Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 18. 6. 2014


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 18. 6. 2014


Prezenční listina:Členové senátu:Přítomní:


PhDr. Josef Bartoň. Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Jan Lukeš


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová

Omluveni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Mgr. Marie Benáková


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., proděkan pro studium


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy


Jan Martínek
Zasedání zahájil v 17:00 hod. místopředseda Mgr. Milan Pech, Ph.D.            a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání:1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Podmínky přijímacího řízení na akademický  rok 2015/16


4. Studentský spolek – založení


5. Různé
1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A) schválení programu:


Hlasování: 8 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B) schválení zápisu z minulého zasedání:Hlasování: 7 (pro): 0(proti): 1(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání ze dne 21. 5. 2014.“
2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
Pan děkan:- Pan děkan děkuje všem vyučujícím a studentům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu aktivit na konci roku, zvlášť děkuje studentům, kteří se podíleli na pohoštění po liturgii při závěrečné mši Te Deum na Břevnově.


- Příprava dalšího akademického roku.


- Středa 24. 9. setkání pracovníků - Vyšehrad
Proděkan Jaroslav Brož:


- Byla schválena pravidla a stipendijní řád – je třeba to dobře zpropagovat asi formou el. věstníku. Min. počet kreditů se mírně zvyšuje a tímto odpadá možnost  zapsat si předměty potřetí.
- Byl zveřejněn harmonogram nového akademického roku. Příjemná změna pro studenty - závěrečné práce (bakalářské i magisterské) mohou odevzdávat studenti tak, že je teď nově mohou obhajovat i v termínu v září.
- Zápisy – první období – před začátkem semestru, pak SIS bude uzavřen a potom bude opět otevřen na cca 10 dnů. Studenti z ostatních fakult se mohou zapisovat taky v těchto termínech na námi nabízené předměty.
- Od příštího roku nám ing. Mikeš zpracoval Karolínku ve webové formě. Výhoda – lepší propojenost se SISem. Zatím to není přístupné veřejnosti a mohlo by to být mnohem přehlednější.
Nechvílová: Již se o tom mluvilo na minulých zasedáních. Řešila se nějak možnost pedagogického minima pro zde vyučované obory?Děkan: Teologické obory – z vysokoškolského zákona – absolvent Teologie může vyučovat Náboženství na školách, pokud je magistr. Denní i dálkové studium. Na nás je, aby to uměli.
Ostatní obory: Je to běh na delší trať. Možné to je. Pí doktorka Bravená jednala s panem děkanem pedagogické fakulty. Kurz by mohl probíhat zde, nebo na pedagogické fakultě a byl by cca na 4 semestry, byl by placený. Obecná a speciální didaktika. Letos to dělat nebudeme, protože by to bylo moc narychlo. Můžeme zjistit, jak velký by byl zájem. Celý kurz stojí 10-20 tis Kč. Je to v rámci celoživotního vzdělávání. Naučit se základ + didaktiku.


V akademickém roce 2014/15 bychom zjistili, jestli je zájem za takovýchto podmínek. Suma nás nenechala chladnými, protože to není málo peněz.
Nechvílová: Tyto kurzy běží na jiných fakultách?


Jaroslav Broz: Běží.


Ryšková: Vy máte možnost se jako jednotlivci přihlásit na kurzy. Výtvarnou výchovu a historii byste asi mohli vyučovat na školách, záleželo by na jednotlivých ředitelích.Nechvilová: Nespojit se s filozofickou fakultou, kde obor dějiny umění je?
Děkan: Dobrá poznámka, děkuji, zeptám se.Ryšková: Bylo by dobré se o tom pobavit s kolegou Benešem. Každopádně to budeme řešit další rok. Otázka je,  jaký by o to byl zájem.Nechvilová: Jistě by byl a s fil. fakultou by to bylo jistě snadnější naplnit.Mohelník: I teologie může vyučovat základy společenských věd, takže i pro ně by tato nabídka byla jistě zajímavá.
Proděkanka Ryšková:


7 studentů se na naší fakultu přihlásilo na Erasmus a zhruba stejný počet studentů z naší fakulty vyjede. Na letní semestr je ještě možno se přihlásit. Je třeba vypsat více předmětů v angličtině. Prosím dějiny umění, aby vypsali předměty v angličtině. I studenti naší fakulty mohou studovat nějaký předmět v angličtině a pan rektor chce, aby v budoucnu doktorandi studovali nějaký předmět v angličtině.
Vopřada: Proběhly přijímací zkoušky. Jak to dopadlo?
Jaroslav Brož: Na katolickou teologii z 20, kteří si podali přihlášku, by snad mohlo byt přijato 16 studentů.
Ryšková: Na bakalářský obor teologie přišlo 36 kandidátů a bylo jich přijato 30.
Kubín: To je dost málo.
Jaroslav Brož: U dálkových to je různé. Není zde generační křivka.
Ryšková: Jeden z úkolů u přijímacího pohovoru bylo shrnutí odborného textu. Studenti to často nedokážou.
Proděkan Sládek:


- Připravujeme rozvoj na rok 2015, snažíme se připravit doktorandskou teologickou konferenci s mezinárodní účastí a konferenci na téma Rodina a budeme se snažit do tohoto tématu vtáhnout celou fakultu.


- V rámci nových projektů čekáme na přerozdělení peněz a na vyjádření z ministerstva.


- Natočili jsme pořad o kráse a už je sestříhaný, tak zvažujeme, kdy ho zveřejnit a kam ho všude umístit. Omlouvám se, že budu muset teď odejít.
17:36: Proděkan Sládek odešel

3) Podmínky přijímacího řízení na akademický  rok 2015/16Pech: Přečetl komentář od vedoucího studijního oddělení Mgr. Víta Engelthalera


1. U magisterských přijímacích zkoušek na Katolickou teologii se upouští od jazykového ověření.


2.  Výše poplatku se snižuje, když se podává přihláška elektronicky.
Ad 1) Jaroslav Brož: Měli jsme texty ve francouzštině, angličtině, italštině a němčině. Pokud by senát vyžadoval, aby jazyk u přijímacího pohovoru zůstal, tak zůstane.


Původně byla motivace, kulturní rozhled. Okruhy věcnější – dogmatika, teologie, nábožensky život církve. Kdyby byly scio testy, tak by prošlo možná jenom 5 studentů z 20.
Ryšková: Při studiu musí student udělat zkoušku z odborného jazyka.
Jaroslav Brož: Něco jiného je u navazující magisterské teologie, kde tato zkouška není, tak je u přijímacích zkoušek.
Mohelník: Mně to špatné nepřišlo, na SŠ se jazyky dělají, a jestli student není schopen udělat jeden jazyk, o to více bude bojovat s jazyky při studiu – latina, řečtina apod. Mně by přišlo dobré to tam nechat.
Vopřada: Já bych byl také pro to jazyk nechat. Je to na místě. S cizojazyčnou literaturou musí běžně pracovat.
Jaroslav Brož: Potřebovali bychom pomoc z kateder, nemáme kapacitu vybírat texty.
Pech: V Olomouci byly přijímačky písemné na 5, 6 řádků.
Jaroslav Brož: Takto krátký text v teologii nedává smysl.
Ryšková: Často se hlásí na teologii lidé, kteří mají za sebou VŠ. Tímto se stejně nic moc nezjistí. My to děláme na aplikované etice.
Jaroslav Brož: Motivací bylo zjednodušit přijímací řízení, protože při takovémto malém počtu je přijímací pohovor také hodně na soudnosti komise.
Vopřada: Psychologický efekt je ten, že při studiu můžeme říci: prošli jste jazykovým přijímacím pohovorem.
Ryšková: Pro nás je to ale hodně práce navíc.
Bartoň: Síto není potřeba.
Ryšková: Mnohde nejsou přijímačky v cizím jazyce a taky se ve studiu studuji jazyky.
Bartoň: Nemusel by být přijímací pohovor z cizího jazyka, ale nějaká poznámka ve zvacím dopise, aby zmínili, jakým jazykem vládnou.


 


17:53 Pan děkan a paní proděkanka Ryšková odchází.
Mohelník: Ze seznamu literatury vyškrtnout You cat. Bylo to často zmíněné. Nezdá se mi to jako odborná literatura.
Bartoň: Upozornění o cizím jazyce. Já osobně jsem pro to nenavrhovat modifikaci, nechat to tak, jak to bylo předáno. V pozvánce dát nějakou informaci o cizím jazyce.
„Senát navrhuje, aby byla do Podmínek přijímacího řízení zanesena změna na straně 4. Do bodu Seznam odborné přečtené literatury nechť je zahrnuta formulace: - na konci seznamu ať uchazeč uvede cizí jazyk, v němž je schopen číst odbornou literaturu.“Hlasování: 8 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK souhlasí s předloženým zněním Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/16  se zapracovanou touto změnou.“PoplatkyHlasování: 7 (pro): 0 (proti): 1 (zdrželi se)„AS KTF UK schválil druhy a výše poplatků spojených se studiem na UK v Praze pro akademický rok 2014/15“
4) Studentský spolek – založení
Nechvílová: Děkujeme za vaše připomínky. Stanovy byly od minule přepracovány na základě podnětů senátu KTF UK a také podle vzoru stanov SUUK a spolku Všehrd."
Bartoň: Vyčistit od velkých písmen. Dále jen spolek s malým s a bez uvozovek.
Pech:  Připomínka k bodu 9.4Hlasování:  8 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)
„AS KTF UK vzal na vědomí Stanovy studentského spolku Theodorik a vítá založení tohoto spolku.“
5) Různé
18.27 Vopřada odešelPech: Legislativní komisi se nelíbilo, že jsme určili, od kdy bude fungovat nový senát. Musíme se kvůli tomu sejít na začátku září. Může tam být např. měsíc po volbách, ale ne, jak jsme určili přesné datum. Může být nějaká prodleva apod.
Řádné zasedání se uskuteční 10. září ve 14 hodin.
Pech: Během 10, 12 let bude úbytek studentů o třetinu. Jak z toho mála dostat studenty zrovna na naši fakultu. Na filozofické fakultě dělají 24 hodin s FF. Studenti SŠ napíšou nějakou esej a vybraní z nich se zúčastní v několika dnech výuky na FF, chodí do menzy apod. Druhá možnost: student v určité dny může přijít se podívat na fakultu, nějaký student se mu věnuje a od studijního dostane razítko, jako omluvenku do školy.
Jaroslav Brož: Dějiny umění, bakalářský obor, ze 42 přihlášek přišlo jenom 22 kandidátů. Pak se zjistilo, že snad v tento stejný termín měli nějaký test na filozofické fakultě.
Nechvílová: U nás na církevní škole v Kutné Hoře žádná informace o této fakultě nebyla.
Bartoň: Využít toho, že jsme církevní, tak jednoduše PR – do farních zpravodajů, letáčky do kostelů, přes církevní školy.
Jaroslav Brož: Na teologii se to asi tak neprojeví, na dálkovém studiu asi také ne, asi jedině na dějinách.
Zasedání ukončil v 18.45 hod. místopředseda Mgr. Milan Pech, Ph.D. a poděkoval všem za účast.Mgr. Milan Pech, Ph.D.


místopředseda AS KTF UKZa správnost


Jan LukešUsnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 18. 6. 2014„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 21. 5. 2014.“


„Senát navrhuje, aby byla do Podmínek přijímacího řízení zanesena změna na straně 4. Do bodu Seznam odborné přečtené literatury nechť je zahrnuta formulace: - na konci seznamu ať uchazeč uvede cizí jazyk, v němž je schopen číst odbornou literaturu.“„AS KTF UK souhlasí s předloženým zněním Podmínky přijímacího řízení na akademický  rok 2015/16 a se zapracovanou touto změnou.“„AS KTF UK schválil druhy a výše poplatků spojených se studiem na UK v Praze pro akademický rok 2014/15“„AS KTF UK vzal na vědomí Stanovy studentského spolku Theodorik a vítá založení tohoto spolku.“

Mgr. Milan Pech, Ph.D.


místopředseda AS KTF UK
Za správnost


Jan Lukeš
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám