PhDr. Markéta Koronthályová

  katedra biblických věd


  Kontakt:


  IS studium


  osobní www-stránky


  materiály ke stažení

  Životopisná data

  patronka: sv. Markéta Skotská, královna  místopředsedkyně Unie katolických žen

  předsedkyně Ekumenického fóra křesťanských žen v ČR
  Školy, kvalifikace, práce

  • od r. 2003 členkou, od r. 2005 předsedkyní Překladatelské komise ČBK pro revizi textů Římského misálu

  • 2002 – 2003: výuka latiny na Gymnáziu Hellichova

  • od r. 2000 do r. 20011 pracovala na částečný úvazek v Kabinetu pro klasická studia

   FÚ Akademie věd ČR v oddělení středověké lexikografie (Slovník středověké latiny v českých zemích)

  • 1997 - 2003 byla členkou vědecké rady  CMTF UP v Olomouci

  • 1993 – 1995: výuka latiny na Gymnáziu Ústavní

  • 1990 – 1992: výuka latiny na Gymnáziu Budějovická

  • od r. 1977 - dosud vyučuje latinu na KTF UK (dříve CMBF Litoměřice) jako odborná asistentka

  • vystudovala na FFUK v Praze  obor latina - novořečtina; studia zakončila v r. 1977 prací „Acutus v Ciceronových spisech“ - PhDr.


  odborná činnost mimo fakultu

  • Revize textů římského misálu dle editio tertio typica, překladatelská skupina ČBK (vedoucí skupiny)

  • Odborné konzultace a překlady dokumentů pro Českou biskupskou konferenci a Arcibiskupství pražské.

  • Překlady latinských textů pro koncertní programy (Pražské jaro, Svatováclavské slavnosti).

  • Práce na Slovníku středověké latiny v českých zemích v Kabinetu pro klasická studia AV ČR.


  spolupráce na projektech

  • Projekt Slovník středověké latiny v českých zemích (Kabinet pro klasická studia AV) – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum je součástí Programu badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy s názvem "Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací." Jeho cílem je zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím moderních technologií v národním i mezinárodním kontextu.

   Slovník je součástí mezinárodního vědeckého úkolu řízeného Mezinárodní akademickou unií v Bruselu.

  • Rozvojový projekt MŠMT č. 366: "Distanční vzdělávání na UK" 2004

   hlavní řešitel:  J. Svobodová, prorektorka UK

   spoluřešitel: V. Eliáš, proděkan KTF UK

   Vědecká a metodická spolupráce při přípravě internetového distančního kurzu latinského jazyka (www.dl.cuni.cz).

  • V rámci Výzkumného záměru ETF UK  2005 - 2009, MŠMT MSM 002 162 0802

   s názvem Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (Bible, její výklady a jejich dějinně kulturní působení): komentovaný překlad díla Bernarda z Clairvaux: Sermones in cantica canticorum (86 kázání).

  Bibliografie

  učebnice

  • Latinitas ecclesiastica (čítanka latinských církevních textů), Karolinum, Praha 1994

  • Latinská syntax (cvičné věty pro bohoslovce), Karolinum, Praha 1996

  • Latinská čítanka pro studenty teologie, Karolinum, Praha  2002

  • Souhrn latinské gramatiky (pomůcka pro studenty), Holman, Praha 2002

  • Souhrn latinské gramatiky (pomůcka pro studenty), 2. upravené vydání, Holman, Praha 2003

  Slovník středověké latiny

  • Slovník středověké latiny v českých zemích / Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum 19, lapideitas - limitanter, KLP Praha 2006 (kolektiv autorů)

  • Slovník středověké latiny v českých zemích / Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum 20, limitanter - magnus, KLP Praha 2009 (kolektiv autorů)

  • Slovník středověké latiny v českých zemích / Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum 21, magnus – membralia, KLP Praha 2011 (kolektiv autorů)

  překlady

  • Bernard z Clairvaux: Kázání během roku, úvodní studie Dom Samuel M. Lauras OCS, Krystal 2022, bilingva, váz., 360 str., ISBN 978-80-7575-143-0

  • Veritatis splendor – encyklika Jana Pavla II. o základech morálního učení církve (přeložili P. Josef Koláček a M.K.), Zvon, Praha 1994

  • Konstituce řádu menších bratří kapucínů (pro vnitřní potřebu) 1994

  • Scala paradisi (Guigo II., převor Velké Kartouzy) – Stupně k ráji, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1995

  • Evangelium vitae – encyklika Jana Pavla II. o životě, který je nedotknutelné dobro, Zvon, Praha 1995

  • Konstituce řádu křižovníků s červenou hvězdou (pro vnitřní potřebu) 1996

  • Dějiny generálního řádu cisterciáků u nás (pro vnitřní potřebu) 1996

  • Vita consecrata – posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. o zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě, Zvon, Praha 1996

  • Dives in misericordia – encyklika Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (přeložily S.M. Terezie Brichtová OP a M.K.), Zvon, Praha 1996

  • Statuta KTF UK (pro vnitřní potřebu) 1998

  • Sapientia Christiana, Ex corde Ecclesiae (dokumenty o výchově na katolických vysokých školách), Křesťanská akademie Řím (109. svazek edice Studium), Praha 1998

  • Dies Domini – apoštolská exhortace Jana Pavla II. o svěcení Dne Páně (přeložili P. Josef Koláček a M.K.), Zvon, Praha 1999

  • Spisy sv. Františka a sv. Kláry (první český překlad z latinského kritického vydání Kajetana Essera OFM), (translation M.K. a J. B. Štivar OFMCap), nakl. Tomáš Ježek – Ottobre 12, Velehrad 2001

  • Jan Leopold rytíř z Hájů: Okružní list 1781 (Joannes Leopoldus eques ab Hay: Circularium). Vydalo jako příležitostný tisk Biskupství královéhradecké v počtu 150ks, z toho 50 číslovaných. Hradec Králové 2003.

  • Bernard z Clairvaux: O milosti a svobodném rozhodování, úvodní studie Ctirad V. Pospíšil, Karolinum 2004

  • Vexilla regis, výbor z latinské duchovní poezie, uspořádala a přeložila M. K., BBArt 2004

  • Maialis floris gloria, Jana Ignáce Summy z Vlastislavě, děkana soboteckého báseň k oslavě sv. Jana Nepomuckého r. 1702 vydaná, (45 stran). V 85 číslovaných výtiscích vlastním nákladem vydal Karel Samšiňák, Šolcův statek v Sobotce 2008.

  • Bernard z Clairvaux: Kázání na Píseň písní I. (Sermo 1-41), úvodní studie Milan Balabán a Václav Ventura, 528 str., Krystal 2009

  • Bernard z Clairvaux: Kázání na Píseň písní II. (Sermo 42 - 86), 490 str., Krystal 2012

  • Vexilla regis, výbor z latinské duchovní poezie, vydání druhé opravené, Vyšehrad 2013

  • Proprium Řádu kazatelů, Liturgie hodin, pracovní vydání pro vnitřní potřebu dominikánského řádu ( revize překladů a překlady hymnů), Krystal 2015

  • Bernard z Clairvaux: Kázání pro dobu adventní a vánoční. Vychází  jako bilingva. Překlad Markéta Koronthályová, úvodní studie Radomír Bužek, doslov Michal Altrichter SJ,.315 str. Krystal OP 2016

  • Bernard z Clairvaux: Kázání na Píseň písní (2. vyd), Překlad Markéta Koronthályová, Praha 2017, ISBN 978-80-7575-022-8

  • Aelred z Rievaulx: Modlitba pastýře. Pro vnitřní potřebu Arcibiskupského semináře v Praze, 2018

  • Bernard z Clairvaux: Kázání pro dobu postní a velikonoční. Vychází jako bilingva. 270 str. Krystal OP 2019,

   978-80-7575-073-0

  • Bernard z Clairvaux: Kázání na žalm Qui habitat. Vychází jako bilingva. 175 str. Krystal OP 2020, ISBN 978-80-7575-090-7

  články

  • Slovo Monile a jeho významy v latinsky psaných středověkých památkách české provenience z let 1000 - 1500. in: Sborník Katolické teologické fakulty, svazek V., Karolinum, Praha 2003, p.306 - 318.

  • Oblagium aneb dobrodružství latinského slovníku, in: Donum magistrae, ad honorem Dana Martínková, Praha 2007, p.189-201.

  recenze a posudky

  • Přecechtělová, Latina nejen pro teology – Plátová, Latinská syntax, in: AVRIGA – ZJKF XLVI (2004), str. 78 – 81

  • Markéta Klosová: „ Addenda vestibuli“, základní gramatické tabulky  a opakovací cvičení s klíčem, II. díl praktické učebnice latiny pro studující historických oborů „Vestibulum“. (posudek pro nakladatelství Karolinum, 9. listopadu 2004)

  • Aurelius Augustinus: Křesťanská vzdělanost (De doctrina christiana), Vyšehrad 2004, překlad Jana Nechutová (posudek pro překladatelskou soutěž J.Jungmanna, 30.6.2005)

  • Tertullianus: O hrách (De spectaculis), Oikumené, Praha 2004, překlad Petr Kitzler

   AVRIGA (ZJKF) XLVII (2006) 1-2, str. 118-124

  • Isidor ze Sevilly, Etymologie VI :Církevní knihy a Officia - Etymologie VII : Bůh, andělé a

   svatí (335 str., dvojjazyčně), přeložil Daniel Korte, Oikúmené 2004

   in: AVRIGA(ZJKF) XLIX (2007), str. 137 - 144

  • Suger: Spisy o Saint - Denis, překlad, úvodní studie a poznámky Iva Adámková, Oikumené Praha 2006, in: AVRIGA (ZJKF) L (2008), str. 136-141

  • Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka (Vita vel passio sancti Haimhrammi martyrys), 91 str., Karolinum 2007, přel. Josef Förster in: AVRIGA (ZJKF) LI (2009) str. 177 -180

  • Bernard z Clairvaux, Apologie pro opata Viléma, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková,  Oikumené, Praha 2018, in: Listy filologické CXLI, 2018, 3-4, str. 539-542.

  přednášky

  • Jan z Jenštejna: Sermo de persecucione ( některé otázky spojené s interpretací latinských textů vzniklých v prostředí katolické církve); 2.6. 2004, Praha;  v rámci Letní školy klasických studií XII. s názvem: Latina a kultura Římanů v zemích Koruny české.

  • Sermones in Cantica Canticorum (a něco o Bernardově životě a díle); 1.7.2006 Brno, v rámci Letní školy klasických studií XIV. s názvem: Klášterní vzdělanost.

  • Letní škola klasických studií XVI, 2008:  Latina v církevním a světském školství, Trnava 29.6.- 2.7.; přednáška se čtením: Vysoké církevní školství ve světle církevních dokumentů Sapientia Christiana

   a Ex corde ecclesiae.

  • Letní škola klasických studií XIX, 2011: Ars vivendi, ars moriendi, Praha, 3.7. přednáška se čtením:Život a smrt ve středověkém klášteře: Nářek nad smrtí bratra Gerarda v Bernardových Kázáních na Píseň písní (Kázání XXVI).

  • Přednáška pro U3V na KTF UK: 13.X. 2018: Staré jazyky: úvod do latiny.

  Recenze publikovaných překladů

  recenze publikovaných překladů


  Poslední změna: 10. leden 2023 08:17 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám