Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 8. 10. 2014

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 8. 10. 2014Prezenční listina:Členové senátu:Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


PhDr. Josef Bartoň. Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová


Mgr. Marie BenákováOmluveni:


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


Jan Lukeš
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., proděkan pro studium


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mlada Mikulicová, Ph.D.
Zasedání zahájila v 17:00 hod. předsedkyně PhDr. Markéta Koronthályová, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty a poděkovala všem za činnost v senátu.
Program zasedání:1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výroční zpráva o činnosti  KTF UK


4. Aktualizace Dlouhodobého záměru KTF UK


5. Vyhlášení voleb do AS UK a AS KTF UK


6. Disciplinární komise


7. Vedoucí katedry biblických věd


8. Změna názvu Centra teorie médií a postmédií


9. Nominace delegáta za naši fakultu do RVŠ na r. 2015–2017


10. Delegace zástupců AS UK do RVŠ


11. Různé
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
A) schválení programu:Hlasování: 7 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B) schválení zápisu z minulého zasedání:


Hlasování: 7 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání ze dne 3. 9. 2014.“
2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
Děkan:


1. Na děkanátu proběhla kontrola projektů k 30. 9. 2014. Byly zkontrolovány všechny projekty, které na fakultě běží. Kontrola proběhla dobře a výhled plnění úkolů i financí je konce roku je jasný.


2. Doc. Novotný upozornil, že v navrhované novele VŠ zákona je teologie zařazena do v seznamu vědních oblastí jako samostatná oblast č. 27 (v příloze č. 3).. Děkané teologických fakult zaslali ministrovi dopis, kde žádají, aby teologie zůstala na dosavadním místě vedle filosofie a religionistiky. Pan rektor Zima tuto aktivitu podporuje a náměstkovi dopis předá.


3. Spolek Theodorik začal pracovat a chci poděkovat všem zúčastněným za zařazení nové aktivity Vítání prváků.
Proděkan Sládek:


1. Jak bylo řečeno, proběhla kontrola projektů. Podávali jsme projekty na rok 2015.


2. Máme novou pomocnici – Kláru Nechvílovou, která se stala pomocnou vědeckou pracovnicí.


3. Webové stránky: existují fakultní weby připravované rektorátem, je připravena beta verze, která bude testována. Budeme se také dotazovat studentů, které informace by uvítali primárně.
17.15 Přišel dr. Pech a Cimler.
Proděkan Brož:


1. Evaluační anketa na konci letního semestru byla otevřena. Avšak stále se zúčastnilo velmi málo studentů. Hodnotná je zejména tedy slovní část, která byla dána k dispozici garantům a kolegiu. Jsou z 80% kladné, a ty, které jsou negativní, jsou spíše konstruktivní.


2. Období zápisů: Zdá se, že každý rok se nám daří zlepšit administrativu a odstranit některé předchozí potíže. Problémy byly zejména na úrovni bakalářských programů, kde se měnila akreditace. Celý úvodní den pro studenty prvních ročníků byl hodnocen kladně. Také oceňuji aktivitu Vítání prváků.


3. Tuto sobotu, tj. 11. 10. probíhá v Carolinu veletrh CŽV.


4. V listopadu proběhne veletrh Gaudeamus v Brně, kde také uvítáme pomoc studentů.


5. Kubín: Na Vyšehradě se hovořilo o tom, že budou také tři pokusy na zápočet. Funguje to v SISu?


Dnes večer by se měl SIS aktualizovat.


V souladu s univerzitními předpisy se také stanovilo, že student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny zápisu.
Dr. Bartoň také poděkoval iniciativě spolků v práci se studenty prvních ročníků.

3. Výroční zpráva o činnosti  KTF UK Děkan KTF předložil senátu tuto výroční zprávy se žádostí o její schválení.


AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti KTF UK předloženou ke schválení na zasedání senátu dne 8. 10. 2014.“


Hlasování: 9 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru KTF UKDěkan KTF předložil senátu tuto Aktualizaci Dlouhodobého záměru se žádostí o její schválení.


AS KTF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru KTF UK na rok 2014–2015 předloženou ke schválení na zasedání senátu dne 8. 10. 2014.“


Hlasování: 9 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)17.30 Odešli doc. Sládek a dr. J. Brož

5. Vyhlášení voleb do AS UK a AS KTF UKJde o pravidelné volby jednou za dva roky.


Volba volební komise:


Dr. Koronthályová navrhuje dr. Mikulicovou.


Mgr. Benáková vyjádřila ochotu být součástí komise.


Doc. Opatrný vyjádřil ochotu být součástí komise.
Skrutátoři: Pech, Nechvílová, Cimler.


Benáková: Hlasování: 9 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


Opatrný: Hlasování: 8 (pro): 1(proti): 0(zdrželi se)


Mikulicová: Hlasování: 9 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
AS KTF UK zvolil volební komisi pro volby do AS KTF UK a AS UK ve složení Mladu Mikulicovou, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D., a Mgr. Marii Benákovou.“
Komise ze svého středu zvolila předsedkyni Mladu Mikulicovou, Ph.D.
Hlasování o vyhlášení voleb: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a AS UK na dny 8., 10. a 11. listopadu 2014 na dobu od 11.00–15.00.“
AS KTF UK vyhlašuje, že do 24. 10. do 24.00 hod. musí být odevzdány návrhy na kandidáty předsedkyni volební komise Mladě Mikulicové, Ph.D., a to buď osobně, nebo do schránky na dveřích pracovny 1095. Návrhy na kandidáty musí být podepsány jak navrženým, tak navrhovatelem.“
AS KTF UK vyhlašuje, že kandidáti mohou vyvěšovat své materiály o maximálním rozsahu A4 na nástěnku vlevo před děkanátem a prostřednictvím předsedkyně senátu PhDr. Markéty Koronthályové na internetové stránky fakulty, tyto materiály mohou být na nástěnce vyvěšeny pouze do začátku voleb.“
AS KTF UK doporučuje kandidátům, aby si před přijetím kandidatury řádně prostudovali Statut KTF UK a dostatečně se seznámili s kompetencemi senátu.“
Dr. Koronthályová oznámila, že legislativní komise AS UK doporučila naši změnu Volebního a jednacího řádu AS KTF UK AS UK ke schválení.

6. Disciplinární komiseDěkan KTF požádal senát o vyjádření souhlasu s opětovným jmenováním několika stávajících členů Disciplinární komise KTF, kterým končí funkční období.


Do dalšího funkčního období na pozici člena navrhuje jmenovat PhDr. Libora Ovečku, Th.D., PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. a Mgr. Mladu Mikulicovou, Ph.D. (akademičtí pracovníci).
Skrutátoři: Pech, Nechvílová, Cimler.


Kubík: Hlasování: 9 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


Ovečka: Hlasování: 9 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


Mikulicová: Hlasování: 9 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
AS KTF UK vyjádřil souhlas s jmenováním následujících členů do Disciplinární komise KTF: PhDr. Libor Ovečka, Th.D., PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. a Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.“
18.00 odešel Opatrný

7. Vedoucí katedry biblických vědDěkan KTF požádal senát, aby se na svém zasedání vyjádřil k jeho záměru prodloužit jmenování Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L.vedoucím Katedry biblických věd. Současné funkční období skončí k 30. září 2014.
Skrutátoři: Pech, Nechvílová, Cimler.


Jaroslav Brož: Hlasování: 8 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
AS KTF UK souhlasí se záměrem prodloužit jmenování Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L.vedoucím Katedry biblických věd.“

8. Změna názvu Centra teorie médií a postmédiíDěkan KTF UK požádal senát s ohledem na zaměření a plánovanou zahraniční spolupráci o přijetí změny názvu Centra teorie médií a postmédií na Centrum teologie, filosofie a teorie médií.
Proběhla diskuze nad nejednoznačností tohoto názvu. Pan děkan upřesnil, že jde o 1) teologii, 2) filosofii a 3) teorii médií. A ne o teologii médií, filosofii médií a teorii médií.
Hlasování: 8 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
AS KTF UK přijal změnu názvu Centra teorie médií a postmédií na Centrum teologie, filosofie a teorie médií.“
18.15 odešel děkan a asistentka Loubová9. Nominace delegáta za naši fakultu do RVŠ na r. 2015–2017

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Akademického senátu UK, se obrátil na AS KTF UK na základě dopisu předsedy Rady vysokých škol doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. s žádostí o nominaci jedné delegátky nebo jednoho delegáta za Vaši fakultu do Rady vysokých škol.
Dr. Bartoň:


Nastínění situace: Univerzita nominuje do Rady vysokých škol 2 učitele a 2 studenty + každá fakulta nominuje jednoho člověka z řad akademické obce. Jsou tři zasedání RVŠ ročně + může být mimořádné.


K uplynulému období: Totální absence v roce 2013 byla způsobena celodenními kurzy v daný den.


Dr. Bartoň vyjádřil souhlas s případnou delegací do RVŠ.
Doc. Kubín: Podpořil kandidaturu dr. Bartoně, protože jde o kompetentní osobu.
Skrutátoři: Pech, Nechvílová, Cimler.


Bartoň: Hlasování: 8 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
AS KTF UK nominoval delegátem za KTF UK do RVŠ na r. 2015–2017 PhDr. Josefa Bartoně. Th.D.
10. Delegace zástupců AS UK do RVŠDr. Bartoň navrhl toto znění: AS KTF UK se rozhodl nevyužít možnost nominovat vlastní kandidáty na delegáty do RVŠ za UK.
Hlasování: 8 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
AS KTF UK se rozhodl nevyužít možnost nominovat vlastní kandidáty na delegáty do RVŠ za UK.“
11. Různé

1. Koronthályová: Výběr kandidátů na letošní brněnský Gaudeamus je v jednání.


2. Kubín: Když si pedagog koupí knihu např. v Římě, a chtěl by ji věnovat knihovně s tím, že by mu byla proplacena, na KTF UK to nelze. Na Ústavu dějin umění AV ČR to dělají tak, že mu knihu proplatí a zvlášť zaplatí DPH do státní pokladny.


3. Nechvílová: Na začátku listopadu bychom (Studentská část AS KTF UK) rádi uspořádali (se souhlasem pana děkana) diskusní setkání na téma novely VŠ zákona. V nejbližší době pozveme prof. Zimu, prof. Štecha a kancléře Jelínka. Rádi bychom všechny požádali o účast.
Zasedání ukončila předsedkyně PhDr. Markéta Koronthályová v 18.40 hod. a poděkovala všem za účast.

PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UK
Za správnost

Mgr. Marie BenákováUsnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 8. 10. 2014„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání ze dne 3. 9. 2014.“
„AS KTF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti KTF UK předloženou ke schválení na zasedání senátu dne 8. 10. 2014.“
„AS KTF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru KTF UK na rok 2014–2015 předloženou ke schválení na zasedání senátu dne 8. 10. 2014.“
„AS KTF UK zvolil volební komisi pro volby do AS KTF UK a AS UK ve složení Mladu Mikulicovou, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D., a Mgr. Marii Benákovou.“
„AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a AS UK na dny 8., 10. a 11. listopadu 2014 na dobu od 11.00–15.00.“
„AS KTF UK vyhlašuje, že do 24. 10. do 24.00 hod. musí být odevzdány návrhy na kandidáty předsedkyni volební komise Mladě Mikulicové, Ph.D., a to buď osobně, nebo do schránky na dveřích pracovny 1095. Návrhy na kandidáty musí být podepsány jak navrženým, tak navrhovatelem.“
„AS KTF UK vyhlašuje, že kandidáti mohou vyvěšovat své materiály o maximálním rozsahu A4 na nástěnku vlevo před děkanátem a prostřednictvím předsedkyně senátu PhDr. Markéty Koronthályové na internetové stránky fakulty, tyto materiály mohou být na nástěnce vyvěšeny pouze do začátku voleb.“
„AS KTF UK doporučuje kandidátům, aby si před přijetím kandidatury řádně prostudovali Statut KTF UK a dostatečně se seznámili s kompetencemi senátu.“
„AS KTF UK vyjádřil souhlas s jmenováním následujících členů do Disciplinární komise KTF: PhDr. Libor Ovečka, Th.D., PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. a Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.“
„AS KTF UK souhlasí se záměrem prodloužit jmenování Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L.vedoucím Katedry biblických věd.“
„AS KTF UK přijal změnu názvu Centra teorie médií a postmédií na Centrum teologie, filosofie a teorie médií.“
„AS KTF UK nominoval delegátem za KTF UK do RVŠ na r. 2015–2017 PhDr. Josefa Bartoně. Th.D.“
„AS KTF UK se rozhodl nevyužít možnost nominovat vlastní kandidáty na delegáty do RVŠ za UK.“
PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UKZa správnost

Mgr. Marie Benáková


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám