OD 1/2009 Průběh habilitačního řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy


OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2009 Průběh habilitačního řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Č.j.: 40/09

V Praze dne 16.ledna 2009
Toto opatření upravuje průběh habilitačního řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Navazuje přitom na § 72 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (Opatření rektora č. 15/2000), Požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise  a hodnotící komise (Opatření rektora č. 8/2007) a Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (Opatření rektora č. 28/2007).

Čl. 1 Cíl habilitačního řízení

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.


Čl. 2 Příprava a zahájení

(1) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče.
(2) S návrhem, v němž uchazeč uvede habilitační obor (srov. příloha 1), je nutno předložit:


a) strukturovaný životopis,


b) doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech,


c) úplný výkaz pedagogické činnosti za poslední tři roky (srov. příloha 2),


d) úplnou strukturovanou bibliografii zpracovanou dle kritérií Univerzity Karlovy v Praze (srov. příloha 3),


e) přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních,


f) seznam citací,


g) přehled o řešitelství a spoluřešitelství grantů, výzkumných záměrů a center,


h) přehled další profesní kvalifikace:


– dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.)


– výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod či zdokonalení stávajících atd.),


i) přehled o organizaci tvůrčích akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.),


j) recenze a jiné ohlasy na tvůrčí činnost (recenze v odborných časopisech atd.),


k) přehled ostatní činnosti – různé druhy aktivit související s oborem habilitačního řízení:


– aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích: přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí); organizátor konference, člen jejího přípravného výboru; předseda sekce konference (chairman) – lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii


– členství ve vědeckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství)


– členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu)


– významná ocenění za vědeckou činnost v oboru (uvedena budou jak ocenění za jednotlivé práce, tak za dlouhodobý přínos pro obor, datum udělení ceny a instituce, která ocenění udělila)


– v případě, že uchazeč vykonává nějakou činnost tohoto druhu, kterou nelze zařadit do níže uvedených čtyř odstavců, doporučuje se připojit další odstavec


l) habilitační práci ve čtyřech exemplářích a její anotaci (zpravidla v délce na jednu normostranu)


m) návrh tří témat habilitační přednášky s krátkým resumé.
Všechny požadované přílohy je třeba odevzdat ve formě podepsaného výtisku a současně i na elektronickém nosiči (CD). Výjimku představují doklady uvedené v bodu b), které je třeba odevzdat ve formě úředně ověřených kopií, a habilitační práce.


Uchazeč, který žádá o habilitační řízení v oboru katolická teologie a působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, musí přiložit také curriculum vitae a bibliografii ve světovém jazyce pro postup uvedený v odst. 9.


Uchazeč, který žádá o habilitační řízení v oboru katolická teologie a nepůsobí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, musí přiložit doporučení vlastního ordináře a, je-li jeho působištěm facultas ecclesiastica, doporučení jejího velkého kancléře.
(3) Z kritérií a doporučených hledisek pro habilitační řízení na Univerzitě Karlově vyplývá:


a) Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.


b) Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti v různých formách výuky (přednášky, cvičení, semináře atd.) se požaduje v plném rozsahu:


– Vyžaduje se souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo souhrnná tříletá pedagogickou činnost v době posledních pěti let u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele.


– Roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru.


– Uchazeč by měl být schopen přednášet celou šíři habilitačního oboru v pregraduálním studiu.


– Vedení fakulty počítá s pokračováním pedagogické činnosti uchazeče.


– Přesná specifikace pedagogické činnosti musí být uvedena v samostatné příloze předkládaných materiálů.


c) Publikační činnost má být soustavná až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru. V humanitních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal významnou část textu. Na vyžádání je povinen doložit svůj podíl na práci.


– Požadované počty publikací: minimálně 20, z toho minimálně 3 v zahraničí.


· Počet požadovaných publikací by měly tvořit vědecké monografie, kapitoly v monografiích, původní práce a práce v recenzovaných sbornících, učebnice a učební texty.


· Na seznamu by se měly objevit práce v zahraničním nebo českém odborném časopise s IF. Za odborný časopis nelze považovat různé časopisy firem otiskujících nerecenzované práce. Dále nelze započítat články, recenze v denním tisku, apod. Do počtu článků lze zahrnout obsáhlé recenze, které jsou polemikou a přinášejí nový pohled na problematiku recenzované práce, pokud byly uveřejněny v recenzovaných časopisech.


· Komentovanými překlady se rozumí překlady jak uměleckých, tak odborných textů, doprovozené odborným komentářem a interpretací.


· Popularizační publikace ani abstrakta nejsou relevantními publikacemi, i když jsou publikována v kvalitních časopisech (třeba s IF) nebo sbornících.


– Požadované počty citací: minimálně 20 v odborné české i zahraniční literatuře.


· Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.


· Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách.


· Je třeba uvést metodiku vyhledání citací.


d) Habilitační prací se rozumí:


– Písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo


– soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem, nebo


– tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.


Za takovou práci se považuje i


– závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl)


– slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám.
(4) Návrh se podává děkanovi fakulty. Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.
(5) Nepůsobí-li uchazeč jako učitel na Univerzitě Karlově v Praze, může si děkan vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který je schopen na základě působení uchazeče zhodnotit jeho pedagogické schopnosti. Obdobný postup je možný vždy, když o habilitaci požádá uchazeč, který působí nebo působil nejenom na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale i na jiné fakultě téže univerzity či na jiné vysoké škole.
(6) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle odstavce 4, děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.
(7) Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise musí být profesor. Tři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Spoluautor díla, které je předkládáno jako habilitační práce, nemůže být členem habilitační komise. Eventuální začlenění emeritních profesorů do habilitačních a hodnotících komisí nebo jako oponentů je třeba posuzovat individuálně, s přihlédnutím k jejich předchozímu pracovnímu zařazení na konkrétní vysoké škole. Členové komise musí být podrobně seznámeni s požadavky kladenými na docenty Univerzity Karlovy v Praze.
(8) Děkan členům habilitační komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim podklady nutné pro posouzení vědecké a odborné kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti.
(9) Děkan zašle na odbor pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy v Praze vyplněný formulář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v němž oznámí zahájení habilitačního řízení; odbor následně zajistí podpis rektora a razítko Univerzity Karlovy v Praze a formulář odešle. Stejně musí děkan oznamovat případné změny v takto poskytnutých informacích.
(10) Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil.


Čl. 3 Řízení v rámci fakulty

(1) Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen habilitační komise, dále jen „ pověřený člen“.
(2) Habilitační komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.
(3) Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Oponenti by neměli být současně členy hodnotící či habilitační komise, pouze ve výjimečných v případech (např. málo frekventovaných oborů) lze tuto možnost připustit. Předseda habilitační komise nebo pověřený člen zašle oponentům neprodleně žádost o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče.
(4) Na základě návrhu uchazeče a jeho příloh, oponentských posudků a pedagogické praxe se habilitační komise tajným hlasováním usnese, zda návrh na jmenování docentem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Ve svém hodnocení, které je zpracováno dle formuláře Stanovisko habilitační komise, komise zohledňuje Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově a Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (srov. čl. 2 odst. 3). Případné výjimky musí být řádně zdůvodněny.
(5) Své usnesení předloží komise spolu s výsledkem hlasování děkanovi. Děkan věc bez průtahů zařadí na program zasedání vědecké rady fakulty.
(6) Jednání o habilitaci se koná na zasedání vědecké rady. Jeho veřejně přístupnou součástí je:


a) seznámení vědecké rady se stanoviskem habilitační komise, které přednese předseda habilitační komise nebo pověřený člen,


b) habilitační přednáška; uchazeči musí být také dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti,


c) rozprava.
(7) Následně se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. O návrhu lze hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty. Souhlas s návrhem na jmenování docentem vyžaduje kladný hlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty (tj. z celkového počtu, třebas nepřítomného). Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.
(8) Pokud vědecká rada fakulty rozhodla v souladu se stanoviskem habilitační komise, je odůvodněním jejího rozhodnutí odůvodnění habilitační komise. V opačném případě se vědecká rada fakulty na témže zasedání usnese většinou ze všech jejích členů na důvodech svého rozhodnutí; není-li takové usnesení přijato a podal-li uchazeč proti tomu námitky, děkan vysloví neplatnost rozhodnutí vědecké rady fakulty a předá jí věc k novému projednání.
(9) V případě, že návrh získal souhlas vědecké rady, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály a s vlastním vyjádřením k rozhodnutí rektorovi. Náležitosti návrhu fakulty na jmenování docentem jsou:


a) Stanovisko habilitační komise


b) Průběh obhajoby habilitační práce


c) Průběh habilitační přednášky


d) Průběh následné diskuze


e) Hodnocení uchazeče vědeckou radou fakulty


f) Výsledek hlasování


g) Usnesení vědecké rady


h) Podpis děkana fakulty


i) Datum


Jednotlivé body by měly být formulovány stručně jako podání základní informace o projednávání habilitace před vědeckou radou fakulty. Vzhledem k tomu, že výše uvedené body standardně obsahuje zápis ze zasedání vědecké rady, je možné poskytnout je formou kopie příslušné části zápisu.


Spolu s návrhem se rektorátu zasílá i seznam publikační a vědecké činnosti uchazeče.
(10) U uchazečů, kteří úspěšně ukončili habilitační řízení na Univerzitě Karlově v oboru katolická teologie a působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vznese děkan prostřednictvím velkého kancléře dotaz ke Kongregaci pro katolickou výchovu, zda nic nebrání (nihil obstat) jmenování uchazeče docentem. Přiloží jeho curriculum vitae a bibliografii, obojí ve světovém jazyce.


Čl. 4 Informace o řízení na rektorátě

(1) Na odboru pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy v Praze je každá žádost zaevidována, zpracována a připravena k posouzení prorektorovi pro vědu a výzkum. Kontrola spočívá v prostudování předložených materiálů, které musí obsahovat všechny náležitosti ve smyslu zákona o vysokých školách. Není-li tomu tak, je příslušná fakulta, resp. její odd. vědy vyzváno, aby zajistilo doplnění či přepracování návrhu, který neodpovídá požadavkům stanoveným výše uvedenými předpisy. Po případném odstranění formálních nedostatků je návrh na jmenování docentem či profesorem předložen prorektorem pro vědu a výzkum k posouzení rektorovi Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „rektor“), který návrhy projedná v kolegiu rektora (dále jen „kolegium“). V případě žádosti o jmenování docentem pak rektor na základě kladného stanoviska kolegia jmenuje uchazeče dopisem rektora docentem s účinností od prvního dne následujícího měsíce ve smyslu Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze.
(2) Vyskytnou-li se v průběhu projednávání návrhů na jmenování docentem jakékoliv pochybnosti věcného charakteru, vyzve rektor písemně děkana příslušné fakulty, aby se k návrhu vyjádřil. Jestliže v případě žádostí o jmenování docentem pochybnosti kolegia přetrvávají i po vyjádření děkana fakulty a rektor s návrhem nesouhlasí, předloží tuto žádost o docenturu s odůvodněním svého nesouhlasu vědecké radě univerzity ve smyslu zákona o vysokých školách a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze. V případě kladného stanoviska vědecké rady univerzity, která o návrhu hlasuje tajným hlasováním, rektor uchazeče jmenuje docentem dopisem rektora s účinností od prvního dne následujícího měsíce. Nezíská-li návrh na jmenování docentem či profesorem většinu hlasů všech členů vědecké rady, řízení se zastavuje a uchazeč je o výsledku informován písemným rozhodnutím rektora.
(3) Jmenovací dekrety novým docentům jsou předávány též na slavnostním shromáždění v Karolinu, organizačně akci zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Stejně jako noví profesoři jsou i noví docenti Univerzity Karlovy v Praze na předávání jmenovacích dekretů zváni dopisem rektora.


Čl. 5 Možnost odvolání

Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Námitky se podávají děkanovi, jde-li o postup na fakultě, jinak rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení(1) Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 7/2008 (Průběh habilitačního řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy) ze dne 31. 10. 2008.
(2) Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
V Praze dne 16. ledna 2009


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám