Usnesení a zápis AS KTF UK 25. listopadu 2009

Zápis ze zasedání AS KTF UK 25. listopadu 2009



            Prezenční listina



Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. Jan Kotas


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Hana Puková



Omluveni:


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra




Neomluven:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda






Hosté:


Prof. ThDr. Ludvík Armbruster


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


ThLic. Prokop Brož, ThD.


Mgr. Eva Loubová




Zasedání zahájil v 16:05 hod. místopředseda senátu PhDr. Josef Bartoň, Th.D. a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.




1. Schválení programu




Bod uvedl místopředseda senátu PhDr. Josef Bartoň, Th.D., připomněl návrh programu, který byl členům senátu rozeslán, a navrhl změnu vzhledem k materiálu o stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009 dodatečně rozeslanému všem senátorům:




1. Schválení programu a zápisů se dvou minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

3. Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008

4. Přijímací řízení do doktorského studia


pro akad. rok 2010/2011


5. Plánovaná reforma terciárního vzdělávání


6. Stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009


7. Různé






Po diskusi byl program schválen následujícím usnesením:




 „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“




Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).




2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)




Proděkanka Doc. PhDr. Mireia Ryšková informovala o práci studijního oddělení na doložení neproblematičnosti zdánlivých „rychlostudentů“ na Katolické teologické fakultě v předchozích letech. Fakulta bude schopná ve všech případech doložit, že zkrácená doba studia byla způsobena přechodem studenta z jiné školy, nebo z jiného typu studia a úředně doloženým a legitimním uznáním jeho studijních povinnosti, splněných na předchozím působišti.

3. Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008



Výroční zpráva byla senátorům zaslána s dostatečným předstihem a mohli se seznámit s jejím obsahem, vůči kterému neměli žádných námitek. Mgr. Eba Loubová senátory stručně seznámila s metodami komponování výroční zprávy z materiálů dodanými různými orgány a pracovišti fakulty.




Po krátké rozpravě bylo přijato toto usnesení:




„AS KTF UK schvaluje Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008 v předloženém znění.“




Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).




4. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2010/2011




Rovněž s podklady pro úpravu přijímacího řízení do doktorského studia byli senátoři seznámeni s předstihem a dostali krátký komentář o oddělení vědy o minimálních změnách, které byly v dokumentu učiněny oproti předchozím letům.




Bylo přijato toto usnesení:




„AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akad. rok 2010/2011“




5. Plánovaná reforma terciárního vzdělávání





Místopředseda senátu PhDr. Josef Bartoň, Th.D. shrnul informace o aktivitách iniciativy Pro vzdělanost, o kterých senátory průběžně informuje. Navrhl připojit se k apelu iniciativy, na kterém se její účastníci shodli na svém setkání v Malé aule Karolina dne 6. 11. 2009.




Po krátké rozpravě o možnostech rozšíření informovanosti o aktivitách namířených proti nekompetentnímu vedení reformy vysokého školství, ve které vystoupil Tomáš B. Mohelník, Th.D., ThLic. Jan Kotas, ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D. a Hana Puková bylo přijato toto usnesení:




„AS KTF UK se ztotožnil s apelem iniciativy Pro vzdělanost ze dne 6.11.2009 a přijal následující usnesení: "Žádáme delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže atělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademickésamosprávy: a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkanab) výlučně akademické senáty schvalují rozpočetc) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylouniverzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickýmtlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu avzdělání."




6. Stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009




Podklady k projednávání tohoto bodu dostal senát dodatečně e-mailem od paní tajemnice Mgr. Jany Benešové. Výše stipendia byla oproti předchozím letem navýšena na částku 10 000,- Kč, což senát uvítal.  




Bylo přijato toto usnesení:




„AS KTF UK se pozitivně vyjádřil ke stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009.“




7. Různé




Další termín řádného zasedání AS KTF UK byl konsensuálně schválen na 16. prosince na 15:00.




Místopředseda PhDr. Josef Bartoň, Th.D. ukončil zasedání AS KTF v 16:30 hod.





PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK






Zapsala: PhDr. Marie Rakušanová, PhD.



Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 25. listopadu 2009


Č. j.  2192/09

V Praze 26. 11. 2009






1. „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“




2. „AS KTF UK schvaluje Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008 v předloženém znění.“


3. „AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akad. rok 2010/2011“


4. „AS KTF UK se ztotožnil s apelem iniciativy Pro vzdělanost ze dne 6.11.2009 a přijal následující usnesení: "Žádáme delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademické samosprávy:


a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkana

b) výlučně akademické senáty schvalují rozpočet

c) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy


Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylo

univerzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickým

tlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu a

vzdělání."


5. „AS KTF UK se pozitivně vyjádřil ke stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009.“






PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF




Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty