Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 19.2.2014


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 19.2.2014Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.

Jan Lukeš


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová


Mgr. Marie BenákováOmluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., proděkan pro studium


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


prof. PhDr. Zdeněk Beneš


Mgr. Jiří Novotný


Jan Martínek


Kateřina Volfová, zapisovatelka


Mgr. Lukáš Kohoutek

Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání:
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Jednací řády oborových rad


4. Podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení ke studiu 2014/15


5. Disciplinární komise


6. Plnění programu PRVOUK


7. Různé
1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) schválení programu:

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 8.1.2014.“

2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Děkan – 2 body:


· Nový rektor: Máme nového pana rektora, děkani s ním v pondělí měli první schůzku, která začínala snídaní s novináři – pan rektor má zájem na pravidelném setkávání s novináři. Poté následovalo jednání s ním, představil nám svůj tým – 8 prorektorů, dále rozšířené grémium, kde jsou osoby s kompetencemi prorektorů.


· Děkanát: V pondělí (tj. 17.2.) začalo druhé funkční období děkana. 3. března proběhne inaugurační slavnost a mše. Všichni jste srdečně zváni. Pro senátory je tu pozvání potom do arcibiskupského paláce.
Proděkan – 2 body:


· Zápis: Probíhá období zápisů na LS – zatím bez nějakých problémů.


· Evaluace: S uplynulou nedělí skončila evaluace. Počet zúčastněných je stále velmi malý. Studenti zejména využívají možnost slovního hodnocení, objevilo se tam několik návrhů, které se dají vzít v potaz.  Problém je s účastí dálkových studentů, studium není rozděleno přesně na semestry a některé předměty ještě nebyly ukončeny.
Benáková: Ráda bych poděkovala za zveřejnění výsledků evaluace, hodláme dát zmínku do bulletinu. Co se týče prvního bodu – dnes jsme byli upozorněni studentem prvního ročníku na problematiku SISu, lze si zapsat i předměty, které se neotevírají.....


Proděkan: Stává se to zejména proto, že nejprve se tvoří Karolínka a SIS je její kopie. Letos se začne nejprve tvořit plán v SISu a Karolínka bude jeho kopie.
Bravená příchod 17:15
Mohelník: K evaluacím – otázka č. 4 o překrývání se obsahu předmětů, 1 = ano, 5 = ne. Z toho vyplývá, že by bylo dobré, aby se předměty překrývaly.


Nechvílová: Nedošlo nám, že škála je pozitivní a u této otázky je to naopak, příště to napravíme.


Lukeš: Obecná témata k fakultě nebyla otevřena – jak to bude, bude někdy tato možnost hodnotit fakultu?


Proděkan: Otázka je, zda se mají spojovat tyto dvě věci – evaluace a možnost vyjadřovat se k chodu fakulty jako takové. Pokud se ukáže, že by to bylo užitečné, není problém to zařadit. Můžeme to zvážit na příští semestr.
Vopřada: otázka č. 5 – ohledně nároků na předmět. Možná by bylo lepší to formulovat jako adekvátní, neadekvátní...


Benáková: Tato otázka byla diskutována s panem proděkanem. Pro vás to může být známka toho, jak to studenti vnímají, ale nevypovídá to nic o vás.


Proděkan: Je třeba si uvědomit, že je to zpětná vazba, nikoli jaksi objektivní stav věci. Vše je ovšem otázka toho, jak to správně nastavit, aby byly odpovědi účinným nástrojem nějakého zlepšování výukového procesu.
Lukeš: Nemělo by to být otevřeno ještě třeba týden po začátku semestru?


Proděkan: Není to problém.


Nechvílová: Chápu kolegu Lukeše, ale čím delší evaluace bude, tím více se to roztáhne.

Proděkanka Ryšková:


Budou se vypisovat termíny na Erasmus. V rámci projektu s tématem hermeneutiky a transcendence hodláme rozšířit spolupráci o další kolegy. Je dobré pro naši fakultu zabývat se transcendencí z různých pozic. Ten projekt má dvě části - Karel IV. a jeho duchovní prostředí a Hermeneutika a transcendence. Celý projekt je de facto určen na podporu mladých badatelů. Z čistě kunsthistorického hlediska byli zapojeni doktorandi dějin umění, což by bylo dobré i pro teologii.
Proděkan Sládek:


Je zde zájem pana rektora na rozvoji teologické fakulty, budeme se snažit mu naslouchat a budeme se snažit vytvořit nějakou platformu pro to, abychom to mohli realizovat a vyjít mu vstříc.

3) Jednací řády oborových radNovotný: Představuje fungování oborových rad, jejich jednací řády.


Rady mohou hlasovat v přestávkách mezi svými zasedáními per rollam. Práce po zápisu studentů – řeší se studijní plány nových doktorandů a další žádosti. Může se stát, že je třeba něco urgentně projednat, ale je obtížné kvůli tomu svolávat celou radu. Z tohoto důvodu jsme zakotvili do jednacích řádů tuto možnost. Jednací řády by měl schválit senát.


Benáková: Budou postoupeny na velký senát?


Novotný: Je to vnitřní záležitost fakulty, tedy ne.


Benáková: Kolega Novotný za legislativní komisi zmínil, že toto nedostali k vyjádření. Vznesl tedy dotaz, jakým způsobem to bude fungovat, zda se mají o tyto záležitosti sami zajímat či je bude senát informovat a jak dopředu.


Děkan: Toto nařízení vzniká už nějakou dobu, ale přiznám se, že mě nenapadlo komisi informovat.


Koronthályová: Není to však problém ještě předložit, kdybyste chtěli.


Děkan: Tyto dokumenty připravoval pan profesor Hrdina, což je náš právník.


Benáková: On mi to pan docent Novotný říkal. Není to výtka, spíš jen opravdu otázka, jak tyto věci nastavit, protože to funguje nově.


Děkan: V zásadě si myslím, že by mohlo platit, že na nahlédnutí do pracovního materiálu by měla komise dva nebo tři dny, aby to prošla a vyjádřila se k tomu.


Koronthályová: Přiznám se, že jsem spíš myslela na legislativní komisi, když nám chodí větší záležitosti například z Velkého senátu. Samozřejmě s nimi ale můžeme každou věc takhle předem konzultovat, ale někdo musí tu iniciativu projevit předem. Můžeme tedy hlasovat nebo se domníváte, že je třeba, aby to komise prohlédla?


Benáková: Určitě můžeme hlasovat, to byla spíše procesní připomínka…


Pech: Myslím, že tento dokument byl vytvořen právníkem, takže to v tomto případě není třeba. Ale pokud by vznikaly nějaké složitější materiály, bylo by dobré komisi využít.


Bravená: Většina těch formulací stejně vychází z nadřízených předpisů.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
“AS KTF UK schválil jednací řády oborových rad.“

4) Podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení ke studiu 2014/15


Proděkan Brož:

Přijímací řízení v září: Ještě nevíme, které obory bude potřeba otevřít znovu v září. Ale pro jistotu se to podává pro všechny obory.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil předložené podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení ke studiu 2014/15 a souhlasí s tím, aby definitivní počet otevřených studijních oborů stanovil děkan až podle počtu přihlášených studentů.“5) Disciplinární komisehlasování o jménech


Koronthályová: hlasujeme o členech i náhradnících. Pokud nesouhlasíte s navrženým kandidátem, škrtněte jeho jméno.
Nejprve je nutno ustanovit volební komisi, jsou navrženi: Pech, Nechvílová, Lukeš.


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil volební komisi ve složení Milan Pech, Klára Nechvílová, Jan Lukeš.“
Navržení kandidáti do disciplinární komise: Koronthály, Bartoň, Kulhánek, Opatrná, Petráček, Sklenář
„AS KTF UK zvolil každého z navržených kandidátů Disciplinární komise.“

6) Plnění programu PRVOUKBeneš: Základní informace.


Finanční stránka věci – po této stránce není problém, peníze jsou na toto odděleny.


Publikační činnost – 113 položek, což je číslo pozitivní. Vedle klasických děl jsou tu i populární články a internetové zdroje, recenze…


Není to jen základní výzkum, ale je v tom hodně věcí, které alespoň zprostředkovaně směřují k širší problematice, pro teologii jsou to například pastorační témata a témata o rodině.


Dodal bych něco, co v té zprávě být nemůže, je to pro rok 2014 – smluvní spolupráce s Ústavem pro výzkum totalitních režimů, týká se to projektu Pronásledování církví v letech 1939-1989. Tam to dělá kolegyně Vodičková a je na to sama. Je potřeba sestavit alespoň základní bibliografickou databázi a seznam osob. Mohlo by to být zajímavé i pro studenty. V tomto smyslu by to byl základní výzkum, začíná se protektorátem. Vypadá to nadějně, 13. 3. by se měly podepisovat smlouvy.


Mohelník: V čem by se to lišilo od toho, co dělá Křesťanská akademie?


Beneš: To se bude muset nějakým způsobem koordinovat, ale těch osob je 30-50 000.


Děkan: Mohlo by to vést k tomu, že se udělá nějaká báze, která bude reprezentativní. Chtěl bych podekovat kolegyni Bravené a kolegu Benešovi za jejich práci v rámci projektu PRVOUK.
Benáková: Spolupracuji s Centrem dějin české teologie...jakým způsobem bude tato informace distribuována mezi studenty a pedagogy?


Beneš: Uzavře se rámcová smlouva, která stanoví základní podmínky spolupráce.


Jde o to, aby si studenti navykli střádat materiály a pracovat s nimi...je potřeba s tím skutečně pohnout, zatím ten projekt víceméně stojí. 
„AS KTF UK děkuje prof. Benešovi a kol. Bravené za zprávu o plnění projektu PRVOUK na KTF UK.“

7) RůznéKoronthályová: zpráva ze sekretariátu pana kardinála – rád by se zúčastnil zasedání v květnu a červnu.


S kolegou Novotným jsem tak předběžně předjednala, že je potřeba aby legislativní komise zanesla změny do jednacího a volebního řádu AS KTF UK. Prosím, prostudujte si ty materiály a posílejte mi své návrhy.
Studijní komise:


návrh na zlepšení platformy Moodle


Martínek: Toto vzniklo na základě diskuze studijní komise. Platforma Moodle shromažďuje veškeré materiály od vyučujících, ale není příliš využívaná. Studenti si tak získávají informace různě, často nepříliš kvalitní. Myšlenkou bylo nějak platformu rozšířit a upravit, po poradě s panem proděkanem jsme stanovili několik bodů – integrovat materiály od vyučujících podle kvalitního vzoru, stanovit minimální metodické standardy pro obsah a strukturu materiálů, zajistit pravidelnou aktualizaci materiálů, rozšířit platformu na všechny předměty oboru teologie, doplnit sekci k otázkám ke státním zkouškám – literatura, otázky...


Koronthályová: Senát děkuje za představení projektu.
Sládek: Tuto aplikaci jsme již používali při přípravě reakreditace oboru Náboženské nauky. Dostali jsme od ministerstva za úkol vytvořit distanční pomůcky pro dálkové studium – mají pomoci člověku zvládat studium tak, jako v prezenční formě.  


Takže se tedy na této platformě pohybujeme a určitě je naším zájmem platformu rozšířit.


Martínek: Bylo by dobré to nějak sjednotit, protože spousta materiálů se nachází na různých místech.


Vopřada: Ovládání toho systému není úplně jednoduché, není to příliš intuitivní. Jsou tam dále i technické aspekty – například velikost souboru.


Koronthályová: Připomínka z výtvarných oborů, obrázky jsou příliš velké.


Proděkan: Existuje univerzitní platforma, která nabízí větší možnosti, ale ta kapacita je stejná.


Mohelník: Je to tak nepřehledné a těžkopádné, takže tedy pokud mám své osobní stránky, je to jednodušší.


Martínek: Ten přínos by byl zejména v tom, že je to nějaký autorizovaný zdroj. Nemusí to být moodle, ale cokoli jiného, ale ty autorizované zdroje chybí.


Beneš: Je tu i problematika právní. Ostravská univerzita má přesný předpis, jak mají skripta vypadat.


Benáková: Moodle je až hodně vzdálený krok. Prvním krokem přece mělo být sjednocení a vypracování materiálů a zejména doplnění těch, které chybějí. Byla by škoda, kdyby otázka Moodlu smetla celou tuto ideu.


Sládek: Každý pedagog má povinnost dát do SISu požadavky na předmět…i studium knih. Ovšem studenti nechtějí číst, shánějí se po výpiscích z knížky…nebo výpisky výpisků…je to mnohem komplexnější problém.


Benáková: Jaké budou další kroky?


Martínek: Zainteresovat do celé věci garanty oborů, potom vyučující. Potom zjistit technické možnosti propojení Moodlu a SISu, vytvoření příručky na práci v SIS, stanovit časový plán pro přípravu minimálních standardů….
Koronthályová: Bylo by dobré, abyste seznámil studijní komisi s diskuzí, která zde proběhla.


Pech: bylo by dobré přinést konkrétní návrhy jak by texty měly vypadat.


Děkan: určitě je dobré pro začátek kontaktovat garanty oborů pro stanovení kvality a požadavků na materiály a co by mělo být obsahem materiálů. Dále je tu upozornění na problémy a slabiny Moodlu. Až se toto uvidí, tak bych to zkusil zvážit znova.


Proděkan: Je dobré mít nějaký způsob, kde se dají materiály dát pod zámek.


Mohelník: Nějaké ochraně bych rozuměl, ale to, co tady říkáte zavání uniformizací...


Martínek: Jde o to, že tato platforma umožňuje i diskutovat věci nad rámec hodiny.


Bravená: Je rozdíl pohledu studenta a pedagoga, každá strana má jiné možnosti práce, z pozice studenta je to mnohem jednodušší. Ale chápu studenty, protože znám ten pohled studenta.


Benáková: Mám pocit, že Moodle je ale okrajová otázka. Jde o to, že z této školy pak vycházejí i lidé, kteří pak z pozice titulu „já jsem teolog“ hlásají nějaké bludy. A to i proto, že v tom třeba nemají jasno. I toto může být dobrým důvodem pro snahu to nějak sjednotit.
Pedagogické vzdělání pro studenty DU:


Koronthályová: Podnět studenta Ďurži, který poukazuje na skutečnost, že studenti DU nemají možnost získat pedagogické vzdělání, které by jim mohlo zlepšit možnost budoucího uplatnění. Dotaz zněl, zdali by to bylo možné. Kolegyně Bravená odpověděla emailem.


Bravená: KTF UK zamýšlí připravit pro další akademický rok celoživotní vzdělávání „Pedagogické minimum“ pro studenty oboru teologické nauky. Námět studenta lze zařadit do analytické fáze, která probíhá a která bude uzavřena po vyhodnocení zejména ekonomických faktorů.


Beneš: Toto vše je v současnosti v pohybu. Celoživotní vzdělávání je jedna z možností vedle tradičního učitelského vzdělání.
Zabývá se tím akreditační komise.
Diskuze na Facebookové stránce:


Benáková: Týká se to oficiálního fakultního FB, který byl zřízen na přelomu října a listopadu minulého roku. Spadá pod oddělení pro rozvoj. Stanovili jsme si cíle, aby tato stránka byla „živější“ než fakultní stránky.


Už tehdy proběhla diskuze o tom, zda tam povolit diskuze nebo ne. Technicky komentáře úplně vypnout nejde. Doufala jsem tedy, že se nestane nic, co by bylo třeba řešit. Bohužel se stala věc, kdy pan kolega Kohoutek reagoval na příspěvek ohledně masmediální komunikace. Nechtěla jsem, aby jeho příspěvek spustil diskuzi, takže jsem ho skryla. Vedlo to k diskuzi, jak nakládat s komentáři.


Sládek: Měla to být platforma informační, ale spíš ve stylu aktivnější nástěnky. Z tohoto důvodu jsme se shodli na tom, že si zde nepřejeme diskuze. Souhlasím s tím, že jste daný příspěvek skryla. FB byl skutečně založen pro prezentaci činností, které zde děláme.


Bravená: Teď se tu v podstatě bavíme o obsahu příspěvku, ale původní záměr byl, aby to nebyla komentována stránka.


Kohoutek: Nerozumím tomu, z jaké pozice se zde posuzuje co je a není „blábol“. Odkud berete tu autoritu. Přijde mi, že to je vůbec první věc, kdo to schvaluje. Druhá věc, zda by tam vůbec měly být diskuze nebo ne. Pokud fakulta vstoupí do prostoru FB = sociální diskuze, je jasné, že se zde bude diskutovat.


Má to být hlásná trouba fakulty, ale nechcete reakce, tak prosím nedělejte FB.


Sládek: Pro nás to mělo mít ideu, co se tu děje a ne k diskuzi. A k tomuto účelu se mohu svobodně rozhodnout.


Diskuze:


2 odlišné názory


Ze strany kolegy Kohoutka, jehož argumenty se opírají o to, k čemu je primárně určený FB (jeho názor – k diskuzím, o možnost svobodného vyjádření a zdali je morální a správné bránit se diskuzím na sociálních sítích a o tom, kdo by tedy měl hodnotit příspěvky, jestli jsou vhodné anebo nikoli.


Ze strany fakulty – stránka na FB nebyla k diskuzím vůbec určena, jejím smyslem bylo informovat studenty rychleji než webové stránky fakulty. Dále jde i o to, jakým způsobem se na sítích komentuje -  forma a styl příspěvků, jejich obsah a jaký to tvoří potom obraz fakulty.
Koronthályová: Pane Kohoutek, co očekáváte od této diskuze? Je tu existence dvou protichůdných názorů.


Výsledek diskuze:


návrh kolegyně Benákové – doplnit informace o tom, k čemu je stránka určená a jaký byl její záměr, včetně informování o moderování komentářů.


Bohužel chybí prostředky k tomu, aby se vedla etická diskuze na stránkách, musel by existovat etický kodex stránky a to by musel někdo hlídat, což v současné době není možné. Ovšem rovněž nevypadá dobře, když jsou bez vysvětlení diskuze striktně zakázány.


Zasedání ukončila v 18:55 hod. předsedkyně PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Kateřina VolfováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 19.2.2014


“AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


“AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 8.1.2014.“


“AS KTF UK schválil jednací řády oborových rad.“


„AS KTF UK schválil předložené podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení ke studiu 2014/15 a souhlasí s tím, aby definitivní počet otevřených studijních oborů stanovil děkan až podle počtu přihlášených studentů.“„AS KTF UK schválil volební komisi ve složení Milan Pech, Klára Nechvílová, Jan Lukeš.“„AS KTF UK zvolil každého z navržených kandidátů Disciplinární komise.“


„AS KTF UK děkuje prof. Benešovi a kol. Bravené za zprávu o plnění projektu PRVOUK na KTF UK.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UKZa správnost


Kateřina Volfová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám