Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • 1998 - 2004 magisterské studium evangelické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce: Svedomie v teológii 20. storočia v nemeckej protestantskej oblasti)

 • 2004 - 2012 doktorandské studium evangelické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul Th.D. (disertační práce: Pastorační aspekty křtu v současné diskusi v německé jazykové oblasti)

 • 2006 - 2010 bakalářské studium dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (bakalářská práce: Ikonografie Světelského oltáře)

 • 2010 - 2012 magisterské studium dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomové práce: Klášter dominikánek na Zaječím ostrově na Dunaji. Příklad architektury ženského dominikánského kláštera)

 • od 2011 - obrazová redaktorka, následně odpovědná redaktorka odborného čtvrtletníku Misiologické fórum a anglické ročenky Central European Missiological Forum

 • od 2012 doktorandské studium Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (téma disertační práce: Severní portál kostela sv. Prokopa v Třebíči ve středoevropském kontextu se zvláštním zřetelem ke kostelům benediktínských klášterů v Uhrách)

 • od 2012 koordinátorka projektů Středoevropského centra misijních studií, z.s.

 • 2013 - 2015 odborný specialita Institutu důstojného strnutí Diakonie ČCE (specializace spiritualita, etika, estetika bydlení)

 • od 2016 externí pedagog na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Studijní pobyty v zahraničí (výběr):


 • Universität Wien, Evangelická teologická fakulta, duben – srpen 2004 (církevní stipendium)

 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, říjen 2006 – červenec 2007 (Erasmus)

 • Eötvös Lórand Tudomány Egyetem Budapest, Institut dějin umění, únor – květen 2011, říjen 2012 – únor 2013, (CEEPUS)

 • Universität Wien, Institut dějin umění, červen - září 2011 (Fond Mobility UK)

 • Honam Theological University & Seminary, Kwangdžu, Jižní Korea, březen 2015

 • Eötvös Lórand Tudomány Egyetem Budapest, Institut dějin umění, duben 2015- srpen 2015 (Fond Mobility UK)Granty: • od červen 2016 koordinátorka projektu International Visegrad Fund´s Visegrad University Studies Grant/ V4EaP University Studies Grant No. 61500078 s názvem: Royal Women in the Visegrad region: Cult and art associated with them realizovaném na UDKÚ KTF UK v Praze

 • 2016 - hlavní řešitelka projektu GAUK s č. 1073616 a  s názvem Umělecké a kulturní vztahy kláštera Porta Coeli v Tišnově k Uhrám realizovaném na UKDÚ KTF UK v Praze

 • 2012, 2015 – účast na grantu Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 v Centru medievistických studií AV ČR , Grant NAKI Ministerstva kultury ČR (DF11P01OVV007) (benediktinské kláštery v Uherském království)

 • 2012 – účast na grantu Specifický vysokoškolský výzkum - Evangelická teologická fakulta v Praze od svého založení po dnešek: akademická instituce jako místo kontinuity a inovace (264201) – hlavní řešitel doc. ThDr. Martin Wernisch

 • 2013-2015 – účast na grantu Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb (realizátor IDS DČCE)Bibliografie:

Články, kapitoly v týmových publikacích:


(dějiny umění)


 • Svatá Markéta Uherská a klášter dominikánek na Zaječím ostrově na Dunaji. In ŠMIED, Miroslav; ZÁRUBA, František. Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 248-255.

 • Zákon a evangelium na obrazech Lucase Cranacha staršího. In: Evangelický kalendář 2013, Praha, 2012

 • Politické aspekty ikonografie nástěnných maleb v kapli sv. Michala v premonstrátském klášteře v Lelesu. In: F. Záruba (ed.): Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník u příležitosti životního jubilea historika umění profesora Jana Royta, Praha 2015, s. 314-325.  

 • Izdný, J. -  Kolářová Takácsová, K. -  Kremer, J. – Mužík, Z. – Pospíšil, O. – Šrámek, J.: Online mapa středoevropských benediktinských fundací do počátku 14. století., 2015

 • Kostel dominikánek na Markétině ostrově v Budapešti a problematika dlouhého presbytáře v kostelech ženských žebravých řádů v 13. století. In: NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ, Magdaléna/PEROUTKOVÁ Jana/SCHOLZ Stefan: Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 262-273.

 • Ke vztahu západního portálu kláštera Porta Coeli v Tišnově k analogickým portálům v Uherském království, in: Nová M. – Opatrná M. (eds.): Obsah – forma, sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů, Praha, 2017, s. 32-39.

 • Sv. Markéta Uherská: kult a umění s ní spojené (v tisku)

 • Architektura vybraných benediktinských klášterů v Uherském království, in: Foltýn, D., Kremer, J., Mašková, P, Sommer P., Žemlička J. (eds.): Benediktini a střed Evropy (v tisku)


(teologie stručný výběr)


 • Křest jako přechodový rituál? K současné diskusi o pastoračním významu křtu v německé jazykové oblasti. Teologická reflexe. 2008, s. 165-179.

 • Baptism as a Missionary Opportunity? Several Remarks to the Discussion

 • on Baptismal Pastoral Care in Mainline Churches, in: Central European Missiological Forum, 201, s. 23-30.

 • Křest – misijní příležitost? K diskusi o křestní pastoraci v lidové církvi. Misiologické info.  říjen 2012, čís. 4, s. 4–10.

 • Uzdravování jako integrální součást misie. In: Misiologické Forum, 2/2014, 25-32.

 • „Pro-aging“ v pojetí Heinze Rüggera, In: Kalvach, Z. a kol. (ed.): Podpora rozvoje komunitního systému integrálních podpůrných služeb, Praha 2014, 78-81.


Drobné příspěvky, recenze, rozhovory:


 • K vybraným bohoslužebným interiérům od Barbory Veselé, in Misiologické fórum 1/2016, březen, s. 36-38.

 • Husité nebyli jen ničitelé umění: Rozhovor s Janem Roytem, Křesťanská revue, 2015, 82 (3), s. 38-40.

 • Jiřina Adamcová a její cyklus Vzkříšeni, in Misiologické fórum, 2/2014, červen, s. 48-50.

 • To nejnovější od Petry Fischerové, Misiologické fórum, 1/2014, leden, s. 47-48.

 • Jan Bárta – malíř a humanitární pracovník, Misiologické fórum 2/2013, březen, s. 49- 50.

 • O Michalu Tomkovi, Misiologické fórum, 1/2013, leden, s. 57 – 58.

 • Opatrný: Cesty pastorace v pluralitní společnosti.(recenze). Křesťanská revue, 2007, 74 (3), 42-44.

 • Encyklika Deus Caritas est nejvyššího pontifika Benedikta XVI. (recenze). Křesťanská revue, 2006, čís. 3, s. 39–40.Konference, přednášky (výběr):


Listopad 2011, Mezinárodní konference: Svatá Anežka a velké ženy její dob, Téma příspěvku: Sv. Markéta Uherská a klášter dominikánek na Zaječím ostrově na Dunaji.

Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám