Prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1070


Kontakt:

tel.: 220181392

email.: ottomaff@ktf.cuni.cz


IS studium


michaela.ottova@ff.cuni.cz


Životopisná data


 • 1997 absolvováni oboru dějiny umění na UK FF v Praze

 • 1997-2001 interní doktorské studium na Ústavu pro dějiny umění UK FF v Praze

 • 1994-2009 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

 • 2002-dosud UJEP Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Katedra teorie a dějin umění

 • 2003-dosud pedagog Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

 • 2003-2010 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze

 • 2010 - jmenována docentkou pro obor dějiny umění

 • 2017 - pedagog Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze

 • 2022 - jmenována profesorkou v oboru dějiny uměníBibliografie


 • OTTOVÁ, M.: K některým otázkám chronologie sochařství 15. století na Slovensku. In: Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext (sborník příspěvků mezinárodního kolokvia), in: Ročenka Slovenskej národnej galérie 2004–2005, Bratislava 2006, pp. 235–243, ISBN 80-8059-111-3.

 • OTTOVÁ, M.: Mistr mariánského oltáře ze Seeberku. Adenda a corrigenda k tzv. Mistru oltáře ze sv. Jošta v Chebu. In: Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka (=Collectanea Facultatis Theologicae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Series historiae et historiae artium V.), Mudra, A., Ottová, M. (ed.). Praha 2006, pp. 265-285, ISBN 80-903600-9-2.

 • MUDRA, A., OTTOVÁ, M. (ed.): Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka (=Collectanea Facultatis Theologicae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Series historiae et historiae artium V.), Praha 2006, ISBN 80-903600-9-2.

 • OTTOVÁ, M.: Gotické řezbářství ve 14. a 15. století na Chomutovsku: Rak, P. (ed.): Comotovia 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605-2005), Chomutov 2006, s. 5-26, ISBN 80-86971-20-1.

 • OTTOVÁ, M.: Inventura díla Mistra Briccii v Kutné Hoře. In: Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki, Materialy konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi. Kapustka, M., Kozieł, A., Oszczanowski, P. (ed.). Wrocław 2007, 126-138, ISBN 978-83-229-2862-2/ISSN 0239-6661, ISSN 0680-4746.

 • OTTOVÁ, M., MUDRA, A.: Způsoby organizace sochařské práce v rámci hutě, cechu a mimo ně v průběhu gotiky. In: PRAHL, P. WINTER, T. (ed.): Proměny dějin umění. Acta druhého sjezdu historiků umění, Praha 2007, s. 129-140, ISBN 978-80-86197-89-0.

 • OTTOVÁ, M.: Výtvarné umění pravěku a starověku, Výtvarné umění raného středověku, Výtvarné umění doby gotické. In: Tušl, J. a kol.: Nástin dějin evropského umění I., Fortuna: Praha 2007, s. 12-30, 48-65, 76-114. ISBN: 978-80-7168-996-6.

 • OTTOVÁ, M.: Madona Plzeňská. Poznámky ke vzniku zázračné sochy a k opakování jejího typu v první polovině 15. století, in: Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost, Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Ambrustera, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Theologica et philosophica 11, Praha 2008, 530-546.

 • OTTOVÁ,M: Ukřižovaný Kristus a poutní místo Zašová, in: Ondřej Jakubec (ed.) Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003 – 2007, (kat. výst.) Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc 2008, ISBN 978-80-87149-05-8, s. 12-14.

 • OTTOVÁ, M.: Ukřižovaný Kristus ze Zašové, in: Ondřej Jakubec (ed.) Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003 – 2007, (kat. výst.) Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc 2008, ISBN 978-80-87149-05-8, s. 15-24.

 • OTTOVÁ, M.– MUDRA, A.: Středověké vybavení kláštera cisterciáků v Sedlci, in: R. Lomičková (ed): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700, mezinárodní sympozium Sedlec 1300 – 1700, Kutná Hora (18 - 20. 9. 2008), Opera Facultatis theologicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. X, Praha 2009, 499-524.

 • OTTOVÁ, M –ZÁPALKOVÁ, H.: Ukřižovaný Kristus s pohyblivými pažemi z Litovle, In: Marek Perůtka-Jan Waisser (ed): Historická Olomouc 17. Úsvit renesance na Moravě (ISBN 978-80-244-2430-9), Olomouc 2009, s. 191-204.

 • OTTOVÁ ,M.: Zobrazení sv. Václava za vlády Jagellonců v Čechách, in : Petr Kubín (ed.) Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis.Historia et historia artium vol. XI), Praha: Togga 2009, 343-360, ISBN 978-80-87258-23-1

 • OTTOVÁ, M. –MUDRA, A.: Katalog gotického sochařství na území historického Chebska, in: Jiří Vykoukal a kol., Umění gotiky na Chebsku, GVU v Chebu, Cheb 2009, 125-278 (ISBN 978-80-85016-92-5)

 • OTTOVÁ, M. –MUDRA, A. HALLA, K.: Způsoby organizace a proměny sochařského řemesla v Chebu; in: Jiří Vykoukal a kol., Umění gotiky na Chebsku, GVU v Chebu, Cheb 2009, s. 111-124 (ISBN 978-80-85016-92-5) – podíl 30 procent

 • OTTOVÁ, M. –MUDRA, A., HALLA, K.: The organisation and transformation of the sculptural craft in Cheb, in: Jiří Vykoukal a kol.: Gothic Art in the Cheb Region, Cheb 2009, s. 111-124 (ISBN 978-80-85016-93-2) – podíl 30 procent z kapitoly

 • OTTOVÁ, M. –MUDRA, A.: Catalogue of Gothic sculpture in the Cheb Region, in: Jiří Vykoukal a kol: Gothic Art in the Cheb Region, Cheb 2009, s. 125-278 (ISBN 978-80-85016-93-2) – podíl 50 procent z katalogu

 • OTTOVÁ, M.: Am Beginn einer Tradition. Zur Organisation der Bildschnitzerwerkstätten in Eger im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts – Cheb 1459. Česko-německé setkání panovníků – Dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní vazby. Vědecká konference k 550. výročí setkání panovníků v Chebu konaná na zámku Weesenstein 12.–14. listopadu 2009

 • Michaela Ottová: Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory. Sochařská výzdoba kostela sv. Barbory v Kutné Hoře (1483-1499),Tomáš Halama, České Budějovice 2010, ISBN 978-80-87082-17-1 (269 s)

 • Michaela Ottová, Výtvarné umění renesance, výtvarné umění baroka, in: Jiří Tušl a kol. Nástin dějin evropského umění II., Praha 2010 , ISBN 978-80-7373-086-4, s. 15-16, 25-32, 49-68, 112-116, 135-155

 • Michaela Ottová, Démonická a christologická role zelených lidí ve výtvarné kultuře pozdního středověku, in: Václav Cílek, Václav Vokolek, Michaela Ottová, Matouš Jakuška, Jakub Hlaváček, Radomil Hradil. Cestami zelených mužů, Praha 2010 (193 stran), s. 63-83, ISBN: 978-80-86702-78-0

 • Michaela Ottová: Znovunalézání kontextu? Nové identifikace děl pozdně gotického umění. in: Středověké umění na Českolipsku. Česká Lípa 2012, 71-84, ISBN 978-80-86319-19-3

 • Michaela Hrubá - Michaela Ottová: Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku. Aktuální výzkum tzv. saské renesance, in: Monumentorum custos 2011, NPÚ - UJEP, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem, 2012, s. 5-11. podíl 50 procent, ISSN: 1803-781X

 • Michaela Ottová: The Beautiful Madonna and mediaeval emotions – Tension between form and content. In: Art and architecture around 1400. Global and regional perspectives / Umetnost okrog 1400. Ed. Marjeta Ciglenečki / Polona Vidmar. Proceedings of the international conference under the auspices of CIHA „Art and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives“. 10th-14th May 2011, Maribor, Slovenia. Maribor 2012 2012, 187-196, ISBN 978-961-6656-91-7

 • Michaela Ottová: Zelení muži a ženy na hranicích posvátného prostoru, Svorník 10/2012, s. 120 - 124. ISSN 1802-8128

 • Michaela Hrubá – Táňa Nejezchlebová – Michaela Ottová: Kulturtransfer im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Aktuelle Forschungen zur "Sächsichen Renaissance" in Böhmen, in: Frank-Lohthar Kroll/Miloš Řezník/Martin Munke: Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Chemnitzer Europastudien Bd. 16, Berlin 2013, ISBN: 978-3-428-13963-7

 • Michaela Ottová, Katalog sochařství, in: Ĺubomír Turčan (ed.): Gotické umění na Ústecku, kat č. 2, 3, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21,22, s. 20-23, 28-29, 24-36, 43-53, 55-57, Litoměřice-Ústí n. Labem 2013. ISBN: 978-80-85090-83-3

 • Michaela Ottová: Objednavatel, dína a styl: Gotické sochařství v jihozápadních Čechách, in: Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), ISBN: 978-80-7467-059-6, s. 268-283

 • Michaela Ottová: Katalog sochařství, Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), s. 452-457 (podíl 75 procent), ISBN: 978-80-7467-059-6

 • Michaela Ottová: Mistr Oplakávání ze Zvíkova padesátiletý - čas na bilancování ?, in: Petr Jindra - Michaela Ottová (eds), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň-Řevnice 2013 (vyšlo 2014), s. 434-449. ISBN: 978-80-7467-059-6

 • Michaela Ottová: Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v průběhu 16. století, in: Michaela Ottová - Jan Royt: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594), Ústí n. Labem 2014, s. 7-44.

 • Michaela Ottová (MO): Katalog, Michaela Ottová - Jan Royt: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594), Ústí n. Labem 2014, s. 49-169 (podíl 80 procent) ISBN: 978-80-85036-51-0

 • Michaela Ottová, Katalog, in: Michaela Ottová (ed.): Gotické umění na Děčínsku, Děčín 2014, s. 46-7, 66-67, 72-77, 90-101, 104-107, 112-117, kat. č.: 3,4,12,14,15,21-31, 33-34, 36-38. ISBN: 978-80-260-5996-7

 • Jan Klípa - Michaela Ottová: Josef Opitz a současné přístupy k výzkumu vizuální kultury severozápadních Čech (1250-1550), in: Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách. Aleš Mudra / Michaela Ottová (ed.). Praha 2014, 15-31 (podíl 50 procent), ISBN 978-80-7308-537-7

 • Michaela Ottová, Catalogue (MO): in Olga Kotková (ed): German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandisch Sculpture (1200-1550). Illustrated Summary Catalogue. Praha 2014, podíl 25 procent

 • Aleš Mudra - Michaela Ottová: Sochařství, in: Dušan Foltýn-Jan Klípa-Pavlína Mašková- Petr Sommer-Vít Vlnas (eds): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, Praha 2014, s. 156 - 163, a kat. č. IV. 4,12, 13, 14,16 -19, ISBN: 978-80-7035-550-3

 • Michaela Ottová: Způsoby spolupráce mezi sochaři a malíři v oblasti Krušnohoří v závěru středověku, in: Aleš Mudra - Michaela Ottová (eds.): Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru Krušnohoří na prahu raného novověku. Praha 2014 (v tisku)

 • Michaela Ottová: Podoby vizuální kultury v jihozápadních Čechách na konci 15. století, in: Hynek Látal (ed.): Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie, AJG v Hluboké n. Vltavou 2014, s. 21-32 (ISBN 978-80-87799-16-1)

 • Michaela Ottová: Pieta přeštická z Radkovic. Významná akvizice Domu historie Přešticka, in: Pod Zelenou Horou. Vlastivědný sborník jižního Plzeňska, XVII (XXIX), 4/2014, s. 11-13.

 • Michaela Ottová: Katalog (MO): in: Alena Beránková (ed): Ad Gloriam Dei. Katalog výstavy. Litoměřice 2015, s. 72-73, 78, 82-3, 64-85, 86, 91-2, 100-104, kat. č. 6, 9, 11-13, 16, 21, 22, 23 (ISBN: 978-80-87784-08-2)

Poslední změna: 20. prosinec 2022 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám