Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 21. 5. 2014


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 21. 5. 2014Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


PhDr. Josef Bartoň. Th.D.


Jan Lukeš


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová


Mgr. Marie Benáková


Omluveni:


Mgr. Milan Pech, Ph.D

PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Hosté:


J. E. Dominik kardinál Duka


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Nina Weissová


Kateřina Volfová, zapisovatelka
Zasedání zahájila v 17:00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání:
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Studentský spolek – návrh na založení


4. Různé

1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) schválení programu:

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“

17.05 Přišel Opatrný.


B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 1(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 30. 4. 2014.“

2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Děkan:


1. Dvě události:


a. Doktorandská konference uměnovědného křídla, 25. dubna 2014, kvalitní příspěvky, dobrá účast


b. Konference o kráse 12.–13. května; mezinárodní rozměr


2. Ve čtvrtek 22. 5. proběhne slavnostní poděkování na závěr akademického roku, tzv. Te Deum v 15.30 na Břevnově; termín byl posunut na 22. 5. z důvodu Noci kostelů a voleb do evropského parlamentu; díky za iniciativu studentů při organizaci následné zahradní slavnosti.


3. Vyučující se sejdou 23. září 2014 na obvyklý fakultní den, kdy se připravuje další akademický rok.


Kolegium:


J. Brož: Neděje se nic mimořádného; Probíhají přípravy na nový AR běžným způsobem; Je snaha nastavit harmonogram tak, aby aktualizované studijní plány přístupné studentům ještě před prázdninami; Ing. Mikeš zpracoval Karolinku v interaktivním formátu, takto bude spuštěna koncem června.


17.15 Přišla Bravená a Benešová.


Dotazy


Bartoň: Zda by šlo „zpříjemnit“ vyplňování posudků na diplomové práce – po technické stránce.


Brož J.: Je pravda, že je ten formulář mírně problematický. Není to jen otázka technická, ale i obsahová. Bude se měnit.


Ryšková: Proběhly přijímací pohovory na Erasmus; s děkanem se připravuje koncepce zahraničních vztahů – zapracuje se do dlouhodobého záměru; orientace nepůjde jen na západ (anglosaské země), ale je třeba se orientovat i na východ (Polsko, Estonsko, Maďarsko, …).


Koronthályová: Kolik studentů v příštím roce vyjede?


Ryšková: V tuto chvíli šest, jedna studentka ještě váhá. Přijede zhruba stejný počet studentů. Každý rok zdůrazňujeme, že podle toho, kolik lidí vyjede, tolik peněz fakulta dostane příští rok.


Sládek: Informace z RUK – z Ministerstva školství: peníze na tento rok opravdu přijdou; byly vyhlášeny plány rozvoje na rok 2015, připravujeme tedy plány rozvoje a investic z těchto programů.; Členové KDU-ČSL by měli zájem, aby naše fakulta vydala občas nějakou studii k etickým aspektům připravovaných zákonů. Důležitá příležitost vstupovat do veřejného prostoru s naší odborností.


Nechvílová: V jaké fázi je příprava nových webových stránek.


Sládek: Zítra proběhne schůzka na RUK, kde budou připraveny nové šablony pro fakulty. Fakulta dostane zhruba v létě tuto šablonu, kam své informace vloží.


Benešová: V pravé části  budovy nejde internet, rekonstruuje se část počítačové sítě. Do měsíce budou práce hotové.


Benáková: Co se stalo s kopírovacím strojem Robocopy? Bude se na fakultu vracet?


Benešová: Po půl roce si ho firma odvezla, na jejich poměry jsme měli malý odběr.


Koronthályová: Informace, že materiály, které byly schváleny na minulém zasedání senátu, byly předloženy AS UK, který je bude začátkem června projednávat.3) Studentský spolek – návrh na založeníNechvílová: Jde o dlouho očekávanou iniciativu, na níž jsme neměli kapacity. V posledním půlroce vznikl „akční tým“, který se chopil iniciativy. Kolegyně Weissová z 2. ročníku BDE myšlenku nyní představí.


Nina Weissová:


· Primárně jde spolku o to, aby studenty naučil už od počátku fungovat v rámci fakulty, udržovat kontinuitu akcí apod. Spolupracujeme s kolegy Stárkovou, Turkovou a Tomanem.


· Stanovy: spolek se zapisuje na ministerstvu jako „ZS“ Zapsaný spolek.


· Spolek by chtěl zahájit svou činnost v příštím akademickém roce. Mimo jiné bychom rádi zpracovali příručku pro první ročníky.


Dotazy:


Opatrný: Čím končí členství ve spolku? A jaké budou příspěvky.


· Weissová: Standardní členství končí s ukončením studia. Příspěvky zatím vybírány nebudou.


Ryšková: Jak budete pracovat s absolventy?


· Weissová: S absolventy počítáme, mohou být čestnými členy Spolku.


Bravená: Je otázkou, jestli někdo o členství ve Spolku požádá, jestli by to nebylo lepší opačně, že by absolvent měl o vystoupení požádat.


· Nechvílová a Weissová: Děkujeme za podnět, zapracujeme ho.


Benešová: Z čeho chcete financovat svoji činnost.


· Weissová: Existují možnosti financování v rámci univerzity, SU UK, ze součinnosti více fakult, …


· Nechvílová: Otázka financování je složitější: spolek se musí nejprve etablovat, pak by samozřejmě vybíral nějaké příspěvky. Rády bychom požádaly fakultu, aby podporovala dosavadní akce, ale již prostřednictvím spolku a ne jednotlivých osob.


Kardinál Duka:


· Studentské mše ve spolupráci s fakultním kaplanem. Bylo by možné využít možnosti sv. Vojtěcha, sloužit polední mše a nabídnout je veřejnosti, studentům z okolí, zaměstnancům apod.?


· Návrh k otázce financování: Když se studenti zúčastní nějakých velkých poutí (např. sv. Václav), bylo by tam možné umístit kasičku s prosbou „přispějte na takovýto spolek“. Aby se o fakultě více vědělo. Bylo by dobré, aby spolek měl atraktivní název, který přitahuje.


K tématu mší svatých na fakultě:


· Děkan: Tu mši svatou byste myslel každý den? V naší fakultní kapli je každý den mše ve 12.00, chodí tam zaměstnanci a někdy i někdo z venku. Je otázka, kdo by se toho ujal, je třeba toto domluvit s P. Michalem Němečkem.


· Vopřada: Ve spolupráci s P. Němečkem zkoušíme organizovat studentské mše u sv. Vojtěcha každý měsíc a zatím to naráží na některé technické problémy (průchod z fakulty), ale něco už zkoušíme.


· Opatrný: Je problém času, na všech VŠ je provoz od rána do večera. U Vojtěcha je mše 3x týdně v 17.30. Možná by mělo smysl udělat propagaci těm mším, které už existují.


· Kardinál: S tím souhlasím, ano, je potřeba dát o tom, co už probíhá, vědět.


· Koronthályová + Ryšková: Otázka mezery v rozvrhu. Už mnohokrát diskutovaná. Společný čas stále hledáme, byla i úvaha vytvořit v rozvrhu volno, což je z hlediska provozu fakulty nereálné. Ryšková: Myslím, že by se mezera v rozvrhu mohla zkusit nalézt.


· P. Brož: Spíše bych si dovedl představit první hodinu (8.30).


· Mohelník: Proč bychom se měli soustředit jenom na mše, proč by kostel nemohl být více otevřený… V tomto kampusu chybí sakrální prostor…


· Opatrný: U sv. Vojtěcha to nelze, protože se jeho otevřením otevře prostor celé fakulty.


18.00 Odešel Mohelník.


K názvu spolku:


Nechvílová: Původní myšlenka: KaTaFalk. Ale raději bychom tento nápad opustili, předpona kata- má negativní konotace.


Nechvílová: Je třeba najít něco, co spojuje teologickou stranu a stranu uměnovědnou. Trochu vtipného, nic pohoršlivého, aby v tom třeba byla ona písmena KTF.


Dosavadní studentské návrhy: Karfiol, Podiven, Karafa, Fraktál, Šemík, …


Děkan: Zahradní slavnost na Te Deum bychom mohli právě k této příležitosti využít.


Koronthályová: návrhy: „Lukáš“ – postava, která spojuje umění a teologii – ale je patronem lékařů; „Veronika“ – první obraz Krista; „Veraikon“…


Kardinál: „Theodorik“


Shrnutí diskuze o spolku:


Nechvílová: Protože je tu více věcí ještě k uvažování, bylo by tedy možné na příštím zasedání předložit poslední verzi stanov, název a další technické věci.


Bravená: Je opravdu potřeba dořešit otázku členství absolventů.


Opatrný: Měl by to být spolek studentů a absolventů, ale předsednictvo by měli tvořit jenom studenti. Absolventům by se zavedl příspěvek – určitý filtr, kdo o věc stojí nebo nestojí.4) RůznéBenáková: Prosba na pana kardinála, zda by měl nějaké vyjádření k otázce budoucího uplatnění laických teologů v církvi, v pražské diecézi nebo v české církvi obecně.


Kardinál: Nejde pouze o otázku pražské diecéze, fakulta je fakulta celé české provenience. Můžeme konstatovat, že v církvi jsou zaměstnáváni často lidé, kteří teologické vzdělávání nemají. Otázka studentů teologie, kteří chtějí pracovat v církvi, by se měla řešit například v druhém ročníku, a to tím, že se studium zaměří na služby, které církev potřebuje. Nejde jen o církev jako takovou, máme mnoho pracovníků ve sdělovacích prostředcích: televize, noviny (některé tiskové koncerny chtějí náboženskou rubriku a chtějí i našeho pracovníka, protože chtějí být i v této oblasti na úrovni). Tento jev se konečně ukazuje po těch 25 letech jako aktuální.


Měla by existovat také kombinace s některými dalšími obory nebo mezifakultní studium. Protože i administrativní pracovníci v církvi by měli  být teologicky vzdělaní, ale mají-li na starosti např. statistiku, PR, atd., musí být vzdělaní i v této oblasti. Jde tedy o otázku určité restrukturalizace studia.


Nový model financování církve bude potřebovat odborné laické síly. Proto musí dojít k silnějšímu prolnutí. KTF by měla uvažovat a hledat nějakou cestu, aby měla nějaký kontakt s lidmi, kteří pracují v ekonomice, reklamních agenturách atd. Např. církevní reklamní plakát nevypadá jako plakát, ale jako traktát a naopak, když tvoří církevní leták externí grafik, není někdy poznat, zda zve na bohoslužbu, nebo na diskotéku. Tj. oboustranně bychom se měli sbližovat. Bylo by dobré, aby se vytvářely „malé týmy“ odborníků… Bude potřeba vytvořit spolupráci fakulty s českým statistickým úřadem atd.


Otázka vlastní katecheze, pastoračních asistentů, … je nutné, aby došlo k postupné obměně pracovníků, aby v této oblasti pracovali lidé, kteří to teologické vzdělání mají. Jde o podobný problém jako v oblasti pedagogiky, protože někdy těm lidem, kteří jsou vzdělaní, zase chybí nějaké charisma, nadání pro tuto práci.


Lukeš: Poznámka z diskuzí se studenty dálkového studia. Je škoda, že se diecéze nezajímají o studenty teologie, neřeší jejich budoucnost.


Opatrný: To je opravdu otázka farností, ne diecézí…


Opatrný: Rád bych, aby se studentům dálkového studia a duchovní službě pro ně věnovala větší pozornost.


Kardinál: Problém je na úrovni farnosti, buďme upřímní, zájem není. Žijeme ve společnosti, která vnímá církev tak, že je tvořena preláty a faráři, a ostatní jakoby vůbec neexistují.


Biskupská konference by se měla jednou do roka sejít s fakultami, protože tato komunikace opravdu chybí. Není dostatečně ohodnocena skutečnost, že má-li být teologie ve společnosti uznána, potřebujeme skutečně aktivní laiky. V antice původní církev nebyla klerikální (to přišlo až ve středověku – s výsadní schopností kleriků psát a číst). S některými věcmi se pohnulo, ale není to dostatečné, je opravdu důležité zintenzivnit spolupráci vedení církve s teologickou fakultou.


Dobrou příležitostí by byl i zmiňovaný studentský spolek. Letní školy by mohly proběhnout třeba i v Nepomucenu. Nejen pro teologii, ale i dějiny umění a jiné obory. Měli bychom využít to, že je nám vedení UK nakloněno. Stále se jedná o té možnosti, že by fakulta dostala větší prostor a seminář se odstěhoval jinam, ale to je ještě na dlouho.


Proběhla diskuze o tom, zda fakulta potřebuje větší prostory nebo ne. Byla zmíněna potřeba „bufetu“ , především pro dálkaře, větší kaple, auly  atd. S tím spojené výhody i obavy.


Kardinál: Udělejte nějaké zasedání, nevím koho, o tom, co fakulta potřebuje a co nepotřebuje, kde jsou lidské požadavky, které k provozu fakulty patří, a nechte si ho oponovat příslušnou firmou.


Děkan: Děkujeme za návrh, tento postup zkusíme.  
Zasedání ukončila v 18:20 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.
PhDr. Milan Pech, Ph.D.

místopředsedka AS KTF UKZa správnost


Mgr. Marie BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 21. 5. 2014„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 30. 4. 2014.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Mgr. Marie Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám