Usnesení a zápis AS KTF UK 18. března 2009


Zápis ze zasedání AS KTF UK 18. března 2009

Prezenční listina


Členové senátu:


Přítomni:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef Mudra


Hana Puková


Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.Nepřítomni:


ThLic. Jan Kotas


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan


PhDr.Miloslav kardinálVlk, J. Em. arcibiskup pražský, velký kancléř


Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., prorektor UK


Prof. PhDr. Mojmír Horyna, prorektor UK


Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., profesor Ústavu dějin křesťanského umění


PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., odborný asistent Katedry fundamentální a dogmatické teologie


Zasedání zahájila v 15:35 hod. předsedkyně senátu Marie Rakušanová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.

1. Schválení programu a zápisu

Bod uvedla předsedkyně senátu Marie Rakušanová a připomněla návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:
1. Schválení programu a zápisu


2. Volba děkana KTF UK – stanovení volební komise


3. Podmínky dalšího přijímacího řízení do bakalářského programu katolické teologie a do


    navazujícího magisterského programu teologických nauk a dějin kř. umění  


4. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školství


5. Různé                              
Rovněž informovala o žádosti děkana KTF prof. Ludvíka Armbrustera o doplnění programu o bod Stanovisko AS k záměru děkana jmenovat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy


Po diskusi a s ohledem na časové možnosti děkana KTF a hostů byl program schválen následujícím usnesením:
 „AS KTF UK schválil program zasedání ve znění navržené změny:


1. Schválení programu a zápisu


2. Stanovisko AS k záměru děkana jmenovat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy


3. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školství


4. Volba děkana KTF UK – stanovení volební komise a harmonogramu


5. Podmínky dalšího přijímacího řízení do bakalářského programu katolické teologie a do navazujícího magisterského programu teologických nauk a dějin kř. umění


6. Různé“


Hlasování: 7 (pro) : 1 (proti) : 1 (zdrželi se).
Senát poté přistoupil ke schválení zápisu z posledního zasedání dne 18. února 2009. K zápisu nebyly žádné připomínky.


Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis ze zasedání dne 18. února 2009.“


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).

2. Stanovisko AS k záměru děkana jmenovat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy

Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, poté požádala děkana fakulty prof. Ludvíka Armbrustra, aby vystoupil se stručnou informací o svém záměru jmenovat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy.
Děkan fakulty prof. Ludvík Armbruster na úvod informoval o aktuálním dění na fakultě. Připomněl, že 17.května uplyne 40 let od úmrtí J.E. Josefa kard. Berana. Při té příležitosti se bude dne 13.5 (rektorský den) konat v 10,00 hod. položení základního kamene pomníku J.E. Josefa kard. Berana před budovou KTF a téhož dne ve 14,00 hod. proběhne ve spolupráci KTF, ETF a HTF UK v prostorách KTF symposium o osobnosti kard.Berana.
Poté  stručně informoval o ukončení působení stávajícího proděkana Prof.Dr. A.-P. Rethmanna a v této souvislosti představil svůj záměr jmenovat proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy asistenta Ústavu dějin křesťanského umění PhDr. Petra Kubína, PhD. V souladu s čl. 6 odst. 10 písm. b) Statutu Katolické teologické fakulty požádal Akademický senát KTF UK o vyjádření k tomuto záměru.
Pro tajnou volbu byla aklamací zvolena volební komise ve složení pp. Bartoň, Feranc a Cigánek. Komise zjistila výsledek tajné volby: Vydáno bylo 9 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 9 hlasovacích lístků. Platných bylo 8 hlasů. 7 hlasů bylo pro návrh, 1 hlas proti návrhu.
Tajnou volbou bylo schváleno usnesení:
„AS KTF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera jmenovat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy PhDr. Petra Kubína, PhD.“
[16:00 odešel děkan Armbruster]

3. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školství

Následovala obsáhlá debata o postoji KTF a UK jako celku k připravovanému návrhu reformy VŠ.
Prorektor UK prof. Bednář informoval o nevyjasněném vztahu vládou schválené Bílé knihy o terciárním vzdělávání a úkolu MŠMT připravit věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání. Shrnul dosavadní vývoj expertních jednání autorského týmu s konzultanty a zejména připomněl několik neveřejných pracovních verzí věcného záměru zákona a v jednotlivých verzích zcela odlišné role  Rady pro terciární vzdělávání, správních rad vysokých škol a akademických senátů. Vedle tohoto zásadního problému připomněl další problematické body (změna akreditačních řízení, „amerikanizace“ habilitačních a jmenovacích řízení, nepřehledně řešenou oblast financování). Připomněl, že součástí terciárního vzdělávání jsou VOŠ a vyslovil názor, že je sporné, zda legislativní neukotveností VOŠ je možné vysvětlit vznik nového zákona namísto pouhé novely Zákona o VŠ.
Prorektor UK prof. Horyna označil Bílou knihu za pokus o zestátnění a politizaci vysokých škol spojený s oslabením role samosprávy (senáty, rektoři, děkani)
sen. Mgr. Feranc připomněl, že návrh neřeší vůbec postavení fakult. Připomněl rovněž projekt Reforma terciárního vzdělávání financovaný z OP Konkurenceschopnost (k dispozici na webu Rady VŠ), jakož i zavádějící tvrzení MŠMT, že došlo „ke shodě na tezích věcného záměru zákona“.
Nesouhlas prezentoval i sen. dr. Bartoň a prof.Kuthan, který hovořil i o podfinancování společenskovědních fakult, kdy běžný provoz a výuka jsou financovány z prostředků na vědu a výzkum.
J.E. Miloslav kard. Vlk informoval o své plánované schůzce s ministrem školství Liškou.
Prorektor Bednář připomněl širší, celospolečenský aspekt otázky; vysoké školy zde nebojují za sebe, ale za společnost.
Návrh usnesení:


„Akademický senát KTF UK se usnesl na následujícím prohlášení:Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se důrazně ohrazuje vůči nepřiměřené a účelové reakci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zveřejněné dne 24. 2. 2009) na prohlášení pana kardinála Miloslava Vlka ve věci připravovaného omezování akademických svobod.Plně se s názory pana kardinála Miloslava Vlka, velkého kancléře Katolické teologické fakulty UK, ztotožňujeme.“Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
[17:10 odešli kard. Vlk, prof. Horyna, prof. Bednář, prof. Kuthan]

4. Volba děkana KTF UK – stanovení volební komise a harmonogramu
Následovala diskuse o termínu vyhlášení a průběhu voleb děkana KTF UK. V diskusi byla připomenuta náročnost procesu výběru daná vysokoškolskou legislativou i specifiky KTF vyplývajícími z jejího statutu.
Byl určen harmonogram voleb (viz návrh usnesení).
Následně proběhla volba pětičlenné volební komise pro volbu děkana KTF UK. Bylo navrženo 6 kandidátů do volební komise. předs. dr. Rakušanová, mpř. dr. Bartoň, mpř. mgr. Feranc, sen. dr. Cigánek, Mudra, Puková.
Zároveň byla aklamací zvolena komise pro volbu členů volební komise ve složení sen. prof. Med, dr. Brož, dr. Mohelník.
Tato komise shledala následující výsledek volby: Vydáno bylo 9 hlasovacích lístků, z nich 9 bylo platných a obsahovalo celkem 42 hlasů. Jednotliví kandidáti obdrželi: Bartoň 8, Cigánek 8, Rakušanová 8, Feranc 7, Mudra 6 (zvoleni) a Puková 5 (nezvolena) hlasů.
Předsedou volební komise byl aklamací zvolen jediný kandidát Mgr. Feranc.
Návrh usnesení:


 „Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na svém zasedání 18. března 2009 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v souladu s čl. 2 odst. 1 až 3 Řádu volby kandidáta na funkci děkana a postup při odvolávání děkana Katolické teologické fakulty zvolil volební komisi, stanovil termín mimořádného zasedání k volbám kandidáta a lhůtu ve které je možno předsedovi komise podávat návrhy na kandidáty.Volební komise


předsedaMgr. Daniel Ferancdalší členovéMgr. Marie Rakušanová, Ph.D., PhDr. Josef Bartoň, Th.D.,


Ing. Josef Mudra, PhDr. Cigánek RadimHarmonogram volby


Lhůta, ve které je možno předsedovi komise podávat návrh na kandidáty29. května 2009, 15:30Termín mimořádného zasedání senátu k volbám kandidáta15. června 2009, 15:00Návrh se podává písemně předsedovi volební komise.


Univerzita Karlova v Praze


Katolická teologická fakulta


k rukám Mgr. Daniela Ferance


předsedy volební komise


Thákurova 3


116 00 Praha 6
Návrh má právo podat každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty.


Návrh musí obsahovat:


- charakteristiku kandidáta (profesní kariéra, veřejné funkce apod.),


- koncepci jeho programu rozvoje fakulty,


- jeho souhlas s projednáním návrhu, jméno a


- podpis navrhovatele (navrhovatelů) a jejich pracoviště, případně studijní program a studijní ročník.


Návrh může obsahovat též stručné zdůvodnění.“Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).Toto usnesení bylo pod č.j. 552/09 publikováno na úřední desce a webu KTF UK.

5. Podmínky dalšího přijímacího řízení do bakalářského programu katolické teologie a do navazujícího magisterského programu teologických nauk a dějin kř. umění

Předsedkyně senátu dr. Rakušanová stručně uvedla bod a jelikož se nikdo nepřihlásil do rozpravy, dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
„AS KTF UK vyslovuje souhlas s .Podmínkami dalšího přijímacího řízení do bakalářského programu katolické teologie a do navazujícího magisterského programu teologických nauk a dějin kř. umění.“
Hlasování: 9 (pro návrh) : 0 (proti) :0 (zdrželi se).

6. Různé

a) sen. PhDr. Cigánek navrhl zahájit diskusi o opakujících se nejasnostech v rozvrzích denního i kombinovaného studia na začátku semestru.
Lic. Novotný informoval o snaze vedení KTF problém intenzivně řešit. Připomněl, že tvorbě rozvrhu se věnují na plný úvazek 3 pracovníci KTF UK.
b) předsedkyně dr. Rakušanová navrhla termín dalších zasedání.
Usnesení:
„AS KTF UK se usnesl na termínech dalších dvou zasedání:


- ve středu 15. dubna 2009 v 15,30;


- ve středu 20. května 2009 v 15,30.“
Hlasování: 9 (pro návrh) : 0 (proti) :0 (zdrželi se).
Předsedkyně dr. Rakušanová ukončila zasedání AS KTF v 18,15 hod.Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF UK


Zapsal: Josef MudraUsnesení AS KTF UK přijaté na řádném zasedání 18. března 2009


Č. j. 552/09

V Praze 30. března 2009
          

1.         „AS KTF UK schválil program zasedání ve znění navržené změny:1. Schválení programu a zápisu


2. Stanovisko AS k záměru děkana jmenovat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy


3. Stanovisko AS KTF k připravované reformě vysokého školství


4. Volba děkana KTF UK – stanovení volební komise a harmonogramu


5. Podmínky dalšího přijímacího řízení do bakalářského programu katolické teologie a do navazujícího magisterského programu teologických nauk a dějin kř. umění


6. Různé“

2.         „AS KTF UK schválil zápis ze zasedání dne 18. února 2009.“


3.         „AS KTF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera jmenovat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy PhDr. Petra Kubína, PhD.“


4.         „AS KTF UK se usnesl na následujícím prohlášení:
Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se důrazně ohrazuje vůči nepřiměřené a účelové reakci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zveřejněné dne 24. 2. 2009) na prohlášení pana kardinála Miloslava Vlka ve věci připravovaného omezování akademických svobod.Plně se s názory pana kardinála Miloslava Vlka, velkého kancléře Katolické teologické fakulty UK, ztotožňujeme.“

5.         „Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na svém zasedání 18. března 2009 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a v souladu s čl. 2 odst. 1 až 3 Řádu volby kandidáta na funkci děkana a postup při odvolávání děkana Katolické teologické fakulty zvolil volební komisi, stanovil termín mimořádného zasedání k volbám kandidáta a lhůtu ve které je možno předsedovi komise podávat návrhy na kandidáty.Volební komise


předsedaMgr. Daniel Ferancdalší členovéMgr. Marie Rakušanová, Ph.D., PhDr. Josef Bartoň, Th.D.,


Ing. Josef Mudra, PhDr. Cigánek RadimHarmonogram volby


Lhůta, ve které je možno předsedovi komise podávat návrh na kandidáty29. května 2009, 15:30Termín mimořádného zasedání senátu k volbám kandidáta15. června 2009, 15:00Návrh se podává písemně předsedovi volební komise.


Univerzita Karlova v Praze


Katolická teologická fakulta


k rukám Mgr. Daniela Ferance


předsedy volební komise


Thákurova 3


116 00 Praha 6
Návrh má právo podat každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty.


Návrh musí obsahovat:


- charakteristiku kandidáta (profesní kariéra, veřejné funkce apod.),


- koncepci jeho programu rozvoje fakulty,


- jeho souhlas s projednáním návrhu, jméno a


- podpis navrhovatele (navrhovatelů) a jejich pracoviště, případně studijní program a studijní ročník.


Návrh může obsahovat též stručné zdůvodnění.“
 

6.         „AS KTF UK vyslovuje souhlas s .Podmínkami dalšího přijímacího řízení do bakalářského programu katolické teologie a do navazujícího magisterského programu teologických nauk a dějin kř. umění.“


7.         „AS KTF UK se usnesl na termínech dalších dvou zasedání:- ve středu 15. dubna 2009 v 15,30;


- ve středu 20. května 2009 v 15,30.“

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.

předsedkyně AS KTF
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám