OD 7/2009 Provedení inventarizace pro rok 2009

Provedení inventarizace pro rok 2009

Číslo jednací:  2179/09

V Praze 13. listopadu 2009

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2009
Provedení inventarizace pro rok 2009

Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 23/2004 a 28/2006 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2009 inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty.

čl. 1K jejímu provedení zřizuji:


Ústřední inventarizační komisi


ve složení:


předseda: Mgr. Jana Benešová


členové: předsedové dílčích inventarizačních komisí

čl. 2
Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“), a to:


1) DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetek


ve složení:


Vedoucí:                                       Jedlička František


Členové:                                       Čekalová Zdeňka PhDr.


                                                    Fišer Stanislav


                                                    Kelbl Jiří Mgr.


                                                    Kodalíková Helena


                                                    Kolodrubec Aleš Ing.


                                                    Štec Roman (ÚVT s.r.o.)


                                                    Wagnerová Běla
Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2009 a to v době od 13. 11. 2009 do 16. 12. 2009. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.


DIK vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 31. 12. 2009.


Ekonomické oddělení vypracuje místní seznamy do 31. 1. 2010.
2) DIK pro pokladní hotovost a ceniny


ve složení:


Vedoucí:                                       Bednaříková Lidmila Mgr.


Členové:                                       Procházková Eva, Ing.


                                                    Trojanová Zdeňka
Inventarizace bude provedena v termínu, který určí vedoucí DIK, nejdéle však do 31. 12. 2009.


Inventarizační zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 8. 1. 2010.
3) DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech


ve složení:


Vedoucí:                                       Prokošová Soňa, Ing.


Členové:                                       Procházková Eva, Ing.


                                                    Bednaříková Lidmila Mgr.
Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 10. 2. 2010.

čl. 3Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný inventarizační zápis a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 16. 2. 2010.

čl. 4Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná v pátek 13. 11. 2009 v 11 hod. v kanceláři tajemníka.Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám