Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 30.4.2014


Návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 30.4.2014Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D

ThLic. David Vopřada, Th.D.

Jan Lukeš


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová


Omluveni:


PhDr. Josef Bartoň. Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Marie Benáková
Hosté:


Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Doc. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.


Jan Martínek


Kateřina Volfová, zapisovatelka
Zasedání zahájila v 17:07 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání:
1. Schválení programu a zápisu z minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výroční zpráva o hospodaření KTF UK


4. Rozpočet KTF UK na rok 2014


5. Volební a jednací řád AS KTF UK


6. Pravidla pro organizaci studia a pravidla pro přiznávání stipendií


7. Harmonogram voleb do senátu 2014


8. Různé1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) schválení programu:

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 19.3.2014.“
Bravená příchod 17:102) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)proděkan Brož:


· Doktorandská konference. Proběhla v pátek 25.4.2014


· Příprava dalšího akademického roku. Zařizují se provozní záležitosti a probíhají menší personální změny.


· Studium. Nová pravidla, která již byla schválena, týká se to počtu kreditů potřebných pro postup do dalšího úseku studia.


· Te Deum. Datum konání Te Deum se změnilo na 22.5.2014, čas zůstává stejný. Je to z důvodu konání se Noci kostelů, která proběhne 23.5.2014.


Mohelník: K těm kreditům, tam se to zvyšuje?


proděkan Brož: ano, zvyšuje se. Požadavky byly velmi nízké.


Mohelník: A to se mění v průběhu?


proděkan Brož: ano, mění se to v průběhu. Nevydávali jsme žádné přechodné opatření, protože jak jsem si ověřoval na studijním, studenti dosahují daného počtu kreditů bez problémů.
3) Výroční zpráva o hospodaření KTF UKTajemnice: Nic mimořádného, fakulta skončila v zisku přes 800000 Kč. Od r. 2009 je fakulta každý rok v zisku, což stojí nemalé úsilí, ale je to pozitivní.


Vopřada: Celkový zisk fakulty je ne úplně zanedbatelný, jestli je nějaký důvod, proč se hospodaří s takovým přebytkem...


Tajemnice: Nikdy se nedá dopředu počítat s tak vysokým ziskem. Je to hospodářský výsledek podvojného účetnictví. Je to taky hospodářský výsledek v univerzitním rozměru...tam se to všechno sesype a nám pak řeknou, kolik z toho můžeme uplatnit, abychom umořili ztráty z minulých období a co se použije pro univerzitu.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„ASK KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření KTF UK za rok 2013.“


4) Rozpočet KTF UK na rok 2014
Tajemnice: Rozpočet je ve standartní formě, je sestavován jako vyrovnaný. Některé kolonky jsou uvedené podrobněji, pro představu, z čeho se skládají. U kolonky IRP je to s otazníkem, to ještě nebylo schváleno.


Mohelník: Jaké že to služby prodáváme?


Tajemnice: Příjmy z knihovny, pronájem, poplatky za studium. Poplatky za studium CŽV v angličtině.


Mohelník: Ostatní výnosy?


Tajemnice: Účet 649 - Papírové výnosy, projekt GA ČR, úroky z bankovních vkladů atd.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK na rok 2014.“
5) Volební a jednací řád AS KTF UKNovotný: Dostali můj dopis i ostatní? Nový volební a jednací řád je novelizován dle konzultace s panem Jelínkem, kancléřem fakulty a panem doktorem Stašou, oba dva jsou členové legislativní komise Velkého akademického senátu. Senát na posledním zasedání poukázal na některé body, které jsem měl prověřit...navrhl jsem dílčí úpravy spíše technického rázu. Například sjednocení části asboru pod jedno slovo "komora".


 - Otázka vzniku a zániku funkčního období členů senátu: formulace viz řád. minule tu byla řeč o tom, kdy vzniká mandát nově zvoleného člena, stejně tak tu byla otázka zanikajícího mandátu...Výsledkem je tedy vzniklá formulace. Funkční období členů senátu je dvouleté a počíná se 1. prosince roku, kdy se konaly volby do senátu. V případě mimořádných voleb je to čtvrtý den od vyhlášení výsledků voleb.

- Organizace opakovaných voleb je svěřena děkanovi


- Akademický pracovník současně studentem fakulty (doktorant), musí deklarovat, v jaké komoře chce volit, případně být volen.


Akademickým pracovníkem je zaměstnanec univerzity, který vykonává jak vzdělávací, tak vědeckou činnost. Výše úvazku nerozhoduje, důležitá je jeho náplň.


- Posílena role volební komise.


Koronthályová: dnes jsem rozesílala ještě malou úpravu - při schvalování vnitřních předpisů je třeba, aby schválily tři čtvrtiny senátu.


Bravená: Co když tolik senátorů nebude přítomno?


proběhla diskuze, jejímž výsledkem je, aby pro schválení byly potřeba dosavadní tři pětiny senátorů.


Mohelník: dotaz - mluvilo se několikrát o tom, aby senát mohl hlasovat per rollam...'


Koronthályová: není to možné, protože zasedání senátu jsou veřejná.Vopřada: zvažuje se tam možnost, že by se ustavila stálá volební komise na celé volební období senátu?

problematika nepřítomnosti


Opatrný: tím si to jen zkomplikujeme, museli by tam být náhradníci...


Vopřada: Ještě jeden dotaz – všiml jsem si, že se tam pojmu „komora“ používá pro celou akademickou obec nikoli pro části senátu.


Novotný: Senát sám komory nemá, nicméně členové jsou voleni z komor akademické obce. Akademická obec se dělí do dvou komor a ta má své zástupce.


Vopřada: Ptám se na to proto, že tady byl zádrhel s výsledky mimořádných voleb a bylo třeba to přeformulovat kvůli námitce, že akademický senát nemá komory.


Lukeš: Jak tu byla řeč o náhradnících...to je otázka přepsání statut?


Novotný: Ano...


Koronthályová: Náhradníky mít nebudeme...


Koronthályová: Ještě bych upozornila, že senát vypracuje seznamy týden před dnem voleb. Je to blíž k volbám než to bylo.


Loubová: Není třeba na základě toho seznamu odsouhlasit kandidáty? Ten, kdo není akademickým pracovníkem a byl navržen kandidátem...dříve bylo třeba to schválit.


Novotný: To jsou dvě věci. První je, že je jasně řečeno, že za kandidáta do senátu může být navržen člen akademické obce, tedy akademický pracovník pracující na fakultě nebo student zapsaný na fakultě. Druhá věc, jak to zkontrolovat? Mechanismus kodifikován není, předpokládá se, že to bude kontrolováno jaksi samospádem. Návrhy se podávají předsedovi volební komise, takže tady už začíná


kontrolní mechanismus.


Bravená: Seznamy předcházejí v toku textu volebního řádu bodu seznamu kandidátů.


Novotný: Bude tedy třeba přidat, že předseda komise nejpozději týden před volbami může kontrolovat, zda mohou být všichni kandidáti zvoleni.> diskuze > výsledkem je škrt bodu 18 a oprava bodu 9, článek 3.1: oprava formulace na nejpozději dva týdny přede dnem voleb děkanát fakulty vypracuje a předsedovi volební komise předá seznam členů akademické obce fakulty členěný na seznam akademických pracovníků a seznam studentů.


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil vnitřní předpis, kterým se mění Volební a jednací řád Akademického senátu KTF UK v Praze se všemi navrženými změnami.“6) Pravidla pro organizaci studia a pravidla pro přiznávání stipendiíStipendia


Novotný: Drobná změna – dodána jediná věta v článku 2, odstavec 1: Do tohoto počtu se nezahrnují předměty, jejichž splnění kontroly studia bylo uznáno.


Ruší se článek 3, který neprošel přes Velký senát, tedy přes tu legislativní komisi.


Zase se schvaluje vnitřní předpis, kterým se mění ta Pravidla.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


Pravidla pro organizaci studia:


Novotný: Tady se mění celý předpis. Jednou už senátem prošel, ale neprošel legislativní komisí Velkého senátu - článek 2a, který se týká specializací, což musí schvalovat vědecká rada, což tady nebylo.


Proděkan Brož: Výsledek z jednání – vědecká rada schválila specializaci pro obor Dějiny evropské kultury.


„AS KTF UK byl seznámen s rozhodnutím Vědecké rady KTF UK: VR projednala a schválila umožnění specializací Dějiny umění a Dějiny literatury v rámci studijního oboru Dějiny evropské kultury. Z celkového počtu (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů. Hlasování: 13 (pro): 0(proti): 0(zdrželo se).“


Novotný: Článek 4 – odstavec 7 bylo třeba celý zrušit. Článek 5 bylo potřeba upravit, aby navazoval na univerzitní předpis.


Proděkan Brož: Splnění studijních povinností dosud stanovoval děkan, nyní už to bude podle stanoveného předpisu – 10 pracovních dnů před koncem akademického roku.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil Pravidla pro organizaci studia a pravidla pro přiznávání stipendií v navrženém znění.“7) Harmonogram voleb do senátu 2014

Koronthályová: Datum voleb, kolega Novotný navrhl 7.-8.11., já bych to posunula na 8.,10.,11. – osvědčilo se sobota, pondělí, úterý – v sobotu jsou tady dálkaři, v pondělí a úterý je tu více vyučujících.

Když se podíváte na předložený harmonogram – senát vyhlašuje volby nejpozději šest týdnů přede dnem voleb. Teoreticky by to mělo být v září nebo říjnu. My bychom se v září měli sejít, 10. nebo 17., ale připadá mi, že je to brzo. Možná by bylo dobré se sejít 8.10. a volby vyhlásit.


Termín voleb – 8.,10.,11.11. Týden přede dnem voleb, my jsme to posunuly na dva týdny – tím bychom se dostali na datu 24.10. – vypracování seznamů, kandidáti mohou začít vést kampaň, písemný návrh se souhlasem kandidáta nejpozději 24.10., komise přezkoumá oprávněnost...


Datum voleb se odvíjí od již stanoveného rozvrhu dálkového studia.


Bravená: senát má 12 členů, může volby vyhlašovat 11 členů?

Koronthályová: volby se vyhlašují prostým usnesením, takže je to v pořádku. Teď vyvstává otázka – sejdeme se v září nebo ne?


> diskuze > sejdeme se na zasedání 8.10. v 17:00 a vyhlásíme volby.
„AS KTF UK se sejde na zasedání 8.10.2014 v 17:00 a stanoví Harmonogram voleb do AS KTF UK.“
8) Různé
Koronthályová: máme před sebou ještě dvě zasedání, květnové a červnové. Na obou přislíbil účast pan kardinál.
Nechvílová: Studijní komise spolu se studentskými senátory zahájila aktivity ve směru k založení studentského spolku na naší fakultě. Doufáme, že na příštím zasedání vám budeme snad již schopni předložit stanovy.
Koronthályová: Ráda bych poděkovala kolegovi Novotnému za práci, kterou jako předseda legislativní komise odvedl. A dále bych ráda poděkovala kolegyni Bravené a popřála jí hezkou mateřskou dovolenou.Zasedání ukončila v 18:20 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.
PhDr. Markéta Koronthályová


Předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Kateřina Volfová
Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 30.4.2014


“AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


“AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 19.3.2014 s navrženými připomínkami.“


„ASK KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření KTF UK za rok 2013.“


„AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK na rok 2014.“


„AS KTF UK schválil vnitřní předpis, kterým se mění Volební a jednací řád Akademického senátu KTF UK v Praze se všemi navrženými změnami.“


 „AS KTF UK schválil Pravidla pro organizaci studia a pravidla pro přiznávání stipendií v navrženém znění.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Kateřina Volfová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám