Usnesení a zápis AS KTF UK 25. listopadu 2009

Zápis ze zasedání AS KTF UK 25. listopadu 2009            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. Jan Kotas


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Hana PukováOmluveni:


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra
Neomluven:


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


Hosté:


Prof. ThDr. Ludvík Armbruster


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF


ThLic. Prokop Brož, ThD.


Mgr. Eva Loubová
Zasedání zahájil v 16:05 hod. místopředseda senátu PhDr. Josef Bartoň, Th.D. a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.
1. Schválení programu
Bod uvedl místopředseda senátu PhDr. Josef Bartoň, Th.D., připomněl návrh programu, který byl členům senátu rozeslán, a navrhl změnu vzhledem k materiálu o stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009 dodatečně rozeslanému všem senátorům:
1. Schválení programu a zápisů se dvou minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

3. Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008

4. Přijímací řízení do doktorského studia


pro akad. rok 2010/2011


5. Plánovaná reforma terciárního vzdělávání


6. Stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009


7. Různé


Po diskusi byl program schválen následujícím usnesením:
 „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“
Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
Proděkanka Doc. PhDr. Mireia Ryšková informovala o práci studijního oddělení na doložení neproblematičnosti zdánlivých „rychlostudentů“ na Katolické teologické fakultě v předchozích letech. Fakulta bude schopná ve všech případech doložit, že zkrácená doba studia byla způsobena přechodem studenta z jiné školy, nebo z jiného typu studia a úředně doloženým a legitimním uznáním jeho studijních povinnosti, splněných na předchozím působišti.

3. Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008Výroční zpráva byla senátorům zaslána s dostatečným předstihem a mohli se seznámit s jejím obsahem, vůči kterému neměli žádných námitek. Mgr. Eba Loubová senátory stručně seznámila s metodami komponování výroční zprávy z materiálů dodanými různými orgány a pracovišti fakulty.
Po krátké rozpravě bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF UK schvaluje Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008 v předloženém znění.“
Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
4. Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2010/2011
Rovněž s podklady pro úpravu přijímacího řízení do doktorského studia byli senátoři seznámeni s předstihem a dostali krátký komentář o oddělení vědy o minimálních změnách, které byly v dokumentu učiněny oproti předchozím letům.
Bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akad. rok 2010/2011“
5. Plánovaná reforma terciárního vzdělávání

Místopředseda senátu PhDr. Josef Bartoň, Th.D. shrnul informace o aktivitách iniciativy Pro vzdělanost, o kterých senátory průběžně informuje. Navrhl připojit se k apelu iniciativy, na kterém se její účastníci shodli na svém setkání v Malé aule Karolina dne 6. 11. 2009.
Po krátké rozpravě o možnostech rozšíření informovanosti o aktivitách namířených proti nekompetentnímu vedení reformy vysokého školství, ve které vystoupil Tomáš B. Mohelník, Th.D., ThLic. Jan Kotas, ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D. a Hana Puková bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF UK se ztotožnil s apelem iniciativy Pro vzdělanost ze dne 6.11.2009 a přijal následující usnesení: "Žádáme delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže atělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademickésamosprávy: a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkanab) výlučně akademické senáty schvalují rozpočetc) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylouniverzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickýmtlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu avzdělání."
6. Stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009
Podklady k projednávání tohoto bodu dostal senát dodatečně e-mailem od paní tajemnice Mgr. Jany Benešové. Výše stipendia byla oproti předchozím letem navýšena na částku 10 000,- Kč, což senát uvítal.  
Bylo přijato toto usnesení:
„AS KTF UK se pozitivně vyjádřil ke stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009.“
7. Různé
Další termín řádného zasedání AS KTF UK byl konsensuálně schválen na 16. prosince na 15:00.
Místopředseda PhDr. Josef Bartoň, Th.D. ukončil zasedání AS KTF v 16:30 hod.

PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: PhDr. Marie Rakušanová, PhD.Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 25. listopadu 2009


Č. j.  2192/09

V Praze 26. 11. 2009


1. „AS KTF UK schválil program zasedání v navrženém znění.“
2. „AS KTF UK schvaluje Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2008 v předloženém znění.“


3. „AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akad. rok 2010/2011“


4. „AS KTF UK se ztotožnil s apelem iniciativy Pro vzdělanost ze dne 6.11.2009 a přijal následující usnesení: "Žádáme delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademické samosprávy:


a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkana

b) výlučně akademické senáty schvalují rozpočet

c) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy


Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylo

univerzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickým

tlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu a

vzdělání."


5. „AS KTF UK se pozitivně vyjádřil ke stanovení výše prospěchových stipendií pro rok 2008-2009.“


PhDr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám