Doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

  katedra biblických věd


  Kontakt:


  IS studium


  osobní www-stránky


  Školy, kvalifikace a práce

  • 1976-1981 studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Praha – Litoměřice

  • 1981-1992 pastorační působení v různých farnostech pražské arcidiecéze

  • 1990-1992, 1996- pedagogické působení jako odborný asistent na Katedře biblických věd KTF UK

  • 1992 licenciát teologie (Th.Lic.) na KTF UK

  • 1992-1996 studium na Pontificio Istituto Biblico Roma, zakončeno licenciátem biblických věd (S.S.L.)

  • 1997 - 2010 vedoucím Katedry biblických věd KTF UK

  • 2000 doktorát teologie (Th.D.) na KTF UK

  • 2001 semestrální stáž v Centro delle scienze religiose v italském Trentu

  • 2001- členem Catholic Biblical Association of America a korespondentem Old Testament Abstracts

  • 2003- 2018 členem Vědecké rady KTF UK

  • 2008 habilitace v oboru teologie (Doc.) na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

  • 2012-2016 členem Oborové rady KTF UK


  Bibliografie

  Monografie

  • Lest cestou k požehnání? Pokus o nalezení hermeneutického klíče ke Gn 27,1-45 pomocí komplexní exegetické analýzy, Praha: Karolinum, 2002. Disertační práce, která získala nejvyšší ocenění v soutěži Univerzity Karlovy o cenu Bernarda Bolzana za rok 2000. Recenze: Jan Heller, Teologická reflexe 8, 2002, s. 86-87; Ladislav Tichý, Teologické texty 14, 2003, s. 87.


  Části knih a sborníků

  • La vita donata, persa e restituita. Analisi narrativa di 2 Re 4,8-37, in: Sborník KTF UK, Praha: Karolinum, 1998, s. 19-55.

  • Studio sincronico di Mc 9,30-32. Interpretazione della pericope alla luce dell’insieme del vangelo, in: Jaroslav Brož (ed.), Sborník KTF UK, k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, Praha: Karolinum, 2002, s. 94-118.

  • Dio come soggetto della gioia nell’Antico Testamento, in: Centro per le scienze religiose in Trento (ed.), Annali di studi religiosi 3, Bologna: Edizioni Dehoniane, 2002, s. 447-469.

  • Starozákonní východiska k Eucharistii, in: Jan Hojda (ed.), Eucharistie – mysterium fidei, Svitavy: Trinitas, 2002, s. 12-26.

  • Stáří ve Starém zákoně, in: Mlada Mikulicová – Petr Kubín (edd.), In omnibus caritas. Sborník KTF UK IV, k poctě 90. narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, Praha: Karolinum, 2002, s. 260-271.

  • Starozákonní východiska nauky o Matce Páně, in: Jan Hojda (ed.), Maria z Nazareta. Plnost člověka a jádro církve, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 47-61.

  • Bůh jako subjekt radosti ve Starém zákoně, in: Mlada Mikulicová – Petr Kubín (edd.), Sborník KTF UK V, Praha: Karolinum, 2003, s. 177-200.

  • Polarita radosti a bolesti ve Starém zákoně, in: Mlada Mikulicová – Petr Kubín (edd.), Sborník KTF UK VI, Praha: Karolinum, 2004, s. 81-99.

  • Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Český katolický překlad, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. Autorský podíl: Úvod do Pentateuchu, Úvod do Genesis (s. 21-29), překlad a výkladové poznámky ke Gn 1 – 24 (s. 33-94), odborná revize textu celé publikace.

  • Žaltář mezi tmou a světlem. Kontrast i přechod, realita i symbol, in: Jaroslav Brož – Mlada Mikulicová (edd.), Sborník KTF UK VIII, k 100. výročí narození prof. ThDr. Jana Merella, Praha: Karolinum, 2006, s. 51-63.

  • Žalmové „kletby“ jako modlitba?, in: Eduard Krumpolc – Jolana Poláková – Ctirad V. Pospíšil (edd.), Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 69-78.

  • Stručný přehled vzniku konstituce Dei verbum, in: Jaroslav Brož – Mlada Mikulicová (edd.), Sborník KTF UK IX, z konference k 40. výročí Dei verbum, konané 15.11.2005 na KTF UK v Praze, Praha: Karolinum, 2007, s. 27-36.

  • Otec Izákův podroben zkoušce Otcem Ježíšovým, in:  Petr Chalupa – Lenka Zajícová (edd.), Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry (1 Tim 1,5). Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 7-21.

  • Elíša jako ohlašovatel a zachránce života (2 Kr 4,8-37), in: Martin Prudký, Jan Heller a kol., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, s. 327-336, 419-421.

  • Izaiáš. Revidovaný překlad s výkladovými poznámkami, Praha: Česká biblická společnost, 2018. Autorský podíl: revize překladu biblického textu, spoluautorství úvodu a výkladových poznámek.

  • Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii, Studia Biblica Slovaca – Supplementum 3, Blažej ŠTRBA (ed.), Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2018. Autorský podíl: spoluautorství kolektivní monografie.


  Články v odborných časopisech

  • Zjevení Boha Otce ve Starém zákoně, Mezinárodní katolická revue Communio 1, 1997, s. 163-170.

  • Několik aspektů starozákonního exodu, Teologické texty 10, 1999, s. 2-5.

  • Život darovaný, ztracený a znovu vrácený, Teologické texty 11, 2000, s. 108-111.

  • Moudrost ve starozákonním Izraeli, Teologické texty 17, 2006, s. 139-141.

  • Malá izaiášovská pneumatologie, Teologické texty 18, 2007, s. 71-76.

  • Téma pokání ve Starém zákoně, Teologické texty 18, 2007, s. 202-206.

  • Apoštol Pavel a Židé, Dialog Evropa XXI 18, 2008, s. 22-26.

  • Český katolický překlad – stručná charakteristika překladatelské metody, východisek, záměru a důrazů, Theologia vitae 2, 2009, s. 161-162.


  Recenze a prezentace

  • Kniha potřebná jako sůl, Perspektivy 15, 2007, s. 3 (Jan Heller – Martin Prudký, Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006).

  • Jiří Beneš, DESÍTKA. Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku. Návrat domů, Praha 2008, 218 str., ISBN 978-80-7255-177-4, Teologické texty 20, 2009, s. 109-111.

  • Papežská biblická komise: Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání, AUC Theologica 1, 2010, s. 163-166.

  • Inspirace a pravda Písma svatého podle Papežské biblické komise, Studia Biblica Slovaca 8, 2016, s. 117-122.


  Překlady (s Jaroslavem Brožem)

  • Papežská biblická komise, Výklad Bible v církvi, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 2007.

  • Papežská biblická komise, Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

  • Papežská biblická komise, Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

  • Benedikt XVI., Verbum Domini. Posynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011.

  • Papežská biblická komise, Inspirace a pravda Písma svatého. Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015.


  Překlady (samostatně)

  • Joseph Ratzinger, Nanebevstoupení Páně, Mezinárodní katolická revue Communio 3, 1999, s. 303-307.

  • Joseph Ratzinger, K otázce smyslu kněžské služby, Mezinárodní katolická revue Communio 6, 2002, s. 361-386.

  • Joseph Ratzinger, Zvěst o Bohu v naší době, Mezinárodní katolická revue Communio 8, 2004, s. 351-363.


  Popularizační práce


  • Jak se utvářel Nový zákon, Praha: Pastorační středisko, 1997.

  • Jak zacházet se starozákonními texty, Praha: Pastorační středisko, 2002.

  • Jaký je Bůh Desatera?, Katolický týdeník 3, 2001, s. 3.

  • Příběh známý i neznámý, Katolický týdeník 22, 2001, s. 3.

  • V síle Hospodinově, Katolický týdeník 25, 2001, s. 3.

  • Otazníky Starého zákona. Rozhovor s Antonínem Randou, Katolický týdeník 31, 2001, s. 1-2.

  • Jak předznamenává Eucharistii Starý zákon, Katolický týdeník 22, 2002, s. 3.

  • Zkouška víry otce věřících, Perspektivy 9, 2015, s. 10.

  • Neštěstí spočívalo v nedůvěře vůči Bohu, Perspektivy 23, 2015, s. 10.


  Poslední změna: 20. prosinec 2022 08:22 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám