Katolická teologie (Mgr.) (5.ročník)


Katolická teologie (Mgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 let


Studijní povinnosti

Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 300

z toho

  • za povinné předměty min. 225

  • za povinně volitelné předměty min. 45

  • za předměty podle volby studenta min. 30

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 200 kreditů

  • šestého min. 240 kreditů

  • sedmého a vyššího min. 300 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má pět částí:

1.obhajoba diplomové práce

2.ústní zkouška z Písma svatého a biblické teologie

3.ústní zkouška z Dogmatické teologie

4.ústní zkouška z Morální teologie

5.ústní zkouška z Pastorální teologie a liturgiky nebo z Psychologie a pedagogiky*


* Jednu ztěchto dvou alternativ 5. části zkoušky si volí student. Zvolené zaměření nahlásí na studijním oddělení.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.


Přechodné opatření při změně studijního plánu:

Od akademického roku 2011/2012 je předmět KJAZ101 Základy biblické hebrejštiny zaveden jako povinný (nahrazuje předchozí předmět KJAZ009).Jednotný studijní plán

1. Povinné předměty

skupina K#MT300

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(Z)
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(Z), KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(Z), KJAZ106(K)
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ044, KJAZ168(N), KJAZ044, KJAZ168(Z), KJAZ107(K)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Matějec,T.KJAZ009(Z)
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL014(Z), KFIL020(K)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007, KFIL009(P)
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB006Knihy básnické a sapienciálnízsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Salvet,O.KSTE020(K)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE015(K)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE017(K)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE019(K)
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zs/lsZk 4 hod/týd5Kubín,P.; Vopřada,D.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Szabo,M.KJAZ106(P)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KIUS003(K)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KLTG003(P)
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED117PsychopatologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED117(P)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1: Semináře z filozofie, patrologie, historie

skupina K#MT101, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL109Lidská práva a důstojnost 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL117Bůh a filozofiezsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL120Filozofický problém osobylsZ 2 hod/týd4Šprunk,K.
KFIL123Kant a otázka Boha 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL127Lidská práva a důstojnost 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL128God of PhilosopherslsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL129Kantovy Základy metafyziky mravů 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL130Kantovy Základy metafyziky mravů 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL131Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL132Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL134Filozofický seminář pro teologyzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL136Filosofie náboženství Karla Rahnera vyložená v jeho Základech křesťanské víryzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL141Filosofie dějin 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL142Filosofie dějin 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ151Kapitoly z řecké patristické literatury 4.-6. stoletílsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KSTE124Četba patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.
KSTE185Četba patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.K#MT502(K)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.


b) Semináře z biblistiky

skupina K#MT102, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB111Starozákonní svatynělsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.


podskupina A: skupina K#MT111

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.


c) Semináře z dogmatické a fundamentální teologie

skupina K#MT103, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE180Teologické dílo Hanse Urse von BalthasaralsZ 2 hod/týd4Brož,P.
KSTE181Jan Hus, svědek křesťanské vírylsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.
KSTE192Syntéza fundamentální a dogmatické teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011, KSTE018, KSTE032, KSTE035, KSTE036(P), KSTE029(K)
KSTE194Kořeny islámského radikalismu: komentovaná četba Sajjid Qutb - Milníky na cestězsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.
KSTE195Vybrané otázky z rozhovoru biskupa Abú Qurry s islámským chalífou Al-Ma'múnemlsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.


podskupina A: skupina K#MT112

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.
KSTE192Syntéza fundamentální a dogmatické teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011, KSTE018, KSTE032, KSTE035, KSTE036(P), KSTE029(K)


d) Semináře z morální teologie a spirituální teologie

skupina K#MT113, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE130Teologické aspekty v díle C. S. LewiselsZ 12 hod/sem6Šmejdová,B.
KSTE131Proč být křesťan? Četba a reflexe knihy Timothyho RadcliffalsZ 12 hod/sem6Mohelník,T.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.
KSTE167Četba ruských křesťanských teologůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE168Spirituálně-teologická interpretace literatury a filmulsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.


podskupina A: skupina K#MT104

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE130Teologické aspekty v díle C. S. LewiselsZ 12 hod/sem6Šmejdová,B.
KSTE131Proč být křesťan? Četba a reflexe knihy Timothyho RadcliffalsZ 12 hod/sem6Mohelník,T.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.
KSTE167Četba ruských křesťanských teologůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.


e) Semináře z liturgiky

skupina K#MT107, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG105Vybrané otázky z liturgikylsZ 2 hod/týd4Kotas,J.
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KLTG109Ordo missae římského ritu řádné a mimořádné formylsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KJAZ041(P)
KJAZ202Latinské liturgické textyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(P)
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.


f) Semináře z pastorální teologie a pedagogiky

skupina K#MT114, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB023(P)
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(P)
KPED106Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED102(K)
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.


g) Cizí jazyky

skupina K#MT109, minimální počet kreditů: 5

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Šmejdová,B.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.; Vopřada,D.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,J.; Hřebík,J.
KJAZ004Zkouška z cizího živého jazykazs/ls0 hod/týd5KJAZ010, KJAZ011, KJAZ012, KJAZ013(Z)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie

skupina K#MT301, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB006Knihy básnické a sapienciálnízsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Matějec,T.KJAZ009(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT102, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB111Starozákonní svatynělsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.


skupina K#MT111, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.


b) SZB: KSKT002 Dogmatická teologie

skupina K#MT302, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL014(Z), KFIL020(K)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007, KFIL009(P)
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(Z)
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(Z), KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(Z), KJAZ106(K)
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ044, KJAZ168(N), KJAZ044, KJAZ168(Z), KJAZ107(K)
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Salvet,O.KSTE020(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT101, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL109Lidská práva a důstojnost 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL117Bůh a filozofiezsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL120Filozofický problém osobylsZ 2 hod/týd4Šprunk,K.
KFIL123Kant a otázka Boha 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL127Lidská práva a důstojnost 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL128God of PhilosopherslsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL129Kantovy Základy metafyziky mravů 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL130Kantovy Základy metafyziky mravů 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL131Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL132Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL134Filozofický seminář pro teologyzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL136Filosofie náboženství Karla Rahnera vyložená v jeho Základech křesťanské víryzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL141Filosofie dějin 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL142Filosofie dějin 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ151Kapitoly z řecké patristické literatury 4.-6. stoletílsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KSTE124Četba patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.
KSTE185Četba patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.K#MT502(K)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.


skupina K#MT103, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE180Teologické dílo Hanse Urse von BalthasaralsZ 2 hod/týd4Brož,P.
KSTE181Jan Hus, svědek křesťanské vírylsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.
KSTE192Syntéza fundamentální a dogmatické teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011, KSTE018, KSTE032, KSTE035, KSTE036(P), KSTE029(K)
KSTE194Kořeny islámského radikalismu: komentovaná četba Sajjid Qutb - Milníky na cestězsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.
KSTE195Vybrané otázky z rozhovoru biskupa Abú Qurry s islámským chalífou Al-Ma'múnemlsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.


skupina K#MT112, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.
KSTE192Syntéza fundamentální a dogmatické teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011, KSTE018, KSTE032, KSTE035, KSTE036(P), KSTE029(K)


c) SZC: KSKT003 Morální teologie

skupina K#MT303, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE015(K)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE017(K)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE019(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT113, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE130Teologické aspekty v díle C. S. LewiselsZ 12 hod/sem6Šmejdová,B.
KSTE131Proč být křesťan? Četba a reflexe knihy Timothyho RadcliffalsZ 12 hod/sem6Mohelník,T.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.
KSTE167Četba ruských křesťanských teologůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE168Spirituálně-teologická interpretace literatury a filmulsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.


skupina K#MT104, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE130Teologické aspekty v díle C. S. LewiselsZ 12 hod/sem6Šmejdová,B.
KSTE131Proč být křesťan? Četba a reflexe knihy Timothyho RadcliffalsZ 12 hod/sem6Mohelník,T.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.
KSTE167Četba ruských křesťanských teologůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.

d) SZE: KSKT004 Pastorální teologie - liturgika / Psychologie - pedagogika

skupina K#MT305, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KLTG003(P)
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED117PsychopatologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED117(P)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT107, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG105Vybrané otázky z liturgikylsZ 2 hod/týd4Kotas,J.
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KLTG109Ordo missae římského ritu řádné a mimořádné formylsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KJAZ041(P)
KJAZ202Latinské liturgické textyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(P)
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.


skupina K#MT114, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB023(P)
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(P)
KPED106Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED102(K)
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.


e) SZD: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#MT304, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zs/lsZk 4 hod/týd5Kubín,P.; Vopřada,D.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KIUS003(K)
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Szabo,M.KJAZ106(P)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT109, minimální počet kreditů: 5

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Šmejdová,B.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.; Vopřada,D.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,J.; Hřebík,J.
KJAZ004Zkouška z cizího živého jazykazs/ls0 hod/týd5KJAZ010, KJAZ011, KJAZ012, KJAZ013(Z)


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

skupina K#MT011

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(Z)
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.


1. ročník – letní semestr

skupina K#MT012

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL014(Z), KFIL020(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(Z), KJAZ105(K)
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář z filozofie, patrologie, historie


2. ročník – zimní semestr

skupina K#MT021

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007, KFIL009(P)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zs/lsZk 4 hod/týd5Kubín,P.; Vopřada,D.
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(Z), KJAZ106(K)
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář z filozofie, patrologie, historie

2. ročník – letní semestr

skupina K#MT022

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ044, KJAZ168(N), KJAZ044, KJAZ168(Z), KJAZ107(K)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Matějec,T.KJAZ009(Z)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zbiblistiky / seminář zbiblistiky exegetický

základy biblické hebrejštiny

cizí jazyk

3. ročník – zimní semestr

skupina K#MT031

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB006Knihy básnické a sapienciálnízsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Szabo,M.KJAZ106(P)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zbiblistiky / seminář zbiblistiky exegetický

seminář z dogmatické a fundamentální teologie / seminář z dogmatické teologie

3. ročník – letní semestr

skupina K#MT032

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE015(K)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zdogmatické a fundamentální teologie / seminář z dogmatické teologie

seminář z liturgiky

4. ročník – zimní semestr

skupina K#MT041

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KLTG003(P)
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE092Atestace ze sociální etiky 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zmorální teologie teoretický / seminář zmorální teologie praktický nebo spirituální teologie

seminář zpastorální teologie a pedagogiky

4. ročník – letní semestr

skupina K#MT042

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Salvet,O.KSTE020(K)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE017(K)
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(K)
KPED117PsychopatologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE093Atestace ze sociální etiky 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.


Povinně volitelné a volitelné předměty:seminář zmorální teologie teoretický / seminář zmorální teologie praktický nebo spirituální teologie

seminář zpastorální teologie a pedagogiky

5. ročník – zimní semestr

skupina K#MT051

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.KSTE026(P)
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KIUS003(K)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED117(P)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KSTE092Atestace ze sociální etiky 1zsZ 3 hod/týd3Štica,P.


5. ročník – letní semestr

skupina K#MT052

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.KSTE017(K)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KSTE093Atestace ze sociální etiky 2lsZk 3 hod/týd4Štica,P.


doporučené volitelné předměty

skupina K#MT100

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB108Metodologie biblické exegezelsZ 1 hod/týd2Brož,J.
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KBIB124Old Testament Stories in Czech ArtlsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KJAZ003Latinská četba pro teology 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ042(P)
KJAZ007Latinská četba pro teology 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ043(P)
KJAZ050Staroslověnský jazyk a písemnictví 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ051Staroslověnský jazyk a písemnictví 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ050(K)
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.
KJAZ104Staroslověnština - církevní slovanštinazsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ126Řecká četba k Novému zákonu: teorie překladu a překladatelská praxezsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ140Cvičení k latinské syntaxilsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.KJAZ108, KJAZ168(P)
KJAZ152Staroslověnská četba pokračovacílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ162Interaktivní překládání z latinyzs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ163Jazyk, gramatika, styllsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ167Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.
KJAZ169Biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ170Arabština 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ171Arabština 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ182Četba arabských textů 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ183Latinské texty k liturgicezs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.K#MT501(P)
KJAZ184Četba arabských textů 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ186Výstavba textů v odborném stylulsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ196Introduction to Syriac 1zsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ197Introduction to Syriac 2lsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ199Biblická hebrejština 1zsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.
KJAZ200Biblická hebrejština 2lsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.KJAZ199(K)
KJAZ203Staroslověnské texty k českým církevním dějinámlsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KHIS153Medieval Latin PaleographyzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS154Modern Latin PaleographylsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs+ls- Z 1+1 hod/týd0+6Kubín,P.
KHIS159Středověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS160Středověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS161Novověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS162Novověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.
KLTG114Středověká zaalpská liturgie a současnostlsZ 4 hod/týd4Tichý,R.; Schmidt,N.
KLTG111Liturgie města ŘímazsZ 4 hod/týd4Tichý,R.
KPED126Teologie dětízsZ 1 hod/týd2Bravená,N.
KPED127Nové didaktické metody náboženské pedagogikyzs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Bravená,N.
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KPTE112Pastorace nemocnýchlsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Drábek,F.
KSTE157Fundamentals of Theological Ethicszs+lsZ Zk 2+2 hod/týd6+6Ovečka,L.
KSTE165Víra jako zdroj poznánílsZ 2 hod/týd4Červenková,D.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KSTE179Introduction to TheologyzsZ 2 hod/týd6Vopřada,D.
KSTE189Seminar in Fundamental TheologylsZ 2 hod/týd6Kočí,M.
KSTE190Liberation TheologylsZ 2 hod/týd6Noble,T.
KSTE191Catholic Social TeachingzsZ 2 hod/týd6Mašek,V.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT009(N)
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT010(N)
KVAR118Tělesná výchovazs/lsZ 2 hod/týd2Sivek,Z.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR123Duchovní hudba ve sborové praxizs/lsZ 2 hod/týd2Minářová Výborná,T.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KVAR136Theology and Media Theoryzs/lsZ 2 hod/týd6Ambrus,G.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT002(N)
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.; Bartoň,J.KLIT003(N)
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.
KSTE135Teologické aspekty v díle C.S. LewiselsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:17 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám