Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 3. 9. 2014


Zápis ze řádného zasedání AS KTF UK ze dne 3. 9. 2014
Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová


Mgr. Milan Pech, Ph.D

PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Jan Lukeš


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová


Mgr. Marie BenákováOmluveni:


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


PhDr. Josef Bartoň. Th.D.
Hosté:


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Zasedání zahájila v 16:15 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání:
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Volební a jednací řád AS KTF UK


4. Pedagogická způsobilost


5. Příprava voleb do AS UK a AS KTF UK


6. Různé

1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) schválení programu:

Hlasování: 7(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“

16.20 přišel Cimler.


B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 7(pro): 0(proti): 1(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 18. 6. 2014.“2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Mgr. Benešová omluvila pana děkana, který je na služební cestě. Na fakultě probíhají přípravy na zahájení nového akademického roku.3) Volební a jednací řád AS KTF UKDr. Koronthályová poděkovala doc. Novotnému za tento materiál, který vypracovala legislativní komise AS KTF  v součinnosti s legislativní komisí AS UK.


Doc. Novotný: 1) AS UK schválil studijní a stipendijní předpis. 2) Neprošel tento předpis, bylo třeba projednat ho znovu, problém byl shledán v čl. 4 – odst. 3: otázka jak přesně vymezit funkční období členů senátu; všechny ostatní věci zůstávají tak, jak byly AS KTF UK již projednány. Konečnou formulaci vypracoval dr. Staša a konzultoval ji s legislativní komisí AS UK.


Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil vnitřní předpis, kterým se mění Volební a jednací řád AS KTF UK.“4) Pedagogická způsobilost
AS KTF UK vzal na vědomí, že vedení KTF UK rozhodlo takto:


Na základě komplexní analýzy obsahových, legislativních i ekonomických faktorů se vedení KTF UK ve věci „Osvědčení o učitelské způsobilosti“ rozhodlo takto:
1) Osvědčení o učitelské způsobilosti (tzv. „pedagogické minimum“) je rekvalifikačním kurzem, který podléhá akreditaci MŠMT, tj. jeho zavedení je možné pouze v delším časovém horizontu. V současné době proto o něj KTF UK žádat nebude pro žádný ze svých studijních oborů.
2) KTF UK se rozhodla zaměřit na doplňující kurz CŽV (zkvalitnění přípravy učitelů náboženství a katechetů), který ve spojení s absolvováním studijních oborů Katolická teologie a Teologické nauky tvoří dobrý základ pro učitelskou způsobilost „učitel náboženství“ (počátek realizace v ak. roce 2015/2016).
3) Zájemci o učitelskou způsobilost v oborech Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury mohou tuto způsobilost získat přímo na PedF UK v podobných oborech v rámci tam organizovaného CŽV. Vedení KTF UK bude tuto problematiku nadále sledovat a v případě velkého zájmu ze strany studentů historických oborů a vlastních dostatečných kapacit se bude snažit v budoucnosti takový kurz zorganizovat.
Rozprava:


Nechvílová: Vzhledem k současnému problému skutečnosti, že ti, kteří učí na školách bez pedagogického minima, si ho (často složitě) musí dodělávat, byla bych ráda, aby toto téma pedagogického minima nezapadlo, jestli je možné požádat vedení o prověření, zda je možnost zapsat se na PaedF UK opravdu reálná.


Opatrný: Pokud vím, kol. Bravená toto přímo na PaedF zjišťovala.


Benešová: Pan děkan tuto problematiku skutečně řešil přímo s paní děkankou PaedF.


Koronthályová: Pravděpodobně by bylo nejlepší, aby se tam nějaký student zkusil nyní zapsat.
5. Příprava voleb do AS UK a AS KTF UK
Přehled termínů:


Vyhlášení voleb: 8. 10.


24. 10.: poslední den možnosti odevzdat předsedovi volební komise návrhy na kandidáty; předseda volební komise sestaví kandidátní listiny; děkanát odevzdá seznamy voličů (stud. a ped.); začne kampaň (24. 10. – 7. 11.)


volby proběhnou 8., 10. a 11. 11. od 11.00 do 15.00.


Návrhy členů do volební komise: Mikulicová, Benáková, …6) Různé
a. Jmenování Tomáše B. Mohelníka, OP., Th.D. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie


Skrutátoři: Pech, Lukeš, Benáková


Hlasování o jménech:


Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK se vyjádřil k záměru děkana Brože jmenovat Tomáše B. Mohelníka, OP., Th.D. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie kladně.“
b. 8. 10. bude zasedání AS KTF UK v 17.00 v P 9.
c. Nechvílová: Činnost studentského spolku Theodorik by se měla plně rozběhnout na konci září. Spolek asistoval minulý týden při zápisu studentů do prvních ročníků, hodnocení ze strany studentů bylo kladné. Během soustředění těchto studentů 30. 9. by chtěl Spolek také vyvinout nějakou iniciativu.
Zasedání ukončila v 17.00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.

PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UK
Za správnost

Mgr. Marie BenákováUsnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 3. 9. 2014:

„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 18. 6. 2014.“


„AS KTF UK schválil vnitřní předpis, kterým se mění volební a jednací řád AS KTF UK.“


„AS KTF UK se vyjádřil k záměru děkana Brože jmenovat Tomáše B. Mohelníka, OP., Th.D. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie kladně.“

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UKZa správnost


Mgr. Marie Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám