OD 4/2009 Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2009 Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Č.j.: 1062/09

V Praze dne 6. května 2009Na základě platných vnitřních předpisů Univerzity Karlovy a Katolické teologické fakulty stanovím pro konání státní rigorózní zkoušky, jakož i pro obhajobu rigorózní práce, tyto pokyny:
čl. 1 Podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce

1. Kvalifikaci nutnou pro podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce (dále jen „rigorózní zkouška“) stanoví čl. 3 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři doplněném o ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dokladů podle § 25 nebo podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být tyto doklady nostrifikovány. Uchazeč přiloží stručný životopis, jehož součástí je i resumé obhájené magisterské diplomové práce a seznam publikační a další vědecké činnosti. V případě, že uchazeč publikační nebo vědeckou činnost nemá, doloží o této skutečnosti prohlášení. Přihláška i přílohy jsou opatřeny datem a vlastnoručním podpisem.


 


3. Součástí přihlášky je vždy sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce, jakož i předmětů, z kterých má být rigorózní zkouška skládána.
4. Další podrobnosti o podávání přihlášek k rigorózní zkoušce obsahuje čl. 3, odst. 3-7 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
5. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků do 14 dnů. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
6. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul „magistr“, fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vyrozuměním.
7. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě na tuto zkoušku.čl. 2 Státní rigorózní zkouška1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.


 


2. Ústní zkouška se skládá z předmětů státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky takto:
            a) absolvent magisterského studijního programu katolická teologie skládá rigorózní zkoušku ze dvou předmětů, z nichž jeden je vždy předmět odpovídající tématu rigorózní práce, druhý je odlišný a uchazeč si jej zvolí při podání přihlášky z těchto předmětů: biblické vědy, fundamentální teologie, dogmatická teologie, teologická etika, spirituální teologie, pastorální teologie, liturgika a kanonické právo.


           


            b) absolvent magisterského studijního programu teologické nebo náboženské nauky v rozsahu vyučovaném na UK KTF skládá rigorózní zkoušku ze tří předmětů, z nichž jeden je vždy předmět odpovídající tématu rigorózní práce, ostatní předměty jsou odlišné a uchazeč si je zvolí při podání přihlášky. Druhý předmět si uchazeč vybírá z předmětů: biblické vědy, fundamentální teologie, dogmatická teologie, teologická etika. Třetí předmět si uchazeč vybírá z předmětů: spirituální teologie, pastorální teologie, liturgika a kanonické právo.
            c) absolvent magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury skládá rigorózní zkoušku ze tří předmětů: dějiny českého umění, dějiny evropského a světového umění, metodologie a historiografie dějin umění.   
3. Rigorózní práce obsahově odpovídá absolvovanému studijnímu programu a prokazuje schopnost uchazeče samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo k samostatné tvůrčí činnosti. Je v rozsahu zpravidla 100 normostran textu opatřeného studijní literaturou, odkazy a poznámkovým aparátem, shrnutím ve světovém jazyce, zpravidla věcným a jmenným rejstříkem a opatřena rovněž prohlášením o samostatném vypracování. Uchazeč předkládá dva exempláře rigorózní práce v pevné vazbě a tři CD s textem předkládané práce (dvě CD jsou vlepena na zadní vnitřní stranu rigorózní práce, jedno CD je odevzdáno samostatně).  Formální úpravu stanovuje Metodologický pokyn pro psaní prací na KTF.
4. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání rigorózní zkoušky.
5. Státní rigorózní zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí a průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
6. Předsedu komise a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty děkan. O konání rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.
7. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ stanoví komise, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.
8. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.
čl. 3 Vydávání diplomuPo vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.
čl. 4 Náhrada nákladů1. Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výše náhrady nákladů stanoví opatření děkana.
2. Náklady spojené s promocí uhradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanovuje rektor.
3. Náhrada podle odstavce 1 je splatná ke dni podání přihlášky.


 


čl. 5 Závěrečná ustanoveníToto opatření nahrazuje čl. 1 opatření děkana 5/2006 Postupová zkouška, státní rigorózní zkouška, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce ve studijní programu teologie.


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


dokument ke staženíPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám