OD 3/2009 Výše doktorandského stipendia

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2009 Výše doktorandského stipendia

Č.j. 877/09

V Praze dne 8. dubna 2009čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů vydávám podle čl. 6 odst. 3 Stipendijního řádu UK toto opatření o výši doktorandského stipendia:čl. 2 Rozmezí výše doktorandského stipendia ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia

1. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.300 Kč plus prémie ve výši 0 až 3.700 Kč.


2. Výše prémie se stanoví na základě počtu bodů přidělených na návrh školitele proděkanem pro vědu každému prezenčnímu doktorandovi podle tabulky v Příloze č. 1.


3. Finanční hodnota jednoho bodu se vypočítá jako zůstatek předpokládané dotace na doktorandské stipendium po odečtení předpokládaných vyplacených stipendií bez prémií, vydělený celkovým počtem přidělených bodů. Finanční hodnota jednoho bodu bude činit nejméně 5 Kč.
čl. 3 Snížení stipendia
1. V případě, že pravidelné hodnocení studenta doktorského studijního programu v prezenční formě studia konstatuje nesplnění některých částí individuálního studijního plánu (bez závažných důvodů), bude studentovi sníženo stipendium o částku, která odpovídá procentuelnímu vyjádření nesplněných povinností (počet všech studijních povinností v daném ak. roce tvoří ve všech doktorských studijních programech vždy 100 %). Snížení se dále řídí Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze čl. 6, odst. 5. Závažným důvodem je úmrtí v rodině nebo dlouhodobá nemoc. Závažnost ostatních důvodů posuzuje proděkan pro vědu.


   

čl. 4 Závěrečná ustanovení

1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát UK KTF dne


3. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 10/2008 Výše doktorandského stipendia (č.j. 2548/08) ze dne 3. prosince 2008.


4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dneProf. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám