PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS studium


Kozultační hodiny: po 11:00-12:00
Životopisná data


 • 1990–1996 studium oborů historie, pomocné vědy historické a archivnictví na Filozofické fakultě UK v Praze

 • 1991 odborná stáž v Archivu hl. města Prahy

 • 1992–1995 odborná stáž v Archivu Univerzity Karlovy v Praze

 • 1993–1994 studijní pobyt na Philosophische Fakultät Universität Konstanz (Fachgruppe Geschichte)

 • 1993 odborná stáž ve Státním ústředním archivu v Praze, 2. oddělení

 • 1993 odborná stáž v Národním filmovém archivu v Praze

 • 1994 odborná stáž ve Státním okresním archivu v Příbrami

 • od 1996 vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR

 • 1996–2004 Filozofická fakulta UK v Praze, titul Ph.D.

 • 1998 a 2007 odborné stáže v Českém historickém ústavu v Římě

 • od 1999 vědecká pracovnice v Centru medievistických studií AV ČR a UK v Praze

 • od 2002 externí člen Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK v Praze

 • 2004 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr.

 • 2001–2002 doktorandský seminář prof. Rainera Ch. Schwingese (Historisches Institut, Philosophische Fakultät, Universität Bern)

 • od 2010 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze


Hlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Církevní dějiny středověku

 • Prosopografie duchovenstva

 • Soužití židů a křesťanů ve středověku

 • Dějiny kultury středověku


Bibliografie


I. Monografie, autorské encyklopedické publikace


 • Svěcenci pražské diecéze 1395–1416 (s databází na CD-ROM). Praha 2010, 273


II. Články, kapitoly v týmových publikacích

 • Příspěvek ke studiu archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. In: Vácslav Babička (ed.): Archiváři – vzdělání a praxe. Sborník příspěvků. 5. celostátní konference. (= Zpravodaj pobočky České informační společnosti. 42). Praha 1994, s. 20–24

 • Eine vorläufige quantitative Auswertung der Ordinationsliste von Klerikern in der Prager Erzdiözese (1395–1416). In: František Šmahel (Hrsg.): Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.–16. Jahrhundert (= Colloquia mediaevalia Pragensia 1). Centre for Medieval Studies. Praha 1999, s. 214–222

 • Konvikt svatého Bartoloměje a seminář svatého Václava v Praze na Starém Městě – dějiny, hospodaření a studijní nadace. In: Ivan Hlaváček / Jan Hrdina (ed.), (za spolupráce Jana Kahudy a Evy Doležalové): Facta Probant Homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové. Praha (Scriptorium) 1998, s. 135–148

 • Seminář svatého Václava a konvikt svatého Bartoloměje v Praze na Starém Městě. In: Pražský sborník historický 31, 2000, s. 186–261

 • Vojenský deník Františka Kadlečka z první světové války. Středočeský sborník historický 24, 1998, s. 78–106 – s Danielem Doležalem

 • Obraz kléru v pražské arcidiecézi v předvečer husitské revoluce na základě zpracování Liber ordinationum cleri (1395–1416). In: VIII. sjezd českých historiků Hradec Králové 10.–12. září 1999. Praha 2000, s. 150–153

 • Teorie a praxe svěcení kleriků v předhusitských Čechách. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 2 – 1999, Z pomocných věd historických XV. Praha 2003, s. 171–181

 • John M. Klassen with Eva Doležalová and Lynn Szabo: The Letters of the Rožmberk Sisters: Noblewomen in Fifteenth–Century Bohemia. Cambridge 2001

 • Kleriker an der Prager Universität am Vorabend der hussitischen Revolution. Jahrbuch für Universitätsgeschichte 6, Berlin 2003, s. 89–106

 • Liber Ordinationum Cleri 1395–1416. Práce z dějin vědy 6, Praha 2003, s. 165–170

 • Students of Jesuits schools and boarders of Jesuit hostels in the Old Town of Prague and their participation in pilgrimages and other activities of the Virgin Mary and St. Wenceslas devotion. In: Daniel Doležal / Hartmut Kühne (eds.), (in collaboration with Eva Doležalová, Markéta Holubová, Jan Hrdina, Hana Pátková, Peter Lang): Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture. Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien 2006, s. 495–500

 • Odraz éry přemyslovské dynastie v pramenech a literatuře následující lucemburské doby. In: Przemyślidzi i Piastowie – tworcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, pod redakcją Jozefa Dobosza. Poznań (Wadawnictwo Poznańskie) 2006, s. 203–212

 • Comparison of Czech and English Ordination Lists of the Late Middle Ages. Historica, Historical Sciences in the Czech Republic 12, 2005, p. 45–83

 • Historical-Climatological Research in Bohemia nad Moravia in the Second Half of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century. Historica 11, Praha 2006, p. 155–163

 • The Reception and Criticism of Indulgences in the Late Medieval Czech Lands. In: Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe. Ed. by R. N. Swanson (= Brill’s Companions to the Christian Tradition. A series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe 500–1700, Vol. 5). Leiden / Boston 2006, p. 101–145 – s Janem Hrdinou, Františkem Šmahelem, Zdeňkem Uhlířem

 • The Christianisation of Bohemia and Moravia. In: Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest, Vol. 13, 2007, p. 153–163 – s Petrem Sommerem, Dušanem Třeštíkem, Josefem Žemličkou

 • Nacionální a náboženské aspekty pohledu na české reformní hnutí 14. a 15. století a husitskou revoluci v západní historiografii. Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie. Praha (Historický ustav) 2007, s. 63–75

 • Pražská židovská obec ve středověku a její mezinárodní kontakty. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Ed. Eva Doležalová a Robert Šimůnek za spolupráce Dany Dvořáčkové a Aleše Pořízka. Praha 2007, s. 349–357

 • Die Erforschung der Entstehung und Auspragung des Pfarreinetzes bis zum Beginn der hussitischen Revolution in der tschechischen Geschichtswissenschaft. In: Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich. Hg. Nathalie Kruppa unter Mitwirkung von Leszek Zygner (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur Geschichte 238, Studien zur Germania Sacra 32). Göttingen 2008, s. 83–98 – se Zdeňkou Hledíkovou

 • Svěcení duchovních v pozdním středověku. In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV. Ed. Pavel Krafl (= Opera Instituti historici Pragae C 19). Praha 2008, s. 591–595

 • Překlad (50 %) a odborná supervize knihy James B. Given: Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline, & Resistance in Laguedoc. Neratovice (Verbum Publishing) 2008

 • Ordinationsliste als Quelle zur Geschichte der Geistlichkeit vor der Reformation. In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). Edd. Eva Schlotheuber, Hubertus Seibert (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 116). München (R. Oldenbourg Verlag) 2009, s. 223–234

 • Kateřina Bobková-Valentová / Eva Doležalová / Zdeněk Hojda / Eva Chodějovská / Martin Svatoš (ed.): Roma-Praga / Praha-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková. Praha 2009

 • Ways of clerics to ordiantion in the post-Hussite Bohemia – an outline. In: Kateřina Bobková-Valentová/ Eva Doležalová / Zdeněk Hojda / Eva Chodějovská / Martin Svatoš (ed.): Roma-Praga / Praha-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková. Praha 2009, s. 145–158

 • Přemyslovská tradice v lucemburské době. In: Přemyslovci. Budování českého státu. Ed. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička. Praha 2009, s. 530–540

 • Homo viator aneb zbožné putování. In: Skrytá poselství vědy. Praha (Academia) 2009, s. 280–287

 • Der Name Hroznata im spätmittelalterlichen Böhmen. In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter. Ed. Eva Doležalová et al. (= Colloquia Mediaevalia Pragensia 11). Praha 2010, s. 29–36

 • Spor krále Václava s arcibiskupem Janem z Jenštejna. In: Lenka Bobková / František Šmahel ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným (ed.): Lucemburkové. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2012, s. 656–663

 • Židé v českých zemích za panování Lucemburků. In: Lenka Bobková / František Šmahel ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným (ed): Lucemburkové. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2012, s. 679–687

 • Rivalry between ecclesiastic and secular rulers on the battlefield of Church administration. In: The Creation of Medieval Northern Europe. Eds. Melve Leidulf, Sonnesyn Sigbjorn. Oslo (Dreyer Forlag A/S) 2012, s. 103–116III. Edice


 • František Šmahel / Eva Doležalová (ed.): František Palacký (1798/1998): Dějiny a dnešek. Praha 1999

 • Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture. Eds. Daniel Doležal and Hartmut Kühne in collaboration with Eva Doležalová, Markéta Holubová, Jan Hrdina, Hana Pátková
Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám