Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 19. 3. 2014


Návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 19. 3. 2014Prezenční listina:Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Josef Bartoň. Th.D.


PhDr. Markéta Koronthályová


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.

Jan Lukeš


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová


Mgr. Marie Benáková

Omluveni:


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.

Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

Program zasedání:1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Jmenování vedoucího katedry filozofie


4. Finanční rozpis projektu PRVOUK


5. Volební a jednací řád AS KTF UK


6. Různé
1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) schválení programu:

Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 7(pro): 0(proti): 2(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 19. 2. 2014.“

2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Děkan – 7 bodů:


· Poděkování za organizaci plesu: Markéta Žáková, Nina Weissová, Lenka Chýlková, Daniel Verner; také ze strany Arcibiskupství přišla pochvala za hladký průběh.


· Poděkování za přípravu a průběh inaugurace děkana v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava; dík patří zvláště bohoslovcům


· PRVOUK: sešla se fakultní rada, aby probrala finance, viz bod 4; otevřela se možnost spolupráce mezi fakultou a ÚSTRem (dr. Vodičková), došlo k podepsání rámcové smlouvy mezi ÚSTRem a teologickými fakultami; na fakultách bude vypsaný seminář na téma persekuce v 20. století, studenti budou moci vstoupit do badatelské práce, učit se pracovat v archivech, více by mohl říct prof. Beneš


· Proběhla schůze vedoucích kateder: o připravované Karolince


· V rámci doktorského studia je už druhým rokem organizován pobyt v Hejnicích; zatím jde o pilotní verzi, jde o týden doktorandů a jejich školitelů, do příštího roku chceme začlenit tento týden mezi povinnosti doktorandů.


· Dvě personální změny: zahraničí oddělení: Mgr. Jana Parkanová; oddělení rozvoje: PR pracovnice Mgr. Šárka Lukešová (dříve pracovala na studijním oddělení)


· Z Rektorátu UK byla  potvrzena změna garanta programu katolické teologie z doc. Opatrného na doc. Novotného
Proděkan Sládek:


· Web: proběhlo setkání ohledně migrace našich webových stránek na typ stránek webu univerzitního; v současné době však UK web prochází revizí; v červnu – červenci bude dokončena a bude také vytvořena šablona pro jednotlivé fakulty; tj. v horizontu semestru by mohly být nové fakultní stránky
Benešová: rozpočet ke schválení bude předložen na příštím zasedání.


 3) Jmenování vedoucího katedry filozofiePan děkan požádal AS KTF UK o vyjádření k záměru jmenovat Mgr. Davida Svobodu, Ph.D. vedoucím Katedry filozofie. Funkční období současného vedoucího katedry Mgr. Ing. Prokopa Sousedíka, Ph.D. skončilo k 3. březnu 2014. Oba zúčastnění souhlasí.
Volební komise: Benáková, Pech, Bartoň


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK většinou devíti hlasů souhlasí se záměrem pana děkana, aby jmenoval Mgr. Davida Svobodu Ph.D. vedoucím katedry filozofie.“

4) Finanční rozpis projektu PRVOUK


Děkan Brož:


Jde o finance, které se na fakultu dostávají skrz vědu a výzkum, získávají se skrze naši publikační činnost. UK vytvořila PRVOUK, v rámci soutěže některé projekty vyhrály a získávají peníze. V roce 2012 byl vytvořen na naší fakultě klíč, jak tyto peníze na fakultě uplatňovat. Minulý týden se sešla fakultní rada PRVOUKU a rozhodlo se, že by prostředky měly být rozděleny takto:


Příspěvek na vědu v roce 2014: 5.257.505,- Kč


1) Personální prostředky a stipendia: 2.277.000,- Kč


2) Prostředky na vědeckou činnost: 658.505,- Kč 


3) Rozvoj knihovny: 500.000,- Kč


4) Další rozvoj fakulty (IT): 510.000,- Kč


5) Režie: 1.312.000,- Kč
Pan děkan požádal, aby AS KTF UK schválil tento rozpis na rok 2014.


Kubín: O jaký jde režim? Schvalování?


Děkan: Ano, rozpis finančních prostředků jednotlivých fakult schvaluje akademický senát.


Kubín: 300.000 Kč pro ÚDKU je možné blíže specifikovat?


Děkan: Žádal o ně prof. Kuthan, protože má připraveny nějaké publikace, které by za to měly být. Stejně jako minulý rok budou dvě kola výzev, tj. kdyby někdo z ÚDKU chtěl nad rámec těch 300.000 něco realizovat, tak budou peníze i nad tento rámec. Určitá suma je ponechána jako rezerva.


Kubín: Další kola výzev přijde od vedení katedry, nebo jakým způsobem?


Děkan: Nejlépe z vedení katedry, kdyby se tak nestalo, tak kolem července čekáme druhé kolo výzev.


Kubín: Od koho?


Děkan: Vedoucí PRVOUKU s podpisem děkana.


Kubín: Tj. prof. Beneš dá výzvu a jednotliví pedagogové se mohou přihlásit, že by chtěli žádat o to či ono.


Děkan: Ano, jsou dvě osoby, které jsou z naší fakulty v radě PRVOUKu P01. Za KTF je to doc. Opatrný a prof. Beneš.


Kubín: Prakticky: Já podám žádost prof. Benešovi a ten to posoudí a rozhodne, že mohu dostat nějaké peníze?


Děkan: Formulář je k dostání u prof. Beneše jako minulý rok. resp. u dr. Bravené coby fakultní koordinátorky.
Vopřada: Nákup licencí Bibleworks9, které jsou potřebné. Doc. Ryšková říkala, že něco bude financováno z UNCE. Jak to tedy nakonec bude?


Benešová: Částečně z UNCE (2 –3 licence), částečně z PRVOUKU.
Bartoň: V druhém kole půjde o rozdělení zbylých peněz. A v prvním kole ty peníze výlučně získal prof. Kuthan jak? Jak toto vzniká?


Děkan: Takto to schválila fakultní rada PRVOUKu. UDKU má dostatek financí na práci ze získaných grantů, nicméně jejich publikace jsou nákladné, proto část jejich nákladů žádají od fakultního PRVOUKu.


Bartoň: Kdo sedí v radě?


Děkan: To je otázka elementární, kterou by senátor neměl klást. Jsou jimi: doc. Opatrný, prof. Kuthan, prof. Beneš, doc. Novotný, doc. Med, děkan.
Kubín: Knihovna. Jak to probíhalo loni? Předloni se nakoupilo velké množství knih a loni se jich nakoupilo málo. Jakým způsobem to kolísá?


Děkan: Předminulý rok byly i částky z jiných projektů.


Novotný: Předminulý rok došlo k souběhu velkých částek ze dvou projektů.


Děkan: Průběh: dávají se návrhy, ty se zvažují, a pak se dávají výzvy.


Novotný: Na knihy je pouze těchto půlmilionu nebo budou i další peníze.


Děkan: Jen tyto.
Kubín: Velmi tratíme, protože kupujeme přes prostředníka.


Děkan: Pokud byste zjistil, jak to udělat jinak, budeme rádi.


Benešová: Je to otázka DPH. Pokud by to šlo udělat jinak, budeme rádi. Zkuste prosím zjistit, jak to probíhá v jiných organizacích (Bartoň zmiňoval například AV ČR).
Hlasování: 7(pro): 0(proti): 2(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil předložený rozpočet PRVOUKU na rok 2014.“
5) Volební a jednací řád AS KTF UK

Koronthályová: Jak jsme se přesvědčili během našeho funkčního období, náš volební a jednací řád má určité nedostatky. Požádala jsem doc. Novotného, předsedu naší legislativní komise, aby nám pomohl sepsat připomínky a pomohl s jednáním s rektorátem UK.


Jsme v určité časové tísni, aby mohl nový řád platit už pro nové volby na podzim 2014, je potřeba, aby ho velký senát UK projednal na svém předprázdninovém zasedání.
1) Čl. 1. Odst. 2: „Funkční období členů senátu je dvouleté.“: Není jasné, kterým okamžikem začíná? Zvolením, prvním mimořádným zasedáním, konkrétním datem? Inspirace z AS UK: „Začíná vždy 1. února.“ Koronthályová: Bylo by dobré nějaké takové datum stanovit. Volí se v listopadu. Tj. lze doplnit 1. prosince. Doc. Novotný: Nelze bez toho, aby se měnil statut. Statut stojí výše a Volební a jednací řád nemůže mít upřesňující klauzuli. Jde o upravení povahy této funkce, a to patří do Statutu. Koronthályová: Prosím prověřit, chápala bych, že Statut je vyšší a stanovuje obecné věci a Řád může upravit detaily.


Děkan: Dr. Feranec to již v minulosti řešil a zjistil, že v roce 2002/2003 byl ustaven fakultní senát, jehož den vzniku je chápán jako závazný termín, od něhož se počítá dvouleté funkční období.


Novotný: Klíčová otázka: kterým okamžikem vzniká funkční období člena senátu.
2) Čl. 3 Odst. 1b: „Vypracování seznamu akademických pracovníků.“ Byl zmatek kvůli tomu, kdo má jak velký úvazek – kdo kde smí volit. Benešová: Komplikace spočívá v tom, že někteří vyučující mají úvazky i na jiných fakultách, obecně se bere, že tam, kde má člověk vyšší úvazek, tam volí, ale rektorát říkal, že to tak být nemusí, vyučující však musí čestně prohlásit, že má někde domicil a tam volí a jinde ne.


Děkan: Dnes se debatuje o tom, že domicil by měl být uplatněn jen u voleb do AS UK, ale do fakultních senátů by se mohlo volit na více fakultách.


Koronthályová: Tedy: je třeba upřesnit „Jakým způsobem je akademický pracovník na fakultě zařazen.“


Benešová: Problém lektorů apod. Specifikace chybí.


Koronthályová: Zda tedy může doc. Novotný vznést dotaz, jak toto zařazení specifikovat.


Doc. Novotný: „Akademický pracovník“ je klíčový pojem statutu, tj. tato debata se týká celé řady dalších ustanovení…
Čl. 7. Výsledky voleb


Koronthályová: Chtěli bychom sem doplnit institut náhradníka.


Doc. Novotný: Bylo konzultováno s dr. Stašou a rozhodně to nelze bez úpravy Statutu.


Předchozí senát vědomě institut náhradníka odmítl. Protože jde o „nezvoleného“ člena. A měl by se nově zvolit nový člen, pozitivně.
Čl. 9. Koronthályová: Chyba, slovo „ustanovujícím“ je třeba změnit na „ustavujícím“.
Čl. 15. Odvolání člena senátu


Koronthályová: Ve Statutu je více možností zániku členství, ale Řád se zabývá jen odvoláním. Jak je to možné?


Doc. Novotný: To se mělo za samozřejmé, že stačí, že je to ve Statutu.
Čl. 10, 4d: Koronthályová: „Předsednictvo předkládá senátu návrh zprávy o činnosti senátu.“ Co to znamená?


Děkan: Opravdu se to tak dělo.


Koronthályová: Senát už asi 10 let toto neplní, co s tím.


Doc. Novotný: Jde o standardní mechanismus, kterým „se skládají účty“ z činnosti.


Bartoň: Mělo by jít o souhrn zásadních věcí. (Cca na stránku.)
Pech: Připomínka k posledním volbám děkana.


Volební řád děkana. Čl. 5 bod 4. Chybí možnost vyjádření hlasování proti.


Bartoň: Kandidát přeci potřebuje jen kladné hlasy.


Koronthályová: V protokolu je nutné uvést, kdo byl pro, proti a kdo se zdržel.


Děkan: U veřejné volby je dobré rozlišit pro, proti, zdržel se; to pro případ, že je na veřejnosti třeba odstínit svou vlastní pozici. To v případě tajné volby není třeba, tam je nutné rozhodout bez nutnosti sdělovat motivy své volby.


Bartoň: Šlo by to doplnit na hlasovací lístek, ale kdyby bylo více kandidátů, bylo by to dost komplikované.


Závěr Koronthályová: Ke změně tedy nedojde.
Dr. Koronthályová požádala doc. Novotného, aby zjistil možné úpravy a informoval AS KTF UK o možnostech změn na jeho příštím zasedání 30. 4. 2014.

6) Různé
Startovací byty: Prosba o vyjádření AS KFT UK k dopisu pana děkana na rektorát ve věci univerzitních startovacích bytů. Rektorát zjišťuje poptávku, když nebude, využijí se jinak.


Pech: Obecně se o tomto projektu málo ví, málo se propaguje. Člověk přesně neví, o co (jaké byty, podmínky) se jedná.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK navrhuje rozšířit nabídku tzv. startovacích bytů pro mladé akademické pracovníky i na akademické pracovníky seniorského věku. Upřesnit podmínky pro jejich získání a zlepšit informovanost.“
Zasedání ukončila v 18:30 hod. předsedkyně PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Mgr. Marie BenákováUsnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 19. 3. 2014„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 19. 2. 2014.“


„AS KTF UK většinou devíti hlasů souhlasí se záměrem pana děkana, aby jmenoval Mgr


„AS KTF UK schválil předložený rozpočet PRVOUKU na rok 2014.“


„AS KTF UK navrhuje rozšířit nabídku tzv. startovacích bytů pro mladé akademické pracovníky i na akademické pracovníky seniorského věku. Upřesnit podmínky pro jejich získání a zlepšit informovanost.“


PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Mgr. Marie Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám