Magdaléna Nespěšná Hamsíková

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1070


Kontakt:

tel.: 22018130392

email: hamsikova@ktf.cuni.cz


IS studium


materiály ke staženíŽivotopisná data


 • 1999–2004 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (diplomová práce Desková malba 15. a 16. století z bývalé klášterní obrazárny v Oseku)

 • 2004–2011 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr., Ph.D. (disertační práce Recepce díla Lucase Cranacha st. v malířství 1. poloviny 16. století v Čechách a na Moravě)

 • 2006–2007 asistentkou na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

 • 2007 (březen-červenec) zahraniční stáž na J. W. Goethe Universität ve Frankfurtu n. Mohanem u prof. Martina Buchsela

 • od 2007 pedagogická činnost na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

 • od 2009-2012 externí lektorka v Národní galerii v Praze, Sbírka středověkého umění v Anežském klášteře v PrazeHlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Evropské malířství, sochařství a architektura středověku a novověku


Granty


 • 2001-2003 účast na Grantovém projektu GAČR na Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze s názvem: „Gotické umění v severních a severozápadních Čechách“ (2001 – 2003), řešeno společně s Muzeem města Ústí nad Labem a UJEP Ústí nad Labem. kód: GAČR, č. 408/01/0092

 • leden 2006-únor 2007 účast na výzkumném záměru KTF UK „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ a na projektu Centra základního výzkumu KTF UK „Umění a česká společnost ve středověku“

 • 2012–2014 účast na vědeckém projektu GAČR s názvem Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620), identifikační kód: GAP409/12/0546

 • 2012–2015 účast na vědeckém projektu NAKI s názvem Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, č. DF12P01OVV046

 • 2014 – dosud účast na vědeckém projektu GAČR s názvem Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, identifikační kód: P405/12/148G           

 • 2014-2018, projekt UNCE (junior, odborná asistentka na ÚDKU)Ocenění

 • 2017 – cena Josefa Krásy na publikaci Lucas Cranach st. a malířství v českých zemích 1500–1550


Bibliografie

Monografie


 • M. Nespěšná Hamsíková: Lucas Cranach a malířství v českých zemích 1500–1550 (=Opera Facultatis theologiae catholica Universitatis Carolina Pragensis. Historia et historia artium vol. XXII). Praha 2016. ISBN 978–80–7422–450–0 (v tisku). Projekt Grantové agentury České republiky P405/12/G148 „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“.I. Články, kapitoly v týmových publikacích

 • 1/ Růžencový oltář z cisterciáckého kláštera v Oseku. In: Jaromír Homolka / Michaela Hrubá / Petr Hrubý / Michaela Ottová (ed.): Ústecký sborník historický. Gotické umění a jeho historické souvislosti III. Ústí nad Labem 2004, s. 277–304.

 • 2/ Katalogová hesla č. 43, 42, 32, 31, 28, 27, 26. In: Kaliopi Chamonikola (ed.): Lucas Cranach a české země. Pod znamením okřídleného hada. Katalog výstavy. Praha 2005.

 • 3/ Středověké nástěnné malby v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích. In: Michal Šroněk (ed.): Žena ve člunu. Sborník Ústavu dějin umění AV ČR v Praze k poctě H. Hlaváčkové. Praha 2006, s. 121–145.

 • 4/ Oplakávání Krista z Napajedel. Nově objevená kopie Oplakávání Anthonise van Dycka. In: Klára Hodaňová (ed.): Ingredere Hospes II. Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži. Kroměříž 2009, s. 15–18.

 • 5/ Der Einfluss von Lucas Cranach d. A. (1472–1553) und seiner Werkstatt auf die tschechische Malerei des 16. Jahrhunderts. In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer imVergleich (13.–16. Jahrhundert). München 2009, s. 283–300.

 • 6/ Cranach und Böhmen. Die sächsische höfische und kirchliche Repräsentation im Spiegel der Malerei der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Böhmen. In: Eva Doležalová / Robert Šimůnek (Hrsg.): Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa vom 13. bis 16. Jahrhundert. München 2011, s. 339–360.

 • 7/ Lucas Cranach d. Ä. und seine Rolle für die Malerei des 16. Jahrhunderts in Böhmen. In: Eger 1459: Fürstentreffen zwischen Sachsen, Böhmen und ihren Nachbarn. Dynastische Politik, fürstliche Repräsentation und kulturelle Verflechtung = Cheb 1459: setkání panovníků Saska, Čech a jejich sousedů: dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní vazby, André Thieme / Uwe Tresp (Hsg) unter Mitarbeit von Birgit Finger. Verlag Janos Stekovics, Dößel 2011, 418–429.

 • 8/ Epitafní malba a komemorativní památky první poloviny 16. století v severních a severozápadních Čechách. In: Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Aleš Mudra / Michaela Ottová (eds.). Praha 2014, 131–153.

 • 9/ Nástěnná malba v kapli sv. Zikmunda v katedrále sv. Víta v Praze. In: Miroslav Šmied / František Záruba (eds.), Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta (=Opera Facultatis theologiae catholica Universitatis Carolina Pragensis. Historia et historia artium vol. XX). Praha 2015, 361–380. ISBN 978-80-7422-382-2

  Projekt UNCE „Doba Karla IV. Historie, kultura a umění“.

 • 10/ Katalogová hesla číslo: II–21, II–26, VI–9, VI–10, VI–11, VIII–28, X–2, X–11, X–12, X–13, X–14, X–15, X–25, XI–19. In: Jan Klípa / Michaela Ottová (eds.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Katalog výstavy, Národní galerie v Praze. Praha 2015 ISBN 978-80-7035-590-9

  Projekt MKČR (NAKI) reg. č. DF12P01OVV046

 • 11/ Katalogová hesla č. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. In: Jan Royt ve spolupráci s Magdalenou Nespěšnou Hamsíkovou a Michelou Hrubou: Gotické deskové malířství v severních a severozápadních Čechách v letech 1340–1550. Praha 2015 ISBN 978-80-246-3174-5

  Projekt GAČR P 409/12/0546.

 • 12/ M. NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ: Obraz, kresba, model. Proměny dílenské praxe v Krušnohoří. In: Ars montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku, Barbora Balážová (ed.). Ústí nad Labem 2016, 195–222.

 • 13/ M. NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ: Lze prostřednictvím dějin umění dojít k pravdě? Metodické přístupy k dílu Lucase Cranacha st. In: Staré a nové - staré jako východisko či překážka? Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů /1. vydání, Praha, 2016, 15-31. ISBN 978-80-87922-07-1

 • 14/ M. NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ: Nástěnná malba na jižní stěně lodi klášterního kostela. In: Michaela Ottová / Aleš Mudra (eds.), Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517), Litoměřice 2017, 89–95. ISBN 978-80-8308-734-0

 • 15/ M. NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ: (Znovu)objevené obrazy z dílny Mistra I.W. a kontext výzdoby profánních prostor v Českých zemích. In: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslav Čechurovi k 66. narozeninám, Oldřich Chládek / Toáš Petráček / Jan Síč / Veronika Stachurová Kurcová (eds.) (=Opera Facultatis theologiae catholica Universitatis Carolina Pragensis. Historia et historia artium vol. XXXII), Praha 2018, 569–580

 • 16/ M. NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ: Úvodní slovo. In: Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu, Markéta Jarošová (ed.), (=Opera Facultatis theologiae catholica Universitatis Carolina Pragensis. Historia et historia artium vol. XXXIII), Praha 2019, 7–8

 • 17/ M. NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ: kat. hesla č. 2, 8, 9, str. 64–66, 81–83, 84–86, (ve spolupráci s Michaelo Ottovou) kap. Lucas Cranach a „podunajská škola“, str. 97–131. In: Živá spojení Lucas Cranach a severozápadní Čechy, Michaela Ottová (ed.), Praha 2019

  ISBN 978-80-87922-20-0

  Projekt KTF UK Progres Q01 Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti.
II. Drobné příspěvky a recenze


 • 1/ Karel IV. Císař z Boží milosti. Recenze na knihu: Jiří Fajt (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1435. In: Ateliér č. 20, Praha 2006, 11. 10. 2007, s. 7

 • 2/ Cranach v exilu. Recenze výstavy „Cranach im Exil“ v Aschaffenburku (24. 2. 2007 – 3. 6. 2007). In: Ateliér č. 11, 31. 5. 2007, s. 8.


Edice


 • Ecclesia docens. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XXIII.), spolu s - Janou Peroutkovou / Stefanem Scholzem (eds.)

  Projekt PRVOUK (KTF UK v Praze).


Účast na konferencích


 • 12.09. 2007 účast na konferenci: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.-16. Jahrhundert). Referát na téma: Der Einfluss von Lucas Cranach d. Ä. (1472-1553) und seiner Werkstatt auf die tschechische Malerei des 16. Jahrhunderts.

 • 12.–14. listopadu 2009, zámek Weesenstein – Eger 1459. Böhmisch-deutsche Fürstentreffen. Fürstlicher Repräsentation und kultureller Verflechtung. Příspěvek na téma Lucas Cranach d. Ä. und seine Rolle für die Malerei des 16. Jahrhunderts in Böhmen.

 • 21.–24. září 2009, Praha – Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13.–16. Jahrhundert)., příspěvek na téma Cranach und Böhmen. Sächsische höfische und kirchliche Repräsentation im Spiegel der Malerei der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Böhmen.

 • 12. 4. 2010 – Ulrich Creutz a kontext jeho tvorby v severozápadních Čechách, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvek na téma Želinský oltář Mistra I.W. a jeho místo v kadaňském kostele Čtrnácti sv. Pomocníků. Téma Smrti Panny Marie jako exemplum dobré smrti.

 • 2012 – Praha, Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze, kolokvium ke grantovému projektu NAKI Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí – referát na téma Desková malba v Krušnohoří.

 • 2013 – Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, konference v rámci grantového projektu GAČR s názvem Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620), referát: Hans Hesse a Peter Breuer – možnosti spolupráce.

 • 2014 – Ústí nad Labem, konference v rámci grantového projektu GAČR s názvem Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620), referát: Obraz, kresba, model. Proměny dílenské praxe. Metodické problémy studia malířství v Krušnohoří.

 • 26. 11. 2014  – kolokvium UNCE „Doba Karla IV. Historie, kultura a umění“, referát Karel IV. jako zakladatel úcty ke sv. Zikmundovi v Čechách a její pokračování v následujících staletích. Svatozikmundovský cyklus v kapli téhož světce v katedrále sv. Víta v Praze.


Poslední změna: 23. březen 2022 08:22 
Sdílet na: