OD 6/2009 Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění

Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění


Č.j. 1143/09


V Praze dne 28. května 2009
OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2009
Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění
čl. 1 Úvodní ustanovení


V souladu s čl. 16b odst. 2 písm. a) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze v platném znění (Pravidla hospodaření UK) stanovuji tato pravidla pro vyplácení příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění:

čl. 2 Podmínky přiznání příspěvku

1. Příspěvek bude přiznán každému zaměstnanci, který splňuje všechny podmínky uvedené v odst. 2, a to od následujícího kalendářního měsíce po podání písemné žádosti (Příloha č. 1) a doložení rozhodných skutečností.


2. Příspěvek může být přiznán zaměstnanci, 


a) jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň dva roky ,


b) jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na Katolické teologické fakultě činí a nejméně dva roky činila 0,8 a


c) který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.


3. Souhrnná výše příspěvku zaměstnavatele je 500 Kč měsíčně.


čl. 3 Povinnosti zaměstnance


1. Zaměstnanec je povinen spolu s žádostí předložit originál smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o soukromém životním pojištění a doklad o výši aktuálního vlastního příspěvku.


2. Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit příslušnému penzijnímu fondu nebo příslušné pojišťovně skutečnost, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek a jeho výši, a dále zajistit veškeré nezbytné úkony z toho vyplývající.


3. Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech údajích rozhodných pro poskytování příspěvku a jejich změnách, a to do pěti pracovních dní ode dne, kdy ke změně došlo. Za škody vzniklé nedodržením této povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.
čl. 4 Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Ekonomické oddělení.


2. První příspěvek může být přiznán nejdříve za červenec 2009.


3. Toto opatření nahrazuje Opatření děkana č. 16/2006.


3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. června  2009.
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster


děkanpříloha - formulář žádosti ke staženíPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám