Usnesení a zápis AS KTF UK 18. února 2009


Zápis ze zasedání AS KTF UK 18. února 2009


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomní:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


ThLic. Jan Kotas


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Ing. Josef Mudra


Hana Puková


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


Nepřítomni:


PhDr. Radim Cigánek


Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan


PhDr. Miloslav kardinál Vlk, J. Em. arcibiskup pražský, velký kancléř


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Zasedání zahájil v 15:35 hod. místopředseda senátu Josef Bartoň, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty a požádal pana kardinála, aby na zahájení zasedání přednesl krátkou modlitbu.
[15:36 přišla předsedkyně Rakušanová]

1. Schválení programu a zápisu

Bod uvedla předsedkyně senátu Marie Rakušanová a připomněla návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:


1. Schválení programu a zápisu


2. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty


3. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školství


4. Stanovení poplatků na akademicky rok 2009/2010


5. Různé


Informovala, že prostřednictvím emailové konference senátu vznesl Prokop Brož návrh na doplnění programu o bod „Příprava volby děkana, její harmonogram“.
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil program zasedání ve znění navržené změny:


1. Schválení programu a zápisu


2. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty


3. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školství


4. Stanovení poplatků na akademicky rok 2009/2010


5. Příprava volby děkana, její harmonogram


6. Různé


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
Senát poté přistoupil ke schválení zápisu z posledního zasedání dne 14. ledna 2009. K zápisu nebyly žádné připomínky.


Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis ze zasedání dne 14. ledna 2009.“


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, poté požádala děkana fakulty prof. Ludvíka Armbrustra, aby vystoupil se stručnou informací o dění na fakultě.
Děkan fakulty prof. Ludvík Armbruster stručně informoval o ukončení zimního semestru akademického roku 2008/2009. Dále informoval o usnesení vědecké rady fakulty ze dne 16. prosince 2008, ve kterém se vědecké rada zabývala otázkou finanční situace fakulty. V souvislosti s tímto usnesením vědecké rady fakulty požádal o společné setkání s vědeckou radou a akademickým senátem fakulty. Takovéto setkání by se podle pana děkana mohlo uskutečnit v květnu letošního roku.
Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, udělila slovo dr. Vojtěchu Eliášovi, proděkanovi pro rozvoj.
Dr. Vojtěch Eliáš informoval o problémech, které doprovázely organizaci voleb do akademického senátu univerzity. Hlavní volební komise vyjádřila námitky proti podobě protokolu o průběhu a výsledku voleb. Nápravu se podařilo sjednat ještě do konání zasedání akademického senátu univerzity.


Dále pan proděkan informoval o přípravě zefektivnění evidence studijních povinností studentů prostřednictvím zrušení indexů.


Dále informoval o problémech fakultní knihovny. Největšími problémy knihovny jsou nedostatečný prostor pro uskladnění knih a odchod části personálu. Vyřešení těchto problémů však bez získání dalších prostředků na provoz knihovny není možné. Personální změny zpožďují digitalizaci katalogu. Pan proděkan nakonec informoval o jednání s vedením arcibiskupského semináře o převedení tzv. seminární knihovny do knihovny fakulty.


Rozprava k vystoupení dr. Vojtěcha Eliáše:


Do rozpravy se přihlásil dr. Miloslav Vlk, kancléř fakulty. Diskutovalo se o historii vzniku tzv. Předkoncilní knihovny. Pan kancléř připomněl, že vznikla z darů, které od zahraničních přátel dostal kardinál František Tomášek.
Marie Rakušanové, předsedkyně senátu, udělila posléze slovo Mgr. Janě Benešové, tajemnici fakulty.
Tajemnice fakulty Mgr. Jana Benešová informovala o přípravě vybudování nové posluchárny.
[16:00 přišel sen. Brož]
Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, požádala o slovo také PhDr. Miloslava Vlka, J. Em. pana kardinála, arcibiskupa pražského, velkého kancléře fakulty.
Dr. Miloslav Vlk, J. Em. pan kardinál, arcibiskup pražský, velký kancléř fakulty, informoval, že se intenzivně zajímá o dění na fakultě, zejména o přípravu volby děkana fakulty. Ve svém vystoupení vyzval fakultu, aby se chopila svého společenského úkolu a nebála se vyjadřovat se k aktuálním společenským tématům.
Rozprava k vystoupení J. Em. pana kardinála


Do rozpravy se přihlásili Prof. Ludvík Armbruster, Mgr. Daniel Feranc, Dr. Josef Bartoň, Dr. Vojtěch Eliáš.


Diskutovalo se o vystupování fakulty navenek v aktuální společenských tématech.2. Aktualizace dlouhodobého záměru fakultyBod uvedl Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan pro rozvoj. Informoval o přípravě dokumentu a o jeho následném projednávání v akademické obci fakulty.  
Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na akademický rok 2008/2009.“


Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).3. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školstvíBod uvedla předsedkyně senátu Marie Rakušanová. Informovala o setkání předsedů akademických senátů humanitních fakult s předsednictvem univerzitního senátu a s vedením univerzity. Na tomto setkání J. M. pan rektor informoval o přípravě principů rozdělování příspěvku a státní neinvestiční dotace na UK v roce 2009. Vedení univerzity se v tomto dokumentu snažilo zmírnit dopad nedostečné výše prostředků na vzdělávání ve státním rozpočtu. Dále informovala o setkání představitelů senátů českých vysokých škol a fakult v Hradci Králové, které se konalo dne 4. února na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a jehož hlavním výstupem bylo tzv. Hradecké prohlášení (viz: http://provzdelanost.cz) kritizující přípravu „reformy terciárního vzdělávání“ ministerstvem školství.
[16:35 odešel sen. Kotas]
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili: Mgr. Daniel Feranc, Dr. Josef Bartoň, Dr.. Prokop Brož, Dr. Miloslav Vlk, Dr. Sládek, Doc. Med.


Diskutovalo se o stanovisku k připravované reformě vysokých škol a k tzv. Hradeckému prohlášení.


Výsledkem byla tato usnesení:
„AS KTF podporuje "Hradecké prohlášení" (http://provzdelanost.cz). Odmítáme dosavadní postup přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání a nesouhlasíme s tím, aby tento dokument byl považován za základ pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.


AS KTF vyjadřuje podporu Vedení a Akademickému senátu Univerzity Karlovy, varuje Vládu České republiky před bezprecedentním a pouze v totalitním režimu představitelném zásahu politické moci do samostatnosti vysokých škol a připomíná Vládě České republiky, že studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol jsou také občany České republiky a tudíž i voliči, kterým se Vláda České republiky zodpovídá."


Hlasování: 8 (pro návrh) : 0 (proti) :0 (zdrželi se).4. Stanovení poplatků na akademický rok 2009/2010Bod uvedla předsedkyně senátu Marie Rakušanová a informovala o dosavadní komunikaci s děkanem a jeho kolegiem v této záležitosti.


Usnesení:
„AS KTF vyjádřil kladné stanovisko k návrhu opatření děkana, kterým se stanovují poplatky na akademický rok 2009/2010.“


Hlasování: 8 (pro návrh) : 0 (proti) :0 (zdrželi se).5. Příprava volby děkana, její harmonogramBod uvedl dr. Prokop Brož. Stručně shrnul ustanovení Řádu pro volbu děkana Katolické teologické fakulty o harmonogramu volby děkana fakulty a nezbytných lhůtách. Dále připomněl vhodné vlastnosti, který by měl mít kandidát na funkci děkana.
Rozprava


Do rozpravy se přihlásili: Dr. Marie Rakušanová, Mgr. Daniel Feranc, Dr. Miloslav Vlk, Dr. Josef Bartoň, Dr. Vojtěch Eliáš.


Diskutovalo se o harmonogramu volby a o vážnosti toho aktu pro budoucnost fakulty.6. Různé

[16:35 přišel sen. Royt]
Předsedkyně senátu Marie Rakušanová pak navrhla termín příštího řádného zasedání AS KTF. Po diskuzi bylo dohodnuto že příští dvě řádná  zasedání se uskuteční ve středu 18. března a 15. dubna 2009 v 15:30 v místnosti P9.
Na závěr zasedání předsedkyně poděkovala členům AS KTF UK za účast a zasedání ukončila.
Zasedání skončilo v 16:45 hod.
Zapsal:


Mgr. Daniel FerancUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 18. února 2009

Č. j. 160/09

V Praze 18. února 2009 1. AS KTF UK schválil program zasedání ve znění navržené změny:

  1. Schválení programu a zápisu


  2. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty


  3. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školství


  4. Stanovení poplatků na akademicky rok 2009/2010


  5. Příprava volby děkana, její harmonogram


  6. Různé

 2. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání dne 14. ledna 2009.

 3. AS KTF UK schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na akademický rok 2008/2009.

 4. AS KTF podporuje "Hradecké prohlášení" (http://provzdelanost.cz). Odmítáme dosavadní postup přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání a nesouhlasíme s tím, aby tento dokument byl považován za základ pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.

 5. AS KTF vyjadřuje podporu Vedení a Akademickému senátu Univerzity Karlovy, varuje Vládu České republiky před bezprecedentním a pouze v totalitním režimu představitelném zásahu politické moci do samostatnosti vysokých škol a připomíná Vládě České republiky, že studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol jsou také občany České republiky a tudíž i voliči, kterým se Vláda České republiky zodpovídá.

 6. AS KTF vyjádřil kladné stanovisko k návrhu opatření děkana, kterým se stanovují poplatky na akademický rok 2009/2010

 

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám