Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 3. prosince 2014

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 3. 12. 2014


 

Prezenční listinaPřítomní členové senátu


David Vopřada, Dr.


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


PhDr. Josef Bartoň, Th.D.


ThLic. Denisa Červenková, Th.D.


PhDr. Milan Pech, Ph.D.


PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.


PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.


Klára Nechvílová


Marie Jiranová


PhDr. Jaroslav Mrňa


Omluvení členové senátu


PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.


Kateřina Volfová


Hosté


ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Mgr. Jiří Novotný, referent oddělení pro vědu


Mgr. Marie Benáková, zapisovatelka

Zápis 

ZahájeníV souladu s volebním a jednacím řádem AS KTF UK zahájil ustavující zasedání nejstarší člen senátu PhDr. Josef Bartoň, Th.D., který v 17.05 hod. přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.


 

Schválení programuOdstupující předsednictvo AS KTF UK navrhlo program zasedání AS KTF UK. Program byl rozeslán nově zvoleným členům senátu a zveřejněn na internetových stránkách senátu. Dodatečně byla rozeslána žádost děkana KTF UK o vyjádření k návrhu opatření děkana o výši stipendia za vynikající studijní výsledky a návrhu opatření děkana o výši doktorandského stipendia.


Program zasedání:


1. Volba předsedy AS KTF UK


2. Volba místopředsedů AS KTF UK


3. Harmonogram zasedání AS KTF UK


4. Různé


 Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.


 Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.
 

1. Volba předsedy AS KTF UK 

1a) Ustavení volební komise pro volbu předsedy i místopředsedů


Navrženi byli: Denisa Červenková, Viktor Kubík a Magdalena Nespěšná-Hamsíková. Nominace přijali.


 Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.


 Schválené usnesení: „AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení ThLic. Denisa Červenková,  

 Th.D., PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. a PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.“


Volební komise zvolila ze svého středu za předsedkyni Denisu Červenkovou.


 

1b) Rozprava o postavení a působnosti AS KTF UK


Na návrh doc. Vojtěcha Novotného byla před hlasování o předsednictvu zařazena krátká rozprava o postavení a působnosti AS KTF UK.


Doc. Vojtěch Novotný rozdal členům senátu výtisk statutu KTF UK, volebního a jednacího řádu AS KTF UK a krátkou synopsi o postavení a působnosti senátu. Zdůraznil: Senát je samosprávným orgánem fakulty. Je volen akademickou obcí, kterou bezprostředně reprezentuje. Z toho plyne, že senát odpovídá za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou jeho členové vázáni svým svědomím a jsou povinni pečovat o společné dobro akademické obce a dbát zájmů fakulty jako celku. Senát je jediný přímo volený samosprávný orgán fakulty. Od něj odvozují svou legitimitu ostatní samosprávné orgány, neboť senát se usnáší o návrhu na jmenování a odvolání děkana, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty. Postavení senátu odpovídá i závažnost úkolů, které pro senát plynou z předpisů a které byly v synopsi krátce představeny. Vedle toho se senát může iniciativně chápat dalších aktivit, neboť co mu není zakázáno, je mu dovoleno.


Dr. Josef Bartoň připomenul, že současní členové AS KTF UK se budou muset vypořádat s připravovanou novelou vysokoškolského zákona, která není bez rizik pro samosprávnost fakult.


Doc. Vojtěch Novotný vyzdvihl význam „zdravého sebevědomí“ AS KTF UK, které je třeba k tomu, aby mohl být senát fakultě užitečný.


Dr. Milan Pech poděkoval za expozé, jež je užitečné zvláště novým senátorům, kteří se lépe seznámí se svými úkoly a připomenou si, s jakou odpovědností je jejich funkce spojena.
 

1c) Volba předsedy AS KTF UK


Dr. Josef Bartoň ukončil rozpravu a vyzval k předkládání návrhů na obsazení funkce předsedy AS KTF UK.


Dr. David Vopřada navrhl doc. Vojtěcha Novotného, který nominaci přijal.


Dr. Viktor Kubík navrhl dr. Milana Pecha, který nominaci přijal.


Dr. Milan Pech navrhl dr. Davida Vopřadu, který nominaci odmítl ve prospěch doc. Vojtěcha Novotného.


Následnou volbu řídila volební komise. Bylo připomenuto, že podle platných předpisů je pro zvolení členem předsednictva třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů senátu, což konkrétně znamená, že je třeba získat 7 hlasů. Upřesněn byl také způsob tajné volby: na volební lístek každý napíše příjmení obou kandidátů a zakroužkuje toho, kterého volí.


Bylo vydáno 10 volebních lístků. Bylo odevzdáno 10 volebních lístků. Všechny byly platné.


 Hlasování:


 doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.       pro 8, proti 0, zdrželi se 0


 PhDr. Milan Pech, Ph.D.                          pro 2, proti 0, zdrželi se 0


 Schválené usnesení: „AS KTF UK zvolil svým předsedou doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.


Děkan a ostatní přítomní zvolenému předsedovi blahopřáli.


V 17.30 hod. odešel doc. Karel Sládek.
 

2. Volba místopředsedů AS KTF UKBylo připomenuto, že podle platného statutu jsou předseda a jeden z místopředsedů voleni z řad akademických pracovníků, další místopředseda pak z řad studentů. O všech kandidátech hlasují obě komory pospolu.


Dr. Denisa Červenková vyzvala k předkládání návrhů na obsazení funkce předsedy AS KTF UK z řad akademických pracovníků.


Doc. Vojtěch Novotný navrhl dr. Davida Vopřadu, který nominaci přijal.


Dr. Viktor Kubík navrhl dr. Milana Pecha, který nominaci přijal.


Dr. Denisa Červenková navrhla dr. Josefa Bartoně, který nominaci nepřijal.


Dr. Denisa Červenková vyzvala k předkládání návrhů na obsazení funkce předsedy AS KTF UK z řad studentů.


Marie Jiranová navrhla Kláru Nechvílovou, která kandidaturu přijala.


Marie Jiranová navrhla PhDr. Jaroslava Mrňu, který kandidaturu nepřijal.


Klára Nechvílová navrhla Marii Jiranovou, která kandidaturu přijala.


Dr. Denisa Červenková upřesnila způsob tajné volby: na volební lístek každý napíše příjmení všech kandidátů a zakroužkuje to, které volí.


Bylo vydáno 10 volebních lístků. Bylo odevzdáno 10 volebních lístků. Všechny byly platné.


 Hlasování:


 PhDr. Milan Pech, Ph.D.                          pro 5, proti 0, zdrželi se 0


 David Vopřada, Dr.                                 pro 5, proti 0, zdrželi se 0


 Klára Nechvílová                                     pro 7, proti 0, zdrželi se 0


 Marie Jiranová                                          pro 3, proti 0, zdrželi se 0


V prvním kole byla zvolena místopředsedkyní z řad studentů Klára Nechvílová. Z řad akademických pracovníků nedosáhl žádný kandidát potřebného počtu hlasů.


Dr. Denisa Červenková vyzvala před druhým kolem ke krátké rozpravě.


Doc. Vojtěch Novotný uvedl, že oba kandidáti z řad akademických pracovníků jsou bezpochyby velmi kvalitní. Poté, co byl zvolen předseda z řad teologů a místopředsedkyně z řad uměnovědců, hovoří ve prospěch dr. Davida Vopřady mimo jiné to, že je knězem, což je pro vnější prezentaci senátu důležité.


Dr. Denisa Červenková upřesnila způsob tajné volby: na volební lístek každý napíše příjmení obou kandidátů a zakroužkuje to, které volí.


Bylo vydáno 10 volebních lístků. Bylo odevzdáno 10 volebních lístků. Všechny byly platné.


 Hlasování:


 PhDr. Milan Pech, Ph.D.                          pro 3, proti 0, zdrželi se 0


 David Vopřada, Dr.                                 pro 7, proti 0, zdrželi se 0


V druhém kole byl zvolen místopředsedou z řad akademických pracovníků David Vopřada, Dr.


 Schválené usnesení: „AS KTF UK zvolil svým místopředsedou z řad akademických pracovníků  

 Davida Vopřadu, Dr. a svou místopředsedkyní z řad studentů Kláru Nechvílovou.“


Dr. Josef Bartoň poděkoval za hladký průběh voleb a postoupil vedení zasedání nově zvolenému předsednictvu. Doc. Vojtěch Novotný se ujal funkce předsedy.
 

3. Harmonogram zasedání AS KTF UKDoc. Vojtěch Novotný otevřel rozpravu, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí, aby se po zbytek akademického roku zasedání konala vždy poslední středu v měsíci, v 15.00 hod.


 Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.


 Schválené usnesení: „AS KTF UK stanovil harmonogram dalších zasedání v akad. roce

 2014–2015 takto:


 28. 1. 2015 v 15.00 hod.


 25. 2. 2015 v 15.00 hod.


 25. 3. 2015 v 15.00 hod.


 29. 4. 2015 v 15.00 hod.


 27. 5. 2015 v 15.00 hod.


 24. 6. 2015 v 15.00 hod.
 

4. Různé 

4a) Opatření děkana


Doc. Vojtěch Novotný připomněl, že nově zvolený AS KTF UK obdržel před svým ustavujícím zasedáním dodatečně žádost děkana KTF UK o vyjádření k návrhu opatření děkana o výši stipendia za vynikající studijní výsledky a návrhu opatření děkana o výši doktorandského stipendia. Vznikla pochybnost, zda se senát může na svém ustavujícím zasedání k těmto předpisům vůbec vyjádřit. Předpisy to nezakazují, nicméně se nejedná o vhodný postup, protože akademická obec má právo dopředu vědět, o čem se bude jednat. Na druhé straně však nutno pamatovat na to, že studenti již dlouho na svá stipendia čekají. Předseda proto navrhuje, aby se AS KTF UK k opatřením vyjádřil. Tento postup musí být chápán jako výjimečný: nesmí se stát pravidlem, že by byly do bodu „různé“ zařazovány důležité věci tohoto typu.


Plénum vyjádřilo tichý souhlas se zařazením návrhu opatření děkana na pořad jednání.


Návrh opatření děkana o výši stipendia za vynikající studijní výsledky představila tajemnice Mgr. Jana Benešová. Uvedla, že jde o opatření, jež se opakuje každý rok. Tentokrát je navýšena výše stipendia o částku 3.000 Kč, tj. na 16.000 Kč. Celkem půjde o 848.000 Kč oproti loňským 611.000 Kč. Pro stipendijní fond je toto navýšení únosné.


Doc. Vojtěch Novotný otevřel rozpravu, v níž však nepadly žádné připomínky.


 Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.


 Schválené usnesení: „AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu opatření děkana o výši

 stipendia za vynikající studijní výsledky.“


Návrh opatření o výši doktorandského stipendia představil referent oddělení pro vědu Mgr. Jiří Novotný. S poukazem na to, že text byl projednáván v různých oborových radách doktorského studia, uvedl, že z časových důvodů nebylo možné opatření předložit bývalému senátu. Doktorandské stipendium bylo rektorem stanoveno ve výši 6.300 Kč měsíčně v prvním roce prezenční formy studia. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.600 Kč. Výše doktorandského stipendia se v těchto rocích studia navyšuje o prémii ve výši 0 až 5.400 Kč. Fakulta upřesňuje kritéria pro udílení prémiové částky, neboť ta dosavadní se zdála příliš subjektivní. Podle předkládaného návrhu opatření by byla konkrétní částka odvozena od dvou kriterií: (1) pokud student podal žádost o přijetí publikace do tisku, obdrží měsíčné prémii 1.000 Kč, byl-li úspěšný, nebo 500 Kč, byl-li neúspěšný; (2) pokud student podal žádost o grant, obdrží měsíčné prémii 1.000 Kč, byl-li úspěšný, nebo 500 Kč, byl-li neúspěšný.


Doc. Vojtěch Novotný otevřel rozpravu, do níž se z členů AS KTF UK zapojili dr. Josef Bartoň, dr. David Vopřada a doc. Vojtěch Novotný.


Poukázali na skutečnost, že neúspěšné podání žádosti o grant nemusí být nutně pouze důsledkem nedostatečné kvality projektu; jeho kvalitu navíc garantoval školitel. Naproti tomu u neúspěšné publikace není nikdo, kdo by potřebnou kvalitu garantoval, neboť školitel uvádí pouze to, zda byla publikace podána a zda byla do tisku přijata nebo nikoli. Nepřijetí může mít odlišné důvody: (a) student napsal špatný text, (b) student podal dobrý text, ale do časopisu, který již neměl místo nebo měl jiné zaměření apod. V obou případech však student obdrží 6.000 Kč ročně. Školitelé by proto měli ve výkazu o plnění povinností garantovat i kvalitu podaných publikací. Pojem publikace také může mít velmi odlišné významy, jež by měly být specifikovány a rozlišeny dle náročnosti (studie, recenze atd.).


Děkan dr. Prokop Brož poděkoval za podnět a slíbil, že se jím bude v budoucnosti vedení zabývat. V současné podobě reaguje opatření na nedostatečné aktivity našich doktorandů a snaží se proto ocenit všechny jejich snahy.


Doc. Vojtěch Novotný poukázal na skutečnost, že zatímco text hovoří o tom, že prémie může činit 0 až 5.400 Kč měsíčně, z částek uvedených u kritérií plyne, že prémie může fakticky činit maximálně 2.000 Kč. Mgr. Jana Benešová odvětila, že zatímco základ stipendia je garantován univerzitou, prémiovou část si fakulty zajišťují samy. KTF UK postupuje opatrně, protože na vyšší prémii nemá prostředky.


Doc. Vojtěch Novotný požádal, aby byla v čl. 2 odst. 2 větě druhé slovo „prémii“ rozšířeno na sousloví „měsíční prémii“ tak, aby bylo jasnější, že nejde o částku roční. Mgr. Jana Benešová to přislíbila.


 Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.


 Schválené usnesení: „AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu opatření děkana o výši

 doktorandského stipendia.“


 

4b) Evaluace


Klára Nechvílová nastolila otázku, jak se budou v běžícím akad. roce řešit evaluace.


Děkan dr. Prokop Brož uvedl, že evaluace bude spuštěna, její forma se však momentálně řeší v rámci celé UK pod vedením prorektora Stanislava Štecha.
 

4c) Nový zapisovatel pro AS KTF UK


Klára Nechvílová informovala o tom, že byla zveřejněna výzva, podle níž je mezi studenty hledán nový zapisovatel pro zasedání senátu. Přihlásili se tři kandidáti. Jaká by měla být kritéria pro výběr?


Doc. Vojtěch Novotný uvedl, že by AS KTF UK potřeboval spíše sekretáře s širším spektrem úkolů. Požádal plénum, aby dalo předsednictvu mandát vyřešit tuto záležitost s děkanem. Plénum vyjádřilo tichý souhlas.
 

4d) Místnost pro zasedání AS KTF UK


Dr. David Vopřada vyjádřil názor, že učebna P9 není pro zasedání příliš vhodná. Bylo by dobré najít prostory důstojnější, vybavené projektorem – mohla by se využít např. učebna P10. Požádal také o to, aby byla zasedání provázena občerstvením.


Doc. Vojtěch Novotný uvedl, že tyto podněty bude předsednictvo vyřešit s děkanem. Plénum vyjádřilo tichý souhlas.
 

4e) Účast předsedy AS KTF UK na schůzích kolegia děkana


Doc. Vojtěch Novotný poukázal na čl. 7 odst. 4 statutu KTF UK, v němž stojí: „Členy kolegia jsou proděkani, tajemník, případně další členové jmenovaní děkanem. Předseda akademického senátu fakulty nebo člen senátu, kterého senát pověřil, je po dohodě s děkanem oprávněn zúčastnit se jednání kolegia.“


Uvedl, že se bude – jako předseda AS KTF UK – účastnit zasedání kolegia děkana jen velmi vzácně. Věc bude předmětem jednání s děkanem.
 

4f) Zápis ze zasedání AS KTF UK dne 10. října 2014


Doc. Vojtěch Novotný konstatoval, že dosud nebyl schválen zápis ze zasedání AS KTF UK ze dne 10. října 2014. Složení senátu se v mezičase změnilo. Samosprávný orgán však svou existenci nepřerušil. Aby tedy byl zápis řádně schválen a zveřejněn, bude bývalá předsedkyně AS KTF UK dr. Markéta Koronthályová požádána, aby předložila zápis z posledního zasedání senátu s dodatkem, že ruší za jeho správnost. Poté o něm bude hlasováno na příštím zasedání.
 

4g) Oznámení


Datum plesu KTF UK bylo stanoveno na 17. 2. 2014.
 

UkončeníDoc. Vojtěch Novotný ukončil zasedání v 18:42 hod. a poděkoval všem za účast.


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


předseda AS KTF UK


Za správnost:


Mgr. Marie Benáková, zapisovatelkaUsnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 3. prosince 2014

 1. AS KTF UK schválil program zasedání.

 2. AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení ThLic. Denisa Červenková, Th.D., PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. a PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.

 3. AS KTF UK zvolil svým předsedou doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.

 4. AS KTF UK zvolil svým místopředsedou z řad akademických pracovníků Davida Vopřadu, Dr. a svou místopředsedkyní z řad studentů Kláru Nechvílovou.

 5. AS KTF UK stanovil harmonogram dalších zasedání v akad. roce 2014–2015 takto:

  28. 1. 2015 v 15.00 hod

  25. 2. 2015 v 15.00 hod

  25. 3. 2015 v 15.00 hod

  29. 4. 2015 v 15.00 hod

  27. 5. 2015 v 15.00 hod

  24. 6. 2015 v 15.00 hod

 6. AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu opatření děkana o výši stipendia za vynikající studijní výsledky.

 7. AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu opatření děkana o výši doktorandského stipendia.

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám