Usnesení a zápis AS KTF UK 15. dubna 2009

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 15. dubna 2009

Č. j. 874/09

V Praze 22. 4. 2009


1.         „AS KTF UK schválil program zasedání ve znění navržené změny:


1. Schválení programu a zápisu


2. Kolegium děkana – informace, dotazy


3. Žádost o souhlas se změnami ve Vědecké radě KTF UK


4. Změna vedení  Katedry teologické etiky a spirituální teologie


5. Volba děkana KTF UK – průběžné informace


6. Návrh opatření děkana č. 3/2009 - Výše doktorandského stipendia


7. Náměty UK k novele vysokoškolského zákona


8. Různé“

2.         „AS KTF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera odvolat z Vědecké rady KTF UK Doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D. a jmenovat členem Vědecké rady KTF UK Dr. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.“


3.         „AS KTF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu  opatření děkana č. 3/2009 - Výše doktorandského stipendia.“

Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTFZápis ze zasedání AS KTF UK 15. dubna 2009


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D., předsedkyně


PhDr. Josef Bartoň, Th.D., místopředseda


Mgr. Daniel Feranc, místopředseda


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. et Mgr. Karel Sládek, Th.D.


PhDr. Radim Cigánek


Ing. Josef MudraNepřítomni:


Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.


ThLic. Jan Kotas


Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.


Hana Puková


Hosté:


Prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK


Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF
Zasedání zahájila v 15:40 hod. předsedkyně senátu Marie Rakušanová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
1. Schválení programu a zápisu
Bod uvedla předsedkyně senátu Marie Rakušanová a připomněla návrh programu, který byl členům senátu rozeslán:
1. Schválení programu a zápisu


2. Kolegium děkana – informace, dotazy


3. Volba děkana KTF UK – průběžné informace


4. Náměty UK k novele vysokoškolského zákona


5. Různé


Rovněž informovala o žádosti děkana KTF prof. Ludvíka Armbrustera o doplnění programu o nové body. Při té příležitosti apelovala na včasné dodání podkladů pro jednání zejména ze strany Kolegia děkana (nejlépe 8 dní před zasedáním), jakož i včasné vypracování zápisu (odeslat předsedkyni AS do 5 dnů).
Senátoři apelovali na Kolegium děkana, aby se vyjma zcela neodkladných případů vyvarovalo dodávání podkladů na poslední chvíli.
Po diskusi byl program schválen následujícím usnesením:
 „AS KTF UK schválil program zasedání ve znění navržené změny:


1. Schválení programu a zápisu


2. Kolegium děkana – informace, dotazy


3. Žádost o souhlas se změnami ve Vědecké radě KTF UK


4. Změna vedení  Katedry teologické etiky a spirituální teologie


5. Volba děkana KTF UK – průběžné informace


6. Návrh opatření děkana č. 3/2009 - Výše doktorandského stipendia


7. Náměty UK k novele vysokoškolského zákona


8. Různé“


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
Senát poté přistoupil ke schválení zápisu z posledního zasedání dne 18. března 2009. K zápisu nebyly žádné připomínky.


Návrh usnesení:


„AS KTF UK schválil zápis ze zasedání dne 18. března 2009.“


Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
2. Kolegium děkana – informace, dotazy


 


Dr. Marie Rakušanová, předsedkyně senátu, požádala děkana fakulty prof. Ludvíka Armbrustra, aby vystoupil se stručnou informací o aktualitách z Kolegia děkana. Děkan poté reagoval na výtku pozdního dodávání vybraných podkladů tím, že Kolegium děkana zasedá jednou za 14 dní a ne vždy je možné s akutními agendami vyčkávat na další měsíc, zasedá-li senát za několik málo dní..


Proděkanka doc. Ryšková  informovala o tom, že AS KTF UK bude na svém dalším zasedání schvalovat zásady přijímacího řízení. Velká pozornost byla věnována právě této otázce, zejm. zrušení přijímacích zkoušek s tím, že lze očekávat eliminaci nekompetentních studentů v prvních semestrech studia. Selektivní zvaní zájemcům k pohovoru by bylo v rozporu se zásadou rovnosti. Někteří senátoři však v diskusi vyjádřili preferenci zachovat přijímací řízení i přes jeho relativní časovou a logistickou náročnosr. Dr. Brož zdůraznil, že přijímací zařízení je mechanismem, jímž lze eliminovat přijetí problematických osob. Dr.Bartoň vyzdvihl další efekt přijímacích zkoušek spočívajících v ujasnění motivace studia u uchazečů.
Proděkanka doc. Ryšková podala stručnou informaci o předpokládaných změnách zapisování studijních výsledků, resp. faktickým zdobrovolněním zápisů do indexu a jedinou relevancí údajů SISu. Tato idea byla některými senátory zpochybněna zejména s ohledem na problém zabezpečení informačních systémů. Mgr. Feranc poukázal na sporný právní základ, zejména s ohledem na dokazování studijních povinností v případě soudního sporu. J.Mudra navrhl řesit situaci povinností studenta kontrolovat, zda známky v SISu odpovídají, a bez zbytečného odkladu ohlásit nesoulad studijnímu oddělení; jelikož taxativní výčet povinností studenta je uveden ve Studijním řádu UK, k této povinnosti by se studenti mohli dobrovolně zavázat občanskoprávní smlouvou. J.Mudra dále poukázal zejména na situaci studentů kombinovaného studia, pro které je někdy velmi obtížné shánět zápisy do indexu. Proděkanka doc. Ryšková k bodu uvedla, že si fakulta k bodu připraví právní rozbor a podpořila důležitost problematiky právě s ohledem na studenty kombinovaného studia.
Tajemnice fakulty Mgr. Benešová informovala, že v létě proběhne přestavba kabinetů, která uspokojí poptávku po menších seminárních místnostech. Dále informovala o příslibu finančních prostředků na vybavení P7 multimediální technikou a vytvoření mobilní stěny mezi P5 a P9.
Proděkan dr. Eliáš  informoval o problémech s Knihovnou KTF UK, zejména ve vztahu ke katalogizaci (40 000 nezkatalogizovaných knih) bez faktické možnosti si je vypůjčit. Oznámil, že v dohledné době dojde k zlepšení internetového připojení pro studenty (wi-fi připojení v učebnách, modernizace serverů). Zároveň v budoucnu bude nezbytná celková modernizace páteřní sítě KTF.
Prof. Royt informoval o tom, že Schuhmacherova knihovna z Freiburgu bude k dispozici na HTF UK.
3. Žádost o souhlas se změnami ve Vědecké radě KTF UK
Děkan fakulty prof. Ludvík Armbruster informoval o svém návrhu odvolat z Vědecké rady KTF UK Doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D. a jmenovat členem Vědecké rady KTF UK Dr. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D. a podle čl. 6 odst. 9 písm. f) Statutu KTF požádal Akademický senát KTF UK o souhlas.
Pro tajnou volbu byla aklamací zvolena volební komise ve složení pp. Brož a Feranc. Komise zjistila výsledek tajné volby: Vydáno bylo 8 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 8 hlasovacích lístků. Platných bylo 8 hlasů.
a) pro návrh odvolat z Vědecké rady KTF UK Doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D. bylo 8 hlasů;


b) pro návrh jmenovat členem Vědecké rady KTF UK Dr. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D. bylo 8 hlasů.
Touto volbou bylo schváleno usnesení:
„AS KTF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu děkana KTF prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera odvolat z Vědecké rady KTF UK Doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D. a jmenovat členem Vědecké rady KTF UK Dr. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.“
4. Změna vedení  Katedry teologické etiky a spirituální teologie
Děkan fakulty prof. Ludvík Armbruster informoval o ukončení působení, resp. výrazném snížení úvazku stávajícího vedoucího  Katedry teologické etiky a spirituální teologie Prof.Dr. A.-P. Rethmanna ke dni 31. březnu 2009 a o skutečnosti, že vedením katedry pověřil s účinností od dubna 2009 odborného asistenta této katedry PhDr. Libora Ovečku, Th.D. Akademický senát KTF UK vzal tuto skutečnost na vědomí.
5. Volba děkana KTF UK – průběžné informace
Předseda volební komise pro volbu děkana KTF UK, místopředseda AS KTF UK Mgr. Feranc informoval o aktualitách týkajících se volby kandidáta na funkci děkana, kterou AS KTF UK vyhlásil na svém zasedání 18. března 2009. Dosud neobdržel žádný návrh kandidáta.
Dr. Rakušanová poté zmínila nezbytnost prostoru pro prezentaci kandidátů před akademickou obcí. V další diskusi zaznělo, že vzhledem k tomu, že termín pro podávání návrhů kandidátů končí dne 29. května 2009, nebylo by s ohledem na rovnost šancí kandidátů vhodné pořádat prezentaci před tímto datem, jakkoliv se to jeví jako nepraktické s ohledem na omezený chod akademické obce v červnu.
[16:30 odešel děkan prof. Armbruster, proděkani doc. Ryšková, dr. Eliáš a studijní tajemnice Mgr.Benešová]
6. Návrh opatření děkana č. 3/2009 - Výše doktorandského stipendia
Téma uvedla tajemnice fakulty Mgr. Jana Benešová. Dr. Marie Rakušanová připomněla, že časté odklady studijních povinností přiměly fakultu využít možnosti zkrátit stipendium studentům doktorského prezenčního studia v případech, kdy student neadekvátně plní studijní plán, a to až o 50% . Mgr. Feranc položil dotaz na valorizaci doktorandských stipendií k 1. lednu 2009. Mgr. Benešová potvrdila, že v opatření je tato skutečnost samozřejmě zapracována. V další diskusi padly návrhy na možnosti alternativního postupu v případě studentů doktorského prezenčního studia, kteří neadekvátně plní studijní plán.
Poté bylo přijato následující usnesení:„AS KTF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu  opatření děkana č. 3/2009 - Výše doktorandského stipendia.“Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
7. Náměty UK k novele vysokoškolského zákona
Mgr. Feranc představil verzi již dříve avizovaného materiálu „Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství“, kterou obdrželi předsedové akademických senátů fakult UK. Jde o verzi určenou výhradně pro vnitrouniverzitní diskusi. Cílem materiálu je na základě této diskuse nabídnout pohled Univerzity Karlovy na některé aspekty širšího rámce, ve které se české vysoké školství pohybuje a nastolit náměty na případnou novelizaci zákona o vysokých školách.
Mgr. Feranc připomněl, že podnětem pro zahájení prací na tomto materiálu byl zejména průběh přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání a současný netransparentní proces přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. Navzdory pečlivě zpracovaným stanoviskům UK a přes výzvy akademické obce provázela tyto aktivity MŠMT nedostatečná diskuse o skutečných problémech vysokého školství. Připomněl, že termín pro reakci senátů je 15. duben 2009. Následně na jejich základě vedení UK ve spolupráci s předsednictvem AS UK vypracuje výslednou verzi dokumentu, který bude představovat konstruktivní stanovisko UK a zároveň bude základem pro diskusi s ostatními vysokými školami.
Z diskuse vyplynul obecně spíše souhlas se zásadními tezemi materiálu.
Na téma poplatků za studium se AS KTF UK shodl v tom, že jediným zavedeným poplatkem za studium by mělo být "zápisné", a to na úrovni nižší hranice, kterou navržené materiálem (za semestr 1620 Kč).
Shoda byla též v tom, že nejožehavější otázkou pro humanitně zaměřené fakulty zůstanou kritéria hodnocení vědy a výzkumu, která by stále měla zohledňovat specifika výstupů humanitně zaměřených fakult, jejíž pracovníci nemohou přicházet s patenty a nemohou publikovat v impaktovaných časopisech, které v jejich oblasti často neexistují. Současná situace vysokého hodnocení monografií (které jsou v teologii hlavním výstupem)musí zůstat zachována, v budoucnu bude muset být lépe hodnocený "sborník" z konference apod. Nástrojem diverzifikace hodnocení kvality výstupu by mohl být věhlas konkrétních nakladatelství; to ale nelze s ohledem na svobodu trhu říci otevřeně.
Senátoři se nepřiklánějí k myšlence zavést poplatky za náhradní termíny zkoušek.
Předsedkyně Dr. Rakušanová informovala, že v uvedeném duchu přetlumočí výsledky diskuse v AS KTF UK předsedovi senátu KTF UK.
8. Různé


Mgr. Feranc informoval o projednávání návrhů vnitřních předpisů Univerzity Karlovy, který byly rektorem UK rozeslány předsedům senátů 8. dubna 2009 s termínem k zaslání připomínek a pozměňovacích návrhů do 17. dubna 2009. Vyzval proto členy AS KTF UK, aby mu bezodkladně zaslali případné připomínky.
Další termín řádného zasedání AS KTF UK, který byl schválen již na zasedání 18. března 2009, je 20. května 2009 v 15,30.
Předsedkyně dr. Rakušanová ukončila zasedání AS KTF v 17,25 hod.
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám