prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění

pracovna: 1072


Kontakt: 220 181 374

vit.vlnas@pedf.cuni.cz


IS studium
Životopisná data

od 2018

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění

od 1994  

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2016–2018: proděkan pro vědu a výzkum  od 2008: profesor, specializace: umění baroka, obecné dějiny raného novověku 1997–2008: docent 1994–1997: odborný asistent

od 2016

Moravské zemské muzeum, vedoucí Centra humanistických studií

2015

Památník národního písemnictví, výzkumný a vývojový pracovník

1988–2015 

Národní galerie v Praze 2014–2015: kurátor Sbírky starého umění 2013–2014: pověřený generální ředitel organizace 2001–2014: ředitel Sbírky starého umění 1991–2001: vedoucí Archivu Národní galerie v Praze 1989–1991: odborný pracovník Archivu Národní galerie v Praze 1988–1989: referent Metodického odboru


Vzdělání, dosažené tituly

2008

Profesor pro obor moderní dějiny, jmenování na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy vPraze

2004–2006

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, doktorské studium, ukončeno obhájením titulu Ph.D.

1997

Docent pro obor moderní dějiny, Univerzita Karlova

1988

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, rigorózní řízení, ukončeno udělením titulu PhDr.

1984–1988

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, studijní obor: historie, studium ukončeno státní zkouškou


Kurátorská činnost (výběr)

1992

Moderní galerie tenkrát,1902–1942

Národní galerievPraze

spoluautor koncepce

1993

Artis pictoriae amatores: Evropa vzrcadle pražského barokního sběratelství

Národní galerievPraze

spoluautor koncepce

1993

Im friedlichen Wettstreit: Moderne Galerie in Prag

Regensburg, Ostdeutsche Galerie

člen autorského týmu

1993

Za zrcadlem. Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech

Národní galerie v Praze

autor koncepce, kurátor

1994

Cesty a cestovatelé v 16.–18. století

Litoměřice, Okresní muzeum

spoluautor koncepce

1994

Lev a orel: Češi a habsburská monarchie v umění 19. století

Národní galerie v Praze, Západočeská galerie v Plzni

autor koncepce, kurátor

1996

Historická malba v Čechách: škola Christiana Rubena

Národní galerie v Praze, Správa Pražského hradu

autor koncepce, kurátor

1996

Obrazárna vČechách 1796–1918

Národní galerie v Praze

autor koncepce,kurátor

1998

Mythen der Nationen: ein Europäisches Panorama

Berlin, Deutsches historisches Museum

spoluautor koncepce

2000

Biedermeier:arte e culturanella Mitteleuropa 1815–1848

Padova, Palazzo della raggione

spoluautor koncepce, kurátor

2001

Sláva barokní Čechie: kultura a společnost 17. a 18. století

Národní galerievPraze

autor koncepce, generální kurátor

2002

Lumière et ténebres: art et civilisation du baroque en Bohême

Lille, Palais desbeaux-arts

autor koncepce, kurátor

2004

Habsburské století 1791–1914

Praha, Clam-Gallasův palác

spoluautor koncepce

2004

Umění něžně erotické: Milostné náměty vdílech 16.–19. století ze sbírek Národní galerie vPraze

Kašperské Hory, Muzeum Šumavy

autor koncepce, kurátor

2004

Ostrov pokladů: klenoty sicilských chrámů

Národní galerie v Praze

kurátor

2005

Za císaře pána…Habsburkové a česká společnost

Praha, zámek Ctěnice

spoluautor koncepce

2006

Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506–2006

Národní galerie v Praze

spoluautor koncepce

2006

Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů

Legnica, Akademia rycierska – Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna

hlavní kurátor

2008

Láska – touha – vášeň: Milostné náměty vumění

Praha, Clam-Gallasův palác

spoluautor koncepce

2008

Baroko vČechách

Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác

spoluautor koncepce

2009

Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze, Ždár nad Sázavou, zámek Kinských

spoluautor koncepce

2010

Karel Škréta (1610–1674), doba a dílo

Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Jízdárna Pražského hradu

autor koncepce, hlavní kurátor

2013

Svět chce být klamán. Mystifikace a fikce vumění 19. století

Západočeská galerie v Plzni

spoluautor koncepce

2014

Otevři zahradu rajskou. Benediktini vsrdci Evropy 800–1300

Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna

spoluautor koncepce, hlavní kurátor

2015

Jan Hus 1415–2015

Tábor, Husitské muzeum

spoluautor koncepce

2016

Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace

Správa Pražského hradu, Císařská konírna

spoluautor koncepce

2016

Když umírá císař

Národní muzeum

autor koncepce

2018

Čas, čas, čas…v umění 19. století

Západočeská galerie v Plzni

spoluautor koncepce

2019

Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716–1789) a jeho svět

Severočeská galerie (ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK)

autor koncepce

2019

Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích

Západočeská galerie v Plzni (ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK)

spoluautor koncepce

2020

Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím: Jan Amos Komenský a jeho svět

Moravské muzeum, Správa Pražského hradu, Kancelář prezidenta republiky

Jízdárna Pražského hradu

spoluautor koncepce, kurátor

2021

Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

Západočeská galerie v Plzni (ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK)

spoluautor koncepce

2022

Pražská Pallas a moravská Hellas.

Galerie hl. m. Prahy

spoluautor koncepce

2023

1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě

Moravské zemské muzeum, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

spoluautor koncepce


2023

Barock! Bayern und Böhmen

Regensburg, Haus der Bayerische Geschichte

autor koncepce za českou stranu


Členství v odborných a vědeckých společnostech, radách a komisích (výběr)

1991–2001

poradní sbor literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze

1995–2003

vědecká rada Památníku národního písemnictví v Praze

od 1996

redakční kruh Dějiny a současnost (2011–2019 předseda)

1999–2006

Národní komitét pro historiografii ČR

od 2000

oborová rada doktorského studijního programu České a československé dějiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2009–2015 předseda)

2001–2013

redakční rada Bulletin Národní galerie v Praze (šéfredaktor 2002–2012)

od 2002

Rada Národního muzea v Praze

od 2002

redakční rada Historický obzor

od 2004

poradní sbor Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

2004–2006

Grantová agentura Univerzity Karlovy Praha

od 2004

oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy na Univerzitě Pardubice

2004–2009

pracovní skupina pro historii při Akreditační komisi

2009–2012 2016–2020  

vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

od 2010

Historická komise Univerzity Karlovy

od 2011

poradní sbor Východočeské galerie vPardubicích

od 2016

vědecká rada Moravského zemského muzea

od 2016

oborová rada doktorského studijního programu Teorie a dějiny umění na Masarykově univerzitě

2017–2020

Odborný panel pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací při Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace (skupina 6. Humanities and the Arts)

2017–2020

vědecká rada Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického

od 2018

vědecká rada Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

od 2018

vědecká rada Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


Řešitel grantových projektů a výzkumných záměrů (výběr)

2000–2001

Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, grant Ministerstva kultury ČR, RK99P03OMG001

2004–2005

Korunovační cesta Karla VI. do Prahy 1723, grant GA AVČR,B 8164401

2005–2006

Slezsko – perla vČeské koruně / Silesia, the pearl of the Crown of Bohemia, grant EU – CULTURE 2000 (Education and Culture)

2005–2011

Slezsko – perla vČeské koruně / Silesia, the pearl of the Crown of Bohemia, výzkumný záměr, Ministerstvo kultury ČR, MKO 0002328101

2008–2011

Karel Škréta (1610–1674), doba a dílo / His Era and Work, výzkumný projekt Národní galerie vPraze podpořený grantem zIslandu, Lichtenštejnska a Norska (2. výzva) vrámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského království (EES), CZ 0112  

2011–2015

Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, projekt DF11P01OVV007

2013–2017

Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění svyužitím inovativních technologií, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, projekt DF13P01OVV010


Udělená ocenění (výběr)

1993

Výroční cena nakladatelství Mladá fronta (za knihu Jan Nepomucký, česká legenda)

1997

Výroční cena České učené společnosti vkategorii juniorů (za výstavu a katalog Obrazárna vČechách 1796–1918)

2002

Cena Magnesia Litera (za nejlepší odbornou publikaci roku 2001, Princ Evžen Savojský, život a sláva barokního válečníka)

2003

Chevalier de l´Ordre des arts et des lettres – rytíř umění a literatury

2010

Nejkrásnější české knihy 2010 – cena ministra kultury za výstavní katalog, 1. místo (za katalog Karel Škréta)

2011

Cena Gloria musaealis (za výstavu Karel Škréta)

2013

Stříbrná cyrilometodějská medaile (za přípravu oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu)

2014

Cena Českého výboru ICOM (za výstavu Otevři zahradu rajskou: Benediktini v srdci Evropy 800–1300)


Bibliografie

Monografie

 • BAHNÍK, Petr, BAŠTA Jaroslav, DVOŘÁK, Aleš a VLNAS, Vít. Prolitá krev zavazuje. Pamětihodné bitvy naší minulosti. Praha: Česká citadela, 2021. 254 s. ISBN 978-80-88382-19-5

 • BĚLINA, Pavel; KAŠE, Jiří; MIKULEC, Jiří; VESELÁ, Irena a VLNAS, Vít. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IX. 1683–1740. Praha a Litomyšl: Paseka, 2011. 828 s. ISBN 978-80-7432-105-4

 • ČORNEJOVÁ, Ivana, KAŠE, Jiří, MIKULEC, Jiří a VLNAS, Vít. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VIII. 1618–1683. Praha a Litomyšl: Paseka, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7185-947-5

 • ČORNEJOVÁ, Ivana, RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Habsburkové v českých dějinách. Ve stínu tvých křídel: 2. vyd. Praha: Brána, 2012. 296 s. ISBN 978-80-7243-611-8

 • ČORNEJOVÁ, Ivana, RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Ve stínu tvých křídel: Habsburkové v českých dějinách. Praha: Grafoprint Neubert, 1995. 296 s. ISBN 80-85785-20-X

 • HAVLŮJOVÁ, Hana, STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít. Kdo byl Karel Škréta? Průvodce pro zvídavé děti a hravé dospělé. Praha: Národní galerie v Praze, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7035-466-7

 • HOJDA, Zdeněk a VLNAS, Vít. Cesty a cestovatelé v raném novověku. Praha – Litoměřice: Okresní muzeum v Litoměřicích a Public History, 1994. 78 s. ISBN 80-900827-5-0

 • JANATKOVÁ, Alena a VLNAS, Vít. Die prager Nationalgalerie im Protektorat Böhmen und Mähren. Praha: Národní galerie v Praze, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7035-541-1 (česky: Pražská Národní galerie v protektorátu Čechy a Morava. Praha: Národní galerie v Praze, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7035-540-4)

 • KLÍPA, Jan a VLNAS, Vít. Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. / Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300. Praha: Národní galerie v Praze, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7035-565-7

 • LEDVINKA, Václav, MRÁZ, Bohumír a VLNAS, Vít. Pražské paláce, encyklopedický ilustrovaný přehled. Praha: Akropolis 1995. 448 s. 2. vyd. Praha: Akropolis 2000. 448 s. ISBN 80-85770-23-7

 • MACUROVÁ, Zuzana a VLNAS, Vít, Památník Bible kralické, Brno, Moravské zemské muzeum, 2022, 146 s. ISBN 978-80-7028-586-2

 • VÁCHA, Štěpán, VESELÁ, Irena, VLNAS, Vít a VOKÁČOVÁ, Petra. Karel VI. a Alžběta Kristýna, česká korunovace 1723. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček, Paseka a Národní galerie v Praze, 2009. 528 s. ISBN 978-80-7432-002-6 (Paseka), ISBN 978-80-7035-428-5 (NG)

 • VLNAS, Vít. Jan Nepomucký, česká legenda. Praha: Mladá fronta, 1993. 282 s. ISBN 80-204-0358-2

 • VLNAS, Vít. Jan Nepomucký, česká legenda. Vydání druhé, podstatně rozšířené a přepracované. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček, Paseka a Národní galerie v Praze, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7432-278-5 (Paseka), ISBN 978-80-7035-522-0 (NG)

 • VLNAS, Vít. Novokřtěnci v Münsteru (=Knižnice Dějin a současnosti; sv. 17). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 234 s. ISBN 80-7106-505-6

 • VLNAS, Vít. Praha barokní (=edice Praha). Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, 328 s. ISBN 978-80-246-3610-8

 • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský: život a sláva barokního válečníka. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček, Paseka a Národní galerie v Praze, 2001. 854 s. ISBN 80-7185-380-1 (Paseka), ISBN 80-7035-262-0 (NG)

 • VLNAS, Vít. Sláva barokní Čechie, umění, kultura a společnost 17. a 18. století: průvodce výstavou. Praha: Národní galerie v Praze, 2001. 96 s. ISBN 80-7035-254-X

 • VLNAS, Vít. Za zrcadlem. Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech. Praha: Národní galerie v Praze, 1993. 74 s. ISBN 80-7035-059-8

 • VLNAS, Vít et al. Moderní galerie tenkrát, 1902–1942. Praha: Národní galerie v Praze, 1992. 83 s. ISBN 80-7035-034-2

 • VLNAS, Vít, PŘIBYL, Petr a HLADÍK, Tomáš, Florencie. Město umělců, velmožů, tyranů a světců. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 432 s. ISBN 978-80-7106-970-6

 • VLNAS, Vít a STOLÁROVÁ, Lenka, Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů: průvodce výstavou. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. 88 s. ISBN 80-7035-347-3


Kapitoly v monografiích, studie v neperiodických publikacích


 • 22. ANTONÍN, Robert a VLNAS, Vít. Slovo úvodem. In Kunešová Jana a Petr Přibyl, eds., Když císař umírá. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 6–7. ISBN 978-80-7036-500-7

 • 23. HLADÍK, Tomáš, VLNAS, Vít a VONDRÁČKOVÁ, Marcela. Sub umbra alarum: Vzájemné vztahy barokního umění Čech a Slezska ve světle kulturních investic české aristokracie a katolické církve. In Kapustka, Mateusz, Klípa, Jan, Kozieł, Andrzej, Oszczanowski, Piotr a Vlnas, Vít, ed., Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, s. 197-234. ISBN 978-80-7035-337-0

 • 24. HOJDA, Zdeněk und VLNAS, Vít. Tschechien: „Gönnt einem jeden die Wahrheit“. In Flacke, Monika (herausgegeben von). Mythen der Nationen: ein europäisches Panorama: eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl: Begleitband zur Ausstellung vom 20. März 1998 bis 9. Juni 1998. Berlin: Deutsches Historisches Museum, 1998. S. 502–527. 2. Auflage. München – Berlin: Koehler und Amelang, 2001. S. 502-527. ISBN 3-86102-102-1

 • 25. KOTKOVÁ, Olga a VLNAS, Vít. „Píti plnými doušky Evropu a její krásy.“ Staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, ed. Kroupa, Jiří, Šeferisová Loudová, Michaela a Konečný, Lubomír. Brno: Masarykova univerzita 2009. s. 777–795. ISBN 978-80-210-4972-7

 • 26. KOTKOVÁ, Olga and VLNAS, Vít. Rubens and Flanders. In Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague. Tokyo: White International Relations, 2007, p. 9-19.

 • 27. PREISS, Pavel a VLNAS, Vít. Pietas austriaca a Bohemia pia. In Vlnas, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie v Praze, 2001. s. 111-115. ISBN 80-7035-263-9

 • 28. RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Česká hra na salon. In Lorenzová, Helena a Petrasová, Taťána, ed. Salony v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 12. - 14. března 1998. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1999. s. 223-234. ISBN 80-85917-43-2

 • 29. RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Češi, čeští Němci a habsburská monarchie. In Nováková, Tamara, Devátá, Markéta a Kostlán, Antonín, eds., Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové (=Ad honorem eruditorum, 7), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2020, s. 15–32. ISBN 978-80-88304-30-2 (MÚA), 978-80-7603-207-1 (FSV UK)

 • 30. RAK, Jiří, VLNAS, Vít et al. Druhý život baroka v Čechách. In Vlnas, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie v Praze, 2001. s. 13-60. ISBN 80-7035-258-2

 • 31. RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Eros ve službách politiky. In Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, ed. Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15.-19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, s. 55-67. ISBN 978-80-86197-94-4

 • 32. RAK, Jiří a VLNAS, Vít, Habsburkové a česká společnost v 19. století. In Rak, Jiří a Vlnas, Vít, ed. Habsburské století 1791–1914: Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii. Praha: Pražská edice, 2004, s. 6-21. ISBN 80-86239-09-1

 • 33. RAK, Jiří a VLNAS, Vít, Libosad českého biedermeieru. In Vondráček, Radim, ed. Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o., 2008, s. 35-53. ISBN 978-80-7101-073-9 (978-80-86990-45-3)

 • 34. RAK, Jiří a VLNAS, Vít, Medieval Benedictines as Percieved by Czech National Historiography of the 19th Century. In Foltýn, Dušan, Mašková, Pavlína and Sommer Petr, eds.,The Benedictines and Central Europe: Christianity, Culture, Society 800–1300, Prague: NLN, Ltd., 2021, p. 257–263. ISBN 978-80-7422-463-8

 • 34. RAK, Jiří a VLNAS, Vít, Medieval Benedictines as Percieved by Czech National Historiography of the 19th Century. In Foltýn, Dušan, Mašková, Pavlína and Sommer Petr, eds.,The Benedictines and Central Europe: Christianity, Culture, Society 800–1300, Prague: NLN, Ltd., 2021, p. 257–263. ISBN 978-80-7422-463-8

 • 35. RAK, Jiří a VLNAS, Vít, Monarchismus všední a sváteční. In Rak, Jiří a Vlnas, Vít, ed. Habsburské století 1791–1914: Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii. Praha: Pražská edice, 2004, s. 74-91. ISBN 80-86239-09-1

 • 36. RAK, Jiří a VLNAS, Vít, Stejné obrazy – jiné dějiny. In Bendová, Eva a Vlnas, Vít, ed. Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2013, s. 49–64. ISBN 978-80-86415-85-7

 • 37. RAK, Jiří a VLNAS, Vít, Středověcí benediktini v optice českého nacionálního dějepisectví 19. století. In Foltýn, Dušan, Mašková, Pavlína a Sommer Petr, eds., Benediktini a střed Evropy: Křesťanství, kultura, společnost 800–1300, Praha: Filosofický ústav AV ČR v. v. i./CMS, 2016, s. 257–263. ISBN 978-80-7422-462-1

 • 38. RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Umění ke cti, národu ke slávě: programní historické malby Václava Brožíka v dobovém kontextu. In Blažíčková–Horová, Naděžda, ed. Václav Brožík (1851–1901). Praha: Národní galerie v Praze, 2003, s. 141–169. ISBN 80-7035-238-8

 • 39. ROYT, Jan a VLNAS, Vít. Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku. In Kapustka, Mateusz, Klípa, Jan, Kozieł, Andrzej, Oszczanowski, Piotr a Vlnas, Vít, ed., Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, s. 313–326. ISBN 978-80-7035-337-0

 • 40. ROYT, Jan a VLNAS, Vít. Nástěnná malba s námětem Obrácení sv. Ignáce na hradě Loyola v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. In Vaněk, Vojtěch a Kroupa, Jiří K., ed. Kutná Hora v době baroka: Antiqua Cuthna 1. Kutná Hora: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora a Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2005, s. 144–150. ISBN 80-86772-16-0

 • 41. ROYT, Jan a VLNAS, Vít. Svatojánský kult v zrcadle písemných pramenů a knižních ilustrací. In Kybalová, Jana, ed. Svatý Jan Nepomucký 1373–1993: výstava Bavorského národního muzea v Mnichově ve spolupráci s klášterem premonstrátů na Strahově v Praze a s Národním muzeem v Praze. Praha: Karolinum, 1993. s. 61–67. ISBN 80-7066-770-2

 • 42. RUSINKO, Marcela a VLNAS, Vít, Sobě ke cti, umění ke slávě, [úvod] in: RUSINKO, Marcela a VLNAS, Vít, ed. Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích, Brno – Plzeň: Books & Pipes, z. ú a Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2019. ISBN 978-80-7485-197-1 (Books & Pipes), ISBN 978-80-88027-35-5 (Západočeská galerie v Plzni), s. 6–12.

 • 43. SEKYRKA, Tomáš a VLNAS, Vít. Karel Škréta, osobnost a dílo v zrcadle historických dokumentů, in: Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 577–580. ISBN 978-80-7035-458-2

 • 44. SEKYRKA, Tomáš a VLNAS, Vít. Kterak Mánes k čárce nad a přišel. Nenápadný půvab nacionalismu při interpretaci umění 19. století v Čechách. In Bendová, Eva – Machalíková, Pavla, Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století. Praha – Brno, B&P Publishing a Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2019, s. 94–103. ISBN 978-80-7485-182-7 (B&P Publishing), ISBN 978-80-88027-32-4 (Západočeská galerie v Plzni)

 • 45. SMRČKA, Jakub a VLNAS, Vít. Hus ve výtvarném umění. In Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti, red. Smrčka, Jakub a Zilynská, Blanka. Tábor: Husitské muzeum v Táboře, 2015, s. 200–229. ISBN 978-80-87516-14-0

 • 46. STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít. Expozice barokního umění v bývalém klášteře ve Žďáru nad Sázavou. In Stolárová, Lenka, ed. Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou, 2008, s. 18–19. ISBN 978-80-7035-414-8

 • 47. STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, Karel Škréta – člověk a umělec v čase proměn, in: Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, ed., Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 17–25. ISBN 978-80-7035-458-2

 • 48. STOLÁROVÁ, Lenka, TIBITANZLOVÁ, Radka a VLNAS, Vít, Karel Škréta v Praze aneb Příběh dvojího počátku, in: Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, ed., Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 53–71. ISBN 978-80-7035-469-8

 • 49. ŠTURC, Libor – VLNAS, Vít, Kdo se tu vlastně narodil? Pokus o novou interpretaci starého známého obrazu. In Macurová, Zuzana a Valeš, Tomáš, edd., Od objevu k interpretaci : Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku (=Edice Maturandum, svazek 1). Brno: Masarykova univerzita – Books & Pipes 2019, s. 147–154. ISBN 978-80-7485-201-5 (Books & Pipes), ISBN 978-80-210-9557-1 (Masarykova univerzita)

 • 50. VÁCHA, Štěpán a VLNAS, Vít, Baroko v Čechách versus české baroko, aneb Karel Škréta a raně barokní malířství očima dějepisu umění, in: Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, ed., Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 33–50. ISBN 978-80-7035-469-8

 • 51. VLNAS, Vít. 1393/ Utopení Jana z Pomuka; Počátky novověku; 1583/ Rezidence císaře Rudolfa II. v Praze; 1609/ Rudolfův majestát; 1680/ Selské povstání v Čechách; 1683/ Porážka Turků před Vídní; 1729/ Svatořečení Jana Nepomuckého; 1741–1742/ Francouzsko-bavorská okupace Prahy. In Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách, sto událostí, které dramaticky změnily naši historii. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2001, s. 112–115, 180–181, 194–201, 234–249. ISBN 80-86196-33-X

 • 52. VLNAS, Vít. 1608/Libeňský mír. 1648/Vestfálský mír. In Osudové osmičky: přelomové roky v českých dějinách. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. s. 130–137; 152–159. ISBN 80-7106-322-3

 • 53. VLNAS, Vít. 1683: Turci ve Vídni. In Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin. Praha: Dokořán, 2007. s. 37–51. ISBN 978-80-7363-137-6

 • 54. VLNAS, Vít. 1916–1938: Na okraj dvou pražských výstav válečného umění. In Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století: sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29. – 31. května 2003 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2004. s. 187–196. ISBN 80-7044-560-2

 • VLNAS, Vít. Barockes Böhmen zwischen Habsburgern und Wittelsbachern. In Barock, Bayern und Böhmen. Katalog zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2023/2024, Haus der Bayerischen Geschichte Regensburg, 10. Mai – 3. Oktober 2023. Herausgegeben von Peter Wolf, Sabrina Hartl, Christine Ketzer, Christof Paulus, Richard Fischer, Teresa Novy, Julia Lichtl, Natascha Zödi-Schmidt. (=Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur 72). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2023, S. 25–39. ISBN: 978-3-7917-3427-9

 • 55. VLNAS, Vít. Barokní bůh v národě husitů. In Ottlová, Marta a Pospíšil, Milan, ed. Sacrum et profanum: sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století. Plzeň: Albis International, 1998. s. 129–136. ISBN 80-85917-41-6

 • 56. VLNAS, Vít. Barokní portrét v zemích Koruny české a jeho lidé; II. Šlechta. In MACUROVÁ, Zuzana, STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, ed. Tváří v tvář. Barokní portrét v zemích Koruny české. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017, s. 7–15, 57–71. ISBN 978-80-7028-495-7

 • 57. VLNAS, Vít. Baroko v českých zemích. Bílá hora, hora kletá. Gotika v českých zemích. Osvícenství v českých zemích. Pražský hrad. Protireformace v českých zemích. Průmyslová revoluce v českých zemích. Reformace v českých zemích. Renesance v českých zemích. Románské umění v českých zemích. Rudolfínská doba v historické paměti. Vyšehrad – skála národního mýtu. In Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2008, s. 20–21, 28–29, 114–115, 302–303, 336–337, 342–343, 344–345, 360–361, 364–365, 372–373, 376–377, 492–493. ISBN 978-80-86880-65-5

 • 58. VLNAS, Vít. Biskup Emanuel Arnošt Valdštejn – sběratel a jeho doba. In Pozdní gotika: z pokladů litoměřické diecéze I. Praha 1991. s. 16–20. ISBN 80-7035-030-X

 • 59. VLNAS, Vít. Der „böhmische Barock“ und sein Bild in der historischen Tradition / „České baroko a jeho obraz v historické tradici. In Bayern – Böhmen / Bavorsko – Čechy, 1500 Jahre Nachbarschaft / 1500 let sousedství, Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2007, Herausgegeben von Riepertinger, Rainhard, Brockhoff, Evamaria, Eiber, Ludwig, Lippold, Stephan und Wolf, Peter. Augsburg: Haus der Bayerischen Geschichte, 2007, s. 45–55. ISBN 978-3-937974-17-0

 • 60. VLNAS, Vít. Brandlovi objednavatelé a patroni z řad české aristokracie. In Steckerová, Andrea, ed., Petr Brandl 1668–1735. Studie. Praha: Národní galerie v Praze, 2018, s. 30–49. ISBN 978-80-7035-687-6

 • 61. VLNAS, Vít. Brandl´s Clients and Patrons from among Ranks of the Bohemian Aristocracy. In Steckerová, Andrea, ed., Peter Brandl 1668–1735. Studies. Prague: National Gallery in Prague, 2018, s. 30–49. ISBN 978-80-7035-688-3

 • 62. VLNAS, Vít. Comenius – složitá osobnost génia, In Dvořák, Aleš, ed., Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti. Praha: Společnost pro svatováclavská studia, 2021, s. 73–79. ISBN 978-80-270-9314-4

 • 63. VLNAS, Vít. Comenius – složitá osobnost génia, In Dvořák, Aleš, ed., Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti. Praha: Společnost pro svatováclavská studia, 2021, s. 73–79. ISBN 978-80-270-9314-4

 • 63. VLNAS, Vít. Čas andělů a ďáblů v díle Zdeňka Kalisty; Pohledem po literatuře II. In Pokorná, Zuzana a Vlnas Vít, ed., Kalista, Zdeněk. Století andělů a ďáblů: jihočeský barok. Jinočany: Nakladatelství H&H, 1994, s. 292–304, 329–347. ISBN 80-85467-90-9

 • 64. VLNAS, Vít. Čas hvězd a mandragor. Ústup tureckého půlměsíce. Sláva barokní Čechie. In Rulf, Jiří, ed. Předěly staletí: české a světové dějiny v horizontech věků. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. s. 184–201; 229–236. ISBN 80-7106-385-1

 • 65. VLNAS, Vít. „Čechové, kteří tvořili dějiny světa“ tehdy a nyní. In Zdeněk Kalista a kulturní historie: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 14. – 15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách. (=Z Českého ráje a Podkrkonoší supplementum 6). Semily: Státní okresní archiv Semily, 2000. s. 169–178. ISBN 80-86254-03-8, ISSN 1211–975X

 • 66. VLNAS, Vít. Čechy, Praha a říšskoněmecký patriotismus napoleonské doby: marginalia k tématu. In Hojda, Zdeněk a Prahl, Roman, ed. Mezi časy… kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800: sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.–6. března 1999. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2000, s. 155–164. ISBN 80-85917-68-8

 • 67. VLNAS, Vít. „České baroko“ a jeho obraz v české historické tradici; Město a dvůr ve druhé polovině 16. století; Sen o harmonii v předvečer katastrofy: Umění na pražském dvoře Rudolfa II.; Umění v čase třicetileté války: ztráty a nálezy; Císařský Parnas Múz; Čechy jako součást barokní velmoci; Nejistá léta barokní velmoci; Tereziánské Čechy a epilog barokního věku. In: Macek, Petr, Biegel, Richard a Bachtík, Jakub, edd., Barokní architektura v Čechách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015, s. 23–29, 32–35, 44–51, 72–77, 108–113, 218–225, 412–417, 500–505. ISBN 978-80-246-2736-6

 • 68. VLNAS, Vít. Češi, Němci a Rudolfinum : Dům umělců v historickém kontextu 19. století. In Bachtík, Jakub – Duchek, Lukáš – Jareš, Jakub, edd., Chrám umění Rudolfinum, Praha : Česká filharmonie ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Národním technickým muzeem v Praze 2020, s. 47–62. ISBN 978-80-906787-1-2 (Česká filharmonie), ISBN 978-80-7480-139-6 (Národní památkový ústav), ISBN 978-80-7037-323-1 (Národní technické muzeum)

 • 69. VLNAS, Vít. Čtvrtá kapitola z boje o sv. Jana Nepomuckého. In Josef Pekař a české dějiny 15.–18. století: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 8.–9. dubna 1994 v Turnově a Sedmihorkách. (=Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 1). Bystrá nad Jizerou: Okresní archiv Semily se sídlem v Bystré nad Jizerou, 1994. s. 139–146. ISBN 80-901284-2-4

 • 70. VLNAS, Vít. Dějiny sbírky. In Vlnas, Vít, ed., Evropské umění od antiky do závěru baroka: Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci. Praha: Národní galerie v Praze, 2004, s. 8–16. ISBN 80-7035-280-9

 • 71. VLNAS, Vít. Dějiny sbírky. In Vlnas Vít, ed., Umění manýrismu a baroka v Čechách: Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří. Praha: Národní galerie v Praze, 2005, s. 5–14. ISBN 80-7035-152-7

 • 72. VLNAS, Vít. Dějiny sbírky barokního umění v Čechách v Národní galerii v Praze. In Vondráčková Marcela, ed., Baroko v Čechách: Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i. ve Schwarzenberském paláci. Praha: Národní galerie v Praze, 2013, s. 11–19. ISBN 978-80-7035-527-5

 • 73. VLNAS, Vít. Divadlo, divadelnost a umění slavností v barokních Čechách; Dům na hranici (válka a mír v povědomí barokních Čech). In Vlnas, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie v Praze, 2001, s. 63–66; 163–167. ISBN 80-7035-263-9

 • 74. VLNAS, Vít. Druhý život barokního pohřbu. In Lorenzová, Helena a Petrasová, Taťána, ed. Fenomén smrti v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století Plzeň, 9.–11. března 2000. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2001, s. 13–22. ISBN 80-85917-79-3

 • 75. VLNAS, Vít. Druhý život Karla Škréty a jeho obrazů, in: Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 613–617. ISBN 978-80-7035-458-2

 • 76. VLNAS, Vít. Druhý život Nového Jeruzaléma: Schwaigerovi Novokřtěnci v Münsteru a jejich kulturně historický kontext. In Vlnas, Vít a Sekyrka, Tomáš, ed. Ars baculum vitae: sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha: Národní galerie v Praze, 1996, s. 344–360. ISBN 80-7035-105-5

 • 77. VLNAS, Vít. Druhý život středověkých benediktinů. In: Foltýn, Dušan – Klípa, Jan – Mašková, Pavlína – Sommer, Petr – Vlnas, Vít, eds., Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i., 2014, s. 406–415. ISBN 978-80-7035-550-3

 • 78. VLNAS, Vít. Duchovní knížata z rodu Thunů a jejich stopy na poli barokního umění. In Mikulec, Jiří a Polívka, Miloslav, ed. Per saecula ad tempora nostra: sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka (=Práce Historického ústavu AV ČR – Opera Instituti Historici Pragae, řada C – Miscellanea, sv. 18/1) Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 430–433. ISBN 978-80-7286-116-3

 • 79. VLNAS, Vít. Dva Kramářové: Pražská muzea výtvarného umění v době vzniku Československé republiky a v prvním desetiletí její existence. In Praha v obnoveném státě. Zemská metropole hlavním městem nové republiky. Stati a rozšířené příspěvky z 37. mezinárodní vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem, a. s., ve dnech 16. a 17. října 2018 v Obecním domě v Praze. Eds. Olga Fejtová, Martina Maříková a Jiří Pešek (=Documenta Pragensia XXXIX). Praha: pro Archiv hlavního města Prahy vydalo Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2020, s. 163–178. ISBN 978-80-86852-90-4

 • 80. VLNAS, Vít. Ecce sacerdos magnus! Myslbekův Schwarzenberg podle Schönborna. In Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, s. 495–506. ISBN 978-80-85033-10-6

 • 81. VLNAS, Vít, El viaje literario de Alois Jirasek desde Bohemia hasta el fin del mundo y su esbozo histórico. In Alois Jirásek, Desde Bohemia hasta el fin del mundo, Santiago de Compostella: Xunta de Galicia, 2010, s. 4–16, ISBN 978-84-453-4942-7

 • 82. VLNAS, Vít. Fotografie jde do války: Pravda a lež válečné fotografie 19. století. In: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25.–27. února 2016, eds. Kateřina Piorecká – Martin Hrdina, Praha: Academia 2017, s. 317–332. ISBN 978-80-200-2344-5

 • 83. VLNAS, Vít. Fürstin Libussa: Von der heidnischen Weissagerin zur Mutter der Nation. In: Müller-Funk, Wolfgang und Kugler, Georg, Hg. Zeitreise Heldenberg: Lauter Helden. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2005. Horn – Wien: Verlag Berger, 2005, s. 90–95. ISBN 3-85460-225-1

 • 84. VLNAS, Vít. Le guerre per l’Italia all’inizio del settecento e le loro ripercussioni nella Boemia barocca. In Graciotti, Sante e Křesálková, Jitka, ed. Barocco in Italia, Barocco in Boemia, uomini, idee, forme d’arte a confronto. Roma: Editrice „il Calamo“ 2003, p. 107–119. ISBN 88-88039-66-X

 • 85. VLNAS, Vít. Habsburkové na českém trůně – korunovace 16.–17. století / Habsburgs on the Bohemian Throne – Coronations in the 16th and 17th Centuries, Korunovace ve znamení vrcholného a pozdního baroka / Coronations in the Era of High and Late Baroque, Koruna, stát a národ. Korunovace v letech 1791 a 1792 / Crown, State and Nation. Coronations in 1791 and 1792, Koruny české smích i pláč: česká společnost a korunovace v 19. století / The Laughter and Tears of the Bohemian Crown: Czech Society and Coronations in the 19th Century. In KYZOUROVÁ, Ivana – VLNAS, Vít (eds.), Žezlo a koruna. Karel IV. a české královské korunovace / The Sceptre and the Crown. Charles IV and Bohemian Royal Coronations, Praha: Správa Pražského hradu, 2016, s. 124–130, 148–157, 180–189, 198–205.

 • 86. VLNAS, Vít. „His Body is also Battleground“: Páně Cibichův doušek jako zobrazení osudového okamžiku. In Pivo lepších časů: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 20.–21. dubna 2006 ve Velkém Březně. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2007, s. 45–57. ISBN 978-80-7044-930-1

 • 87. VLNAS Vít, Hrad, město, ghetto. O Praze za časů Rudolfa II. a Maharala. In Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609, ed. Alexandr Putík, Praha, Nakladatelství Academia a Židovské muzeum v Praze, 2009, s. 222–245. ISBN 978-80-200-1742-0, 978-80-86889-87-0

 • 88. VLNAS, Vít: Hus versus Panenka. Popis jednoho zápasu o veřejný prostor. In Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2013, s. 106–117. ISBN 978-80-86852-52-2

 • 89. VLNAS, Vít: Chlumecké pomníky jako památníky tří uměleckých epoch. In Zemanová, Marcela, Zeman, Václav, ed., Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu, Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem – ÚSGS FF, 2014, s. 85–105. ISBN 978-80-86475-10-3 (MMÚL), ISBN 978-80-7414-768-5 (UJEP)

 • 90. VLNAS, Vít. L’image des français „ennemis hériditaires“ dans la Bohême baroque. In DUCREUX, Marie-Elizabeth, GALMICHE, Xavier, PETRAS, Martin et VLNAS, Vít, ed., Baroque en Bohême (=UL 3: Travaux et recherches), Villeneuve d´Ascq: Université Charles-de-Gaulle, 2009, s. 159–171. ISBN 978-2-84467-113-4

 • 91. VLNAS, Vít. Jan z Pomuka / sv. Jan Nepomucký. In Stanislav Balík a kolektiv, Dějiny notářství v českých zemích, Praha: Notářská komora České republiky – Národní galerie v Praze, 2014, s. 41–44. ISBN 978-80-260-5768-0 (Notářská komora České republiky), ISBN 978-80-7035-545-9 (Národní galerie v Praze)

 • 92. VLNAS, Vít. Jeden za všechny aneb život historie mezi básní a pravdou: Alexandre Dumas, Tři mušketýři. In Bartlová, Milena, ed. Pop History: O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her (=Knižnice Dějin a současnosti; sv. 21). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 57–73. ISBN 80-7106-345-2

 • 93. VLNAS, Vít, Johánek z Pomuka – sv. Jan Nepomucký jako kanovník vyšehradský, In Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, s. 184–187. ISBN 978-80-260-3423-0

 • 94. VLNAS, Vít, Josef I. In Ryantová, Marie a Vorel, Petr, ed. Čeští králové. Praha a Litomyšl: Paseka, 2008, s. 421–431. ISBN 978-80-7185-940-6

 • 95. VLNAS, Vít, Josef II. – osobnost a legenda / Józef II – osobliwość i legenda. In Josef II. a Podkrkonoší, vydalo město Trutnov, Trutnov, 2009, s. 4–17. ISBN sine

 • 96. VLNAS, Vít. Josef Cibulka (1886–1968) Kunsthistoriker: zwischen Resistenz und Zusammenarbeit. In Glettler, Monika und Míšková, Alena (eds.). Prager Professoren 1938–1948: Zwischen Wissenschaft und Politik (=Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 17). Essen: Klartext Verlag, 2001. S. 153–173. ISBN 3-88474-955-2

 • 97. VLNAS, Vít. Josef Cibulka a Národní galerie. Prolog a epilog jedné kapitoly. In Michal Sklenář, Kristina Uhlíková a Vít Vlnas (eds.), Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, nakladatelství Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 213–232. ISBN 978-80-88292-80-7 (Ústav pro studium totalitních režimů) ISBN 978-80-88283-50-8 (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-87922-29-3 (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy).

 • 98. VLNAS, Vít. Karel Kramář v čele Moderní galerie. In Bílek, Jan a Velek, Luboš, ed. Karel Kramář (1860–1937): Život a dílo. Praha: nakladatelství Historický ústav, 2009, s. 564–585. ISBN 978-80-7286-157-6

 • 99. VLNAS, Vít. Karel Škréta v českém písemnictví 19. století. In Stolárová, Lenka, ed., Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23.–24. března 2010, Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 133–138. ISBN 978-80-7035-463-6

 • 100. VLNAS, Vít. Lebky českých odbojníků; Ostatky Jana Nepomuckého; Umučení Jana Sarkandera; Psychická porucha Rudolfa II.; Řádění Rudolfova levobočka; Byl Karel Albrecht českým králem?; Kde se vzal v Praze Golem? In Záhady českých dějin: Co se skrývá pod povrchem historických událostí. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2005, s. 222-233, 278-283, 350–367, 406–411. ISBN 80-86880-13-3

 • 101. VLNAS, Vít. Leopoldus – Pello duos. Poznámky k ikonografii maleb Jana Rudolfa Byse ve Strakově paláci v Praze. In: Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, eds. Biegel, Richard – Konečný, Lubomír – Ottová, Michaela – Prahl, Roman. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 167–179. ISBN 978-80-246-2513-3

 • 102. VLNAS, Vít. Litoměřičtí biskupové jako mecenáši a sběratelé barokního umění. In Horyna, Mojmír et al. Barokní umění: z pokladů litoměřické diecéze (II). Praha: Národní galerie v Praze, 1994. s. 17–19. ISBN 80-7035-071-7

 • 103. VLNAS, Vít. Liturgická funkce a symbolický význam bohoslužebných předmětů. In: Ostrov pokladů: Klenoty sicilských chrámů. Praha: Národní galerie v Praze, 2004. s. 8–16. ISBN 80-7035-294-9

 • 104. VLNAS, Vít. Maecenas – Collector – Client. Some Remarks on Terms and Meanings. In Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček et alii, eds. Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe (=Opera Instituti historici Pragae, Series A – Monographia, Volumen 31). Prague: Institute of History, 2010, p. 334–344. ISBN 978-80-7286-163-7

 • 105. VLNAS, Vít. Die Malerfamilie Škréta und ihre Bilder für Karl Eusebius von Liechtenstein. Ein Beitrag zur Situation des Kunsthandels im barocken Prag. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.), Die Liechtenstein und die Kunst (=Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission, Band 3). Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, S. 315–330. ISBN 978-3-906393-72-8

 • 106. VLNAS, Vít. Maxmilián Rudolf Šlejnic jako mecenáš Karla Škréty: Ke vzájemnému vztahu barokní historiografie a výtvarného umění. In Pokorná, Zuzana a Svatoš, Martin, ed. Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Praha: Památník národního písemnictví, 1992. s. 136-145. ISBN 3-412-04991-3

 • 107. VLNAS, Vít. Mecenáš – sběratel – uživatel. Několik poznámek na okraj termínů a jejich významů. In Bajgarová, Jitka, ed. Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře, Kabeláč – Ištvan (Praha 5.–6. prosince 2008. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, o. s., Etnologický ústav AVČR v. v. i. a Agora, 2010, s. 11–18. ISBN 978-80-87112-35-9 (Etnologický ústav AVČR v. v. i.), 978-80-86820-06-4 (Agora)

 • 108. VLNAS, Vít. Mir eine Weile! Člověk a čas v referencích, metaforách a alegoriích. In Bendová, Eva, ed. Čas, čas, čas… v umění 19. století, Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, p. o. 2018, s. 7–33. ISBN 978–80–88027–25–6

 • 109. VLNAS, Vít. Na rozhraní času: Emanuel Arnošt z Valdštejna v optice současného stavu poznání; Emanuel Arnošt z Valdštejna: sběratel a jeho sbírky. In: VLNAS, Vít, ed. Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716–1789) a jeho svět. Praha: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. 18–21, 78–103. ISBN 978-80-87922-21-7

 • 110. VLNAS, Vít. Nad hlavami davu: Nejistá identita pomníkových velikánů. In: Bendová, Eva, ed. Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2021, s. 46–65. ISBN 978-80-88027-43-0

 • 111. VLNAS, Vít. Návraty českého vyhnance: Hollar a Hollareum v českém kulturním povědomí. In Volrábová, Alena, ed. Václav Hollar 1607–1677 a Evropa mezi životem a zmarem. Praha: Národní galerie v Praze, 2007. s. 31–41. ISBN 978-80-7035-361-5

 • 112. VLNAS, Vít. Nenápadný půvab osobní korespondence (Nad listy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi), In Bartlová, Milena a Látal, Hynek, ed. Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.–26. září 2008, Praha 2011, s. 240–252. ISBN 978-80-7422-073-9

 • 113. VLNAS, Vít. Neznámé „turecké noviny“ z Prahy. In V komnatách paláců – v ulicích měst: Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. Praha: Scriptorium, 2007, s. 119–126. ISBN 97880-86197-79-1

 • 114. VLNAS, Vít. O druhém životě Karla IV. a lucemburské dynastie v českém historickém povědomí. In Kunešová, Jana a Přibyl, Petr, eds., Když císař umírá. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 110–115. ISBN 978-80-7036-500-7

 • 115. VLNAS, Vít. O Slezsku v české historické (ne)paměti – O Śląsku w czeskiej (nie)pamięci historycznej – About Silesia in the Bohemian Historical Memory and Oblivion. In Dáňová, Helena, Klípa, Jan a Stolárová, Lenka, ed. Slezsko – země Koruny české, Historie a kultura 1300–1740. Praha: Národní galerie v Praze, 2008, s. 9–17. ISBN 978-80-7035-396-7

 • 116. VLNAS, Vít. Od Šestky k trojkám. In Prahl, Roman a Winter, Tomáš, ed., Proměny dějin umění: Akta druhého sjezdu historiků umění. Praha: Scriptorium, 2007, s. 201–208. ISBN 978-80-86197-89-0

 • 117. VLNAS, Vít. „Obnovená gotika protireformace“. Kladruby, Santini a barokní gotika očima dlouhého 19. století. In Nováček, Karel a Kubatová Pitrová, Miroslava, eds., Devět století kláštera v Kladrubech 1115–2015, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 2017, s. 177–184. ISBN 978-80-87890-28-8

 • 118. VLNAS, Vít. Osudy Anežčina kláštera od 15. století do současnosti. In Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice. Praha: Arcibiskupství pražské, 2011, s. 29–35. ISBN 978-80-7422-145-3

 • 119. VLNAS, Vít. Ozvěny díla Norberta Grunda v české (krajino)malbě 19. století. In Vondráčková, Marcela, ed. Norbert Grund. Velký mistr malých formátů. Praha: Národní galerie v Praze, 2019, s. 152–161. ISBN 978-80-7035-738-5

 • 120. VLNAS, Vít. Paleta mýtu: Životopisný film v tradici mánesovského kultu. In Kopal, Petr, ed., Film a dějiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 197–206, 384–386. ISBN 80-7106-667-2

 • 121. VLNAS, Vít, „Pan opat se bojí, abychom příliš nezbohatli“: Růžencová slavnost, strahovští premonstráti a československý stát (s edicí Zpráva Vincence Kramáře o stavu obrazu Albrechta Dürera Růžencová slavnost v roce 1935). In Kotková, Olga, ed., Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506–2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, s. 234–253. ISBN 80-7035-331-7

 • 122. VLNAS, Vít. Panovnický cyklus Antonína Machka: „biedermeierský“ historismus mezi barokem a romantikou. In Lorenzová, Helena a Petrasová, Taťána, ed. Biedermeier v českých zemích: Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 6.–8. března 2003. Praha: KLP 2004, s. 49–70. ISBN 80-86791-08-4

 • 123. VLNAS, Vít. The Phantom Rottenhammer – Hans Rottenhammer in the Tradition of Collecting Art in Prague. In Borggrefe, Heiner, Lüpkes, Vera, Konečný, Lubomír und Bischoff, Michael, ed., Hans Rottenhammer (1564–1625): Ergebnisse des in Kooperation mit dem Institut für Kunstgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften durchgeführten internationalen Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (17.–18. Februar 2007) (=Studien zur Kultur der Renaissance, Bd. 4). Marburg: Jonas Verlag, 2007, S. 178–183. ISBN 978-3-89445-395-4

 • 124. VLNAS, Vít. Populární žánr a jeho lidé. In Umění a veřejnost v 19. století: sborník příspěvků ze symposia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Plzeň: Albis International, 1998, s. 5–15. ISBN 80-86067-18-1

 • 125. VLNAS, Vít. Potřebují dějiny umění historii? In Bartlová, Milena, ed. Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. Praha: Argo, 2004, s. 134–138. ISBN 80-7203-624-6

 • 126. VLNAS, Vít. Poznámky k žánrové skladbě českých barokních obrazáren: galerie litoměřických biskupů v kontextu dobového sběratelství. In Rozprava o baroku. Sborník příspěvků z kolokvia Barokní umění na území severozápadně od Prahy. Kladno: Okresní úřad Kladno, odbor kultury, 1993. s. 34–38. ISBN sine

 • VLNAS, Vít. Praha v roce 1902: Auguste Rodin na prahu slovanského Orientu. In Musilová,  Helena (ed.), Pražská Pallas a moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě. Brno, Galerie a nakladatelství Stará pošta, 2022, s. 31–99. ISBN 978-80-908084-3-0

 • 127. VLNAS, Vít. Pražská jubilejní slavnost sv. Jana Nepomuckého v roce 1829. In Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21. – 22. dubna 2005 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií UJEP, 2006, s. 13–25. ISBN 80-7044-777-X

 • 128. VLNAS, Vít. Program neuskutečněné galerie českých panovníků pro pražskou katedrálu. In Ševčík, Anja Kerstin, ed. Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha: Národní galerie v Praze, 2009, s. 86–91. ISBN 978-80-7035-416-2

 • 129. VLNAS, Vít. Quelle est „votre catastrophe“? Quelques remarques sur la Bohęme des XVIIe et XVIIIe siecles. In Vlnas, Vít (sous la direction de). Lumiere et ténebres. Art et civilisation du baroque en Bohệme. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux, 2002, p. 24–29. ISBN 2-7118-4548-6

 • 130. VLNAS, Vít. Raně novověká města v českých zemích jako předmět uměleckohistorického výzkumu posledních dvou desetiletí. In Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam–Gallasově paláci v Praze. Sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou (=Documenta Pragensia XXXII/2). Praha: Archiv hlavního města Prahy a Scriptorium, 2013, s. 227–237. ISBN 978-80-86852-63-8 (AHMP), ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium)

 • 131. VLNAS, Vít. Renesanční zbroj svatého Václava, Karel Škréta a Bechyně. Črta ikonografická. In Josef Hrdlička, Pavel Král a Rostislav Smíšek, eds., Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 266–275. ISBN 978-80-7422-666-3

 • 132. VLNAS, Vít. Romantický kult Albrechta Dürera a krátká sláva Růžencové slavnosti v 19. století. In Kotková Olga, ed. Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506–2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, s. 166–179. ISBN 80-7035-331-7

 • 133. VLNAS, Vít. Rudolf II.; Černínské sbírky; Sbírky Thun-Hohensteinů; Bedřich Sylva Tarouca; Jan II. z Lichtenštejna; Adalbert Lanna ml.; Johann Nepomuk Wilczek; Leo Derblich; Antonín Podlaha; Jan Kubelík, in: RUSINKO, Marcela a VLNAS, Vít, ed. Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích, Brno – Plzeň: Books & Pipes, z. ú a Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2019. ISBN 978-80-7485-197-1 (Books & Pipes), ISBN 978-80-88027-35-5 (Západočeská galerie v Plzni), s. 14–16, 20–22, 36–37, 56–57,63–65, 85–86, 95–97, 127, 130–131, 149. .

 • 134. VLNAS, Vít. Rudolf II.; Matyáš; Josef I.; Karel VI.; Karel VII. Albrecht. In Petr Čornej a kolektiv. Osudy českých králů a královen. Od Přemyslovce Vratislava II. k Habsburkovi Karlu I. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2013, s. 258–277, s. 321–341. ISBN 978-80-7406-237-7

 • 135. VLNAS, Vít. Rudolf II. In Největší Čech: 100 nejvýznamnějších osobností Čech, Moravy a Slezska. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2005, s. 318–321. ISBN 80-86880-09-5

 • 136. VLNAS, Vít. Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze v proměnách doby. In Volrábová, Alena, ed. ve spolupráci s Michaelou Brixovou, Blankou Kubíkovou a Annou Rollovou. 101/I Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 7–11. ISBN 978-80-7035-385-1

 • 137. VLNAS, Vít. Sen o staré slávě. Pražská malířská bratrstva v posledních dvou stoletích existence a ve vzpomínkách současníků. In: Sekyrka, Tomáš, ed. Umění a mistrovství: pražská malířská bratrstva 1348–1783. Praha: Scriptorium, 1997. s. 34–42. ISBN 80-7035-134-9

 • 138. VLNAS, Vít. Schwarzenberský palác. In Vondráčková Marcela, ed., Baroko v Čechách: Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i. ve Schwarzenberském paláci. Praha: Národní galerie v Praze, 2013, s. 7–9. ISBN 978-80-7035-527-5

 • 139. VLNAS, Vít. Slavní a vymyšlení: praotcové českého výtvornictví. Božetěch – Tomáš z Mutiny – Zbyšek z Trotiny, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, eds. Kateřina Piorecká – Martin Hrdina, Praha: Academia, 2014, s. 121–138. ISBN 978-80-200-2344-5

 • 140. VLNAS, Vít. Slovanská galerie a černožlutá Obrazárna. In Hojda, Zdeněk a Prahl, Roman, ed. Český lev a rakouský orel v 19. století / Böhmischer Löwe und österreichische Adler im 19. Jahrhundert. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1996. s. 183–188. ISBN 80-85917-08-4

 • 141. VLNAS, Vít. Slovo úvodem. Karel Škréta – ztráty a nálezy: pokus o předběžnou bilanci. In Stolárová, Lenka a Holečková Kateřina, eds. Karel Škréta (1610–1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha: Národní galerie v Praze, 2013, s. 9–14. ISBN 978-80-7035-518-3

 • 142. VLNAS, Vít. Staroměstské náměstí jako místo paměti, symbolické komunikace a konfrontace In: Jakubec, Ondřej – Suchánek, Pavel, edd., Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století (Prameny české historie 4), Praha: NLN, s. r. o. 2020, s. 12–37. ISBN 978-80-7422-706-6

 • 143. VLNAS, Vít. Stáří jako přidaná hodnota? Kmetský věk vlasteneckých umělců českých. In Hojda, Zdeněk, Ottlová, Marta a Prah, Roman, ed. Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?: sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 28. února–1. března 2008. Praha: Academia, 2009, s. 240–250. ISBN 978-80-200-1691-1

 • 144. VLNAS, Vít. Suum cuique decus – Marie Terezie z Liechtensteina a stíny rodu Savojského, In Petra Oulíková (ed.), Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země (Opera Facultatis Theologiae catholicæ Universitatis Carolinæ Pragensis Historia et historia artium vol. XXXIV), Praha: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. 27–38. ISBN 978-80-7422-695-3

 • 145. VLNAS, Vít. Svatý Jan Nepomucký, světec baroka aneb druhý život Johánka z Pomuku. In Pět hvězd nad Českým královstvím. Svatý Jan Nepomucký a katolická reformace. Barokní jezuitské Klatovy 2013. Sborník příspěvků (=Klatovy v prostoru a čase 3). Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2013, s. 49–78. ISBN 978-80-260-5367-5

 • 146. VLNAS, Vít. Svatý Vojtěch v českém malířství a sochařství 19. a 20. století. In Bartlová, Milena, ed. Svatý Vojtěch: tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. Praha: Národní galerie v Praze, 1997. s. 60–67. ISBN 80-7035-134-9

 • 147. VLNAS, Vít. Šimon Lomnický z Budče: básník ve stínu stereotypů. In Leubnerová, Šárka. Jaroslav Čermák (1830–1878), Šimon Lomnický z Budče žebrá na pražském mostě, 1853. Praha: Národní galerie v Praze a Galerie Kodl, 2013. s. 27–33. ISBN 978-80-7035-529-9

 • 148. VLNAS, Vít. Škrétovská knihovna, in: Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, ed., Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 557–559. ISBN 978-80-7035-458-2

 • 149. VLNAS, Vít. „Ta píseň vašich kuruců“ (Co nedaly naše země Evropě a lidstvu). In Pánek, Jaroslav, ed., Vlast a rodný kraj v díle historika: sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha: Historický ústav AV ČR 2004, s. 531–549. ISBN 80-7286-064-X

 • 150. VLNAS, Vít. Temno před „Temnem“ (a po něm). In Hojda, Zdeněk, Ottlová, Marta a Prahl, Roman, ed. Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 37. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 23.–25. února 2017. Praha: Academia 2018, s. 47–62. ISBN 978-80-200-2819-8

 • 151. VLNAS, Vít. Tunel ražený ze dvou stran? Poznámky ke vzájemnému vztahu dějepisu umění a historiografie bez přívlastků. In: Dvořák, Jan, ed., IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.–8. září 2006. Sv. 2. Historie v kontextu ostatních vědních disciplin. Brno: Sdružení historiků České republiky, 2008, s. 35–45. ISBN 978-80-904069-1-9

 • 152. VLNAS, Vít. Turecké obléhání Vídně 1683; Velká turecká válka v letech 1683–1699; Pactum mutuae successionis; Bitva u Höchstädtu/Blindheimu; Nekorunovaný český král Josef I.; Reformy tajné rady a tajné konference za Josefa I.; Zisk Neapolska, Sardinie, Sicílie a jižního Nizozemí; Konflikt mezi Vídní a Římem v letech 1707–1709; Bitvy u Oudenaarde a Malplaquetu; Karel VI. v kulisách válek a míru; Pobyt španělského krále Karla III. na Pyrenejském poloostrově; Utrechtský a raststattsko-bádenský mír očima soudobých pozorovatelů; Založení Orientální společnosti a Východoindické společnosti v Ostende; Válka Karla VI. s Turky v letech 1716–1718; Válka o polský trůn a vídeňský mír; Smlouva Karla VI. s Ruskem a rusko-habsburská válka s Turky; Amálie Vilemína Brunšvicko-Lüneburská – manželka Josefa I.; Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská – manželka Karla VI.; Sňatky dcer Josefa I. a Karla VI.; Habsburští místokrálové v Neapolsku a na Sicílii; Rakouští místodržitelé v Milánsku; Litoměřičtí biskupové; Evžen Savojský; Readmise českého kurfiřtského hlasu; Přijetí pragmatické sankce českými stavy; První stálá opera v Praze; Svatořečení Jana Nepomuckého; Rezidence a dvory habsburských místokrálů v Neapolsku a guvernérů v Milánsku. In: Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (eds.), Habsburkové 1526–1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 169–173, 181–184, 187–191, 193–200; 203–211; 213–218; 278–284; 300–304; 318–320; 338–340; 454–455; 458–459; 462–465; 504–507. ISBN 978-80-7422-572-7

 • 153. VLNAS, Vít. Úvod: Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, satira, ironie a hlubší význam. In Jindra, Petr – Vondráček, Radim (edd.), Tvůrce jako předmět dějin umění : Pozice autora po jeho „smrti“. Sborník 6. sjezdu historiků umění, Praha, 20.–21. září 2018. Praha: Artefactum 2020, s. 244–249. ISBN 978-80-88283-35-5

 • 154. VLNAS, Vít. Válka v míru: Čechy, habsburské země a jejich armáda 1648–1741. In Mihola, Jiří, ed. České země v 17. a 18. století: Barokní doba, společnost, kultura. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 14–20. ISBN 80-210-3150-6

 • 155. VLNAS, Vít. Válka v míru. Čechy, habsburské země a jejich armáda v období let 1648–1741. Poznámky na okraj tématu. In Fejtová, Olga –Ledvinka, Václav – Pešek, Jiří – Vlnas, Vít, eds. Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001. Praha: Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium, 2005, s. 759–768. ISBN 80-86852-06-7 (80-86197-59-X)

 • 156. VLNAS, Vít. Války o Itálii na počátku 18. století a jejich ohlas v barokních Čechách. In Herold, Vilém a Pánek, Jaroslav, ed. Baroko v Itálii – baroko v Čechách: Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia Barocco in Italia, Barocco in Boemia, uomini, idee, forme d’arte a confronto. Praha, Karolinum a vila Lanna 19.–21. dubna 1999. Praha: Filosofia, 2003, s. 145–155. ISBN 80-7007-176-1

 • 157. VLNAS, Vít. Vaterländisches Ehrenbuch aneb Truchlivý příběh výchovy rakouského vlastence. In Bláhová, Kateřina a Petrbok, Václav, ed. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století: Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 4.–6. března 2004. Praha: ÚČL AV ČR 2004, s. 92–99. ISBN 80-85778-43-2

 • 158. VLNAS, Vít. Vévoda Mořic Saský, enfant terrible na litoměřickém biskupském stolci. In Čechy a Sasko v proměnách dějin. (=Acta Universitatis Purkyniae. Philosophica et Historica I – Slavogermanica II). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1993. s. 441–448. ISBN 80-7044-053-8

 • 159. VLNAS, Vít. Victor Barvitius: Maler, Kurator und Kusthistoriker zwischen Tschechen und Deutschen, In Hüsgen, Jan – Kraut, Romy – Obenaus, Maria, edd., Zur Einrichtung von Gemäldegalerien : Die Aufzeichnungen von Victor Barvitius aus Prag über seine Reise nach Dresden, Berlin und München 1883, Dresden: Sandstein Kommunikation GmbH 2020, s. 121–128. ISBN 978-3-95498-577-7

 • 160. VLNAS, Vít. Vincenc Kramář directeur de musée. In: Vincenc Kramář un théoricien et collectionneur du cubisme a Prague. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux, 2002, p. 167-174. ISBN 2-7118-4410-2

 • 161. VLNAS, Vít. Vincenc Kramář jako ředitel veřejné galerie. In Vincenc Kramář, od starých mistrů k Picassovi. Praha: Národní galerie v Praze, 2000. s. 164-169. ISBN 80-7035-247-7

 • 162. VLNAS, Vít. Vztah pobělohorských katolíků a racionalistů 18. století k Husovi a husitství – odraz v ikonografii a výtvarném umění; Jan Hus a husité ve výtvarném umění 19. století. In Praha Husova a husitská 1415–2015. Publikace k výstavě, Clam-Gallasův palác 25. září 2015–24. ledna 2016, sestavili Petr Čornej a Václav Ledvinka, k vydání připravili Petr Čornej a Jan Hrdina. Praha: Archiv hlavního města Prahy a Scriptorium, 2015, s. 172–175, 201–207. ISBN 978-80-86852-64-5 (AHMP), ISBN 978-80-88013-14-3 (Scriptorium)

 • 163. VLNAS, Vít. Wirich Philipp Lorenz Daun – vojevůdce, politik a milovník umění / An Army Leader, Statesman and Art Lover. In Fronek, Jiří, ed. Phaethon: Příběh obrazu Francesca Solimeny / The Story of Francesco Solimena’s Painting. Praha: Národní galerie v Praze, 2005, s. 54–71. ISBN 80-7035-302-3

 • 164. VLNAS, Vít. „Znovuvyzdvižení umění a vkusu“: Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796–1884; „Úlomky úlomků“: Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění v Rudolfinu 1885–1918; „Výroční trh obrazový“: Krasoumná jednota a její výstavy před rokem 1918. In Vlnas, Vít, ed. Obrazárna v Čechách 1796–1918: katalog výstavy, uspořádané Národní galerií v Praze u příležitosti dvoustého výročí založení Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách. Praha: Gallery s.r.o. ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 1996. s. 23–35; 87–101; 183–201. ISBN 80-7035-106-3

 • VLNAS, Vít. Zrození muzea z ducha katastrofy. Založení Františkova muzea v Brně v kontextu „šlechtických“ společností přelomu 18. a 19. století v českých zemích. In Mitáček, Jiří, ed., Muzeum včera, dnes a zítra, Brno, Moravské zemské muzeum 2021, s. 5–13. ISBN 978-80-7028-555-8

 • 165. VLNAS, Vít. Ženský král na českém trůně. In Dvořák, Aleš, Bahník, Petr a kolektiv, Hlavou státu z Boží milosti, Praha: Česká citadela s. r. o., 2020, s. 171–183. ISBN 978-80-907681-9-2

 • 166. VLNAS, Vít und SEKYRKA, Tomáš. Die Kunstwerke der Donauschule in der Tradition der böhmischen Sammlungstätigkeit. In Grenzüberschreitende Quellen in Oberpfälzischen und Böhmischen Archiven. (=Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg; 131). Regensburg: Verlag des Historischen Vereins, 1991. S. 328–335.

 • 167. VLNAS, Vít a SEKYRKA, Tomáš. Tragédie bělohorská ve výtvarné tradici. In Brožová, Věra, ed. Zikmund Winter mezi historií a uměním: materiály z mezioborové konference, Rakovník 12. – 14. prosince 1996. Rakovník: Okresní muzeum Rakovník, 1999. s. 190–210. ISBN 80-85081-16–4Recenzované články a studie v odborných periodikách

 • 168. JANIŠOVÁ, Jiřina et al. Výtvarná kultura a dějepis umění na Moravě: výběrový soupis pramenů v Archivu Národní galerie v Praze. Bulletin Moravské galerie v Brně 55, 1999, s. 211–216. ISBN 80-7072-123-X

 • 169. KACPRZAK, Dariusz und VLNAS, Vít. Die erste Fassung der Wiedertäufer von Münster von Hanuš Schwaiger in Muzeum Sztuki in Lodz. Bulletin of the National Gallery in Prague XIV–XV, 2004–2005, s. 125–133, 196–200. ISSN 0862-8912. ISBN 80-7035-317-1

 • 170. KOTKOVÁ, Olga a VLNAS, Vít. „Lepší obraz v celé zemi není“. Benátské arcidílo Albrechta Dürera očima staletí. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 8, s. 40–43. ISSN 0418-5129

 • 171. PAŘEZ, Jan, ŠTURC, Libor a VLNAS, Vít, David Norbert Altman ve službách strahovské kanonie. Bilance dosavadního bádání a nová zjištění, Bibliotheca Strahoviensis 14, 2021, s. 141–159, 194–200. ISSN 1213-6514

 • 172. RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Salon in spe. Trampoty českého salonu 19. století. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 6, s. 41–43. ISSN 0418-5129

 • 173. VLNAS, Vít. Albrecht Dürer a vrcholná taliánská renesancia. Výtvarný život 35/4, 1990, s. 37–45. ISSN 0139-7214

 • 174. VLNAS, Vít, Annus Mirabilis: The Second Anglo-Dutch War through the Eyes of Wenceslaus Hollar / Druhá anglo-nizozemská válka očima Václava Hollara. Ars linearis XI, 2021, s. 14–31, 128–137. ISSN 2464-5273 (ISBN 978-80-7035-781-1)

 • 175. VLNAS, Vít. The Association of Friends of the Modern Gallery and Its Acquisition Activities between 1934 and 1938. Bulletin of the National Gallery in Prague 1, 1991, p. 107–113. ISSN 0862-8912

 • 176. VLNAS, Vít. Barokní církev a umělecké sběratelství. Opera Historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis (Život na dvorech barokní šlechty 1600–1750) 5, 1996, s. 515–529. ISBN 80-7040-188-5

 • 177. VLNAS, Vít. Byl pohřben národ drahý …, Bílá hora očima starých dějepisů. Dějiny a současnost XXVI, 2004, č. 5, s. 12–14. ISSN 0418-5129

 • 178. VLNAS, Vít. „Bylo by nemoudré odmítat mír…“ 1718: Jednání o požarevacké smlouvě. Dějiny a současnost XL, 2018, č. 7, s. 40–43. ISSN 0418-5129

 • 179. VLNAS, Vít. Deutungskämpfe um Johannes Nepomuk: Vom mittelalterlichen Beamten zum barocken Heiligen. Europäische Kulturzeitschrift Sudetenland. Vierteljahresschrift für Literatur und Kunst 63, Heft 1-2, 2021, s. 49–54. ISSN 0562-5173

 • 180. VLNAS, Vít. Dva pražské literární ohlasy turecké války z let 1716–1718. Folia Historica Bohemica 21, 2005, s. 219–234. ISSN 0231-7494

 • 181. VLNAS, Vít. Dvojí zjevení vojska u Králové Hradce. Marginalia historica IV, 2001, s. 181–200. ISBN 80-7185-361-5

 • 182. VLNAS, Vít. Dvojí život Jana Sarkandera I. Farářův konec. Dějiny a současnost 16, 1994, č. 6, s. 19–23. ISSN 0418-5129

 • 183. VLNAS, Vít. Dvojí život Jana Sarkandera II. Život po životě. Dějiny a současnost 17, 1995, č. 2, s. 14–19. ISSN 0418-5129

 • 184. VLNAS, Vít. Dvojí život Jana Sarkandera III. Ve jménu papeže krále. Dějiny a současnost 17, 1995, č. 3, s. 27–32. ISSN 0418-5129

 • 185. VLNAS, Vít. Emanuel Arnošt Valdštejn, barokní prelát v epoše rozumu. Folia historica Bohemica 15, 1991, s. 343–379. ISSN 0231-7494

 • 186. VLNAS, Vít. Emblematika a heraldika vůdců novokřtěnecké komunity v Münsteru 1534–1535. Heraldická ročenka 1996, s. 24–43.

 • 187. VLNAS, Vít. Historie poučná a kratochvilná o tom tureckém grosvezírovi a jeho hlavě. Dějiny a současnost 20, 1998, č. 4, s. 18–23. ISSN 0418-5129

 • 188. VLNAS, Vít. Hračky nejkřesťanštějších králů: Modely pevností v Musée des plans-reliefs. Dějiny a současnost XXVIII, 2006, č. 6, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 189. VLNAS, Vít. „Jazyk“ Jana Nepomuckého. Dějiny a současnost 13, 1991, č. 4, s. 20–26. ISSN 0418-5129

 • 190. VLNAS, Vít. Jezdecká socha Učitele národů. Dějiny a současnost XLIII, 2021, č. 1, s. 38–39. ISSN 0418-5129

 • 191. VLNAS, Vít. Jiří z Poděbrad a jeho doba v českém výtvarném umění 19. století. Táborský archiv 8, 1997–1998, s. 143–188. ISSN 0862-2892

 • 192. VLNAS, Vít. Josef Cibulka 1939-1945: skica k portrétu. Práce z dějin Akademie věd seria C.; fasciculus 3, 1998: Věda v českých zemích za druhé světové války, s. 233–244. ISSN 1213-7928

 • 193. VLNAS, Vít. „Der Kampf um Dürers Rosenkranzfest“ im Jahr 1928. Bulletin of the National Gallery in Prague 2, 1992, p. 111–119. ISSN 0862-8912

 • 194. VLNAS, Vít. Litoměřický mecenáš Karla Škréty. Dějiny a současnost 14, 1992, č. 4, s. 18–21. ISSN 0418-5129

 • 195. VLNAS, Vít. Mariánský sloup a jeho náměstí (poznámky o smyslu a místě). Zprávy památkové péče 75, 2015, s. 219–226. ISSN 1210-5538.

 • 196. VLNAS, Vít. „Médea to česká s dítek vraždou“: Mýtus Bílé hory. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 11, s. 14–16. ISSN 0418-5129

 • 197. VLNAS, Vít. Múzy ve zbrani. Carl von Blaas, Bitva u Záblatí roku 1619. Dějiny a současnost XXIV, 2002, č. 4, s. 40–41. ISSN 0418-5129

 • 198. VLNAS, Vít. Múzy ve zbrani. François Gérard, Bitva u Slavkova 2. prosince 1805. Dějiny a současnost XXIV, 2002, č. 6, s. 27–29. ISSN 0418-5129

 • 199. VLNAS, Vít. Múzy ve zbrani. Christian Ruben, Obrana Prahy proti Švédům roku 1648. Dějiny a současnost XXIV, 2002, č. 5, s. 24–25. ISSN 0418-5129

 • 200. VLNAS, Vít. Múzy ve zbrani. Jaroslav Čermák, Prokop Veliký před Naumburkem. Dějiny a současnost XXIV, 2002, č. 3, s. 44–45. ISSN 0418-5129

 • 201. VLNAS, Vít. Múzy ve zbrani. Josef Bergler ml., Heřman po bitvě v Teutoburském lese přijímá ukořistěné trofeje. Dějiny a současnost XXIV, 2002, č. 1, s. 26–27. ISSN 0418-5129

 • 202. VLNAS, Vít. Múzy ve zbrani. Julius Schnorr von Carolsfeld, Bitva Rudolfa Habsburského s Přemyslem Otakarem Českým. Dějiny a současnost XXIV, 2002, č. 2, s. 36–37. ISSN 0418-5129

 • 203. VLNAS, Vít. Múzy ve zbrani. Válečné obrazy 19. století jako zrcadlo ideologií. Dějiny a současnost XXIV, 2002, č. 1, s. 26. ISSN 0418-5129

 • 204. VLNAS, Vít. Obrazy v obraze: Druhý život neexistující galerie. Dějiny a současnost XXVIII, 2006, č. 10, s. 32–35. ISSN 0418-5129

 • 205. VLNAS, Vít. Od šlechetného rytíře k rudému praporu. Píseň o princi Evženovi v proměnách času. Dějiny a současnost 19, 1997, č. 4, s. 19–26. ISSN 0418-5129

 • 206. VLNAS, Vít. Oko, nebo chemie? Padělatelské začátky Hana van Meegerena. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 4, s. 30–32. ISSN 0418-5129

 • 207. VLNAS, Vít. Oldřich J. Blažíček a český historický film v letech 1944–1945. Iluminace 7, 1995, č. 3 (19), s. 5–11. ISSN 0862-397 X

 • 208. VLNAS, Vít. Opat Božetěch aneb Sláva a pád staročeského Leonarda da Vinci. Dějiny a současnost 26, 2014, č. 10, s. 22–25. ISSN 0418-5129

 • 209. VLNAS, Vít. Portréty. Dvě ženy v předvečer revoluce: Poslední socha od Falconetovy múzy. Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 3, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 210. VLNAS, Vít. Portréty. Génius a Fortuna: Poutník a prorok Gustave Courbet. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 4, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 211. VLNAS, Vít. Portréty. Moribus antiquis: Rubensův domnělý Seneca. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 6, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 212. VLNAS, Vít. Portréty. Na věčnou památku velkého občana. Sláva a pád obrazu Cornelise de Witt. Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 213. VLNAS, Vít. Portréty. Princ z ohřívací pánve: Portrét starého pretendenta jako velmi mladého muže. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 214. VLNAS, Vít. Portréty. Příběhy ušlechtilého chlípníka: Obrazy na téma Napoleon a ženy. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 11, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 215. VLNAS, Vít. Portréty. Přítel Jana Kupeckého: Dvě podobizny Michaela Kreisingera z Eckersfeldu. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 7, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 216. VLNAS, Vít. Portréty. Poussin sobě nepodobný. O hledání slavných modelů a proslulých autorů. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 10, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 217. VLNAS, Vít. Portréty. Tři vlasy železného kancléře: Otto von Bismarck očima Franze Lenbacha a Wilhelma Scholze. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 2, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 218. VLNAS, Vít. Portréty. „Vůdce národního národa“: Karel Kramář očima Vratislava Nechleby a V. H. Brunnera. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 219. VLNAS, Vít. Portréty T. G. M. od karikatury k ikoně. Český časopis historický 116, 2018, s. 967–989. ISSN 0862-6111

 • 220. VLNAS, Vít. Prameny k uměleckým ztrátám na československém území v letech 1939–1945. (Regesta fondu B 323 Spolkového archivu v Koblenci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity / Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, řada uměnovědná / series historiae artium LIII, 2004, F 48, s. 143–156. ISSN 1211-7390

 • 221. VLNAS, Vít. Pražská korunovace Karla VI. a symbolický zápas o dědictví rakouské. Dějiny a současnost XXXVI, 2014, č. 4, s. 23–26. ISSN 0418-5129

 • 222. VLNAS, Vít. Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera. Zprávy památkové péče 77, 2017, s. 148–151. ISSN 1210-5538.

 • 223. VLNAS, Vít. Radost a pýcha Florencie: Michelangelův kult a jubilejní oslavy v roce 1875. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 8, s. 14–17. ISSN 0418-5129

 • 224. VLNAS, Vít. Roky s nepřítelem. Císařští diplomaté a špióni v Istanbulu za časů baroka. Dějiny a současnost 23, 2001, č. 4, s. 7–12. ISSN 0418-5129

 • 225. VLNAS, Vít. Řeč šlechtických sídel. Trója u Prahy. Zrcadlo habsburských ctností a šternberských ambicí. Dějiny a současnost XXXVI, 2014, č. 5, s. 28–29. ISSN 0418-5129

 • 226. VLNAS, Vít. Sňatek na bitevním poli aneb Versailleský smír revoluce s monarchií. Dějiny a současnost XXXIV, 2012, č. 10, s. 28–31. ISSN 0418-5129

 • 227. VLNAS, Vít. Sternberské rezidence v Praze. Cour d´honneur, hrady, zámky, paláce 4, 2008, s. 20–23. ISSN 1212-0987

 • 228. VLNAS, Vít. Svatý Jan Nepomucký, český poutník v barokním světě. Dějiny a současnost 15, 1993, č. 3, s. 7–11. ISSN 0418-5129

 • 229. VLNAS, Vít. Škrétové a jejich obrazy pro Karla Eusebia z Lichtenštejna. Příspěvek k poznání obchodu s uměním v barokní Praze. Časopis Matice moravské CXXXII, 2013, supplementum 5, s. 289–302. ISSN 0323-052X, ISBN 978-80-87709-01-6

 • 230. VLNAS, Vít. Umělecké sbírky hrabat Sternbergů. Cour d´honneur, hrady, zámky, paláce 4, 2008, s. 24–27. ISSN 1212-0987

 • 231. VLNAS, Vít. Umělecké sbírky litoměřických biskupů v 17. a 18. století. Umění 38, 1990, s. 232–247. ISSN 0049-5123

 • 232. VLNAS, Vít. Utrechtský mír, habsburská říše a Evropa. Před třemi sty lety skončila válka o španělské dědictví. Dějiny a současnost 26, 2014, č. 1, s. 36–39. ISSN 0418-5129

 • 233. VLNAS, Vít. Váš bližní a spolukřesťan… Nehrdinské dny vojáků prince Evžena. Marginalia historica III, 1999, s. 81–123. ISBN 80-86197-11-5

 • 234. VLNAS, Vít. Vincenc Kramář’s Gallery, Its Predecessors and Its Successors. Bulletin of the National Gallery in Prague V–VI, 1995–1996, p. 7–15, 177–181. ISSN 0862-8912

 • 235. VLNAS, Vít. Z jaspisových kamenů v hromadu uměle složený: Znak Karla Škréty. Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 9, s. 12. ISSN 0418-5129

 • 236. VLNAS, Vít. Ztracené ráje Orientu: Mary Wortley Montaguová a její obraz islámského světa. Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 10, s. 34–36. ISSN 0418-5129

 • 237. VLNAS, Vít. Ztracený ve vlnách Hudsonu: Smutný příběh námořního kadeta Otto Karsche z Brna. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 3, s. 34–35. ISSN 0418-5129

 • 238. VLNAS, Vít a MATĚJŮ, Jaromíra. Pražská Uměleckoprůmyslová škola ve studentských pamfletech počátku 20. století. Documenta Pragensia XI, 1993, s. 228–236. ISBN 80-7066-921-7

 • 239. VLNAS, Vít, REITTEREROVÁ, Vlasta a BACHTÍK, Jakub. Po boku parlamentu, ve stínu nacistů : Kultura v Rudolfinu v letech 1919–1945. In Bachtík, Jakub – Duchek, Lukáš – Jareš, Jakub, edd., Chrám umění Rudolfinum, Praha : Česká filharmonie ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Národním technickým muzeem v Praze 2020, s. 367–392. ISBN 978-80-906787-1-2 (Česká filharmonie), ISBN 978-80-7480-139-6 (Národní památkový ústav), ISBN 978-80-7037-323-1 (Národní technické muzeum)

 • 240. VLNAS, Vít a SEKYRKA, Tomáš. Adolf Kosárek a pražské výstavy jeho doby. Umění 40, 1992, s. 456–461. ISSN 0049-5123

 • 241. VLNAS, Vít und SEKYRKA, Tomáš. Bildhauerei auf den Ausstellungen der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in den Jahren 1821–1825. Bulletin of the National Gallery in Prague XI, 2001, s. 51–75. ISSN 0862-8912, ISBN 80-7035-267-1

 • 242. VLNAS, Vít a SEKYRKA, Tomáš. Peter Cornelius v Praze. Umění 43, 1995, s. 427–444. ISSN 0049-5123

 • 243. VLNAS, Vít et al. Recent Acquisitions of the National Gallery Archives. Bulletin of the National Gallery in Prague V–VI, 1995–1996, p. 165–173, 267–271. ISSN 0862-8912
Recenze, sdělení, přehledy bádání, personalia, nerecenzované články a publikace


 • 244. HOLEČKOVÁ, Kateřina, STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít. K výstavě o Karlu Škrétovi, Historie – Otázky – Problémy 3, 2011, s. 197–2000. ISSN 1804-1132

 • 245. RAK, Jiří – VLNAS, Vít. Hold průmyslu Jeho Veličenstvu: Výstava Jablonec císařský 1866–1906. Dějiny a současnost XXVIII, 2006, č. 8, s. 9. ISSN 0418-5129

 • 246. RAK, Jiří – VLNAS, Vít. Temporalita u Zdeňka Hojdy. In: Ebelová, Ivana – Pešek, Jiří – Sekyrka, Tomáš – Vlnas, Vít, eds., Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňkovi Hojdovi k životnímu jubileu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Národní galerie v Praze, 2013, s. 11–13. ISBN 978-80-7422-269-6 (NLN), ISBN 978-80-7035-544-2 (NG)

 • 247. ROYT, Jan, STEHLÍKOVÁ, Dana a VLNAS, Vít. Sv. Jan Nepomucký v lidové úctě: výstava k 600. výročí smrti. Sušice – Kašperské Hory: Muzeum Šumavy, 1993. 43 s.

 • 248. STOLÁROVÁ, Lenka – HOLEČKOVÁ, Kateřina – VLNAS, Vít, Il progetto interdisciplinare Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo [Karel Škréta (1610–1674): Il periodo e l’ opera]. Reinterpretazione della vita e dell’opera di Karel Škréta, uno dei più significativi artisti del barocco boemo. Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, Numero 8, 2012, s. 159–164. ISBN 978-80-7286-203-0; ISSN 1214-9438

 • 249. STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít. Karel Škréta 2010 aneb příběh uměleckého úspěchu. Art & Antiques, prosinec 2010, s. 10–17. ISSN 1213-8398

 • 250. STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít. Obrazy lásky, touhy a vášně. Art & Antiques, duben 2008, s. 10–19. ISSN 1213-8398

 • 251. VÁCHA, Štěpán, VESELÁ, Irena, VLNAS, Vít a VOKÁČOVÁ, Petra. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Kontexty, časopis o kultuře a společnosti II (XXI), 2010, č. 3, s. 85–89. ISSN 1803-6988

 • 252. VÁCHA, Štěpán, VESELÁ, Irena, VLNAS, Vít a VOKÁČOVÁ, Petra. Karl VI. & Elisabeth Christine. Die böhmische Krönung 1723. Frühneuzeit-info, Jg. 21/2010, Heft 1+2, S. 226–231. ISSN 0940-4007

 • 253. VLNAS, Vít. Albrecht Dürer a Itálie. Praha: Městská vysokoškolská rada 1990. 46 s.

 • 254. VLNAS, Vít. Anežka potřetí. Dějiny a současnost 19, 1997, č. 4, s. 45–47. ISSN 0418-5129

 • 255. VLNAS, Vít. (rec.) Andrew Wheatcroft, Nevěřící: Střety křesťanstva s islámem v letech 638–2002, BB art, Praha 2006. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 2, s. 45. ISSN 0418-5129

 • 256. VLNAS, Vít. (rec.) Antonín Kratochvil, Oheň baroka. Český časopis historický 91, 1993, s. 108–111. ISSN 0862-6111

 • 257. VLNAS, Vít. August Piepenhagen v Litoměřicích. Dějiny a současnost XLI, 2019, č. 2, s. 6. ISSN 0418-5129

 • 258. VLNAS, Vít. Barokní člověk a barokní světec. In Beneš, Zdeněk, Maur, Eduard a Pánek, Jaroslav, ed. Pocta Josefu Petráňovi: sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně (=Práce Historického ústavu ČAV. Řada C – Miscellanea, sv. 4). Praha: Historický ústav Československé akademie věd, 1991. s. 385–396.

 • 259. VLNAS, Vít. Le bicentenaire de la Galerie nationale de Prague. Thema 1996, č. 1, p. 64–66.

 • 260. VLNAS, Vít. (rec.). Blanka Kubíková, Portrét v renesančním malířství v českých zemích: jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci, Národní galerie v Praze, Praha 2016. Marginalia historica XIX, 2016, č. 2, s. 293–294. ISBN 80-7185-361-5

 • 261. VLNAS, Vít. Centrální muzeum umění dnes a tady: dvě z mnoha otázek. Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, 2011/1, s. 7–11. ISSN 0862-612-X

 • 262. VLNAS, Vít. (rec.) Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století – Die tschechische Literatur der Barockzeit. Sammelschrift zur tschechischen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts. Acta Comeniana 12 (XXXVI), 1997, s. 279–289. ISSN 0231-5955, ISBN 80-7007-111-7

 • 263. VLNAS, Vít. Česká sorela: začátek cesty. Dějiny a současnost XXV, 2003, č. 1, s. 50–54. ISSN 0418-5129

 • 264. VLNAS, Vít. Divoký jihovýchod. Art & Antiques, září 2007, s. 6. ISSN 1213-8398

 • 265. VLNAS, Vít: Diplomacie viržinka a koňaku. Josef Cibulka 1939–1945: Skica k portrétu ředitele Národní galerie. Vita Nostra Revue, 2000, roč. 9, č. 2, s. 32–38.

 • 266. VLNAS, Vít. Dvojí výročí Pavla Preisse. Minulostí západočeského kraje XXXII, 1997, s. 227–231. ISBN 80-86067-08-4

 • 267. VLNAS, Vít. Ernst Förster, Albrecht Dürer u úmrtního lože své matky. In: Kubíková, Blanka, ed., Dialogy s kresbou, Praha: Národní galerie v Praze, 2019, s. 32, ISBN sine

 • 268. VLNAS, Vít (rec.). František Tkadlík 1786–1840, ed. Šárka Leubnerová, Národní galerie v Praze 2017. Dějiny a současnost XL, 2018, č. 2, s. 47. ISSN 0418-5129

 • 269. VLNAS, Vít. Historik na cestách: Byt se špatnou pověstí. Dějiny a současnost XXXXIX, 2017, č. 3, s. 7. ISSN 0418-5129

 • 270. VLNAS, Vít. Historik na cestách: Poslední šifra mistra Leonarda. Dějiny a současnost XLI, 2019, č. 5, s. 7. ISSN 0418-5129

 • 271. VLNAS, Vít. Historik na cestách: Za Komenským... Dějiny a současnost XXXXIX, 2017, č. 6, s. 7. ISSN 0418-5129

 • 272. VLNAS, Vít. Historik na cestách: Zahrada v poušti. Dějiny a současnost XLII, 2021, č. 3, s. 7. ISSN 0418-5129

 • 273. VLNAS, Vít. An Intimate Portrait of Václav Vavřinec Reiner. Listy filologické 121, 1998, s. 337–340. ISSN 0024-4457

 • 274. VLNAS, Vít. Jan Amos Komenský. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Mrevue. Časopis Moravského zemského muzea v Brně 2021, č. 1, s. 10–14. MK ČR E 21957

 • 275. VLNAS, Vít. (rec.) Jaroslav Prokop, Petr Brandl: Životní a umělecký epilog (1725–1735). Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 6, s. 45. ISSN 0418-5129

 • 276. VLNAS, Vít. Jenom předměstí Vídně? Art & Antiques, březen 2020, s. 36–39. ISSN 1213-8398

 • 277. VLNAS, Vít. (rec.) Jiří Mikulec, Leopold I.: život a vláda barokního Habsburka. Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 214–216. ISSN 0231-7494

 • 278. VLNAS, Vít. (rec.) Jiří Hrbek, České barokní korunovace, Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 9, s. 45. ISSN 0418-5129

 • 279. VLNAS, Vít. Jiří Rak: úvod na místě doslovu: črty povahopisné. In: Martin Čížek – Antonín K. K. Kudláč – Luboš Velek – Vít Vlnas – Jiří Vykoukal, eds., Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka (=Ad honorem eruditorum, 4), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2017, s. 11–17. ISBN 978-80-87782-67-5 (MÚA), 978-80-87404-63-8 (FSV UK)

 • 280. VLNAS, Vít. (rec.) Jiří Šerých, Michael Rentz fecit: Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka, Karolinum, Praha 2007. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 12, s. 44. ISSN 0418-5129

 • 281. VLNAS, Vít. (rec.) Johannes von Nepomuk 1393–1993; herausgegeben von Reinhold Baumstark, Johanna von Herzogenberg und Peter Volk. München 1993. Umění 42, 1994, s. 488–490. ISSN 0049-5123

 • 282. VLNAS, Vít. K obrazu poustevníka v českém umění 19. století. In Sv. Vintíř, sv. Prokop a poustevnictví v Čechách: katalog výstavy k 950. výročí smrti sv. Vintíře na Šumavě. Sušice: Muzeum Šumavy v Sušici ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 1995. s. 44–55.

 • 283. VLNAS, Vít. (rec.) Kristina Uhlíková, Zdeněk Wirth, První dvě životní etapy (1878–1939). Doplněno bibliografií Wirthova díla. Praha, Národní památkový ústav 2010. Marginalia historica 4, 2013-1, s. 135–138. ISSN 1804-5367

 • 284. VLNAS, Vít. Lež zámeckých obrazáren, Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 10, s. 11. ISSN 0418-5129

 • 285. VLNAS, Vít. (rec.) Lubomír Slavíček, „Sobě, umění přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno 2007. Umění LVI, 2008, s. 550–552. ISSN 0049-5123

 • 286. VLNAS, Vít. (rec.) Lubomír Slavíček – Petr Tomášek (edd.), Aristokracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou, Barrister & Principal – Moravská galerie v Brně – Národní památkový ústav – Masarykova univerzita, Brno 2015. Umění LXVI, 2018, s. 436–437. ISSN 0049-5123

 • 287. VLNAS, Vít. (rec.) Lubomír Sršeň – Olga Trmalová, Malované miniaturní portréty: sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 11, s. 46–47. ISSN 0418-5129

 • 288. VLNAS, Vít. Malíři stínu zbavení (rec.: Štěpán Vácha – Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680: Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht, Praha 2017). Art & Antiques, listopad 2018, s. 60–61. ISSN 1213-8398

 • 289. VLNAS, Vít. Marie Terezie… televizní. Na okraj dvoudílného koprodukčního filmu. Dějiny a současnost XL, 2018, č. 2, s. 40. ISSN 0418-5129

 • 290. VLNAS, Vít. Marie Terezie vzor 19/20. Červená knihovna vrací úder. Dějiny a současnost XLII, 2020, č. 2, s. 34–35. ISSN 0418-5129

 • 291. VLNAS, Vít. (rec.) Martin Mádl, ed., Barokní nástěnná malba v českých zemích : Benediktini, Academia, Praha 2017. Umění LXVII, 2019, s. 464–467. ISSN 0049-5123

 • 292. VLNAS, Vít. (rec.) Milena Bartlová, Naše, národní umění. Studie z dějepisu umění. Studia Mediaevalia Bohemica 2/2010, č. 1, s. 133–137. ISSN 1804-0977

 • 293. VLNAS, Vít. Moravská národní galerie? Historická sebereflexe jako výstavní téma. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 10, s. 18–19. ISSN 0418-5129

 • 294. VLNAS, Vít. Napoleon nezbytný. Dějiny a současnost XXXIIII, 2012, č. 1, s. 11. ISSN 0418-5129

 • 295. VLNAS, Vít. Národní galerie v Praze do třetího století (konfese postjubilejní). Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 1996, č. 3, s. 3–5. ISSN 0862-612

 • 296. VLNAS, Vít. Náš kříž s půlměsícem. Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 10, s. 31. ISSN 0418-5129

 • 297. VLNAS, Vít. (rec.) Nikolaj Savický: Renesance jako změna kódu. O komunikaci slovem a obrazem v italském rinascimentu. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 7, s. 45–46. ISSN 0418-5129

 • 298. VLNAS, Vít. Nové interpretace českého baroka. Dějiny a současnost XXVIII, 2006, č. 7, s. 8. ISSN 0418-5129

 • 299. VLNAS, Vít. O užitečnosti kunsthistoriků. Art & Antiques, březen 2014, s. 2. ISSN 1213-8398

 • 300. VLNAS, Vít. „Odborník trne nad touto Santiniovou gotikou“ (k obrazu barokní architektury v českém 19. století). In: Jan Royt – Petra Nevímová, eds., Album amicorum: Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny. Praha: Ústav pro dějiny umění filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2005, s. 82–89. ISBN sine

 • 301. VLNAS, Vít. Odcházení „princezny Evženie“. Art & Antiques, únor 2017, s. 10–11. ISSN 1213-8398

 • 302. VLNAS, Vít. Ohlédnutí za rokem svatojánským. Folia Historica Bohemica 17, 1994, s. 225–244. ISSN 0231-7494

 • 303. VLNAS, Vít. Olze Pujmanové k pětasedmdesátinám. In Přibyl, Petr, Sošková, Martina a Zíková, Eva, ed. In Italiam nos fata trahunt, sequamur: sborník příspěvků k 75. narozeninám PhDr. Olgy Pujmanové, CSc. Praha: Společnost přátel Národní galerie v Praze, 2003. s. 9–11. ISBN sine

 • 304. VLNAS, Vít. (rec.) Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Paseka, Praha – Litomyšl 2003. Acta Comeniana 18 (XLII), 2004, s. 346–348. ISBN 80-7007-209-1

 • 305. VLNAS, Vít (rec.). Pavel Preiss, Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 7, s. 45. ISSN 0418-5129

 • 306. VLNAS, Vít (rec.). Peter Burke, Augenzeugenschaft: Bilder als historische Quellen. Český časopis historický 102, 2004, č. 4, s. 858–859. ISSN 0862-6111

 • 307. VLNAS, Vít. (rec.) Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500–1700). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004. Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 5, s. 44. ISSN 0418-5129

 • 308. VLNAS, Vít. Pět pražských přívlastků aneb Chvála stereotypu. In Schmid, Jiří. Praha stověžatá. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2000. s. 17–33.

 • 309. VLNAS, Vít. Pompa funebris aneb Dědictví barokního pohřbu v 19. století. In Memento mori! Smrt jako brána k věčnosti ve výtvarném umění. Sušice – Kašperské Hory: Muzeum Šumavy, 2004, s. 42–47.

 • 310. VLNAS, Vít. Příběh pohřbeného psa a faráře mazavky. Marginalia historica II, 1997, s. 92–98. ISBN 80-86197-01-8

 • 311. VLNAS, Vít. Rekviem za rod modrého břevna ve zlatém poli: Výstava o šlechtickém rodu Nothaftů v Chebu. Dějiny a současnost XXVIII, 2006, č. 10, s. 9. ISSN 0418-5129

 • 312. VLNAS, Vít. (rec.) Renata Skřebská a kol., Černá země? Mýtus a realita 1918–1938, Galerie výtvarného umění v Ostravě 2018. Dějiny a současnost XLI, 2019, č. 4, s. 49. ISSN 0418-5129

 • 313. VLNAS, Vít. (rec) Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018. Marginalia historica 9, 2¬¬/2018, s. 151–152. ISSN 1804-5367

 • 314. VLNAS, Vít. Rozpaky po dlouhém čekání (rec. výstavy Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy). Dějiny a současnost 20, 1998, č. 5, s. 45–47. ISSN 0418-5129

 • 315. VLNAS, Vít. Sbohem, pane profesore. Marginalia historica 8, 2¬¬/2017, s. 238–240. ISSN 1804-5367

 • 316. VLNAS, Vít. Scotland Forever! Art & Antiques, červen 2015, s. 3. ISSN 1213-8398

 • 317. VLNAS, Vít. Soupis ke studiu, k poučení a pro zasmání (rec. Jarmila Hanzalová, ed., Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice). Dějiny a současnost 20, 1998, č. 2, s. 57–58. ISSN 0418-5129

 • 318. VLNAS, Vít. Statek obecný národu prospívající. Starožitnosti a užité umění: měsíčník pro sběratele a znalce 1, 1993, č. 9–10, s. 24–25.

 • 319. VLNAS, Vít. Škrétův portrét Humprechta Černína z Chudenic. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 50, listopad/prosinec 2013, č. 6, s. 5–6. ISSN 12 12-7906

 • 320. VLNAS, Vít. Švejk prognostikem. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 7, s. 11. ISSN 0418-5129

 • 321. VLNAS, Vít. Tomáš Garrigue Masaryk a výtvarné umění: několik poznámek, in: Tomáš Garrigue Masaryk, člověk a umění. Praha: Masarykovo demokratické hnutí, 1995, s. 17–25.

 • 322. VLNAS, Vít. (rec) Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení. Národní galerie v Praze, Praha 2016, Dějiny a současnost XXXIX, 2017, č. 7, s. 56. ISSN 0418-5129

 • 323. VLNAS, Vít. (rec.) Tomáš Kulka, Umění a falzum: Monismus a dualismus v estetice. Academia, Praha 2004. Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 2, s. 47. ISSN 0418-5129

 • 324. VLNAS, Vít. (rec.) Der Traum vom Glück: Die Kunst des Historismus in Europa. Český časopis historický 96, 1998, s. 419–422. ISSN 0862-6111

 • 325. VLNAS, Vít. Umění něžně erotické. Milostné náměty v dílech 16.–19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Sušice – Kašperské Hory: Muzeum Šumavy 2004, nestr. [44 s.]. ISBN sine

 • 326. VLNAS, Vít. Velkolepá přehlídka baroka ze západních Čech (rec. výstavy Vznešenost a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Západočeská galerie v Plzni, p. o., 28. 10. 2015 – 20. 3. 2016). Zprávy památkové péče 76, 2016, s. 139–143. ISSN 1210-5538.

 • 327. VLNAS, Vít. Vestfálský mír. Bílá hora 1620 : Reflex Speciál 5, 2020, s. 66–78. ISSN 0862-6634

 • 328. VLNAS, Vít. (rec.) Vítězslav Prchal, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750. NLN, Praha 2015. Dějiny a současnost XXXVIII, 2016, č. 7, s. 54. ISSN 0418-5129

 • 329. VLNAS, Vít. Vítejte v hrozných dobách aneb Bubáci a politruci (rec. Jiří Fiala, Hrozné doby protireformace). Dějiny a současnost 20, 1998, č. 4, s. 53–54. ISSN 0418-5129

 • 330. VLNAS, Vít. Vznik Františkova muzea v Brně a „šlechtické“ společnosti přelomu 18. a 19. století v českých zemích. Mrevue. Časopis Moravského zemského muzea v Brně 2018, č. 1, s. 6–9. MK ČR E 21957

 • 331. VLNAS, Vít. Za Mojmírem Horynou. Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, 2011/1, s. 25. ISSN 0862-612-X

 • 332. VLNAS, Vít a HLADÍK, Tomáš, Baroko v Čechách. Nová stálá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 20, 2008, č. 1, s. 3–7. ISSN 0862-612

 • 333. VLNAS, Vít et al. Historická malba v Čechách: škola Christiana Rubena. Praha: Správa Pražského hradu a Národní galerie v Praze, 1996. 84 s.

 • 334. VLNAS, Vít a WINTER, Tomáš, Nechtěné dítě se vrátilo do své kolébky. Muchova Slovanská epopej ve Veletržním paláci. Dějiny a současnost 35, 2013, č. 1, s. 34–36. ISSN 0418-5129


Hesla v encyklopediích a katalozích

 • Ad gloriam Dei. 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřické, 2015, 160 s.. ISBN 978-80-87784-08-2 (9 hesel)

 • Barock, Bayern und Böhmen. Katalog zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2023/2024, Haus der Bayerischen Geschichte Regensburg, 10. Mai – 3. Oktober 2023. Herausgegeben von Peter Wolf, Sabrina Hartl, Christine Ketzer, Christof Paulus, Richard Fischer, Teresa Novy, Julia Lichtl, Natascha Zödi-Schmidt. (=Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur 72). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2023, 272 S. ISBN: 978-3-7917-3427-9 (22 hesel).

 • BAUMSTARK, Reinhold, HERZOGENBERG, Johanna von und VOLK, Peter, ed. Johannes von Nepomuk 1393–1993. München: Bayerisches Nationalmuseum, 1993. 250 S. ISBN 3-925058-27-3 (16 hesel)

 • BARTLOVÁ, Milena, ed. Svatý Vojtěch: tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. Praha: Národní galerie v Praze, 1997. 159 s. ISBN 80-7035-134-9 (14 hesel)

 • BLAŽÍČKOVÁ–HOROVÁ, Naděžda, ed. Dějiny v obrazech: Historické náměty v umění 19. století v Čechách. Praha: Národní galerie v Praze, 1996. 146 s. ISBN 80-7035-120-9 (42 hesla)

 • BLAŽÍČKOVÁ–HOROVÁ, Naděžda a VLNAS, Vít. Katalog: oleje a vybrané kresby. In Blažíčková–Horová, Naděžda, ed. Václav Brožík (1851–1901). Praha: Národní galerie v Praze, 2003, s. 221–300. ISBN 80-7035-238-8 (18 hesel)

 • ČORNEJ, Petr et al. Európa uralkodói. Budapest: Maecenas Könyvkiadó, 1999. 324 p. ISBN 963-645-053-6 (33 hesla)

 • ČORNEJ, Petr et al. Evropa králů a císařů: významní panovníci a vládnoucí dynastie od 5. století do současnosti. Praha: Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství 1997. 410 s. ISBN 80-237-3511-X (33 hesla)

 • KOTKOVÁ, Olga and VLNAS, Vít. Rubens and Flanders. In Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague (též v japonštině). Tokyo: White International Relations, 2007. 188 s. (25 hesel)

 • FOLTÝN, Dušan – KLÍPA, Jan – MAŠKOVÁ, Pavlína – SOMMER, Petr – VLNAS, Vít, eds., Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i., 2014, 496 s. ISBN 978-80-7035-550-3 (17 hesel ve spolupráci)

 • FUČÍKOVÁ, Eliška a ČEPIČKA, Ladislav, ed. Valdštejn: Albrecht z Valdštejna, Inter arma silent musae? Praha: Academia, 2007, 624 s. ISBN 978-80-200-1565-5 (7 hesel)

 • HAMANOVÁ, Brigitte, ed. Habsburkové, životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. 403 s. 2. vyd. Praha: Brána, 2001. 403 s. ISBN 80-7243-109-9 (59 hesel)

 • HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academia, 1995, 1103 s. ISBN 80-200-0522-6 (21 hesel)

 • CHLUMSKÁ, Štěpánka, ed. CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta. Průvodce výstavou. Praha: Národní galerie v Praze, 2013, 120 s. ISBN 978-80 7035-536-7 (1 heslo)

 • KOTKOVÁ, Olga, ed. Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506–2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, 296 s. ISBN 80-7035-331-7 (10 hesel)

 • KUNEŠOVÁ, Jana a PŘIBYL, Petr, eds., Když císař umírá. Praha: Národní muzeum, 2016, 144 s. ISBN 978-80-7036-500-7 (9 hesel)

 • KYZOUROVÁ, Ivana a VLNAS, Vít (eds.), Žezlo a koruna. Karel IV. a české královské korunovace / The Sceptre and the Crown. Charles IV and Bohemian Royal Coronations, Praha: Správa Pražského hradu, 2016, 232 s. (22 hesel)

 • MACUROVÁ, Zuzana, STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, ed. Tváří v tvář. Barokní portrét v zemích Koruny české. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017, 306 s. ISBN 978-80-7028-495-7 (7 hesel)

 • NIEDZIELENKO, Andrzej a VLNAS, Vít, ed. Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Muzeum Miedzi w Legnicy, 2006, 558 s. ISBN 80-7035-333-3 (11 hesel)

 • Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950. 57. Lieferung (Siegl Emil – Slavik Ernst). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004 (28 hesel)

 • SEKYRKA, Tomáš, ed. Umění a mistrovství: pražská malířská bratrstva 1348–1783. Praha: Scriptorium, 1997. 116 s. ISBN 80-7035-134-9 (18 hesel)

 • RUSINKO, Marcela a VLNAS, Vít, ed. Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích, Brno – Plzeň: Books & Pipes, z. ú a Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2019, 376 s. ISBN 978-80-7485-197-1 (Books & Pipes), ISBN 978-80-88027-35-5 (Západočeská galerie v Plzni) (7 hesel).

 • SLAVÍČEK, Lubomír, ed. Artis pictoriae amatores: Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. Praha: Národní galerie v Praze, 1993. 429 s. ISBN 80-7035-052-0 (39 hesel)

 • SLAVÍČEK, Lubomír, ed. Barokní umění. Z pokladů litoměřické diecéze II. Praha: Národní galerie v Praze, 1994. 75 s. ISBN 80-7035-071-7 (5 hesel)

 • STOLÁROVÁ, Lenka, ed. Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou, 2008, 101 s. ISBN 978-80-7035-414-8 (3 hesla)

 • STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, ed., Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím : Jan Amos Komenský a jeho svět, Brno – Ústí nad Labem: Moravské zemské muzeum a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2020, 430 s. ISBN 978-80-7028-543-5 (Moravské zemské muzeum), ISBN 978-80-7561-287-8 (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) (52 hesel).

 • STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, ed., Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, 668 s. ISBN 978-80-7035-458-2 (26 hesel)

 • STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, ed., Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15.–19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, 294 s. ISBN 978-80-86197-94-4 (37 hesel)

 • Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice. Praha: Arcibiskupství pražské, 2011, 344 s. ISBN 978-80-7422-145-3 (10 hesel)

 • URBANITSCH, Peter, ed. K. u. K. Archiv: 1848–1918. Wien: Archiv Verlag, 1999–2009, s. p. (65 hesel)

 • VLNAS, Vít (sous la direction de). Lumiere et ténebres. Art et civilisation du baroque en Bohême. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux, 2002, 216 p. ISBN 2-7118-4548-6 (13 hesel)

 • VLNAS, Vít, ed. Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716–1789) a jeho svět. Praha: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-87922-21-7 (66 hesel).

 • VLNAS, Vít, ed. Obrazárna v Čechách 1796–1918: katalog výstavy, uspořádané Národní galerií v Praze u příležitosti dvoustého výročí založení Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách. Praha: Gallery s.r.o. ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 1996. 280 s. ISBN 80-7035-106-3 (68 hesel)

 • VLNAS, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie v Praze, 2001. 588 s. ISBN 80-7035-263-9 (148 hesel)

 • VONDRÁČEK, Radim, ed. Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o., 2008, 529 s. ISBN 978-80-7101-073-9 (978-80-86990-45-3) (10 hesel)

 • VONDRÁČEK, Radim, ed. Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848. Průvodce výstavou. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2008, 117 s. ISBN 978-80-7101-075-3 (4 hesla)

 • VONDRÁČEK, Radim et VLNAS, Vít (a cura di). Biedermeier. Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815–1848. Milano: Skira editore, 2000. 263 p. ISBN 88-8118-799-X (38 hesel)

 • VONDRÁČKOVÁ, Marcela, ed., Baroko v Čechách: Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i. ve Schwarzenberském paláci. Praha: Národní galerie v Praze, 2013, 248 s. ISBN 978-80-7035-527-5 (3 hesla)

 • VYBÍRAL, Zdeněk, ed., Jan Hus 1415/2015. Tábor: Husitské muzeum v Táboře v nakladatelství Viva Design, s.r.o., 2015, 348 s. ISBN 978-80-87516-22-5 (39 hesel)


Editorská činnost

 • BENDOVÁ, Eva a VLNAS, Vít, eds. Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2013, 80 s. ISBN 978-80-86415-85-7

 • BORGGREFE, Heiner, KONEČNÝ, Lubomír, LÜPKES, Vera und VLNAS, Vít (herausgegeben von), Hans Rottenhammer: begehrt – vergessen – neu entdeckt. München: Hirmer Verlag. 2008, 212 S. ISBN 978-3-7774-4315-57

 • ČÍŽEK, Martin, KUDLÁČ, Antonín K. K., VELEK, Luboš, VLNAS, Vít a VYKOUKAL, Jiří, eds., Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka (=Ad honorem eruditorum, 4), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2017, 284 s. ISBN 978-80-87782-67-5 (MÚA), 978-80-87404-63-8 (FSV UK)

 • DUCREUX, Marie-Elizabeth, GALMICHE, Xavier, PETRAS, Martin et VLNAS, Vít, eds., Baroque en Bohême (=UL 3: Travaux et recherches), Villeneuve d´Ascq: Université Charles-de-Gaulle, 2009, 453 s. ISBN 978-2-84467-113-4

 • EBELOVÁ, Ivana, PEŠEK, Jiří, SEKYRKA, Tomáš a VLNAS, Vít, eds., Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňkovi Hojdovi k životnímu jubileu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Národní galerie v Praze, 2013, 263 s. ISBN 978-80-7422-269-6 (NLN), ISBN 978-80-7035-544-2 (NG)

 • FEJTOVÁ, Olga, LEDVINKA, Václav, PEŠEK, Jiří a VLNAS, Vít, eds. Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001. Praha: Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium, 2005, 1096 s. ISBN 80-86852-06-7 (80-86197-59-X)

 • FOLTÝN, Dušan, KLÍPA, Jan, MAŠKOVÁ, Pavlína, SOMMER, Petr a VLNAS, Vít, eds., Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i., 2014, 496 s. ISBN 978-80-7035-550-3

 • KAPUSTKA, Mateusz, KLÍPA, Jan, KOZIEŁ, Andrzej, OSZCZANOWSKI, Piotr a VLNAS, Vít, eds. Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, 407 s. ISBN 978-80-7035-337-0

 • KYZOUROVÁ, Ivana a VLNAS, Vít, eds., Žezlo a koruna. Karel IV. a české královské korunovace / The Sceptre and the Crown. Charles IV and Bohemian Royal Coronations, Praha: Správa Pražského hradu, 2016, 232 s. ISBN

 • MACUROVÁ, Zuzana, STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, eds. Tváří v tvář. Barokní portrét v zemích Koruny české. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017, 306 s. ISBN 978-80-7028-495-7

 • NIEDZIELENKO, Andrzej a VLNAS, Vít, eds. Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Muzeum Miedzi w Legnicy, 2006, 558 s. ISBN 80-7035-333-3

 • POKORNÁ, Zuzana a VLNAS, Vít, eds. Kalista, Zdeněk. Století andělů a ďáblů: jihočeský barok. Jinočany: Nakladatelství H&H, 1994, 352 s. ISBN 80-85467-90-9

 • RAK, Jiří a VLNAS, Vít, eds., Habsburské století 1791–1914: Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii. Praha: Pražská edice, 2004, 96 s. ISBN 80-86239-09-1

 • RUSINKO, Marcela a VLNAS, Vít, eds. Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích, Brno – Plzeň: Books & Pipes, z. ú a Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2019, 376 s. ISBN 978-80-7485-197-1 (Books & Pipes), ISBN 978-80-88027-35-5 (Západočeská galerie v Plzni).

 • SKLENÁŘ, Michal, UHLÍKOVÁ, Kristina a VLNAS, Vít, eds. Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, nakladatelství Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, 376 s. ISBN 978-80-88292-80-7 (Ústav pro studium totalitních režimů) ISBN 978-80-88283-50-8 (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) ISBN 978-80-87922-29-3 (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy).

 • STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, eds., Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím : Jan Amos Komenský a jeho svět, Brno – Ústí nad Labem: Moravské zemské muzeum a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2020, 430 s. ISBN 978-80-7028-543-5 (Moravské zemské muzeum), ISBN 978-80-7561-287-8 (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem).

 • STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, eds., Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, 668 s. ISBN 978-80-7035-458-2

 • STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, eds., Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, 416 s. ISBN 978-80-7035-458-2

 • STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít, eds. Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15.–19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, 294 s. ISBN 978-80-86197-94-4

 • VLNAS, Vít, ed., Evropské umění od antiky do závěru baroka: Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci. Praha: Národní galerie v Praze, 2004, 168 s. ISBN 80-7035-280-9

 • VLNAS, Vít, ed. Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716–1789) a jeho svět. Praha: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, 296 s. ISBN 978-80-87922-21-7

 • VLNAS, Vít, ed. Obrazárna v Čechách 1796–1918: katalog výstavy, uspořádané Národní galerií v Praze u příležitosti dvoustého výročí založení Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách. Praha: Gallery s.r.o. ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 1996. 280 s. ISBN 80-7035-106-3

 • VLNAS, Vít (sous la direction de). Lumière et ténebres. Art et civilisation du baroque en Bohệme. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux, 2002. 216 p. ISBN 2-7118-4548-6

 • VLNAS, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie v Praze, 2001. 358 s. ISBN 80-7035-258-2

 • VLNAS, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie v Praze, 2001. 588 s. ISBN 80-7035-263-9

 • VLNAS, Vít, ed., Umění manýrismu a baroka v Čechách: Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří. Praha: Národní galerie v Praze, 2005, 150 s. ISBN 80-7035-152-7

 • VLNAS, Vít a SEKYRKA, Tomáš, eds. Ars baculum vitae: sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha: Národní galerie v Praze, 1996. 384 s. ISBN 80-7035-105-5

 • VONDRÁČEK, Radim et VLNAS, Vít (a cura di). Biedermeier. Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815–1848. Milano: Skira editore, 2000. 263 p. ISBN 88-8118-799-X


Archivní inventáře a katalogy

 • VLNAS, Vít, Antonín Matějček. Inventář archivního fondu uloženého v Archivu Národní galerie v Praze, Praha 1995.

 • VLNAS, Vít, Artur Schauer – Jaroslav Novák. Prozatímní inventář archivního fondu uloženého v Archivu Národní galerie v Praze, Praha 1993.

 • VLNAS, Vít, Viktor Stretti. Inventář archivního fondu uloženého v Archivu Národní galerie v Praze, Praha 1991.

 • VLNAS, Vít a SEKYRKA, Tomáš, Zajišťování uměleckých děl 1945–1958. Dílčí kartotéka archivního fondu Národní galerie v Praze, uloženého v Archivu Národní galerie v Praze, Praha 1991.


Učebnice

 • VLNAS, Vít a KORCOVÁ, Václava. Barokní doba. In Dějepis 8 Modernizace společnosti, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010, s. 10–27. ISBN 978-80-7238-561-4

 • VLNAS, Vít a KORCOVÁ, Václava. Barokní doba. In Dějepis 8 Modernizace společnosti, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (2., upravené vydání). Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2016, s. 10–27. ISBN 978-80-7489-273-8


Netištěná práce

 • VLNAS, Vít. Sběratelství mezi barokem a osvícenstvím: Vývoj uměleckých sbírek litoměřických biskupů v letech 1655–1790. Strojopis diplomové práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1988, 326 s.


Do bibliografie nejsou zařazeny krátké recenze, zprávy o literatuře a sdělení o vědeckých konferencích, dále publicistické projevy a popularizační články v periodikách neodborné povahy.Poslední změna: 18. květen 2023 13:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám