Usnesení a zápis AS KTF UK 21. října 2009


Zápis ze zasedání AS KTF UK 21. října 2009


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


ThLic. Jan Kotas


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.Omluveni:


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra


Hana Puková
Hosté:


Prof. ThDr. Ludvík Armbruster


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Helena Michalíková


Kateřina Bartošová


ThLic. Prokop Brož, ThD.
Zasedání zahájil v 15:15 hod. místopředseda senátu Mgr. Daniel Feranc a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.

1. Schválení programu

Bod uvedl místopředseda senátu Mgr. Daniel Feranc, připomněl návrh programu, který byl členům senátu rozeslán, a navrhl změnu vzhledem k nutnosti zasedání co nejvíce zkrátit:
1. Schválení programu


2. Návrh dílčí změny Grantového řádu UK


3. Pravidla pro přiznání stipendií


4. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


5. Různé
Po diskusi byl program schválen následujícím usnesením:
 „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).2. Návrh dílčí změny Grantového řádu UK
Mgr. Daniel Feranc, místopředseda senátu, stručně shrnul žádost J. M. pana rektora, kterou předložil dne 29. září 2009 Akademickému senátu Univerzity Karlovy. Důvodem změny grantového řádu jsou nová Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválenou Vládou České republiky 17. srpna 2009. Aby Univerzita Karlova v Praze mohla získat prostředky na specifický vysokoškolský výzkum, musí do 30. listopadu 2009 zveřejnit podmínky vnitřní grantové soutěže, které by odpovídaly vládním pravidlům. Předloženou změnou Grantového řádu se soutěž podpory specifického vysokoškolského výzkumu upravuje požadovaným způsobem. požadovanou.
Bylo přijato toto usnesení:


„AS KTF UK připomínky vůči návrhu dílčí změny Grantového řádu UK – čj. 140/2009.“
Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).3. Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě

Mgr. Daniel Feranc, místopředseda senátu, informoval o projednávání návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě, které byly předložené Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze. Předložené znění bylo projednáno Legislativní komisí senátu dne 5. října 2009, která vznesla připomínky vůči stanovenému datu účinnosti.
Mgr. Jana Benešová, tajemnice fakulty, informovala senátory o úpravách, které byly provedeny na základě připomínek Legislativní komise AS UK. První úprava byla provedena v článku 2 odst. 1 odstraněním matematického vzorce, podle kterého by se mělo stipendium přiznávat. Slovní vyjádření kritéria zůstalo beze změny. Druhá úprava byla provedena v článku 4, kde Legislativní komise AS UK měla výhrady proti stanovenému datu účinnosti, po domluvě se studijním oddělením bylo toto změněno a nově by měl předpis nabýt účinnosti prvním dnem akademického roku 2010/2011.
Bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě v předloženém znění.“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

4. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Proděkanka doc. Ryšková představila návrh Podmínek pro přijetí ke studiu na KTF v akademickém roce 2010/11. Oproti letošním podmínkám dochází k obnovení přijímacích zkoušek na bakalářské kombinované studium Teologických nauk.
Pan děkan prof. Armbruster informoval o přípravě kolokvia, kde by byla prezentována nová encyklika papeže Benedikta XVI. Tato akce by se měla konat 10. prosince 2009.
Proděkan dr. Eliáš informoval, že byl jako proděkan pro rozvoj vyzván, aby prostudoval územní plán Hlavního města Prahy, zda se nějakým způsobem nedotýká Katolické teologické fakulty.
Tajemnice mgr. Benešová informovala o nutnosti odhlučnit nově vybudovaných učeben a stručně informovala o budování systému na bezdrátové připojen k internetové síti v prostorách fakulty.
Proděkan Dr. Eliáš doplnil informace o systému bezdrátového připojení k internetu v prostorách fakulty., který se právě buduje. Po jeho dokončení bude akademická obec fakulty informována o možnostech a podmínkách připojení do tohoto systému.

5. Různé

Místopředseda senátu Mgr. Daniel Feranc stručně informoval, že vzhledem ke krokům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné mluvit o znovu otevření  diskuse o Bílé knize terciárního vzdělávání. Dále informoval o probíhající diskusi o podobě hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací.
Rozprava:


Do rozpravy se přihlásili dr. Bartoň, Mgr. Feranc.


Diskutovalo se o problémech, které v současnosti české vysoké školství trápí: reforma terciárního vzdělávání, systém financování vědy, výzkumu a inovací z veřejných zdrojů.


Další termín řádného zasedání AS KTF UK byl konsensuálně schválen na 25. listopadu 15:00.
Místopředseda Mgr. Feranc ukončil zasedání AS KTF v 15:45 hod. Vzhledem k časové tísní, byla kontrola zápisu ze dne 9. září 2009 odložena na příští zasedání senátu.


PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Zapsal: Mgr. Daniel FerancUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 21. října 2009

Č. j.  2091/09

V Praze 26. 10. 2009
1.         AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.
2.         AS KTF UK nemá připomínky vůči návrhu dílčí změny Grantového řádu UK – čj. 140/2009.
3.         AS KTF UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií v předloženém.


PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám