Dějiny evropské kultury (Bc.) (1. ročník, od roku 2019/2020)


Dějiny evropské kultury (Bc.) (1. ročník, od roku 2019/2020) - základní charakteristiky

Studijní program: Dějiny evropské kultury

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.

Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

  • za povinné předměty min. 130 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

  • za povinně volitelné předměty min. 32

  • za předměty podle volby studenta min. 18


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 160 kreditů

  • šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z předmětu Historie a pomocné vědy historické + ústní zkouška z předmětu Dějiny literatury.


Historie a pomocné vědy historické: Přepokládá se znalost obecných politických, církevních a kulturních dějin Evropy od starověku po současnost. U zkoušky je požadována znalost dějin antického Řecka a Říma, středověké Byzance, evropských středověkých a raně novověkých dějin, jakož i dějin 19. a 20. století. U zkoušky se také požaduje orientace v pomocných vědách historických.


Dějiny literatury: Předpokládá se znalost dějin literatury od antiky po současnost, s důrazem na středoevropskou problematiku. U zkoušky je požadována znalost významných literárních děl s přihlédnutím k hlavním duchovním a myšlenkovým proudům a specifikům dané doby. Student u zkoušky předkládá obsáhlý, strukturovaný seznam vlastní četby.


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#DB327

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS031Úvod do studia dějepisuzsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS009(N)
KHIS032Nauka o pramenech středověkuzsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS033Dějiny starověkého Řecka a ŘímazsZk 2 hod/týd3Čepelák,J.
KHIS034Historický proseminářlsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS010(N)
KHIS035Nauka o pramenech novověkulsZ 2 hod/týd2Čechura,J.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KLIT001Proseminář starší literaturylsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KLIT002Antická literatura 1 (řecká)zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KVAR204(N)
KLIT003Antická literatura 2 (římská)lsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Bartoň,J.KVAR205(N)
KLIT004Úvod do literární teorie 1zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.
KLIT005Úvod do literární teorie 2lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.KLIT004(K), KLIT026(N)
KLIT006Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd3Sládek,M.KSTE040(N)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.
KJAZ045Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ041(K)
KJAZ048Němčina pro historiky a literární historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.
KJAZ049Němčina pro historiky a literární historiky 2lsZk 2 hod/týd3Milcová,H.KJAZ048(K)
KDKU088Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(N)
KDKU089Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU010(N), KDKU088(K)
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.
KHIS037Pomocné vědy historické středověku 2lsZ 2 hod/týd2Kubín,P.
KHIS038Pomocné vědy historické novověku 1zsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU059Úvod do muzeologiezsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820"lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KJAZ046Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ045(K)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KJAZ047Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ046(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Houkal,J.KSTE023(K)
KLIT007Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2
KLIT008Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd3Charypar,M.KVAR051(N)
KLIT009Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KVAR108(N)
KLIT010Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZk 2 hod/týd3Kudlová,K.KLIT009(K), KVAR109(N)
KVAR053Dějiny duchovní hudby 1zsZ 2 hod/týd3
KVAR054Dějiny duchovní hudby 2lsZk 2 hod/týd3KVAR053(K)


2. Povinně volitelné předměty

skupina K#DB126, min. 32 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Čepelák,J.KLIT018(N)
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.KLIT020(N)
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Čepelák,J.KLIT019(N)
KLIT011Modern Literature Seminar 1zsZ 2 hod/týd4Rejman,D.
KLIT012Modern Literature Seminar 2lsZ 2 hod/týd4Rejman,D.KLIT011(K)
KLIT014Seminář moderní literatury malých evropských národů 2lsZ 2 hod/týd4KLIT013(K)
KHIS040Výběrový seminář z dějin raně novověkých řeholních řádů 1zsZ 2 hod/týd4
KHIS041Výběrový seminář z dějin raně novověkých řeholních řádů 2lsZ 2 hod/týd4KHIS040(K)
KHIS042Seminář středověkých dějin EvropyzsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS043Výběrový seminář z dějin evropského raného novověkuzsZ 2 hod/týd4Vlnas,V.
KHIS044Výběrový seminář z evropských dějin 19. a 20. stol.lsZ 2 hod/týd4Šmíd,M.
KJAZ050Staroslověnský jazyk a písemnictví 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ051Staroslověnský jazyk a písemnictví 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ050(K)
KLIT013Seminář moderní literatury malých evropských národů 1zsZ 2 hod/týd4
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#DB324, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU088Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(N)
KDKU089Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU010(N), KDKU088(K)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Houkal,J.KSTE023(K)
KVAR053Dějiny duchovní hudby 1zsZ 2 hod/týd3
KVAR054Dějiny duchovní hudby 2lsZk 2 hod/týd3KVAR053(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU059Úvod do muzeologiezsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina povinně volitelných předmětů K#DB126, min. 32 kr.


b) SZB: KSDB002 Historie a pomocné vědy historické

skupina K#DB325, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS031Úvod do studia dějepisuzsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS009(N)
KHIS032Nauka o pramenech středověkuzsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS033Dějiny starověkého Řecka a ŘímazsZk 2 hod/týd3Čepelák,J.
KHIS034Historický proseminářlsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS010(N)
KHIS035Nauka o pramenech novověkulsZ 2 hod/týd2Čechura,J.
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.
KHIS037Pomocné vědy historické středověku 2lsZ 2 hod/týd2Kubín,P.
KHIS038Pomocné vědy historické novověku 1zsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.
KJAZ045Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ041(K)
KJAZ046Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ045(K)
KJAZ047Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ046(K)
KJAZ048Němčina pro historiky a literární historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.
KJAZ049Němčina pro historiky a literární historiky 2lsZk 2 hod/týd3Milcová,H.KJAZ048(K)


skupina povinně volitelných předmětů K#DB126, min. 32 kr.


c) SZC: KSDB003 Dějiny literatury

kupina K#DB326, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KLIT001Proseminář starší literaturylsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KLIT002Antická literatura 1 (řecká)zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KVAR204(N)
KLIT003Antická literatura 2 (římská)lsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Bartoň,J.KVAR205(N)
KLIT004Úvod do literární teorie 1zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.
KLIT005Úvod do literární teorie 2lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.KLIT004(K), KLIT026(N)
KLIT006Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd3Sládek,M.KSTE040(N)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.
KJAZ045Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ041(K)
KJAZ048Němčina pro historiky a literární historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.
KJAZ049Němčina pro historiky a literární historiky 2lsZk 2 hod/týd3Milcová,H.KJAZ048(K)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820"lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KLIT007Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2
KJAZ046Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ045(K)
KJAZ047Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ046(K)
KLIT008Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd3Charypar,M.KVAR051(N)
KLIT009Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KVAR108(N)
KLIT010Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZk 2 hod/týd3Kudlová,K.KLIT009(K), KVAR109(N)


skupina povinně volitelných předmětů K#DB126, min. 32 kr.


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#DB015

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS031Úvod do studia dějepisuzsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS009(N)
KHIS032Nauka o pramenech středověkuzsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS033Dějiny starověkého Řecka a ŘímazsZk 2 hod/týd3Čepelák,J.
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KLIT002Antická literatura 1 (řecká)zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KVAR204(N)
KLIT004Úvod do literární teorie 1zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.
KJAZ048Němčina pro historiky a literární historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.
KDKU088Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(N)


Povinně volitelné předměty

Dle volby studenta. Předpokládá se, že povinně volitelné předměty budou plněny až od 2. ročníku studia.


1. ročník – letní semestr

Skupina K#DB016

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS034Historický proseminářlsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS010(N)
KHIS035Nauka o pramenech novověkulsZ 2 hod/týd2Čechura,J.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KLIT001Proseminář starší literaturylsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KLIT003Antická literatura 2 (římská)lsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Bartoň,J.KVAR205(N)
KLIT005Úvod do literární teorie 2lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.KLIT004(K), KLIT026(N)
KLIT006Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd3Sládek,M.KSTE040(N)
KJAZ045Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ041(K)
KJAZ049Němčina pro historiky a literární historiky 2lsZk 2 hod/týd3Milcová,H.KJAZ048(K)
KDKU089Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU010(N), KDKU088(K)


Povinně volitelné předměty

Dle volby studenta. Předpokládá se, že povinně volitelné předměty budou plněny až od 2. ročníku studia.


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#DB025

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.
KHIS038Pomocné vědy historické novověku 1zsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820"lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KLIT007Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.
KJAZ046Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ045(K)


Povinně volitelné předměty

Předpokládá se, že si student zvolí 2 kurzy tak, aby získal minimálně 8 kreditů.


2. ročník – letní semestr

Skupina K#DB026

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS037Pomocné vědy historické středověku 2lsZ 2 hod/týd2Kubín,P.
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Houkal,J.KSTE023(K)
KJAZ047Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ046(K)


Povinně volitelné předměty

Předpokládá se, že si student zvolí 2 kurzy tak, aby získal minimálně 8 kreditů.


3. ročník – zimní semestr

Skupina K#DB035

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KLIT008Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd3Charypar,M.KVAR051(N)
KLIT009Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KVAR108(N)
KVAR053Dějiny duchovní hudby 1zsZ 2 hod/týd3
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU059Úvod do muzeologiezsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.


Povinně volitelné předměty

Předpokládá se, že si student zvolí 2 kurzy tak, aby získal minimálně 8 kreditů.


3. ročník – letní semestr

Skupina K#DB036

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLIT010Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZk 2 hod/týd3Kudlová,K.KLIT009(K), KVAR109(N)
KVAR054Dějiny duchovní hudby 2lsZk 2 hod/týd3KVAR053(K)
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)


Povinně volitelné předměty

Předpokládá se, že si student zvolí 2 kurzy tak, aby získal minimálně 8 kreditů.


doporučené volitelné kurzy

Skupina K#DB127

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KHIS050Odborná exkurzezs/lsZ 2 dny/sem4Sládek,M.; Kubín,P.
KHIS051Odborná exkurzezs/lsZ 2 dny/sem3Sládek,M.; Kubín,P.
KHIS052Odborná exkurzelsZ 2 dny/sem1Sládek,M.; Kubín,P.Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 24. září 2019 13:49 
print
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty