Josef Šimandl

  PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.

  katedra biblických věd


  Kontakt:


  IS studium


  osobní stránky
  Školy, kvalifikace, práce

  • 1998-dosud vědecko pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR: 1998-2003 v jazykové poradně, od 2004 v oddělení gramatiky, tamtéž od r. 2017 jako vedoucí vědecký pracovník; mj. účast v grantech (řazeno chronologicky vzestupně) Popis nové slovní zásoby s využitím počítačů, Pražský mluvený korpus v počítačovém zpracování I a II, Sociologie jazyka a jazykové poradenství v éře elektronických médií, Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu, Kapitoly z české gramatiky, Nová morfologická analýza češtiny, Slovník afixů užívaných v češtině

  • 1998-2008 doktorské studium v oboru matematická lingvistika – filologie na FF UK v Praze; disertační práce „Dnešní stav skloňování substantiv takzvaných typů kámen a břímě“ obhájena 17. 10. 2008 (práci vedl prof. PhDr. F. Čermák, DrSc.)

  • 1990-1998 odborný asistent pro současný český jazyk na katedře českého a slovenského jazyka (později jen „českého jazyka“, dnes Ústav teorie komunikace a českého jazyka) FF UK v Praze

  • 1990 reaktivován na katedře českého a slovenského jazyka (později jen „českého jazyka“) FF UK v Praze a současně povolán jako lektor latiny CMBF v Litoměřicích (později v Praze); vedlejší pracovní poměr s KTF UK jako trvá

  • 1984-89 různá zaměstnání: korektor v tiskárně, vyučující češtiny na středním odborném učilišti a na základní škole, vyučující nepovinné latiny na gymnáziu

  • 1983-84 odborný asistent pro současný český jazyk na katedře českého a slovenského jazyka FF UK v Praze; pracovní poměr ukončen z politických důvodů (odmítnutí vstupu do KSČ, vstup do ČSS)

  • 1978-83 vyučující latiny a češtiny na Střední zdravotnické škole v Praze 8

  • 1979 rigorózní zkouška a obhajoba práce Julius Zeyer prozaik (práci vedl doc. dr. V. Štěpánek, CSc.) na FF UK v Praze; titul PhDr.

  • 1973-78 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (výše FF UK) v Praze, obor čeština-latina jako příprava pro učitelství na školách II. cyklu. Během studia 1. místo v celostátním kole soutěže Studentská vědecká a odborná činnost za spoluautorství práce B. Bůžková, P. Mareš, P. Nejedlý, J. Šimandl, Motivická výstavba a styl próz L. Fukse (práci vedl prof. dr. K. Hausenblas, DrSc.)


  Bibliografie

  (uvedeny jsou především položky se vztahem k působení na KTF a položky významné)


  Knižní publikace

  • Latinská syntax pro posluchače teologie - Syntaxis Latina ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum. Praha: Karolinum 2016

  • Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění. Praha: Karolinum 2014, 154 s. (ISBN 978-80-246-2624-6)

  • Číslovky: obecný rámec, číslovky základní a řadové. In: F. Štícha (ed.), Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia 2011, s. 689-727

  • Dnešní stav skloňování substantiv typů kámen a břímě. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 10. Praha: NLN/ÚČNK 2010, 374 s. (260+114)

  • Kniha  desátá – O duchu akédie. Z latiny přel. J. Šimandl a O. Koupil. In: Jan Cassianus/Kassián, Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b). Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2008, ediční řada Pietas benedictina, sv. 15, s. 103–120

  • Frekvenční slovník mluvené češtiny. Čermák F., Adamovičová A., Pešička J., Savický P., Šimandl J., Šonková J. Praha: Karolinum 2007 (ISBN 978-80-246-1425-0), 511 s.

  • Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravopis, výslovnost, tvary, význam), Šimandl J., Mádr O., Bartoň J., Hlavsová J., Praha: Academia 2004

  • Na co se nás často ptáte. Černá A., Svobodová I., Šimandl J., Uhlířová L., Praha: Scientia 2002

  • Textus communes ad rite pronuntiandum praeparati, Šimandl J. Praha: KTF UK 1993, 45 s. (3. vyd.)

  • Cvičebnice latinského tvarosloví pro bohoslovce, Šimandl J. Praha: Scriptum 1990 (ISBN 80-900335-0-4), 32 s.

  Články

  • Slovotvorný přehled slov s číselným významem II: číslovky neurčité. Korpus - gramatika - axiologie 13 (2016), s. 48-60

  • Slovotvorný přehled slov s číselným významem I: číslovky určité. Korpus - gramatika - axiologie 12 (2015), s. 54-74

  • De Iosepho Machar poeta et de libro eius, c. t. "Tristium Vindobona I-XX". Vox Latina (vyd. Universität des Saarlandes, Saarbrücken) 50/2014 (sešit 196), s. 186-202

  • Mechanické krácení a mechanické skládání; blending. In: D. Blagoeva, S. Kolkovska, M. Lišková (ed.), Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofia: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov" 2013, s. 109-118

  • Antinorma a korpusová lingvistika. Studia Slavica XVI (Uniwersytet Opolski, Opole 2012), s. 39-45

  • Hoffmannová J., Šimandl J., „Euročeština“ v lucemburských překladech dokumentů Evroského parlamentu. Naše řeč 91, 2008, s. 113–126

  • Chalupová, P., Šimandl, J., Genitiv třech, čtyřech - kodifikace a úzus. Slovo a slovesnost 68, 2/2007, 117-129

  • Co se děje s přejatými slovy a vyjadřovacím způsoby (Nad druhým svazkem neologického slovníku). Dokořán: bulletin Obce spisovatelů 32, 2004, s. 24-29, a 33, 2005, s. 16-21; viz též http://www.obecspisovatelu.cz

  • Kam se (ne)ubírá vývoj českého numerativu. In: J. Dolník (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. UK, Bratislava 2005, s. 308-318

  • Jak se šíří vychytávání. Naše řeč 87, 2004, s. 57-75

  • Salesiáni Dona Bosca - Naše řeč 85, 5/2002, s. 244-256

  • Morfologická problematika v jazykové poradně (4 části). Naše řeč 83, 2000, 57-76, 113-131, 169-192, 225-242

  • Nad 2. vydáním SSČ, zejména o tvarosloví. Naše řeč 78, 1995, s. 18-25

  Elektronicky zveřejněná studie

  Edice

  • Slovník afixů užívaných v češtině (J. Šimandl ed.). Praha: Karolinum 2016, 654 s. ISBN 978-80-246-3544-6

  • Štícha F., Šimandl J. (ed.), Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2005. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, 23. – 25. 11. 2005, sídlo AV ČR v Praze. Praha: ÚJČ AV ČR 2007, 304 s.

  • Sedlčanský kancionál Ondřeje Kopidlanského jako dokument o hrůzách třicetileté války (edice vybraných textů a příspěvek k datování zpěvníku); Šmíd F., Náměstek V., Šimandl J. In: Sborník KTF UK VI. (eds. M. Mikulicová, P. Kubín), Praha: Karolinum 2004, ISBN 80-246-0757-3, s. 276-296

  Slovníková hesla

  • Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (projekt Diderot), Nakladatelský dům, Praha, II-III 1997 - hesla z oboru jazykověda, cca 60 autorských stran

  Odborné revize textů

  • překlad Donum vitae a jiných textů pro ČBK

  • Dominum et vivificantem. Encyklika Jana Pavla II. o Duchu svatém v životě církve a světa - překlad (spolu s T. Brichtovou; recte revize jejího překladu z moderního jazyka podle latinského znění). Zvon, Praha 1997 (s. 7-90)

  • Sociální encykliky (1891-1991). Zvon Praha 1996 - Rerum novarum, Quadragesimo anno, Pacem in terris (jen zde uvedeno v ediční poznámce), Populorum progressio, Octogesima adveniens

  • Beneš J., Rozumem ke zdroji pravdy. KřAk Řím 1996

  • Planner F., Obrazy z dějin církve. KřAk Řím 1995

  • Knihy tajemství a moudrosti (Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy) I. Vyšehrad, Praha 1995 (spolu s I. Luttererem)

  Překlady

  • Apoštolské konstituce Inter regiones; Solet Apostolica Sedes. Revue církevního práva 23, č. 64 (2/2016), s. 109-112

  • Hugo Grotius: Prolegomena ke "Třem knihám o právu válečném a mírovém". Filosofický časopis 62, 4/2014, s. 483-499

  • Řecko-český Nový zákon - překlad úvodu k edici Nestle-Aland (výklad textověkritického aparátu) a dalších, drobnějších textů. Praha: Česká biblická společnost 2011, s. 11-53; 1549-1553; záložky

  • P. Alberich Mazák - Cultus harmonicus, opus minus (1649): překlad lat. textů na objednávku Společnosti pro duchovní hudbu; viz <http://mazak.sdh.cz>

  • Kniha  desátá – O duchu akédie. Z latiny přel. J. Šimandl a O. Koupil. In: Jan Cassianus/Kassián, Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b). Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2008, ediční řada Pietas benedictina, sv. 15, s. 103–120

  • Normae internae Facultatis Theologicae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Latinské znění vnitřních předpisů (od r. 2000 dosud); srov. http://www.ktf.cuni.cz/vnitrni_predpisy - odkaz „latinské znění všech textů“

  • Nanebevzetí Mojžíšovo (překlad s úvodem). In: Knihy tajemství a moudrosti (Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy) III, Vyšehrad, Praha 1999; překlad z latiny s. 141-151, úvod s. 136-140, češtinářská revize dalších ca 40 stran

  • Život Adama a Evy. In: Knihy tajemství a moudrosti (Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy) II, Vyšehrad, Praha 1998; překlad z latiny s. 346-363, úvod (o textu) s. 343-5

  Recenze a zprávy

  • Den latiny 2013. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů LVI/2 (2014), s. 71-73

  • Corpus Linguistics I-IV. Douglas Biber and Randi Reppen (ed.). (Sage Benchmarks in Language and Linguistics). Sage: Los Angeles / London / New Delhi / Singapore / Washington D. C. 2012; xlviii + 378 + 394 + 384 + 362 s. - recenze. Korpus - gramatika - axiologie 07 (2013), s. 77-85

  • Jak psát a jak nepsat česky (rec. stejnojm. kn. P. Sgalla a J. Panevové, Praha: Karolinum 2004). Naše řeč 89, 2006, s. 34-37

  • Jan Heller: Výkladový slovník biblických jmen (recenze). Acta onomastica XLV, 2004, s. 117-122

  • Máme slovník floskulí? (rec. Slovníku floskulí V. Justa). Naše řeč 87, 2004, s. 208-213

  • Jak zacházet s francouzskými jmény (recenze knížky K. Sekvent, D. Šlosar, Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině, Academia, Praha 2002), Naše řeč 85, 5/2002, s. 262-266

  • Jazykověda a jazykové poradenství v Mannheimu aneb Jak se uskutečňují lingvistické sny. Naše řeč 85, 1/2002, s. 37-41

  • Já nic – já korpusový lingvista (K článku F. Štíchy Koncert pro orchestr aneb malá úvaha nad názvy hudebních děl, NŘ 84, 3/2001, s. 126-132). Naše řeč 85, 1/2002, s. 11-22

  • Writing vs Speaking (Language, Text, Discourse, Communication), eds. Světla Čmejrková, František Daneš, Eva Havlová; Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1994 - recenze sborníku; Blatná R., Šimandl J. Časopis pro moderní filologii 1/1997, 43-49

  • recenze titulu Šlesinger M., Rudimenta linguae Latinae, Karolinum 1997 (psána 1996) a řady dalších, bohemistických titulů včetně učebnic pro různá nakladatelství

  • XI. mezinárodní sjezd slavistů Bratislava 30.8. - 8.9. 1993. Lingvistika (spolu s J. Rejzkem a O. Uličným). Slavia 63 (1994), č. 2, s. 219-222

  • Vydávat Demla "nekriticky"? Box 4, 140-141

  Veřejné přednášky a vystoupení v médiích

  • desítky vystoupení v pořadech Kdo to ví, odpoví a Host do domu (ČRo 2), Dobré ráno (ČT 1)

  • přednášky, účast v debatních večerech a jejich moderování v Kruhu přátel českého jazyka (srov. mj. http://souvislosti.cz/kpcj): 1990, 1991, 1993 (4x), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 (2x)

  • Mythus - utrum fons, an fructus, an campus (text přednášky na mezinárodním semináři živé latiny 2. 8. 1994). Echo Latina 1-2/1995, 48-51

  Popularizace

  • J. Králík a kol., Každý den s češtinou. Zajímavosti a zvláštnosti. Praha: Nakl. Lidových novin 2009; výklady na s. 91-98, 148-149, 153-154, 251-252

  • J. Saturková (ed..), O češtině. Praha: ČT 2007, odborný výklad na s. 76-78, 92-95, 100-102, 106-109

  • Jazykem získávat posluchače. Katolický týdeník 49/2005, s. 5

  • činnost v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, 1998-2003; dosud její odborný konzultant

  • mnoho desítek jazykových koutků v deníku Svobodné slovo (1990-92), v čas. Naše rodina (1998-9), nejrůznějších příspěvků v čas. Čeština doma a ve světě (1994-1997 i později)

  • Dabingový čtvrtletník 15. března 2004: příspěvky v diskusi k tématům Hledání optimálního výrazu v dabingu a Jména a reálie v dabingu – hra bez pravidel? Synchron, zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES 2/2004, s. 20-22

  • O Pravidlech jen dobré (vyšlo pod neautorským názvem Zmatek kolem nových Pravidel nepolevil). Mladá fronta dnes 21. 3. 1994

  • Pravopis, kodifikace, spisovný jazyk. Přítomnost 9/1991, 24


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám