PhDr. Petra Oulíková (roz. Nevímová), Ph.D.

  Ústav dějin křesťanského umění

  pracovna: 1061


  Kontakt:

  tel.: 220181215

  email: oulikova@ktf.cuni.cz
  IS studium


  ico


  Životopisná data

  • 1988-1990 Státní oblastní archiv v Praze, konzervátorka a restaurátorka

  • 1990-1996 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

  • 1995 studijní pobyt na univerzitě ve Vídni, Institut für Geschichte (letní semestr)

  • 1996 absolutorium v magisterském oboru archivnictví-pomocné vědy historické a dějiny umění, FF UK

  • 1996-2000 doktorandské studium na Filozofické fakultě UK v Praze, Ústav pro dějiny umění

  • 1997-1998 studijní pobyt na univerzitě v Bamberku, Institut für Kunstgeschichte (zimní semestr)

  • 1998-1999 redaktorka českého vysílání Vatikánského rozhlasu v Římě, Vatikán

  • 2001 absolutorium doktorandského studia na FF UK v Praze, Ústav pro dějiny umění, titul Ph.D.

  • 2001-2014 archivářka ve Státním ústřední archivu (od 1.1.2005 Národní archiv)

  • 2005-dosud pedagog Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK  Hlavní oblasti vědeckého zájmu

  • Barokní umění v Čechách a v Evropě

  • Umění jezuitského řádu a jeho ikonografie


  Granty  • 2001–2004: Projekt GAČR, č. 404/01/0202: Úloha církevních řádů v rekatolizaci Čech (spolupracovník týmu)

  • 2006–2008: Projekt GAČR, č. 404/06/0828: Vnitřní život řeholních komunit v českých zemích v raném novověku (spolupracovník týmu)

  • 2011–2015: Projekt NAKI: „Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 (DF 11P01OVV007)

  • 2016–2020: Projekt NAKI II: „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ (DG16PO2M043) – Příjemce-koordinátor: HÚ AV ČR, Mgr. Kateřina Valentová-Bobková, Ph.D

  .  Bibliografie

  (Publikace do roku 2005 pod rodným jménem Nevímová)


  I. Monografie


  • Klementinum. Praha (Národní knihovna ČR) 2019 (ISBN 978-80-7050-710-0), 277 s.  II. Učebnice, populární publikace, samostatné publikace menšího rozsahu


  • The interior of the mausoleum. In: David Kips (ed.): The Comenius mausoleum. Amsterdam 1997, s. 14–30.

  • Výzdoba dopisních papírů. In: Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků. (Il fascino nascosto del carteggio dei Granduchi di Toscana). Katalog výstavy SUA v Praze. Praha 2003 (ISBN 80- 86712-02-8) – s E. Gregorovičovou.

  • Cappella italiana della Citta Vecchia. Kutná Hora 2005 (ISBN 80-86359-13-1), 31 s.

  • Klementinum. Průvodce. Praha (Národní knihovna ČR) 2006 (ISBN 80-7050-491-9).

  • Klementinum. Kunstführer. Praha (Národní knihovna ČR) 2006 (ISBN 80-7050-493-5), (překlad Petronilla Čemus).

  • The Klementinum. A Guide. Praha (Národní knihovna ČR) 2006 (ISBN 80-7050-492-7), (překlad Kateřina Millerová, Sean Mark Miller).

  • Kostel sv. Ignáce z Loyoly. Praha – Nové Město. Kostelní Vydří (Karmelitánské nakladatelství) 2006 (ISBN 80-7195-060-2) – s M. Horynou.

  • Kirche des heiligen Ignatius von Loyola. Prager Neustadt. Kostelní Vydří (Karmelitánské nakladatelství) 2006 (ISBN 80-7195-061-0), (překlad Petronilla Čemus) – s M. Horynou.

  • The Church of St Ignatius of Loyola. Prague-New Tlen. Kostelní Vydří (Karmelitánské nakladatelství).

  • 2006 (ISBN 80-7195-062-9), (překlad Ivan Gutierrez) – s M. Horynou.

  • Kostel Nejsvětějšího Salvátora a Vlašská kaple. Praha – Staré Město. Kostelní Vydří (Karmelitánské nakladatelství) 2006 (ISBN 80-7195-070-X) – s M. Horynou.

  • Kirche Zum Allerheiligsten Salvator und Welsche Kapelle. Prager Altstadt. Kostelní Vydří (Karmelitánské nakladatelství) 2006 (ISBN 80-7195-071-8), (překlad Petronilla Čemus) – s M. Horynou.

  • The Church of the Holy Savior and the Italian Chapel. Prague – Old Town. Kostelní Vydří (Karmelitánské nakladatelství) 2006 (ISBN 80-7195-072-6), (překlad Ivan Gutierrez) – s M. Horynou.

  • Kostel sv. Klimenta. Odolena Voda. Město Odolena Voda 2007 (ISBN 978-80-239-8742-3) – s M. Horynou.  III. Články, kapitoly v týmových publikacích


  • Ikonografický program původní výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě. In: Umění 45. (ISSN 0049 5123). Praha 1997, s. 186–201.

  • Proměna vnitřní výzdoby kostela sv. Ignáce od počátku stavby až do zrušení jezuitského řádu roku 1773. Katalog výstavy Restaurovaná barokní díla z kostela sv. Ignáce v Praze. Praha 1997, s. 10–15.

  • Novoměstská jezuitská kolej a kostel sv. Ignáce v Praze. In: Pražský sborník historický 30 (ISSN 0555-0238). Praha 1998, s. 151–186.

  • Hochaltar, Kreuzaltar und Franz-Xaver-Altar in Kupferstichen von Salomon Kleiner, um 1725, Kat. Nr. 178. In: Franz Machilek (ed.): Haus der Weisheit. Von der Academia Ottoniana zur Otto-Friedrich Universität Bamberg. Katalog der Ausstellung aus Anlass der 350-Jahrfeier Bamberg. Bamberg 1998 (ISBN 3-933463-00-9), s. 407–409.

  • Pojetí světa a světla ve výtvarném umění v souvislostech filosofického myšlení 17. století. In: Ladislav Benyovszky / Jana Šturzová (eds.): O filosofii výchovy a filosofii provádějící. Sborník prací věnovaný univ. prof. PhDr. Jaroslavě Peškové k jejím 70. narozeninám, Praha: Univerzita Karlova 1999 (ISBN 80-85899-61-2), s. 172–176.

  • Johann Hiebels Deckenfresko in der Prager Spiegelkapelle. In: Markus Horsch / Elisabeth Oy-Mara (eds.): Kunst – Politik – Religion. Festschrift für Franz Matsche. Petersberg 2000 (ISBN 3-932526-71), s. 169–175.

  • Barokní kostel – chrám Boží, nebo sbírka uměleckých předmětů? In: Souvislosti 1/47 (ISSN 0862-6928), 2001, s. 6–15.

  • Mariánský cyklus v Doksanech. In: Dějiny a současnost 4 (ISSN 0418-5129), 2001, s. 18–24.

  • Chrám a klášter. In: Vit Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století v Čechách, katalog výstavy NG v Praze. Praha 2001 (ISBN 80-7035-263-9), s. 291–293 – s Ivanou Čornejovou.

  • Virga notat virginem et flos deum hominem. Freskový cyklus J. Hiebela v Doksanech. In: Petr Hrubý / Michaela Hrubá (ed.): Barokní umění v severozápadních Čechách. Ústí nad Labem 2001 (ISBN 80-86067-80-7), s. 197–232.

  • Cyklus nástěnných maleb na chodbách pražského Klementina. In: Pocta Josefu Kollmanovi. Sborník k životnímu jubileu. Státní ústřední archiv v Praze 2002 (ISBN 80-85475-89-8), s. 214–227.

  • Jezuitské koleje v Praze. In: Documenta Pragensia XX. Archiv hlavního města Prahy 2002 (ISBN 80-902597-8-2), s. 367–40.0

  • Stavební plány Tomáše Haffeneckera z fondu Staré manipulace. In: (= Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1–2, z pomocných věd historických XVI), 2002, s. 759–775.

  • Vliv spirituality Tovaryšstva Ježíšova na výzdobné programy řádových kostelů. In: Ivana Čornejová (ed.): Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Praha 2003 (ISBN 80-902597-8-2), s. 217–249.

  • Pečeti proboštů a konventu premonstrátek v Chotěšově. In: Minulosti západočeského kraje XXXVIII. Archiv města Plzně 2003 (ISBN 80-86067-86-6), s. 113–153 – s Jitkou Křečkovou.

  • Přehled pramenů chotěšovského kláštera ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Minulosti západočeského kraje XXXVIII. Archiv města Plzně 2003 (ISBN 80-86067-86-6), s. 207–221 – s Jitkou Křečkovou.

  • La Capella italiana nella Citta Vecchia. In: Angela Trezza Cabrales (ed.): La Congregazione italiana di Praga. Luoghi e memorie dell’Istituto Italiano di Kultura. Praha 2003 (ISBN 80-86359-11-5), s. 78–88.

  • Výstavba a výzdoba augustiniánského kostela sv. Tomáše na Malé Straně. In: Pro věřící každé generace. V. augustiniánský týden 22.–27. dubna 2003. Praha 2004 (ISBN 80-86788-11-3), s. 26–45.

  • Funkce obrazu v umění jezuitského řádu. In. Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004 (ISBN 80-7203-624-6), s. 107–115.

  • Několik poznámek k jezuitské ikonografii. In: Olga Fejtová / Václav Ledvinka / Jiří Pešek / Vít Vlnas (ed.): Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha. In: Documenta Pragensia. Praha 2004 (ISBN 80-86852-06-7 / Archiv hl. m. Prahy/, ISBN 80-86197-59-X /Skriptorium/), s. 389–402.

  • Jan Kuben - Vir memoriae immortalis. In: Jan Royt / Petra Nevímová (ed.): Album amicorum. Sborník k poctě prof. Mojmíra Horyny. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2005, s. 124–132

  • Bohdalice – Pavlovice, s. 142–143; Bohutice, s. 144–145; Brno – Řečkovice, s. 200–201 – spolu s Jiřím Kroupou; Brno – Tuřany, s. 226–229 – s Dušanem Foltýnem a M Elbelem; Čejkovice, s. 260–263 – spolu s L. Janem a M. Elbelem; Habrovany, s. 300–301 – spolu s Dušanem Foltýnem; Jamné, s. 323–324; Jihlava, s. 352–356 – spolu s Dušanem Foltýnem; Kninice, s. 364–365; Rokytnice, s. 644–646 – spolu s J. Kroupou; Telč, s. 675–679 – spolu s M. Elbelem; Uherské Hradiště, s. 697–701 – spolu s M. Elbelem; Zdounky, s. 767–768 – spolu s D. Foltýnem a M. Elbelem; Znojmo, s. 785–788 – spolu s M. Elbelem; In: Dušan Foltýn (a kol.): Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005 (ISBN 80-7277-026-8).

  • Záznam č. 60–63, 106–118, 207–620, 699–709, 841–843, 846, 1827–1839, 1972–1988. In: Michal Wanner (ed.): Soupis vedut vzniklých do roku 1850. sv. I/1. Praha (Národní archiv: Odbor archivní správy MV ČR Praha) 2006 (ISBN 80-86466-05-1).

  • Stavební praxe jezuitského řádu. In: Studia comeniana et historica 75–76–XXXVI (ISSN 0323-2220), 2006, s. 192–199.

  • Výstavba a výzdoba Klementina v letech 1556–1773. In: Alena Richterová / Ivana Čornejová (ed.): Jezuité a Klementinum. Katalog. Praha (Národní knihovna ČR / Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova) 2006 (ISBN 80-7050-485-4), s. 31–35.

  • The Construction and Decoration of the Clementinum between 1556 and 1773. In: Alena Richterová/ Ivana Čornejová (ed.): The Jesuits and the Clementinum. Exhibition catalogue. Praha (Národní knihovna ČR) 2006 (ISBN 80-7050-487-0), s. 31–35.

  • Der Bibliothekssaal des Clementinum zu Prag. In: Martin Mádl / Michaela Šeferisová Loudová / Zora Worgotter (eds.): Baroque Ceeling Painting in Central Europe / Barock Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceeding of the International Konference Brno – Prague, 27th of September – 1st of October 2005. Praha 2007 (ISBN 80-86890-14-7), s. 155–163.

  • Bývalá kaple sv. Františka Xaverského na Novém Městě pražském. In: Vojtěch Novotný (ed.): Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (= Opera facultatis theologiaecatholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 11). Praha 2008 (ISBN 978-80-246-4505-9, ISSN 1802-9159), s. 547–556.

  • Obrazové cykly v jezuitských řádových domech. In: Ivana Čornejová / Hedvika Kuchařová / Kateřina Valentová (ed.): Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference v Hejnicích ve dnech 13.–15. září 2007. Praha 2008 (ISBN 978–80–86197–39–5), s. 435–446.

  • Przyczynek do życia i Tworczości Jana Kubena w Czechach. In: Stanisław Majewski (ed.): Kościoł pw. Podwyżsenia Krzyża Świętego (= Brzeg, řada: Monografia. Spotkanie z Zabytkiem 3 III). Gliwice (Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej) 2009 (ISSN 1898-7168), s. 63–80.

  • Künstlerische Ausstattung von Altären und Kapellen der von Jesuiten betreuten Bruderschaften in Prag. In: Petronilla Čemus (ed.): Bohemia Jesuitica 1556–2006. Univerzita Karlova v Praze 2010 (ISBN 978-80-246-1755-8 /Karolinum/, ISBN 978-3-429-03268-5 /Echter/), s. 1217–1238.

  • Reflexe úcty Jména Ježíšova v umění jezuitského řádu. In: Acta Universitatis Pragensis – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 50, 2010 (ISSN 0323-0562), s. 99–109.

  • Poznámka k Pašijovému cyklu Karla Škréty. In: Lenka Stolárová (ed.): Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23.–24. března 2010. Praha 2011 (ISBN 978-80-7035-463-6), s. 39–47.

  • Galerie světců před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře a její donátoři. In: Jindřich Záhorka (ed.): Jezuitská kolej v Kutné Hoře. Stavba – dějiny – umělecká výzdoba. Kutná Hora GASK (Památky pro život) 2011 (ISBN 978-80-7056-166-9), s. 45–77.

  • A nostro domestico – o anonymitě jezuitských umělců v písemných pramenech. In: Folia Historica Bohemica 26/2, 2011 (ISSN 0231-7494), s. 89–107.

  • Die Karlsbrücke in Prag. In: Ost-West 2, 2012 (ISSN 1439-2089), s. 104–111.

  • Litania do Imienia Jezus w sztuce zakonu jezuitów. In: Dariusz Galewski, Anna Jezierski (eds.): Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historykow Sztuki (Wrocław, 6.–8. 10. 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli. Wrocław 2012 (ISBN 978-83-88341-65-6), s. 269–274.

  • Pečeti benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve středověku. In: Markéta Jarošová - Radka Lomičková, eds., Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XV. Praha: Lidové noviny, 2013 (ISBN 978-80-7422-246-7), s. 136–150.

  • Svatá Anežka Česká v barokním umění. In: Miroslav Šmied – František Záruba, eds., Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Die heilige Agens von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XIV.). Praha: Lidové noviny, 2013 (ISBN 978-80-7422-242-9), s. 260–275.

  • Deset misijních let sv. Františka Xaverského ve výtvarném umění. In: Pavel Štěpánek ed., Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích. Univerzita Palackého v Olomouci 2013 (ISBN 978-80-244-3452-0), s. 154–160.

  • Barocke Konzepte, Entwürfe und Beschreibungen von Wandmalereien in den Jesuitenkirchen und – Kollegien der Böhmischen Jesuitenprovinz. In: Ars 47, 2014, č. 1 (ISSN 0044-9008), s. 16–26.

  • kap: VII. Sfragistické památky benediktinského řádu. In: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas, eds., Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, Praha, Národní galerie v Praze 2014 (ISBN 978-80-7035-550-3), s. 372–379; s. 380–384, č. k. VII.1-6; s. 387, č. k. VII.9; s. 388–390, č. k. 10-12 (s Evou Tichomirovovou); s. 391–399, č. k. VII.13-22.

  • Poznámka k jezuitským sousoším na Karlově mostě. In: Miroslav Šmied / František Záruba (eds.). Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XX. Praha: Lidové noviny, 2015 (ISBN 978-80-7422-382-2), s. 381–396.

  • Zaniklé fresky Jana Kryštofa Handkeho v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. In: Petr Polehla (ed.), 350 let královéhradecké diecéze. Červený Kostelec : Pavel Mervart 2015 (ISBN 978-80-7465-160-1), s. 295–305.

  • Konventní pečeti svatojiřského a břevnovského kláštera v Praze. In: Paginae Historiae. Sborník Národního archivu 24/1, Národní archiv 2016, s. 219–230 , obr. na s. 382–383, ISSN 1211-9768

  • Kazatelnice je loď svatého Petra aneb Poznámky o barokních kazatelnách. In: Václav Chroust / Zdeňka Buršíková / Karel Viták (eds.), Milovníkům slova Božího k potěšení a užitečnému pobavení. Barokní jezuitské Klatovy 2016 – sborník příspěvků, Klatovy 2016, Klatovy v prostoru a čase 9, s. 93–113. ISBN 978-80-906037-4-5

  • Kaple Božího Těla v Hostíně u Vojkovic. In: Magdaléna Nespěšná Hamsíková / Jana Peroutková (eds.). Ecclesia docta. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XXIII. Praha: Lidové noviny, 2016, s. 503–513. ISBN 978-80-7422-527-7

  • Poutní areál v Chlumu sv. Maří. Významná památka na hranicích Čech. In: Průzkumy památek XXIII – 1/2016, s. 3–44, ISNN 1212-1487 (společně s: Jakub Bachtík / Petr Macek / Pavla Priknerová)

  • Představení a významní členové klementinské koleje v první polovině 17. století. In: Petr Kroupa (ed.). Universitas Ferdinandea, Národní knihovna ČR: Praha 2016, s. 29, ISBN 978-80-7050-673-8

  • Jeden sv. Donát nebo dva v jednom?. In: Dana Přibylová / Vladimír Přibyl (eds.), Slánské rozhovory 2016 a 2017 – Slaný a Velvary / O umění baroku, Slaný 2018 (ISBN 978-80-905346-8-1), s. 39–43.

  • Vévodkyně Savojská neboli „Savojka“. In: Petra Oulíková (ed.): Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol. XXXIV). Praha 2019 (ISBN 978-80-7422-715-8), s. 9–15

  • Wegen der besorgenden feuers gefahr – Skupina plánů hospodářských dvorů na panství Kostelec nad Černými lesy. In: Petra Oulíková (ed.): Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol. XXXIV). Praha 2019 (ISBN 978-80-7422-715-8), s. 106 – 119 (společně s Danielou Lunger-Štěrbovou)

  • Reorganizace farní správy, stavby kostelů a jejich zařizování. In: Petra Oulíková (ed.): Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol. XXXIV). Praha 2019 (ISBN 978-80-7422-715-8), s. 120 – 188

  • A grandine et tempestate libera nos – sv. Donát, ochránce středočeských panství vévodkyně Savojské. In: Petra Oulíková (ed.): Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol. XXXIV). Praha 2019 (ISBN 978-80-7422-715-8), s. 222 – 234

  • Die Sternberger – Mäzene der Jesuiten in der Prager Neustadt. In: Jiří M. Havlík / Jarmila Hlaváčková / Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohlthäter (= Monastica historia Band 4). Praha – St. Pölten 2019 (ISBN 978-80-7286-340-2), s. 79–95.

  • Matematické muzeum v Klementinu a matematické sály jako obraz univerza. In: Václav Chroust / Jarmila Poupová / Karel Viták (eds.), Miscellanea nejen balbínovská: Barokní jezuitské Klatovy 2018, 2019 – sborník příspěvků, Klatovy v prostoru a čase 15, Klatovy 2020 (ISBN 978-80-907785-2-8), s. 24–34.

  • s. 243, kat. A.32 (společně s Annou Hamerlovou, Adamem Sekaninou); s. 254, kat. A.44 (společně s Annou Hamerlovou, Adamem Sekaninou); s. 279–280, kat. B.8 (společně s Ivanou Čornejovou); s. 282, kat. B.10; s. 282–283, kat. B.11; s. 301, kat. C.I.1; s. 301–302, kat. C.I.2; s. 347–348, kat. C.II.20, In: Kateřina Bobková-Valentová / Petra Hnilicová (edd.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, Telč 2020 (ISBN 978-80-907357-3-6)

  • s. 132–133, kat. B.12, In: Kateřina Bobková-Valentová / Jarmila Hlaváčková / Petra Hnilicová (edd.), Knihovna jezuitské koleje v Telči. Katalog výstavy, Praha: Historický ústav AV ČR 2020 (ISBN 978-80-7286-359-4)

  • Poznámka k hlavnímu oltáři v kostele Jména Ježíš v Telči. In: Folia Historica Bohemica 35, č. 2, Praha 2020, (ISSN 0231-7494), s. 243–260.

  • Jezuitské stavby v českých zemích. In: Ivana Čornejová / Jiří M. Havlík / Josef Hrdlička a kol., Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Praha: Historický ústav AV ČR 2020 (ISBN 978-80-7286-363-1), s. 33–53.

  • Umělecké podnikání jezuitů pod záštitou Joanna Seidla SJ. In: Zdeněk Hojda / Kateřina Bobková-Valentová / Jiří M. Havlík (eds.), Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Elizabeth Ducreux, Univerzita Karlova: nakladatelství Karolinum 2021, ISBN 978-80-246-5039-5), s. 248–256 (v tisku)

  • Zwischen Kirchenpatronin und Pfarrer. Zwei „exempla“ des Mäzenatentums auf der Herrschaft von Maria Theresia Herzogin von Savoyen in Böhmen, In: Herbert Karner – Martin Mádl (Hgg.), Pfarrkirchen. Katholische und luterische Sakralräume und ihre barocke Ausstattung, Prag 2021 (ISBN 978-80-88283-65-2), s. 373-399

  • Umělecké podnikání jezuitů pod záštitou Joanna Seidla SJ. In: Zdeněk Hojda / Kateřina Bobková-Valentová / Jiří M. Havlík (eds.), Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Elizabeth Ducreux, Univerzita Karlova: nakladatelství Karolinum 2022 (ISBN 978-80-246-5039-5; ISBN 978-80-246-5457-7 pdf), s. 290–298.

  • Prezentace sv. Františka Xaverského v kontextu výzdoby bočních kaplí v kostelích jezuitského řádu. In: Václav Chroust / Jarmila Poupová / Karel Viták (eds.), Barokní chrám jako jeviště, bojiště i útočiště: Barokní jezuitské Klatovy 2022 – sborník příspěvků, Klatovy v prostoru a čase 17, Klatovy 2023 (ISBN 978-80-907785-8-0), s. 96–116.


  IV. Recenze a drobné příspěvky


  • Jesuiten in Wien. In: H. Karner / W. Telesko (eds.): Zur Kunst-und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu im 17. und 18. Jahrhundert. Wien 2003 (recenze). In: Samizdat II/3, 2004, s. 272–275.

  • Virtuózní malíř a vzdělanec. Nad výstavou Karla Škréty. In: Dějiny a současnost 5, roč. 33, 2011, s. 20–21.

  • Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo. In: Ateliér 3, 2011, s. 1, 4.

  • Ad Jan Bažant: Průčelí Svatého Mikuláše na Malé Straně jako divadelní scéna? In: Divadelní revue 2, (ISSN 0862-5409), 2012 s. 109–110.

  • Venceslao Lorenzo Reiner – onu dei più importanti pittori boemi. In: Bollettino dell´Istituo Storico Ceco di Roma 9, 2014 (ISBN 978-80-7286-223-8, ISSN 1214-9438), s. 234–235.

  • Jiří Fronek. Johann Hiebel (1679–1755). Malíř středoevropského baroka. In: Umění 3, LXIII, 2015 (ISSN 0049 5123), s. 229–231.


  V. Editorské práce


  • Jan Royt / Petra Nevímová (eds.): Album amicorum. Sborník k poctě prof. Mojmíra Horyny. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2005

  • Petra Oulíková (ed.): Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Vol. XXXIV). Praha 2019 (ISBN 978-80-7422-715-8)  Poslední změna: 23. srpen 2023 07:46 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám