doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského umění


IS studiumŽivotopisná data • 1990–1994 – středoškolské studium, Gymnázium Šternberk, okres Olomouc

 • 1994–1999 – vysokoškolské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění (Mgr.)

 • 1999–2002 – postgraduální studium, Katedra dějin umění FF UP (Ph.D.)

 • září 2002–březen 2004 – knihovník Katedry dějin umění FF UP (náhradní vojenská služba), zaměstnavatel: FF UP v Olomouci

 • srpen 2004– říjen 2005 – Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum, kurátor

 • 2005–2011 – vedoucí uměleckohistorického oddělení Muzea umění Olomouc

 • 2008 - současnost – Seminář dějin umění FF MU, odborný asistent

 • 2009 - externí vyučující na Katedře české literatury, literární vědy a dějin umění Ostravské univerzity

 • 2012 – 2019 - Seminář dějin umění FF MU, docent, vedoucí pracoviště 2019 - Seminář dějin umění FF MU, docentVědeckovýzkumná činnost • 2000–2003, Univerzita Palackého v Olomouci – člen badatelského týmu výzkumného záměru MŠMT ČR „Výzkum historie a kultury Moravy” (MSM 152100017)

 • 2001, řešitel vnitřního grantu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci „Olomouc, Univerzitní ulice č. 8. Nástěnné malby fasády měšťanského domu z období pozdní renesance. Uměleckohistorický a technologický průzkum“, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2001

 • 2004–2007 – člen badatelského týmu projektu „Poselství barev, tvarů a myšlenek. Culture 2000“, Moravská galerie v Brně

 • 2004 – držitel stipendia v rámci Andrew W. Mellon Research Fellowship Programme (The Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London)

 • 2005 – držitel Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století

 • 2007–2009, Muzeum umění Olomouc – řešitel projektu GA ČR „Olomouc a barokní kultura“ (408/07/0848)

 • 2007–2010, Muzeum umění Olomouc – řešitel programového projektu v rámci podpory výzkumu a vývoje MK ČR „Baroko v Olomouci. Olomouc a barokní kultura“ (DE07P04OMG013)

 • 2010–2011, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity – člen badatelského týmu výzkumného záměru MŠMT „Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci“, (MSM 6007665807)

 • 2012–2013, spoluřešitel vnitřního grantu FF MU „Výzkum umělecké a vizuální tvorby v Čechách a na Moravě v evropském kontextu“, FF MU, (MUNI/A/0811/2012)

 • 2013, spoluřešitel vnitřního grantu FF MU „Kontinuity a diskontinuity: Umělecká tvorba mezi raně středověkým kultem a obrazovou kulturou moderní doby“, FF MU (MUNI/A/0806/2013), 2013

 • 2013–2015, FF UP – člen badatelského týmu projektu (MŠMT, OP VK „Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou – posílení mezinárodního výzkumu“, (CZ.1.07/2.3.00/20.0192)

 • od 2014, FF MU – člen badatelského týmu v rámci projektu GA ČR „Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání“ (14-36521G)

 • od 2016 – řešitel za Masarykovu univerzitu v rámci projektu Ministerstva kultury ČR / NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020: „Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy (DG16P02M013)“

 • od 2017 – člen řešitelského týmu projektu GA ČR „Idea a její realizace. Výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích“ (17-11912S)

 • od 2018 – člen řešitelského týmu projektu GA ČR „Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku“ (18-09415S)

 • od 2018 – člen řešitelského týmu projektu Ministerstva kultury ČR / NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2018 až 2022: „Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (DG18P02OVV005)“

 • 2019 – řešitel projektu IGA FF UP v Olomouci „Imagines agentes: Umělecká díla mezi formou, obsahem a kontextem“ (IGA_FF_2019_010)

 • od 2019 – řešitel projektu GA ČR „Art History in Moravia: Moravia in the History of Art“ (GACR, 20-09541S), 2020–(2022)

 • od 2021 – řešitel projektu specifického výzkum MU v Brně „Umění a architektura ve veřejném prostoru: umělecké artefakty jako prostředky“ (MUNI/A/1461/2020)Akademické stáže


 • listopad 2001 – Uniwersytet Wroclawski, Instytut Historii Sztuki

 • duben–červenec 2004 – The Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London, výzkumný stipendijní pobyt (Andrew W. Mellon Research Fellowship Programme)

 • duben 2015 - Herzog-August-Bibliothek, Wolffenbüttel

 • říjen 2017 - Gastwissenschaftler, Herzog-August-Bibliothek, WolffenbüttelČlenství v odborných komisích


 • 2006-2009 – člen podoborové komise 408 – estetika, vědy o umění Grantové agentury České republiky

 • 2007–2008 – člen výboru Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

 • od 1. 4. 2008 - 2009 – člen oborové komise Grantové agentury České republiky pro Společenské vědy

 • od 2009 - člen poradní komise ředitele Sbírky starého umění NG pro akvizice

 • od 2011 - člen Komisie na tvorbu zbierok Slovenskej národnej galérie pre staré umenie

 • od 2012 - člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea Komenského v Přerově

 • od června 2013 - člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Moravské galerie v Brně

 • od 2015 - člen Komise Baderova stipendia

 • od 2016 - člen Rady Ústavu dějin umění Akademie věd ČR

 • od 2017 - člen Vědecké rady edice odborných publikací v oboru "Tvar Obraz Text" Nakladatelství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 • od 2017 - člen Vedeckej rady Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied

 • od 2017 - člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost při oddělení dějin umění Muzea města Brna

 • od 2018 - člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity KarlovyBibliografie - výběr


 • JAKUBEC, Ondřej. Lutherische Epitaphien oder Epitaphien von Lutheranern? Nichtkatholische Grabmäler in den böhmischen Ländern als konfessionelle Objekte. In Petr Hrachovec – Gerd Schwerhoff – Winfried Müller. Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer und Sachsen. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag, 2021. s. 333-358. Norm und Struktur 51. ISBN 978-3-412-51953-7.

 • JAKUBEC, Ondřej. Obracení kostelů na víru: konverze sakrální architektury v českých zemích raného novověku. In Věk konverzí: Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku. 2021.

 • JAKUBEC, Ondřej a Pavel SUCHÁNEK. Staroměstský mariánský sloup - stále živé dílo minulosti. In Jakubec, Ondřej; Suchánek, Pavel. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 5-11. Prameny české historie, sv. 4. ISBN 978-80-7422-706-6.

 • JAKUBEC, Ondřej a Pavel SUCHÁNEK. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 315 s. Prameny české historie, sv. 4. ISBN 978-80-7422-706-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. „… rozpomeňte se na Seslání Ducha Svatého, uposlechněte hlasu Církve svaté“: Pozdně barokní malby Josefa Františka Pilze v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatinicích. In Zuzana Macurová – Tomáš Valeš. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. Od objevu k interpretaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Books and Pipes, 2020. s. 265-282. Edice Maturandum 1. ISBN 978-80-210-9557-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Local and global context of Jesuit college in Telč: History and Architecture. In Scola Telcz. Interdisciplinary workshop in UNESCO town Telč. 2019.

 • JAKUBEC, Ondřej. Kontinuita a diskontinuita posvátného obrazu na Moravě v 16. a 17. století. In Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí, Praha, Katolická teologická fakulta UK, 21. 5. 2019. 2019. Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století – Církevní reformy a nábožensko-politické střety v raném novověku

 • JAKUBEC, Ondřej. Vanished Words and Images : Memory Loss and the Sepulchral Monuments in the Czech Lands, circa 1600. In Roháček, Jiří. Epigraphica et Sepulcralia 8 : Forum epigrafickych a sepulkralnich studii. Praha: Artefactum, 2019. s. 125-154. ISBN 978-80-88283-17-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Seminář dějin umění a uměleckohistorická disciplína v současnosti. In Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Pod ochranou Kleió : Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 130-135. ISBN 978-80-210-9258-7.

 • JAKUBEC, Ondřej. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc - Univerzita Palackého v Olomouci - Masarykova univerzita, 2019. 395 s. ISBN 978-80-88103-50-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Confessional re-building and transformation of (and within) the churches in Bohemia and Moravia during wartime, c. 1620s –1640s. In Bellum et artes. War – Art – Diplomacy in Central and Eastern Europe 1600–1660, Gdaňsk, 3.-5. 10. 2019. 2019.

 • JAKUBEC, Ondřej. Pneumologie/Pneumatologie: vzduch, dech a duch v proměnách kultury a umění. In XXI. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej společnosti. 2019.

 • JAKUBEC, Ondřej. Karl von Lichtenstein-Castelcorno: The Prince-Bishop and Patron of the Early-Baroque Period in Central Europe. In Ondřej Jakubec. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2019. s. 11-12. ISBN 978-80-88103-50-9.

 • JAKUBEC, Ondřej a Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno: a Ecclesiastical Aristocrat at the Heart of Baroque Europe. In Jakubec, Ondřej. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2019. s. 15-34. ISBN 978-80-88103-50-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. National Stereotypes and the Slavic Character of Art in the Czech Lands: The Middle Ages and the Czech Renaissance in Czech Historiography of the 19th and 20th Centuries. In Foletti, Ivan; Palladino, Adrien. Inventing Medieval Czechoslovakia 1918-1968 : Between Slavs, Germans, and Totalitarian Regimes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2019. s. 23-59. Parva Convivia. ISBN 978-88-3313-310-2.

 • JAKUBEC, Ondřej. "...ita ut sit omnes tacuerint, lapides ipsi eius laudes loquuntur." Reconstruction of the Bishops Court in Brno: the City Palace of the Bishops of Olomouc, 1665-1672. In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1695). Places of the Bishops Memory. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2019. s. 227-241. ISBN 978-80-88103-56-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Jiří Kroupa, Lubomír Slavíček. In Tomáš Borovský, Jiří Němec. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 83-86. ISBN 978-80-210-9258-7.

 • JAKUBEC, Ondřej. „Památka pohřební“: Historickoantropologické zkoumání sepulkrálního památníku jako kulturního fenoménu a objektu paměti. In Josef Hrdlička, Pavel Král, Rostislav Smíšek. Symbolické jednání v kultuře raného novověku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. s. 229-242. ISBN 978-80-7422-666-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. Tradition and Counter-Reformation. Church History as a Subject of Confessional Legitimacy, Identity and Polemic in Central Europe (Moravia) around 1600. In Ivan Foletti. Re-thinking, Re-making, Re-living Christian Origins. 1. vyd. Roma: Viella, 2018. s. 15-34. Études lausannoises d´histoire de l´art 27. ISBN 978-88-6728-913-4.

 • JAKUBEC, Ondřej. Konfesijní charakter sepulkrálních památek raného novověku jako problém s otevřeným koncem : Příklad žerotínských monumentů druhé poloviny 16. století. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2018, roč. 33, č. 1, s. 47-67. ISSN 0231-7494.

 • JAKUBEC, Ondřej. Vila raného novověku jako "sociální prostor architektonického experimentování". In Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich. Do říše umění vede mnoho bran. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 70-91. ISBN 978-80-214-5667-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Mezi dvory, kláštery a městy : Střední Evropa jako prostor kulturní výměny. Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v.v.i., 2018, roč. 66, č. 4, s. 313-318. ISSN 0049-5123.

 • JAKUBEC, Ondřej. Mučedníkova gesta. Kult sv. Jana Sarkandera a komunikace obrazu/obrazem. In Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka. Gesta v umění. 1. vyd. Brno: B&P Publishing; Masarykova univerzita, 2018. s. 115-144. ISBN 978-80-7485-164-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. The Conversion and Reconversion of Sacral Architecture in the Confessional Cultures of the Early Modern Era. Czech and Slovak Journal of Humanities. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 45-61. ISSN 1805-3742.

 • JAKUBEC, Ondřej. Epitaphs in the Moravian Royal Cities Around 1600 and their Confessional Imagination. In Kateřina Horníčková. Faces of Community in Central European Towns. 1. vyd. New York - London: Lexington Books, 2018. s. 251-278. ISBN 978-1-4985-5112-0.

 • JAKUBEC, Ondřej. A Variation on the ‘Villa’ at the Bohemian Periphery: The Case of the Rožmberk (Rosenberg) Residence of Kratochvíle. In Sylva Dobalová - Ivan P. Muchka. Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700. 1. vyd. Prague: Artefactum, 2017. s. 28-44. PALATIUM e-Publication 4.

 • JAKUBEC, Ondřej. Konfesijní charakter sepulkrálních památek raného novověku: problém s otevřeným koncem. In Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku. Vědecké kolokvium Historického ústavu AV ČR v. v. i., Praha. 2017.

 • JAKUBEC, Ondřej. Lutheran Epitaphs or Epitaphs of Lutherans? The Non-Catholic Monuments in Bohemia and Moravia as Confessional Objects. In Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa. 2017.

 • JAKUBEC, Ondřej. Discipline of Sight, Vision and Action of a Baroque Pilgrim. In Walking and the Iconic Presence. 2017.

 • JAKUBEC, Ondřej. Sepulkrální památník jako prostor vyjednávané reprezentace. In 11. sjezd českých historiků. 2017.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renesanční zámek v proměnách raně novověké architektury českých zemí. In Konečný, Michal. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Vydání první. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2017. s. 51-83. ISBN 978-80-210-8781-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Kratochvíle. In Konečný, Michal. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2017. s. 307-331. ISBN 978-80-210-8781-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Rožmberk. In Konečný, Michal. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Vydání první. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2017. s. 405-431. ISBN 978-80-210-8781-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Chrám sv. Mořice v Kroměříži jako "místo paměti" olomouckého biskupství a biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2017, roč. 66, č. 1, s. 2-19. ISSN 1211-7390.

 • JAKUBEC, Ondřej. Tradition and (Counter-) Reform: Confessional controversy in post-reformation era and Church history as source of legitimization. Example of Bohemia and Moravia around 1600. In Re-thinking, Re-making, Re-living Christian Origins, Olomouc, 9.-12 May 2016. 2016.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renaissance and Rudolphine Art of Bohemia and Moravia. Oxford Bibliographies. Oxford University Press, 2016.

 • JAKUBEC, Ondřej. Epitaphs in Bohemian Protestant Culture. In Horníčková, Kateřina; Šroněk, Michal. From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Refomation (1380-1620). Turnhout: Brepols, 2016. s. 247-280. Brepols series Medieval Chruch Studies no. 33. ISBN 978-2-503-54805-0.

 • JAKUBEC, Ondřej. Roman References in Early Modern central European Confessional Architecture. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2, č. 1, s. 251-266. ISSN 2336-3452.

 • JAKUBEC, Ondřej a Pavel WAISSER. Mauzoleum Zachariáše z Hradce na zámku v Telči a jeho výzdoba v kontextu renesančních zámeckých kaplí. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2015, roč. 64, č. 1, s. 2-31, 29 s. ISSN 1211-7390.

 • KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Ondřej JAKUBEC. Chrám sv. Jakuba. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 259-305. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.

 • KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Brněnská "krajinná okolí", zahrady a hřbitovy. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 749-804. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.

 • JAKUBEC, Ondřej. Sakralarchitektur in der Zeit der letzten Rosenberger. In Martin Gaži, Jaroslav Pánek, Petr Pavelec. Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie. 1. vyd. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2015. s. 352-359. ISBN 978-80-87890-08-0.

 • JAKUBEC, Ondřej. Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 481 s. ISBN 978-80-7422-509-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. A Variation on the Villa at the Bohemian periphery: The case of the Rožmberk (Rosenberg) Residence of Kratochvíle. In Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400-1700, Prague, 5-7 June 2014. 2014.

 • JAKUBEC, Ondřej. Liviovské historie a ovidiovské poesie v pozdně renesanční výzdobě rožmberské vily Kratochvíle. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 46, č. 2014, s. 135-163. ISSN 1803-9561.

 • JAKUBEC, Ondřej. Konfesijní spory v raně novověké Olomouci, jejich charakter, aktéři a vizuální stopy. In Václav Ledvinka. Documenta Pragensia XXXIII. Město v převratech konfesionalizace. V 15. až 18. století. 1. vyd. Praha: Archiv hkavního města Prahy; Scriptorium, 2014. s. 123-157, 29 s. ISBN 978-80-86852-67-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renesanční epitaf v průsečíku historických disciplín a jeho vypovídací možnosti. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013, roč. 111, č. 1, s. 66-100. ISSN 0862-6111.

 • KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Telč. Historické centrum. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2013. 109 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-70-4. info

 • JAKUBEC, Ondřej. Jan Bukůvka z Bukůvky a renesanční arkády v Ivanovicích jako symbol urozenosti. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2013, roč. 35, č. 10, s. 30-31. ISSN 0020-8027.

 • JAKUBEC, Ondřej. Modalita a konfesionalita sakrálních staveb v českých zemích 16. a počátku 17. století. In Horníčková, Kateřina; Šroněk, Michal. In puncto religionis : konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2013. s. 49-72. ISBN 978-80-86890-57-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Obraz Salus Populi Romani u brněnských jezuitů a obraznost potridentského katolicismu na předbělohorské Moravě. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2013. s. 77-98. ISBN 978-80-86736-34-1

 • KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Telč. The historic centre. 1st ed. in English. Praha: Foibos Books, 2013. 109 s. UNESCO Czech heritage. UNESCO world heritage. ISBN 978-80-87073-71-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Patriarchální a vladařská autorita ve výzdobě rožmberské Kratochvíle: směrem k genderovému výkladu renesanční vily. In Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění. 1. vyd. Brno: Uměleckohistorická společnost, 2013. s. 17-41. ISBN 978-80-210-6804-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Rudolf II. a rudolfínské umění. Císařský mecenát a sběratelství. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, roč. 34, č. 2, s. 32-34. ISSN 0418-5129.

 • BŮŽEK, Václav a Ondřej JAKUBEC. Kratochvíle posledních Rožmberků. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7422-174-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. Erzdiözesanmuseum Olmütz/Olomouc. Neues Museum - Neue Architektur. In Museen bauen und gestalten. 1. vyd. München: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, 2012. s. 137-143. ISBN 978-3-9807604-7-8.

 • JAKUBEC, Ondřej. Etický program výzdoby rožmberské vily Kratochvíle jako symbolický obraz manželské ctnosti. In Dáňová, Helena; Mezihoráková, Klára; Prix, Dalibor. Artem ad vitam : kniha k poctě Ivo Hlobila. Vyd. 1. Praha: Artefactum, 2012. s. 455-468. ISBN 978-80-86890-46-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renesanční malířské a sochařské memorie na Moravě. Epitafní památníky jako projev raně novověké kultury umírání a vzpomínání. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2012, roč. 68, č. 1, s. 102-112. ISSN 0231-5793.

 • JAKUBEC, Ondřej. Soubor malovaných epitafů v Moravské Třebové v bezčasí "dlouhé renesance" a ztracené "kultury vzpomínání". In Martínková, Jana. Malíři 16.-18. století a Moravská Třebová. Moravská Třebová: Kulturní služby města Moravská Třebová, 2012. s. 4-15. ISBN 978-80-904432-4-2.

 • JAKUBEC, Ondřej. Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře. In Umění-Art. Praha: Ústavu dějin umění, 2012. s. 526-530. ISSN 0049-5123.

 • JAKUBEC, Ondřej. Defining the Rožmberk Residence of Kratochvíle : the Problem of its Architectural Character. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. 2, s. 98-119. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF MU

 • JAKUBEC, Ondřej. Zámek v Ivanovicích na Hané. Vznešenost a "urozenost" renesančního zámku, jeho arkád a jeho stavebníka. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 40-57. Teorie a dějiny umění. ISBN 978-80-87474-26-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. The Baroque in Olomouc - Olomouc during the Baroque. Visual Arts and Culture of a Central-European City between 1620 and 1780. Fruhneuzeit-Info. Wien: Institut für Erforschung der Frühen Neuzeit, 2011, roč. 22, č. 1-2, s. 238-241. ISSN 0940-4007.

 • JAKUBEC, Ondřej. Spojeni křížem. Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sternlinga. Vom Kreuz berührt. Schätze aus den Städtischen Museen Zittau und der Sammlung Wolfgang Sternling. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. 143 s. ISBN 978-80-87149-51-5.

 • JAKUBEC, Ondřej. Pozdně renesanční sídla rožmberských velmožů a jejich výzdoba. In Světy posledních Rožmberků. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 231-252. ISBN 978-80-7422-092-0.

 • JAKUBEC, Ondřej. Sakrální architektura v době posledních Rožmberků. In Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. 1. vyd. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. s. 410-415. ISBN 978-80-85033-31-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renesanční epitafy v českých zemích a jejich "konfesionalita". In Roháček, Jiří. Epigraphica & sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2011. s. 163-193. ISBN 978-80-86890-35-7.

 • JAKUBEC, Ondřej. Rec. T. Malý - V. Maňas - Z. Orlita, Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2011, roč. 19, č. 2, s. 269-271. ISSN 1210-3640.

 • FIALA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Katedrála sv. Václava v Olomouci na peroskresbách Friedricha Bernharda Wernera (1690-1776) a na mědirytových vedutách zhotovených podle Wernerových předloh. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouc. Společenské vědy. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2011, roč. 302, č. 1, s. 97-105. ISSN 1212-1134.

 • JAKUBEC, Ondřej. Epitaf Hanse Enicha, Epitaf s Alegorickým ukřižováním, Epitaf anonymní rodiny. In Šopák, Pavel a kol. Paměť Slezska : památky a paměťové instituce Českého Slezska v 16. až 19. století. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2011. s. 20-25. ISBN 978-80-86224-90-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Epitafní obraz s Alegorickým ukřižováním ze sbírek Slezského zemského muzea a manýristické malované epitafy českého Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010, Neuveden, č. 1, s. 41-54. ISSN 1803-7550.

 • JAKUBEC, Ondřej. Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. 367 s. ISBN 978-80-87149-11-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Kaple sv. Anny na Olomouckém hradě a svatoanenský kult na Moravě kolem roku 1600. In Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle. Proceedings from the International Conference. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 197-209. ISBN 978-80-87149-11-9.

 • JAKUBEC, Ondřej a Tomáš MALÝ. Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace. Dějiny - Teorie - Kritika. Praha: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 79-112. ISSN 1214-7249.

 • JAKUBEC, Ondřej a Martin ELBEL. Baroko v Olomouci - Olomouc v baroku. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 15-20. ISBN 978-80-87149-38-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Olomouc a jezuitská mise ve střední Evropě. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 23-29. ISBN 978-80-87149-38-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Olomoucký malíř Elias Hauptner a mynýristická kontinuita v protobarokní době. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 57-62. ISBN 978-80-87149-38-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Olomoucký jezuitský kostel a protimorový kult P. Marie Sněžné. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 150-156, 6 s. ISBN 978-80-87149-38-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Ikonografie barokního kultu Jana Sarkandera v Olomouci. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 182-186. ISBN 978-80-87149-38-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Struktury patronátních aktivit a mecenátu v barokní Olomouci. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 251-261. ISBN 978-80-87149-38-6.

 • JAKUBEC, Ondřej a Marek PERŮTKA. Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. 655 s. ISBN 978-80-87149-39-3.

 • JAKUBEC, Ondřej a Ondřej ZATLOUKAL. Barokní Krajina Olomouce. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 65-74. ISBN 978-80-87149-39-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla 1-2,16,29,40-42,102,103, 134,136,144,236,302,302,305,309,311,316,319,321,325,352,355,363,486,488-491. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 75-567, 36 s. ISBN 978-80-87149-39-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. Úvodem. Introduction. In Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle. Proceedings from the International Conference. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 11-13. ISBN 978-80-87149-11-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. 244 s. Olomoučtí biskupové a arcibiskupové, 2. ISBN 978-80-87149-12-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Stanislav Pavlovský z Pavlovic - mecenáš věku konfesionalizace. In Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. s. 55-66. Olomoučtí biskupové a arcibiskupové, 2. ISBN 978-80-87149-12-6.

 • JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla č. 1-15, 17-25, 35-37, 42-117. In Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. s. 88-112, 114-125 ad., 96 s. Olomoučtí biskupové a arcibiskupové, 2. ISBN 978-80-87149-12-6.

 • JAKUBEC, Ondřej a Pavel ZATLOUKAL. Arcidiecézní muzeum Olomouc. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. 135 s. Muzeum umění Olomouc; 1. ISBN 978-80-87149-21-8.

 • JAKUBEC, Ondřej a Pavel ZATLOUKAL. Olomouc Archdiocesan Museum. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. 136 s. Muzeum umění Olomouc; 1. ISBN 978-80-87149-24-9.

 • JAKUBEC, Ondřej a Radka MILTOVÁ. Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, roč. 57, č. 2, s. 148-171, 23 s. ISSN 0049-5123.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renesanční zámek. In TOGNER, Milan a Marek PERŮTKA. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. 1. vyd. Kroměříž: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroěmříži, 2009. s. 21-32. Kroměříž, 1. ISBN 978-80-87231-02-9.

 • JAKUBEC, Ondřej, Václav BŮŽEK a Pavel KRÁL. Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2009. 272 s. Monografie, 1. ISBN 978-80-7106-511-1.

 • JAKUBEC, Ondřej. New Devotion - New Art. Culture and the Assertion of Confessional Uniformity in Moravia Around 1600. In KIRK, Tim a Luďa KLUSÁKOVÁ. Cultural Conquests 1500-2000. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 3, 2004. Studia historica LVIII. 1. vyd. Prague: Charles University in Prague, 2009. s. 73-87. ISBN 978-80-246-1583-7.

 • JAKUBEC, Ondřej. Těchto časův má Antichrist předchůdce své. Apokalyptika a konfesionalita v literatuře a výtvarném umění českých zemí kolem roku 1600. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009, roč. 53, 1-2, s. 23-52. ISSN 1211-7390.

 • JAKUBEC, Ondřej. Město a biskupové. In Dějiny Olomouce 1. svazek. 1. vyd. Olomouc: Statutární město Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 284-299. Neudáno. ISBN 978-80-244-2368-5.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renesanční a manýristické umění. In Dějiny Olomouce 1. svazek. 1. vyd. Olomouc: Statutární město Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 311-331. Neudáno. ISBN 978-80-244-2368-5.

 • JAKUBEC, Ondřej. Kolegiátní chrám sv. Mořice v Kroměříži za biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic (1579-1598) a historismus moravského katolicismu v předbělohorské době. Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2009, roč. 51, č. 1, s. 271-285. ISSN 0583-5569.

 • JAKUBEC, Ondřej. Katolický mecenát a konfesionalizace na předbělohorské Moravě. Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2009, roč. 39, č. 1, s. 144-164. ISSN 0323-2220.

 • JAKUBEC, Ondřej. Zbožná reprezentace - reprezentativní zbožnost. Poznámky k uměleckému mecenátu Františka kardinála Dietrichsteina. In Kardinál František Dietrichstein (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 32-42. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5.

 • JAKUBEC, Ondřej. Catalogue entries 53, 101-104, 106, 112, 120, 121, 127, 147-156, 159, 164, 168, 176, 177, 179, 182, 192, 193, 195-197, 201, 222, 224. In Olomouc Picture Gallery III. Central European painting of the 16th – 18th Centuries from Olomouc Collections. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 85-86, 264-266 ad., 25 s. Olomoucká obrazárna III. ISBN 978-80-87149-09-6

 • JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla č. 21-24, 52-55, 57. In Kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 80-85, 100-103, 10 s. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5.

 • JAKUBEC, Ondřej. Renesanční epitaf jako médium konfesijní identity v prostředí předbělohorské Chrudimi. Památník Tomáše Lvíka Domažlického (1616) a Salomeny Francové z Liblic (1619) jako historicko-antropologický pramen. Theatrum historiae 3. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pardubice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 65-84, 19 s. ISSN 1802-2502.

 • JAKUBEC, Ondřej. Umění jako nástroj katolické reformy a protireformace. Konfesionalizace a mecenát vratislavských a olomouckých biskupů na přelomu 16. a 17. století. In Slezsko - země koruny české. Historie a kultura 1300-1740. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 293-311. ISBN 978-80-7035-396-7.

 • JAKUBEC, Ondřej a Ondřej JAKUBEC. Renesanční epitaf jako médium společenské a náboženské reprezentace. In Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2007. s. 11–24. Monografie 2. ISBN 978-80-85227-88-8.

 • JAKUBEC, Ondřej. "We Believe that Your Ladyship Will Deign to Accept this Small Gift from us with Gratitude". Artworks and Literature as means for Strengthening Catholicism in Moravia before the Battle of the White Mountain. In BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007. s. 205-217. ISBN 978-80-86890-15-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Konfesionalizace a rituály potridentského katolicismu na předbělohorské Moravě. In Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007. s. 360-366. Řada C - Miscellanea. ISBN 978-80-7286-118-7.

 • JAKUBEC, Ondřej a Radka MILTOVÁ. Osobnost a dílo Matouše Radouše a tvorba renesančních epitafů v Chrudimi. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, roč. 2/2007, č. 1, s. 81-107. ISSN 1802-2502.

 • JAKUBEC, Ondřej. Johann Willenberger - Draughtsman and Graphic Artist of the Late Renaissance. Silesian or Moravian, Catholic or Protestant? In KAPUSTKA, Mateusz a Andrzej KOZIEŁ. Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. 1. vyd. Wrocław: Uniwersytet wocławski, 2007. s. 163-173. ISBN 978-83-229-2862-2.

 • MILTOVÁ, Radka a Ondřej JAKUBEC. Katalogová hesla 4-8; 9-12. In Ondřej Jakubec (ed.), Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc: Muzeum umění, 2007. s. 97-103; 106-111, 13 s. ISBN 978-80-85227-88-8.

 • JAKUBEC, Ondřej a Radmila PAVLÍČKOVÁ. Biskupský dvůr: Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně. In JEŘÁBEK, Tomáš a Jiří KROUPA. Brněnské paláce: Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. s. 45-91, 56 s. Brněnské paláce, 1. ISBN 80-7364-016-3.

 • JAKUBEC, Ondřej. Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby: Umělecké objednávky biskupů v letech 1553-1598, jejich význam a funkce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2003. 473 s. Memoria artis; 1. ISBN 80-244-0679-9.

 • JAKUBEC, Ondřej. Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši? In Pro Arte. Sborník k poctě 60. narozenin prof. PhDr. Ivo Hlobila. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2002. s. 261-270, 11 s. ISBN 80-903230-1-4.

 • JAKUBEC, Ondřej. Manifestace katolicismu v uměleckých objednávkách olomouckých biskupů v období raného novověku. In Historická Olomouc XIII. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. s. 161-181, 11 s. ISBN 80-244-0177-0.
Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám