OD 5/2009 Harmonogram akademického roku 2009/2010

Harmonogram akademického roku 2009/2010 29. září 2009 – 28. září 2010




OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2009



Harmonogram akademického roku 2009/2010


29. září 2009 – 28. září 2010




Č.j.: 1065/09                                                                                     

V Praze dne 6. května 2009


čl. 1

Úvodní ustanovení







V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2009/2010 stanovený Opatřením rektora č. 5/2009 Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:






čl. 2



1. Termíny společné pro všechny studijní obory





slavnostní zahájení



29. září 2009



Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem



11:00 hod.



imatrikulace v Karolinu



13:00 hod.









slavnostní ukončení



28. května 2010



Te Deum



15:30 hod.



zahradní slavnost



17:00 hod.









výjezdní kurz






pro studenty 1. ročníku prezenčního studia (bak. studijní obor Dějiny křesťanského umění a magistr. stud. obor Katolická teologie)



30. září - 1. října 2009









zimní semestr






výuka



30. září 2009 – 17. ledna 2010



vánoční prázdniny



21. prosince 2009 – 3. ledna 2010



řádné zkouškové období



18. ledna – 21. února 2010



předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)



31. srpna –  22. září 2009



oznámení změn zápisu



do 8. října 2009



části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny studijní obory



25. ledna - 5. února 2010









letní semestr






výuka



22. února – 30. května 2010



rektorský den



12. května 2010



velikonoční odborná praxe, studijní volno



1. - 6. dubna 2010



řádné zkouškové období



31. května – 4. července 2010



letní prázdniny



5. července – 5. září 2010



další zkouškové období



6.– 20. září 2010








předběžné zápisy prostřednictvím internetu



5. – 19. února 2010



oznámení změn zápisu



do 25. února 2010



termín pro splnění studijních povinností



20. září 2010



části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - všechny obory



 1. – 11. června 2010









části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby) - dějiny kř. umění



6. - 10. září 2010



opravný termín státní závěrečné zkoušky na teologických oborech



6. - 10. září 2010




2. Katolická teologie

(magisterské prezenční studium)







zimní semestr






zápis – záznam do indexu:






1. ročník



11. září 2009 v 9:00 hodin



od 2. ročníku





v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009





letní semestr






zápis – záznam do indexu:



v úředních hodinách od  5. do 18. února 2010





3. Teologické nauky

(bakalářské i navazující magisterské kombinované studium)





zápis – záznam do indexu:



1. ročník bc.                  4. září 2009    v 9:00 hodin



1. ročník nav. mgr.      11. září 2009   ve 14:00 hodin





od 2. ročníku v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009






termíny kontaktní výuky




  3.10.



12.12.



13.3.



17.10.



9.1.



27.3.



24.10.



23.1.



10.4.



  7.11.



  6.2.



24.4.



21.11.



20.2.



15.5.



  5.12.



 27.2.



29.5.









  5.6.








4. Dějiny křesťanského umění


(bakalářské i navazující magisterské prezenční studium)




zimní semestr


zápis – záznam do indexu:



            1. ročník  bc.               21. září 2009    v 9:30 hodin


        1. ročník nav. mgr.          31. srpna 2009 v 9:00 hodin


                                                  21. září 2009    ve 14:00 hodin



           


        od 2. ročníku                     v úředních hodinách od 1. září do 23. září 2009






letní semestr



zápis – záznam do indexu:        v úředních hodinách od  5. do 18. února 2010 






         



5. Doktorské prezenční a kombinované studium

(studijní obor Katolická teologie; studijní obor Církevní a obecné dějiny; studijní obor Dějiny křesťanského umění)






termín pro odevzdání individuálního studijního plánu nebo jeho aktualizace


12. října 2009



termíny pro odevzdání souborných nebo disertačních prací



1. prosince 2009


1. dubna 2010


1. června 2010



zápis i záznam do indexu



od 20. - 24. září 2010 dle rozpisu



termín pro splnění studijních povinností, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda



20. září 2010






6. Rigorózní řízení


(studijní obor Katolická teologie (ThLic.) a Dějiny křesťanského umění (PhDr.)




termíny pro odevzdání rigorózních prací



1. prosince 2009


1. dubna 2010


1. června 2010




Čl. 3


Závěrečné ustanovení








Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.






                                                                            


prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkan



Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty