeit des Apostels Paulus, Theologica olomucensia (Acta UPO), 2006, s. 97-118.

  • Bibliodrama in Tschechien. Text Raum Bibliodrama Information GFB E.V. 15. Jahrgang, 28 (April), 2008, S. 34-36 ISSN 1860-9686

  Recenze

  • Scheuch, Richard: Průvodce Apokalypsou, Teologické texty, roč. 1, č. 4 (1990), s. 159

  • Pavelka, Jan: Sedmdesát Danielových sedmiletí, Teologické texty, roč. 1, č. 5 (1990) s. 198

  • Pokorný Petr: Vznik Christologie, Teologické texty , roč. 3, č. 4 (1992), s. 157-158  Poslední změna: 20. prosinec 2022 08:58 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám