Usnesení a zápis AS KTF UK 9. září 2009


Zápis ze zasedání AS KTF UK 9. září 2009


Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. Jan Kotas


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra


Hana PukováOmluveni:


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
Hosté:


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan KTF UK


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


Mgr. Eva Loubová, děkanát KTF
Zasedání zahájila v 15,35 hod. předsedkyně senátu Marie Rakušanová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

1. Schválení programu a zápisu

Bod uvedla předsedkyně senátu Marie Rakušanová a připomněla návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Zřízení Institutu celoživotního vzdělávání


4. Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu


UK v akademickém roce 2010/11


5. Různé
Rovněž omluvila pro nemoc děkana KTF prof. Ludvíka Armbrustera.
Po diskusi byl program schválen následujícím usnesením:
 „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis z předchozího řádného zasedání.“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).2. Kolegium děkana – informace, dotazy
Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, požádala proděkanku doc. Mirej Ryškovou, aby vystoupila se stručnou informací o aktualitách z Kolegia děkana.
Proděkanka doc. Ryšková  informovala o aktuálních stavebních úpravách (vznik 3 malých a jedné větší seminární místnosti v pravém křídle fakulty z bývalých místností kateder; přesun části místností kateder do přízemí budovy; úpravy multimediální učebny P5 a zvýšení její kapacity).

3. Zřízení Institutu celoživotního vzdělávání

Proděkan dr. Eliáš informoval o záměru zřídit Institut celoživotního vzdělávání , který nebude mít statut samostatné právnické osoby, ale bude účelovým zařízením Katolické teologické fakulty. Předmětem činnosti Institutu CŽV bude organizování vzdělávací činnosti fakulty mimo akreditované studijní obory, zejména Univerzity třetího věku. Poukázal rovněž na změny ve financování činnosti vysokých škol mimo výuku. Požádal AS KTF UK, aby svým usnesením zřídil Institut celoživotního vzdělávání dle navrženého Statutu.
Bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF UK zřizuje Institut celoživotního vzdělávání a schvaluje Statut Institutu celoživotního vzdělávání .“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

4. Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu

Proděkanka doc. Ryšková představila návrh Podmínek pro přijetí ke studiu na KTF v akademickém roce 2010/11. Oproti letošním podmínkám dochází k obnovení přijímacích zkoušek na bakalářské kombinované studium Teologických nauk.
Rovněž budou v příštím akademickém roce otevřeny nově akreditované obory:
- bakalářský studijní program Historické vědy - studijní obor Dějiny evropské kultury (prezenční forma studia, standardní doba 3 roky);
- navazující magisterský studijní program Teologie studijní obor Aplikovaná etika (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky).
J.Mudra poděkoval za představení programů včetně poskytnuté rozvahy a zeptal se, proč na obor Aplikovaná etika není požadavek dodání osvědčení o mravní způsobilosti. Dr.Cigánek požádal o stručné nastínění profilu typického studenta. Proděkani doc. Ryšková a dr. Eliáš odpověděli, že se předpokládá celková křesťanská orientace studia Aplikované etiky, avšak bez požadavku na konfesijní příslušnost. Typickým studentem by měl být vážný zájemce se solidní orientací ve společenských vědách a živých jazycích; tomu bude odpovídat jednak relativní náročnost studia, jednak modulová forma výuky při zachování statutu prezenčního studia. Jednotlivé moduly budou rovněž nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání. Forma, obsah, profil studentů i absolventů by se neměl krýt např. s programem Etika sociální práce a teologie služby (TF JČU) a cílem je spíše vytvořit relativně prestižní studijní program.
Bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF UK schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze  v akademickém roce 2010/11.“
Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).

5. Různé

Dr. Mohelník se dotázal na průběh schvalování kandidáta na děkana. V současné době probíhá schvalování na úrovni Kongregace pro katolickou výchovu.


Další termín řádného zasedání AS KTF UK byl konsensuálně schválen na 21. října 15,00.
Předsedkyně dr. Rakušanová ukončila zasedání AS KTF v 16,30 hod.
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Zapsal: Josef MudraUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 9. září 2009

Č. j.  1700/09

V Praze 9. září 2009

1.         AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.
2.         AS KTF UK schválil zápis z předchozího řádného zasedání.
3.         AS KTF UK zřizuje Institut celoživotního vzdělávání a schvaluje Statut Institutu celoživotního vzdělávání .
4.         AS KTF UK schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze  v akademickém roce 2010/11.
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám