prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

  Ústav dějin křesťanského umění

  pracovna: 1072


  Kontakt:

  tel.: 220181310

  email.: jan.royt@ff.cuni.cz

   


  IS studium


  osobní www-stránky


  Životopisná data


  • 1974–1979 studium na Vysoké škole zemědělské v Praze, titul Ing.

  • 1979–1984 studium oboru dějin umění na Filozofické fakultě UK v Praze, titul PhDr. (rigorózní práce Ikonografie Krista ukřižovaného na vinném keři)

  • 1984–1990 redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon v Praze

  • 1990–2000 pedagog a tajemník Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze

  • od 1990 externí pedagog na AVU

  • 1992 studijní pobyt v Římě

  • 1997 Filozofická fakulta UK v Praze, titul doc. (habilitační práce Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století)

  • 2000 studijní pobyt v USA

  • 2000 zástupce ředitele a tajemník Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze

  • 2001 studijní pobyt v Lipsku

  • od 2001 externí pedagog na katedře historie a na fakultě užitého umění grafiky filosofické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  • od 2002 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

  • od 2003 zástupce vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

  • 2004 profesor dějin umění Univerzity Karlovy v Praze

  • 2006-2013 ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze

  • 2010 Katolická teologická fakulta UK v Praze, titul Ph.D. (disertační práce Slovník biblické ikonografie)

  • 2014-2022 prorektor Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost

  • 2016 titul doktor historických věd (DSc.)

  • člen vědecké rady Univerzity Karlovy

  • člen vědecké rady Grantové agentury ČR

  • člen vědecké rady Filosofické fakulty UK v Praze.

  • člen vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


  Hlavní oblasti vědeckého zájmu


  • Středověké malířství

  • Křesťanská ikonografie  Ocenění


  • 1994 – cena Josefa Krásy, udělovaná Uměleckohistorickou společností v českých zemích

  • 23. června 2010 – zlatá Svatovojtěšská medaile udělená arcibiskupem pražským a primasem českým Dominikem Dukou

  • 30. listopadu 2016– v Senátu Parlamentu České republiky udělena společně s prof. Jiřím Kuthanem cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2016 za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


  Bibliografie


  Ia. Monografie, autorské encyklopedické publikace  • 1/ Poklady minulosti. Umělecké a historické památky Československa. Praha 1990 (ISBN 80-207-  0125-7), 304 s. (též německy, anglicky, španělsky)

  • 2/ České nebe – Böhmischer Himmel. Andachtsbilchen aus dem Kunstgewerbemuseum Prag. Begleitband zur Ausstellung im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. Neukirchen b. hl. Blut 1995, s. 2–53

  • 3/ Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku. Náchod (Státní galerie v Náchodě) 1997 (ISBN 80-85057-54-9), 119 s.

  • 4/ Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 1998 (ISBN 80-204-0740-5), 201 s. – s Hanou Šedinovou

  • 5/ Středověké malířství v Čechách. Praha (Karolinum) 2002 (ISBN 80-246-0265-2), 163 s.

  • 6/ Die mittelalterliche Malerei in Böhmen. Prag 2003 (ISBN 80-246-0267-9), 158 s.

  • 7/ Medieval Painting in Bohemia. Prague 2003 (ISBN 60-246-0266-0), 158 s.

  • 8/ Slovník biblické ikonografie. Praha 2006 (ISBN 80-246-0963-0), 342 s.

  • 9/ Kristus v křesťanské ikonografii. České Budějovice 2010 (ISBN 978-80-87101-22-3), 160 s.

  • 10/ Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 2012 (ISBN 978-80-246-1691-9), 479 s.

  • 11/ Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Ústi nad Labem (ISBN 978-80-85036-46-6), 67 s.

  • 12/ Mistr třeboňského oltáře. Praha 2013, (ISBN 978-80-246-2262-0).

  • 13/ The Master of the Treboň Altarpiece. Praha 2014, (ISBN 978-80-246-3174-5).

  • 14/ Gotické deskové malířství v severozápadních čechách. Praha 2015, 350s. (ISBN 978-80-246-3174-5)

  • 15/ Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-980-7422-090-6), společně s Jiřím Kuthanem

  • 16/ Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel (ve spolupráci s Janem Roytem). Praha (Nakladatelství Lidové noviny spolu s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2016 (ISBN 978-80-7422-460-7), 1062 stran.

  • 17/ The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle. Praha 2017, ISBN 978-80-246-3129-5

  • 18/ Praha středověká. Praha 2019, 256Ss. (ISBN 978-80-246-4183-6)

  11  Ib. Učebnice, populární publikace, samostatné publikace menšího rozsahu  • 1/ Sv. Jan Nepomucký v lidové úctě. Katalog výstavy v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. Kašperské Hory 1993, s. 15–47

  • 2/ České nebe. Katalog výstavy v NG v Praze. Praha 1993 (ISBN 80-7035-051-2), s. 4–35

  • 3/ Der hl. Günther, Eremit. München / Zurich 1993, s. 1–19 (též česky)

  • 4/ Der hl. Johann von Nepomuk. München / Regensburg 1993, s. 1–23

  • 5/ Der Heilige Wolfgang und seine Verehrung in Böhmen. Regensburg 1994, s. 1–27

  • 6/ Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách. Velehrad 1994 – s Mojmírem Horynou

  • 7/ Římov. Poutní areál s loretou a kalvárii. Velehrad 1995, s. 1–17

  • 8/ Das Prager Jesuskind in Sancta Maria de Victoria. Regensburg 1995, s. 1–23

  • 9/ Sv. Vintíř, sv. Prokop a poustevnictví v Čechách. Muzeum Šumavy v Sušici a Národní galerie v Praze 1995, s. 13–43, 57–66

  • 10/ Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Praha 1996 (též německy)

  • 11/ Hl. Adalbert. Regensburg 1997 (ISBN 3-7954-8007-8), 30 s.

  • 12/ Posvátné prostory hradu Karlštejna. Památkový ústav středních Čech v Praze. Praha 1997 (ISBN 80-85094-66-5), 64 s. – s Jiřím Fajtem a Liborem Gottfriedem (též německy, anglicky, francouzsky, italsky)

  • 13/ Hrad Karlštejn. Praha (Lepton), 1999 (ISBN 80-85094-77-0), 24 s. – s Jiřím Fajtem (též anglicky, německy, italsky, francouzsky, rusky, japonsky)

  • 14/ Zahrada mariánská. Katalog výstavy v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. Kašperské Hory 2000, s. 1–60

  • 15/ Poslové nebes. Ikonografie andělů ve výtvarném umění. Muzeum Šumavy v Kašperských Horách 2001, s. 3–39

  • 16/ Břevnovský klášter. Historie kláštera, průvodce. Praha 2002 (ISBN 80-902682-5-0), s. 1–41

  • 17/ Memento mori. Smrt jako brána k věčnosti ve výtvarném umění. Muzeum Šumavy v Kašperských Horách 2003, s. 3–41  II. Články, kapitoly v týmových publikacích


  • 1/ Praga caput regni. Praha 1990 (ISBN 80-207-0271-7), s. 7–15 (též německy, anglicky, španělsky, italsky)

  • 2/ Poklady pražských uměleckých sbírek. Praha 1992, s. 3–32

  • 3/ Christliche Pilgerfahrt durch Böhmen. In: Willkommen in der Tschechoslowakei. 3/1992 (ISSN 0139-7362), s. 20–25 (též anglicky

  • 4/ Böhmischer Barock in der bildenden Kunst. In: Willkommen in der Tschechoslowakei. 4/1992 (ISSN 0139-7362), s. 22–30 (též anglicky)

  • 5/ Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Malířská výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna. Praha 1998 (ISBN 80-7035-163-2), 54 s. – s Jiřím Fajtem (vyšlo též anglicky, německy)

  • 6/ Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. Ecclesia Triumfans. In: Jiří Fajt (ed.): Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997 (ISBN 80-7035-142-X), s. 156–254

  • 7/ Poustevník Vintíř. Světci a jejich kulty v 17. a 18. století v Břevnově. In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Katalog výstavy k oslavám milénia založení břevnovského kláštera. Praha 1993, s. 60–76

  • 8/ Johannes von Nepomuk und seine Verehrung in Prag. In: Reinhold Baumstark / Johanna von Herzogenberg/ Peter Volk (Hrsg.): Johannes von Nepomuk 1393–1993. Eine Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums, München. München 1993 (ISBN 3-925058-27-3), s. 80–89, s. 99–123

  • 9/ Katedrála sv. Víta a Pražský hrad. Praha 1994 (ISBN 80-85785-04-8), s. 5–190 – s Jiřím Fajtem (též anglicky a německy)

  • 10/ Pozdně gotická nástěnná malba. In: Jiří Fajt (ed.): Gotika v západních Čechách (1230–1530). Praha 1996 (ISBN 80-7035-088-1), s. 426–455

  • 11/ Desková malba. In: Jiří Fajt (ed.): Gotika v západních Čechách (1230–1530). Praha 1996 (ISBN 80-7035-088-1), s. 456–471

  • 12/ Kult a ikonografie sv. Václava v 17. a 18. století. In: Svatý Václav v umění 17. a 18. století. Katalog výstavy v NG v Praze. Praha 1994 (ISBN 80-7035-077-6), s. 8–18, s. 39–47

  • 13/ Christianity in the Czech Lands. In: A Thousand Years of Czech Culture. Richers from the National Museum in Prague. Old Salem 1996 (ISBN 1-879704-02-01), s. 28–39

  • 14/ Die böhmische Ikonographie des heiligen Adalbert im 17. und 18. Jahrhundert. In: H. H. Henrix (Hrsg.): Adalbert von Prag. Bruckenbauer zwischen dem Osten und Westen Europas. Baden-Baden 1997 (ISBN 3-7890-4834-8), s. 185–192

  • 15/ The Pictorial Decoration of the Great Tower at Karlštejn Castle. Ecclesia Triumphans. In: Magister Theodoricus. Court Painter to Emperor Charles IV. Prague 1998 (ISBN 80-7035-160-8), s. 108–215 – s Jiřím Fajtem

  • 16/ Der „Kaisersaal“ im Schloss Bučovice. In: R. Müller (Hrsg.): Bilder des Reiches. Irseer Schriften. (Bd. 4). Sigmaringen 1997 (ISBN 3-7995-4174-8), s. 357–368

  • 17/ Die Hussiten und ihr Verhaltnis zur Kunst. In: F. Seiny (Hrsg.): Jan Hus. Zwischen Zeiten, Volkern, Konfessionen. München 1997 (ISBN 3-486-56149-9), s. 313–318

  • 18/ Kult a ikonografie sv. Vojtěcha v Čechách. In: Z. Kurnatowska (red.): Tropami świetego Wojciecha. Poznańskie towarzystwo przyjaciol nauk wydzial historii i nauk spolecznych. Praca komisiji archeologicznej, tom 18. Poznań 1999 (ISBN 83-7063-226-2), s. 373–387

  • 19/ Víra, zbožnost a církev. Barokní pietas. In: Vít Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura společnost 17. a 18. století. Praha 2001 (ISBN 80-7035-263-9), s. 15–62

  • 20/ Wandmalereien in der St. Mauritiuskirche in Maurenzen bei Annatal (Mouřenec u Annína). In: King John of Luxemburg (1296–1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Conference Prague, September 1996. Prague 1998 (ISBN 80-85917-42-4), s. 304–312

  • 21/ Legendární podání o životě a působení sv. Vojtěcha, s. 11–16. Památky náboženské úcty ke sv. Vojtěchu v Polsku, Maďarsku a v Čechách, s. 16–19. Svatý Vojtěch ve vrcholném a pozdním středověku, s. 37–40. In: Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. Katalog výstavy v NG v Praze. Praha 1997 (ISBN 80-7035-143-9) – s Jiřím Fajtem

  • 22/ Renovatio regni. Zum Charakter der Kunst in Böhmen unter den Jagiellonen Wladislaw II. und Ludwig II. In: Dietmar Popp / Robert Suckale (Hrsg.): Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Nürnberg (Germanisches Nationalmuseum) 2002 (ISBN 3-926982-85-3), s. 227–232

  • 23/ Cristo crocifisso sull’ albero della vita. San Clemente, Roma – Convento degli Agostiniani, Roudnice nad Labem. In: Bolletino dell’ Istituto storico ceco di Roma, fascicolo III. Praga 2002 (ISBN 80-86675-02-5), s. 21–31

  • 24/ Miroslav Houšť. Dílo. Praha 2003 (ISBN 80-239-1378-6), s. 5–19

  • 25/ Arte e cultura del barocco in Boemia. In: Dana Stehlíková (ed.): Bohemia sancta. Tesori d’arte cristiana in Bohemia. Caltanissetta / Siracusa / Praga 2004 (ISBN 80-7106-711-3), s. 97–109

  • 26/ Die Marienkult von Mariazell in den böhmischen Ländern. In: Ungarn in Mariazell – Mariazell in Ungarn. Gechichte und Erinnerung. Ausstellung des Historischen Museums der Stadt Budapest im Museum Kiscell. Budapest 2004 (ISBN 9639340383), s. 186–194

  • 27/ K datování a ikonografii tzv. Ostatkových scén v kapli Panny Marie na Karlštejně. In: Jiří Fajt (ed.): Court Chapels – Dvorské kaple pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba. Praha (NG) 2003 (ISBN 80-7035-190X), s. 354–366

  • 28/ Die utraquistische Ikonographie der Jagiellonenzeit. In: Evelin Wetter (Hrsg.): Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur zeit der Jagiellonenkönige (1471–1526). Kunst – Kultur – Geschichte. Thorbecke Ostfildern 2004, s. 243–250

  • 29/ The Hussite Revolution and Sacred Art. In: Barbara Boehm / Jiří Fajt (ed.): Prague. The Crown of Bohemia 1347–1437. New York (The Metropolitan Museum of Art) 2005 (ISBN 1-58839-161-2), s. 113–119

  • 30/ Kirchenreform und Hussiten. In: Jiří Fajt (Hrsg.): Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger 1310–1437. München / Berlin 2006 (ISBN 3-42-206598‑9), s. 555–561, 305, 320, 517, 518, 564–566

  • 31/ Církevní reformy a husité. In: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků v Čechách. Praha 2006 (ISBN 80-2001399-7), s. 555–561, 271–272, 516–518, 564–565

  • 32/ Zum Charakter der Wallfahrtskirchen in Böhmen. Pilgrimage European Culture. In: D. Doležal / H. Kühne (Hrsg.): Wallfahrten in der europäischen Kultur. (= Europäische Wallfahrtsstudien, Band 1). Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelle / New York / Oxford / Wien 2006 (ISBN 3-631-54996-2), s. 623–633

  • 33/ Wallfahrtsstätten in den Ländern der böhmischen Krone im 17. und 18. Jahrhundert Zwischen Sonne und Halbmond. Das Erbe des Turkenlouis: Bauen und Bewahren. Stuttgart 2006 (ISBN 3-929981-61-0), s. 87–93

  • 34/ Hussitische Bildpropaganda. In: Winfried Eberhard / Franz Machilek (Hrsg.): Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts. Köln (Bohlau Verlag) 2006 (ISBN 3-412-26105-X), s. 341–354

  • 35/ Magister Theodoricus, Meister von Wittingau, Madonna von Veitsdom. In: Bruno Klein (Hrsg.): Geschichte der Bildenden Kunst in Deutschland, Gotik. Prestel 2007 (ISBN 3-7913-3121-3), s. 216–225

  • 36/ La Chapelle de la Sainte-Croix à Karlštejn. In: Inspirations francaises. Recuil d’ interventions portant sur l’histoire de l’art. (= Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. 1). Praha 2006 (ISBN 80-903600-8-4), s. 65–89

  • 37/ Wenzel Králík von Buřenice als Mäzen. In: Jiří Fajt / Andrea Langer (Hrsg.): Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. München (Deutscher Kunstverlag Berlin) 2009 (ISBN 978-3-422-06837-7), s. 388–395

  • 38/ Svatý Václav v úctě a v umění. In: Dana Stehlíková (ed.): Svatý Václav ochránce České země. Praha 2008 (ISBN 978-80-7106-446-6), s. 9–27, 70–131

  • 39/ Der Kanon und die Ikonographie der böhmischen Landespatrone. In: Stefan Samerski (Hrsg.): Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte – Verehrung – Gegenwart. Paderborn / München/ Sien / Zurich 2009 (ISBN 978-3-506-76679-3), s. 21–32

  • 40/ Maria. In: Stefan Samerski (Hrsg.): Die Landespatrone der böhmischen Länder. Geschichte – Verehrung – Gegenwart. Paderborn / München / Sien / Zurich 2009 (ISBN 978-3-506-76679-3), s. 177–197

  • 41/ Středověké deskové a nástěnné malířství v Chebu. In: Umění gotiky na Chebsku. Cheb 2009 (ISBN 978-80-85016-92-5), s. 67–87

  • 42/ Středověké umělecké řemeslo v Chebu. In: Umění gotiky na Chebsku. Cheb 2009 (ISBN 978-80-85016-92-5), s. 101–109

  • 43/ Religiöse Beziehungen zwischen Böhmen und Bayern im 17. und 18. Jahrhundert. In: Robert Luft/ Ludwig Eiber (Hrsg.): Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur. München 2007 (ISBN 978-3-486-58372-4), s. 107–122

  • 44/ Quelle und Ausgangsbasis der böhmischen Tafelmalerei in den Jahren 1340–1380. In: Markéta Jarošová/ Jiří Kuthan / Stefan Scholz (eds.): Prag und die Grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburgem (1310–1347). Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Era (1310–1437)(= Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Historia et historia artium, vol. VIII). Prag 2008 (ISBN 978-80-87258-10-1), s. 95–105

  • 45/ Bischof Johann IV. von Draschitz als Kunstmäzen. In: Eva Schlotheuber / Hubertus Seibert / R. Oldenburg (Hrsg.): Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). München (Verlag Munchen) 2009 (ISBN 978-3- 486-59147-7), s. 265–282

  • 46/ Medieval Panel and Wall Paintings in the Cheb Region. In: Gothic Art in the Cheb Region. Cheb 2009 (ISBN 978-80-85016-93-2), s. 67–87

  • 47/ Medieval Crafts in Cheb. In: Gothic Art in the Cheb Region. Cheb 2009 (ISBN 978-80-85016-93-2), s. 101–109

  • 48/ Mater domus cisterciáckých klášterů v Čechách. In: Radka Lomničková (ed.): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera. Sedletz, Architektur und Kunstschaffen im sedletzer Kloster (= Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Historia et historia artium vol. X). Praha 2009 (ISBN 978-80-87258-22-4), s. 525–543

  • 49/ Ikonografie sv. Václava ve středověku. In: Petr Kubín (ed.): Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava. Praha 2010 (ISBN 978-8087258-23-1), s. 301–327

  • 50/ Die Darstellung der Landrechtssitzung und des Vogelparlaments in einem Gemach des sogenannten Roten Turmes auf Schloss Neuhaus (Jindřichův Hradec). In: Urszula Borkowska / Markus Horsch (Hrsg.): Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser. The Culture of the Jagellonian and Related Courts. Ostfildern (Jan Thorbecke Verlag) 2010 (ISBN 978-3-7995-8406-7), s. 255–259

  • 51/ Úcta k Panně Marii a k českým zemským patronům v řádu Tovaryšstva Ježíšova v barokních Čechách. In: Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha 2010 (ISBN 978-80-246-1755-8), s. 1279–1309

  • 52/ Malíř Hans Hesse a Roudnický oltář. In: Hans Hesse. Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem. Litoměřice 2010 (ISBN 978-80-85053 -98-2), s. 9–45

  • 53/ Mystikerkrucifixe und blutende Marienbilder. In: Jiří Pešek / Falk Wiesemann (Hrsg.): Blut. Perspektiven in Medizin, Geschichte und Gesellschaft. Essen 2011 (ISBN 978-3-8375-0503-0), s. 101–120

  • 54/ Die Tafelmalerei in Norwestböhmen und Westböhmen von 1340 bis zur ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13.–16. Jahrhundert). München (Oldenburg Verlag) 2011 (ISBN 978-3-486-70661-1), s. 305–338

  • 55/ Master of the Třeboň Altarpiece. In: Art and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives. Maribor 2012 (ISBN 978-961-6656-91-7), s. 171–180

  • 56/ Posvátná místa, milostné obrazy a sochy v západních Čechách. In: Divotvůrkyně Přeštická. 300 let obrazu a pouti. České Budějovice 2012 (ISBN 978-80-87082-25-6), s. 15–39

  • 57/ Umělecká výzdoba hradu Karlštejna. In: František Šmahel / Lenka Bobková (ed.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012 (ISBN 978-80-7422-093-7), s. 514–524

  • 58/ Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi. In: František Šmahel / Lenka Bobková (ed.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012 (ISBN 978-80-7422-093-7), s. 590–591

  • 59/ Lucemburský rodokmen. In: František Šmahel / Lenka Bobková (ed.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012 (ISBN 978-80-7422-093-7), s. 789–791

  • 60/Stopy svatých Cyrila  Metoděje v Čechách, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemích. Olomouc 2013, 68-75, ISBN 978-80-87149-67-6.

  • 70/ Royt Jan / Sommer Petr: Sázavský klášter. Praha 2013, s. 39-90 ISBN 978-80-86516-57-.

  • 71/ Dějiny výtvarného (vizuálního) umění. „Zadání patří Otcům, provedení umělci“, in: (ed.) Bárta Miroslav / Kovář Martin, Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha 2013, 509-535, ISBN 978-80-200-2301-8.

  • 72/ Příspěvek k ikonografii sv. Anežky České jako zakladatelky, in: (ed.) Šmied Miroslav / Záruba František:  Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Praha 2013, 36-56, ISBN 978-80-7422-242-9.

  • 73/ Kult a ikonografie světců uctívaných v benediktýnských klášteřích, in: Markéta Jarošová/ Radka Lomníčková (edd.), Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktýnského řádu. Praha 2013, ISBN 978-80-7422-246-7, s. 41-89

  • 74/ Voda omilostňující a voda trestající. Ikonografie luteránských křtitelnic v Čechách, in: Kateřina Horníčková / Michal Šroněk (edd), In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha 2013, ISBN 978-80-86890-57-9, s. 163-174.

  • 75/ Die Wandmalereien  in der Kirche Johannes des Täufers, in: Ernst Wohlschläger (hrsg.), 500 Jahre Pfarrkirche  St . Johannes der Täufer. Osnabrück 2013, s. 193-196 , popularizující sborník

  • 76/ A Celtic sevred head, or Lazarus in the arms of Abraham? (společně s Natálií Venclovou, podíl 50 procent), in:  (ed.) Chris Gosden / Sally Crawford and Kathrina Ulmschneider, Celtic Art in Europe. Making Connections, Oxford – Philadephia 2014, s. 96-100 ISBN 978-1-78297-655-4.

  • 77/ Oltář sv. Máří Magdalény z Kerhartic, in: (ed.) Michaela Ottová, Gotické umění na Děčínsku. Děčín 2014, s. 68-72, ISBN 978-80-260-5996-7

  • 78/ Grafický list s luteránským námětem Alegorie zákona a milosti ve vydáních Melantrichovy Bible, in: Historie – otázky – problémy, 2, 2013, vydavatelství FFUK v Praze 2013, s, 45-62, ISSN 1804-1132

  • 79/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (společně s Michaelou Ottovou). Ústi nad Labem 2014, s. 7-185, ISBN 978-80-85036-51-0

  • 80/ Středověká desková a nástěnná malba v jihozápadních Čechách, in: Petr Jindra / Michaela Ottová, Obrazy krásy a spásy. Plzeň 2014, s. 186-241, ISBN 978-80-7467-059-6
  III. Recenze a drobné příspěvky
  • 1/ Příspěvek k ikonografii alegorie sv. Kříže v Roudnici nad Labem. In: Umění 23, Praha 1985, s. 492– 507

  • 2/ Mus Diabolica. In: Umění 35, Praha 1987, s. 530–539

  • 3/ Příspěvek k poznání svatovojtěšské ikonografie a plastiky 17. století. In: Umění 35 (ISSN 0049-5123). Praha 1987, s. 314–321

  • 4/ Juraj Žary: Dvouloďové kostoly na Spiši, recenze. In: Výtvarný život, 6/1987, s. 45–46

  • 5/ Poutní kaple na Skalce – dílo Kryštofa Dientzenhofera. In: Umění 37, Praha 1989, s. 498–505

  • 6/ Der Heilige des böhmischen Barock. In: Kunst und Kirche, 2/1991 (ISSN 0023-5431), s. 104–107

  • 7/ K zobrazování Nejsvětější Trojice skupinou třech postav, hlav a tváří. In: Arts 2. Bratislava 1991 (ISSN 0044-9008), s.154–159

  • 8/ Několik poznámek k výstavě Mistra Týnské kalvárie. In: Umění 39, Praha 1991, s. 355–362

  • 9/ Barokní pouť a poutní místa. In: Dějiny a současnost, 3/1991 (ISSN 0418-5129), s. 27–31

  • 10/ Nástěnná malba s námětem Zákon a Milost na zámku v Pardubicích. In: Umění 40, Praha 1992 (ISSN 0049 5123), s. 124–137, – s V. Hrubým

  • 11/ Bohuslav Balbín a barokní pouť. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Praha 1992, s. 122–126

  • 12/ Křesťanská pouť po barokních Čechách. In: Český lid. Národopisný časopis, 79/1992, s. 322–339

  • 13/ Rembrandtova náboženská tvorba na výstavě v Amsterdamu, recenze. In: Křesťanská revue LIX 4/1992, s. 97–98

  • 14/ Ikonografie sv. Jana Nepomuckého. In: Zprávy památkové péče, 10/1993 (ISSN 1210-5538), s. 373–379

  • 15/ Inneneinrichtung der Kirche St. Maurenzen. In: Festschrift zur Wiedereinweihung der Kirche des Hl. Mauritius in S. Maurenzen. Böhmerwald am 26. September 1993. St. Maurenzen 1993, s. 50–56

  • 16/ Poustevník Vintíř (poznámky k hagiografii, kultu a ikonografii světce). In: Milénium břevnovského kláštera. Sborník stati. Praha (Univerzita Karlova) 1993 (ISBN 80-7066-766-4), s. 259–272

  • 17/ Svatojánský kult v zrcadle písemných pramenů a knižních ilustrací. In: Svatý Jan Nepomucký 1393–1993. Praha 1993 (ISBN 80-7066-770-2), s. 61–66 – s V. Vlnasem

  • 18/ Sv. Jan Nepomucký a jeho úcta v Praze. In: Svatý Jan Nepomucký 1393–1993. Praha 1993 (ISBN 80-7066-770-2), s. 76–85

  • 19/ Poutní místa a milostné obrazy na Slánsku v 17. a 18. století. In: Rozprava o baroku. Sborník příspěvků z kolokvia barokní umění na území severozápadně od Prahy. Vlastivědné muzeum ve Slaném 1993, s. 29–33

  • 20/ Ikonografie sv. Jana Nepomuckého. In: Antique, 5/1993, s. 10–11

  • 21/ Proč stojí poutní místa tam, kde stojí? In: O posvátnu. Sborník české křesťanské akademie. Praha 1993 (ISBN 80-85795-01-9), s. 109–113

  • 22/ Svatý Jan Nepomucký ve výtvarném umění. In: Perspektivy, příloha Katolického týdeníku, 4/1993, s. 4

  • 23/ Rosa boemica. In: Ivan Rusina (ed.): Svätci v strednej Európe. Katalog výstavy v Slovenské Národní galerii v Bratislavě. Bratislava 1993, s. 100–101

  • 24/ Svatohorská Panna Maria. In: Ivan Rusina (ed.): Svätci v strednej Európe. Katalog výstavy v Slovenské Národní galerii v Bratislavě. Bratislava 1993, s. 42–43

  • 25/ Der Böhmerwald und der heilige Johannes von Nepomuk. In: Schöner Bayerischer Wald, 92/1993 (ISSN 0941-7052), s. 29–30

  • 26/ Výstava Svatý Jan Nepomucký 1393–1993, recenze. In: Starožitnosti a užité umění, 4/1993, s. 17

  • 27/ Lidová zbožnost na střední Šumavě. In: Český lid, časopis AV ČR, 80, 3/1993, s. 254–257

  • 28/ Neznámý svorník s motivem trůnícího Krista z Národního muzea v Praze. In: Umění 41, 1993,

  • s. 361–374

  • 29/ Ikonografie sv. Jana Nepomuckého. In: Antique, 5/1993, s. 10–13

  • 30/ Ikonografie sv. Jana Nepomuckého. In: Svatojánský Sborník. Praha (Metropolitní kapitula a Karolinum) 1994 (ISBN 80-7066-978-0), s. 53–63

  • 31/ Exegeze nebo ilustrace? Deuterokanonické knihy Starého zákona a ikonografie. In: Umění 42, 1994 (ISSN 0049 5123), s. 419–426

  • 32/ Barokní kultura v jihozápadních Čechách. Katalog výstavy v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, 1994, s. 1–8

  • 33/ Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. In: Dějiny a současnost, 5/1994 (ISSN 0418-5129), s. 25–28

  • 34/ Nástěnné malby v kostele sv. Mořice na Mouřenci u Annína. In: Zprávy památkové péče, 8/1994 (ISSN 1210-5538), s. 249–259 – s Jiřím Fajtem

  • 35/ Ikonografie svatojánské kamenné plastiky v českých zemích. In: Kámen, 1/1994, s. 61–69

  • 36/ Lidová zbožnost v 17. a 18. století a její obraz ve výtvarném umění. In: Pražské arcibiskupství 1344–1994. Praha 1994 (ISBN 80-7113-091-5), s. 179–196

  • 37/ Das Relief von der Maria-Schnee-Kirche in der Prager Neustadt. In: Bulletin Národní galerie v Praze 3–4,1993–1994 (ISSN 0862-8912), s. 16– 27 – s Jiřím Fajtem

  • 38/ Husité a obrazy. In: J. B. Lášek (ed.): Jan Hus. Mezi epochami, národy a konfesemi. Praha 1995 (ISBN 80-85795-17-5), s. 295–299

  • 39/ Několik poznámek k oltáři se sv. Trojicí Mistra litoměřického oltáře. In: Z dějin umění IV. Na přelomu věků (= Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 3–4/1992). Praha 1994, s. 213–223

  • 40/ České nebe. In: Země koruny české 6/1995 (ISSN 1210-9665), s. 3–5 (též německy, anglicky, francouzsky)

  • 41/ Úcta k obrazům a Libri Carolini. In: A. Matoušek / L. Karlíková (ed.): Posvátný obraz a zobrazení posvátného, Sborník z kolokvia. Česká křesťanská akademie 1995 (ISBN 80-85795-20-5), s. 74–79

  • 42/ Příspěvek k ikonografii Martina Středy. In: Morava a Brno na sklonku třicetileté války. Sborník z konference. Praha / Brno 1995, s. 178–181

  • 43/ Nová legenda o Svatovítské katedrále, recenze. In: Perspektivy, příloha Katolického týdeníku, 2/1995, s. 6

  • 44/ Barokní devoční grafika a její autoři. In: Drobná devoční grafika. Katalog výstavy v Okresním muzeu v Rakovníku. Rakovník 1995 (ISBN 80-85868-05-9), s. 3–9, 14–32

  • 45/ Stará Boleslav a paladium země české. In: Poutě do Staré Boleslavi. Katalog výstavy. Brandýs nad Labem 1995 (ISBN 80-901587-2-2), s. 3–11, 15–23

  • 46/ Gotické umění v západních Čechách, recenze. In: Dějiny a současnost, 6/1995 (ISSN 0418-5129), s. 50–51

  • 47/ Nově restaurovaná díla barokního umění. Katalog výstavy v galerii hlavního města Prahy. Praha 1995, s. 1–6

  • 48/ K ikonografii frontispisu Lauritschovy knihy První věk rodičky Boží Rušánské. In: Ars Baculum Vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. Pavla Preisse, DrSc. Národní galerie v Praze 1996 (ISBN 80-7035-105-5), s. 237–242

  • 49/ Život výtvarného díla v katolické církvi. In: Novozákonní motivy v českém umění 20. století. Katalog výstavy v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem, 1996 (ISBN 80-85053-19-5), s. 9–10

  • 50/ Kamenosochařská výzdoba poutního místa na Svaté Hoře. In: Kámen, 1/1996 (ISSN 1210-9452), s. 75–78

  • 51/ Církev a výtvarné umění. In: Katolický týdeník 24. 6. 1996, 1996, s. 12

  • 52/ Barokní kulty světců a votivní obrazy. In: 800 let kláštera v Oseku. Katalog výstavy. Osek 1996 (ISBN 80-901587-3-0), s. 67–72 (též německy)

  • 53/ Osudy hrobu sv. Vojtěcha, Perspektivy. In: příloha Katolického týdeníku, 12/1996, s. 7

  • 54/ Kunst und Liturgie in Böhmen seit dem 17. Jahrhundert. In: Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 2/1996 (ISSN 0027-299-X), s. 118–121

  • 55/ Poutní místo Římov. In: Země koruny české, 2/1996 (ISSN 1210-9665), s. 13–15

  • 56/ Hesla v katalogu Ostarrichi. Menschen. Mythen. Meilensteine. Österreichische Länderausstellung 1996. St. Polten (Neuhofen an der Ybbs) 1996, s. 285–289

  • 57/ Chrám – dům Boží a místo setkání. In: Katolický týdeník 5. 2. 1997, 1997, s. 6

  • 58/ Oltářní křídla se sv. Václavem a sv. Vítem. In: Monumenta rediviva II. Památky restaurované v letech 1994–1996 na Kladensku a Slánsku. Okresní muzeum Kladno 1997, s. 8–9

  • 59/ Hvězdy na „českém nebi“. In: Katolický týdeník 17. 4. 1997, 1997, s. 9

  • 60/ Renesanční a barokní ikonografie sv. Vojtěcha. In: Jaroslav V. Polc (ed.): Svatý Vojtěch. Sborník k miléniu. Praha 1997 (ISBN 80-7113-193-8), s. 114–129

  • 61/ Milénium sv. Vojtěcha. Životní pouť světce. In: Země koruny české 2, 1997 (ISSN 1210-9665), s. 2–5 (též německy, anglicky, francouzsky)

  • 62/ Příspěvek k ikonografii sv. Vojtěcha v 17. a 18. století. In: Marie Bláhová / Ivan Hlaváček (ed.): Břevnov v českých dějinách. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1997 (ISBN 80-85899-31-0),s. 113–121

  • 63/ Svatý Jan Nepomucký a jeho terakotová socha v Dobřichovicích. In: Socha sv. Jana Nepomuckého v Dobřichovicích 1729–1997, s. 5–19

  • 64/ Katalogová hesla. In: E. Fučíková (ed.): Rudolf II. a Praha. Praha 1997 (ISBN 80-9020551-7-8)

  • 65/ K ikonografii štítu z Národního muzea. In: Hommage à Bosch. Praha (Nadace Hieronymus) 1997, s. 81–83

  • 66/ Et in Arcadia ego. In: Jan Knap. Katalog výstavy v Galerii Václava Špály. Praha 1998, nestr.

  • 67/ Wallfahrtsstätten in den Ländern der böhmischen Krone. In: Alte und neue Graphik aus Böhmen und Bayern. Ausstellung Diözesanmuseum Obermünster Regensburg. Kunstsammlungendes Bistums Regensburg. Diözesanmuseum Regensburg Kataloge und Schriften Bd. 22. Regensburg 1998 (ISBN 3-7954-1215-3), s. 11–51

  • 68/ Die ikonologische Interpretation der Glatzer Madodenntafel. In: Umění 46, 1998, s. 51–60

  • 69/ Milostný obraz a legenda. In: Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu 1/35, 1998 (IDDN 0862-6928), s. 17–24

  • 70/ Poznámky k vývoji malířství v Kadani v 15. století. In: Michaela Neudertová / Petr Hrubý (ed.): Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia u příležitosti 70. výročí výstavy Josefa Opitze. Ústí nad Labem 1999 (ISBN 80-902241-3-X), s. 143–154

  • 71/ Heslo – Cyklus maleb v olomoucké radniční kapli. In: Ivo Hlobil / Marek Perůtka (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, díl III Olomoucko. Olomouc (Muzeum umění) 1999 (ISBN 80-85227-34-7), s. 408–410

  • 72/ Mistr Theodorik a Karlštejn. In: Přednášky z literární vědy, kultury a historie. XLII. běh Letní školy slovanských studií, II. díl. Praha (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) 1999 (ISBN 80-85899-69-8), s.119–138

  • 73/ Los PP. misioneros Augustín Strobach y Enrique Richter en un Grabado Praguense del siglo XVIII. In: Ibero-Americana Pragensia – Ano XXXIII, 1999, s. 137–141

  • 74/ Příběh Panny Marie Karlovské. In: Documenta Pragensia XVII (1998). Praha 1999, s. 225–232

  • 75/ Panna Maria Bolestná v Sušici. In: Sušice. Provincie kapucínů v ČR 1999, 20 s.

  • 76/ Poutnictví v českém baroku. In: Universum. Revue české křesťanské akademie, č. 1, 1999, s. 29–31

  • 77/ Ve vězení o dějinách umění, recenze. In: Perspektivy. Příloha Katolického týdeníku. 2/2000, s. 7

  • 78/ Nově odkryté nástropní malby v kapli Panny Marie a sv. Karla Boromejského v italském špitále v Praze na Malé Straně. In: Průzkumy památek 1/2000 (ISSN 1212-1487). Praha 2000, s. 89–99

  • 79/ Posvátná krajina Čech. In: Tvář naší země. Sborník z konference o krajině, díl 4 – Umělecké reflexe krajiny. Praha 2001 (ISBN 80-86512-05-3), s. 41–46

  • 80/ Boží hroby. In: Sion – Jeruzalém – Praha. Katalog výstavy v Královské kanonii na Strahově v Praze, 2001, s. 38–43

  • 81/ Wandmalereien in der Kirche St. Maurenzen bei Annatal. In: Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1995–2001. München 2001 (ISBN 3-933161-02-9), s. 196–219

  • 82/ Ikonografie Mistra Jana Husa v 15.–18. století. In: Husitský Tábor (supplementum 1). Sborník husitského muzea v Táboře, 2001 (ISBN 80-86067-60-2), s. 405–451

  • 83/ Lidová zbožnost na střední Šumavě. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI. Kašperské Hory 2001, s. 65–71

  • 84/ Sklářský Boží hrob v poutním kostele sv. Anny v Javorné. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI. Kašperské Hory 2001, s. 71–73

  • 85/ Zázrak v Kašperských Horách. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI. Kašperské Hory 2001, s. 73–75

  • 86/ Nicov. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI. Kašperské Hory 2001, s. 75–76

  • 87/ Mistr Theodorik a Karlštejn. In: Přednášky z literární vědy, kultury a historie II. Univerzita Karlova v Praze XLII. běh Letní školy slovanských studii. Praha 2001 (ISBN 80-85899-69-8), s. 119–138

  • 88/ Románské malířství. In: Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění a uměleckého řemesla. Sborník z cyklu přednášek konaných v Národním muzeu v Praze v roce 2001. Brno 2001 (ISBN 80-86413-02-0), s. 10–16

  • 89/ Patroni země české. In: Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění a uměleckého řemesla. Sborník z cyklu přednášek konaných v Národním muzeu v Praze v roce 2001. Brno 2001 (ISBN 80-86413-02-0), s. 10–16

  • 90/ Nová expozice středověkého umění v Anežském klášteře, recenze. Muzejní a vlastivědná práce. In: Časopis přátel starožitnosti 2001.

  • 91/ Fragment desky s Kristem ve vinném lisu z Moravské galerie v Brně. In: Podzim středověku. Sborník sympozia. Brno 2001 (ISBN 80–7027–108-6), s. 117–123

  • 92/ Kostel sv. Mikuláše na Vraclavi. In: Věra Sekotová / Martin Svatoš / Michal Svatoš (ed.): Vraclav –genius jednoho místa. Vysoké Mýto 2002 (ISBN 80-238-9692-X), s. 62–71

  • 93/ Madona ze Sixtova domu pohledem uměleckého historika. In: Dějiny a současnost, 3/2002 (ISSN0418-5129), s. 57–58

  • 94/ Putování ke sv. Janu Nepomuckému ve Žďáru nad Sázavou. In: Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Žďár nad Sázavou 2002, s. 155–167

  • 95/ Bohemia sancta. Les Saints patrons de la Bohême et la religiosité du baroque catholique. In: Lumière et ténebrés. Art et civilisation du baroque en Bohême. Palais de Beaux – Arts Lille 2002 (ISBN2-7118-4548-6), s. 52–63

  • 96/ Bílkova Adorace Krista „Jak Milost k nám přichází v dítěti Spasiteli“. In: V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha. Praha 2002 (ISBN 80-86197-35-2), s. 67–69

  • 97/ Madona z Týnce u Klatov. In: Sborník prací z historie dějin umění 1/2002. Týnec u Klatov (Galerie Klatovy) 2002, s. 53–57

  • 98/ Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století. In: Dalibor Prix (ed.): Pro Arte. Sborník k poctě I. Hlobila. Praha 2002 (ISBN 80-903230-1-4), s. 193–201

  • 99/ Horní město Jáchymov, reformace a umění. In: Jaromír Homolka / Michaela Hrubá / Petr Hrubý / Michaela Ottová (ed.): Ústecký sborník historický 2001. Gotické umění a jeho historické souvislosti I. Ústí nad Labem 2002 (ISBN 80-86475-01-8), s. 351–359

  • 100/ La decorazione pittorica della cappella della Vergine Maria e di S. Carlo Borromeo nell’ Ospedale italiano. In: La Congregatione italiana di Praga. Luoghi e memorie dell’Istituto italiano di Cultura. Praga 2003 (ISBN 80-86359-11-5), s. 57–64

  • 101/ Architektura a výtvarné umění na Šumavě, s. 411–422. Města a městečka na Šumavě, s. 423–434. Poutní místa na Šumavě, s. 449–456. In: Šumava. Příroda – historie – život. Praha 2003 (ISBN 80-7340-021-9)

  • 102/ Malířství v severozápadních Čechách v 15. století a jeho sociální pozadí. In: Ústecký sborník historický 2003/1. Gotické umění a jeho historické souvislosti II. Ústí nad Labem 2004 (ISBN 80-86475-03-04), s. 273–293

  • 103/ Historický a umělecký vývoj kostela sv. Václava na Zderaze. In: Tomáš Butta (ed.): Kostel sv. Václava na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Praha 2004 (ISBN 80-7000-744-3), s. 7–22

  • 104/ Deska s českými zemskými patrony z Národní galerie. In: Viktor Kubík (ed.): Doba jagellonská v zemích České koruny (1471–1526). Konference k založení Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie I. České Budějovice 2005 (ISBN 80-903600-0-9), s. 237–246

  • 105/ Křivoklátská kaple. Čeští zemští patroni a jejich reprezentativní úloha v umění doby jagellonské. In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium, Sborník k poctě Jiřího Kuthana. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie II. Praha 2005 (ISBN 80-903600-1-7), s. 355–363

  • 106/ Uměleckohistorická literatura věnovaná baroknímu malířství a sochařství v Čechách. In: Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740. Praha 2005 (ISBN 80-86852-06-07), s. 379– 386

  • 107/ Sv. Jan Nepomucký ve vězení. In: Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740. Praha 2005 (ISBN80-86852-06-07), s. 473–479

  • 108/ Zobrazení čtrnácti ctihodných mučedníků. In: Historia Franciscana II. Praha 2005 (ISBN 88-7195-016-5), s. 136–143

  • 109/ K charakteru poutních komplexů v Čechách. In: 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci. Vodňany (Městské muzeum a galerie) 2005 (ISBN 80-239-5085-1), s. 83–92

  • 110/ Jan Očko z Vlašimi jako objednavatel uměleckých děl. Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi – jednota sacerdotia a imperia. In: Lenka Bobková / Mlada Holá (ed.): Lesk královského majestátu ve středověku, Pocta prof. Františku Kavkovi. Praha 2005 (ISBN 80-7185-773-4), s. 259–265

  • 111/ Zázrak s bílým býkem, Album amicorum. Sborník k poctě prof. Mojmíra Horyny. Praha 2005, s. 101–104

  • 112/ Dáma s jednorožcem na oltáři z Jeníkova. In: Jaromír Homolka / Michaela Hrubá / Michaela Ottová (ed.): Ústecký sborník historický 2004. Gotické umění a jeho souvislosti III. Ústí nad Labem 2005 (ISBN 80-86475-07-7), s. 263–275

  • 113/ Ikonografie Ludmily. In: Nomine Ludmilam. Sborník prací k poctě sv. Ludmily. Mělník 2006 (ISBN80-2397593-5), s. 54–63

  • 114/ K ikonografii vinné révy na portálech sakrálních staveb ve 13. století. In: Lapide viventes, zaginiony Krakow wiekow šrednich. Wydawnictvo Uniwersytetu Jagiellonskiego Krakow 2006 (ISBN 83-233-2052-7), s. 389–395

  • 115/ Syn Meluzíny (K ikonografii panovnické ideologie Lucemburků). Průzkumy památek XIII. In: Příloha Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna, 2006 (ISSN 1212-1487), s. 91–95

  • 116/ Poustevník Vintíř. Legenda a život. In: Vintíř patron Šumavy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 960. výročí úmrtí sv. Vintíře. Hartmanice 2006 (ISBN 80-87018-00-2), s. 14–21

  • 117/ Poutní místa na střední Šumavě a v Pošumaví. In: Ondřej František Jakub de Waldt (1683–1752) a jeho doba. Dobrš 2006, s. 59–65

  • 118/ Poznámky k ikonografii a kultu českých zemských patronů v 17. a 18. století v Čechách. In: Petr Kubín / Hana Pátková / Tomáš Petráček (ed.): Světci a jejich kult ve středověku. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Dějiny umění – historie IV. Praha 2006 (ISBN 80-903600-6-8), s. 229–260

  • 119/ Nástin vývoje zobrazení madony v českém malířství 14. a první poloviny 15. století (The Iconography of Virgin Mary at Bohemian Painting in 14th and first half 15th). In: Artifex doctus, studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin, Tom. 1. Krakow 2007 (ISBN 978-83-601-8345-8), s.119–140

  • 120/ Jan Nepomucký. In: Karlův most. Praha 2007 (ISBN 978-80-7360-651-0), s. 171–182

  • 121/ Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku. In: Mateusz Kapustka / Jan Klípa / Andrzej Kozirl / Piotr Oszczanowski / Vít Vlnas (ed.): Slezsko perla v české koruně. Historie – kultura – umění. Praha 2007 (ISBN 978-80-7035-337-0), s. 313–326

  • 122/ Magister Theodoricus, Hl. Elisabeth von Thüringen. In: Dieter Blume und Matthias Werner (Hrsg.): Elisabeth von Thüringen. Eine europäische Heilige. Petersburg 2007 (ISBN 978-3-86568-265-9), s. 327

  • 123/ Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur künstlerisch-historischen Entwicklung. In: Miloš Řezník (Hrsg.): Grenzenraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien. Berlin 2007, s. 165–177

  • 124/ K otázce fundátorů desky s Nejsvětější Trojicí ze Świerzawy. In: Ślask i Czechy. Wspolne drogi sztuki. Wroclaw 2007 (ISBN 978-83-229-2862-2), s. 31–34

  • 125/ Poznámky k ikonografii Emauzského cyklu. In: Benediktýnský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Praha 2007 (ISBN 978-80-200-1533), s. 286–305

  • 126/ Díla středověkého umění v klášteře Zlatá Koruna. In: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny, památky, lidé. České Budějovice 2007 (ISBN 978-80-85033-09-0), s. 189–200

  • 127/ Slezsko – perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů (recenze). Prostor Zlín (roč. XIV.), 2/2007, s. 9–14

  • 128/ Dominikáni a výtvarné umění středověku. In: Martin Bedřich / Benedikt Mohelník OP / Tomáš Petráček/ Norbert Schmidt (ed.): In Spiritu veritas. Praha 2008 (ISBN 978-80-87183-02-1), s. 355–370

  • 129/ Kovové dveře s vyobrazením milostných soch a obrazů z kostela sv. Prokopa z Hodkovic nad Mohelkou. In: Vojtěch Novotný (ed.): Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Ambrustera (= Opera Facultatis Theologie Catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Theologia et Philosophica 11). Praha 2008 (ISBN 978-80-2461505-9), s. 574–579

  • 130/ Devoční zobrazení ve středověku. In: Ivana Čornejová / Hedvika Kuchařová / Kateřina Valentová (ed.): Locus pietatis et vitae. Praha 2008 (ISBN 978-80-86197-39-5), s. 447–456

  • 131/ Sv. Jan Nepomucký – život, legenda, kult a ikonografie. In: Svatý na mostě. Praha 2009, s. 13–28

  • 132/ Votivní obraz měšťanů Roudnice nad Labem za odvrácení moru. In: Prostor Zlín. Zlín 2009,

  • s. 35–37.

  • 133/ Josef Cibulka a křesťanská archeologie. In: Markéta Jarošová (ed.): Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na sympoziu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14. 12. 2007 (= Opera Facultatis Theologie catholicae Universitatis Carolinae Pragensia. Historia et historia atrium, vol. IX). Praha 2009 (ISBN 978-80-87258-11-8), s. 39–43

  • 134/ Sv. Jan Nepomucký. In: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Telč 2009 (ISBN 978-80-904240-0-5), s. 35–49

  • 135/ K ikonografii révy vinné v Čechách. In: Jan Kilián (ed.): Trpké bytí zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku. Mělník 2009 (ISBN 978-80-903889-6-0), s. 219–228

  • 136/ Rituál a umělecká výzdoba radničních budov. In: Martin Nodl / František Šmahel (ed.): Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. Colloquia mediaevalia Pragensia. Praha 2009 (ISBN 978-80-7007-298-1), s. 247–255

  • 137/ Nástěnné malby v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani. In: Ivo Hlobil / Marek Peruťka (ed.): Historická Olomouc XVII. Olomouc 2009 (ISBN 978-80-244-2430-9), s. 177–185

  • 138/ O krádeži a nálezu gotického ciboria na Novém Městě pražském. In: Archeologické rozhledy LXI 2009 (sešit 4), 2009 (ISSN 0323-1267), s. 684–696 – s Jaromírem Žegklitzem

  • 139/ Domácí středověké kaple v pražských domech. In: Život pražských paláců (= Documenta Pragensia XXVIII). Praha 2010 (ISBN 978-80-86852-30-0), s. 327–335

  • 140/ Bemerkungen zur Ikonographie und zum Kult der böhmische Landespatrone im 17. und 18. Jahrhundert und zum Kult, Die heiligen und Ihr Kult im Mittelalter. In: Martin Nodl / František Šmahel (ed.): Colloquia mediaevalia pragensia 12. Praha 2009 (ISBN 978-80-7007-292-9), s. 235–255

  • 141/ K ikonografii manětínského obrazu sv. Barbory. In: Poklady kostela sv. Barbory v Manětíně. Plzeň 2010 (ISBN 978-80-86720-51-7), s. 29–36

  • 142/ Byzantské typy Madon v historických zemích Koruny české ve středověku a Arnoštův zázrak. In: Velehrad – Řím. Modlil se tváří k východu. Tomáš kardinál Špidlík. Olomouc 2010 (ISBN 978-80-7412-044-2), s. 31–44

  • 143/ Die Ikonographie des hl. Günther in Böhmen, Das Benediktinerkloster zu Göllingen. Ergebnisse der Forschung 2005–2009. In: Arbeitsheft des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, Neue Folge 34. Altenburg 2010 (ISBN 978-3-937940-66-3), s. 37–45

  • 144/ Barokní pouť v Čechách. In: Jiří Mihla (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno 2010 (ISBN 978-80-7028-359-2), s. 31–48

  • 145/ Svatá Ludmila. In: Svatí na každý rok. Historie – spiritualita – umění. Kostelní Vydří 2010 (ISBN978-80-7195-292-3), s. 370–374

  • 146/ Svatý Václav. In: Svatí na každý rok. Historie – spiritualita – umění. Kostelní Vydří 2010 (ISBN 978-80-7195-292-3), s. 442–448

  • 147/ Devoční zobrazení ve středověku a zbožnost. In: Kristus z Litovle. Restaurování 2007–2010. Olomouc 2011 (ISBN 978-80-87149-48-5), s. 11–13

  • 148/ Pašijová zastavení ve středověku. In: Kristus z Litovle. Restaurování 2007–2010. Olomouc 2011 (ISBN 978-80-87149-48-5), s. 28–31

  • 149/ Nástěnné malby. In: Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Dolní Chabry 2011 (ISBN 978-80-260-0416-5), s. 19–22

  • 150/ Obrazová propaganda jako nástroj intolerance. In: Tolerance v evropských dějinách (= Europaena Pragensia 3). Praha 2011 (ISBN 978-80-7308-366-3), s. 182–193 

  • 151/ Gabreta sancta. Svatí patroni a ochránci střední Šumavy ve výtvarném umění. Katalog výstavy. Kašperské Hory 2012 (ISBN 978-80-87235-06-5), s. 5–35

  • 152/ Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách v letech 1340–1550. Katalog výstavy. Litoměřice 2012 (ISBN 978-85090-91-8), s. 1–13

  Konference:

  • International Academic Symposion The Old Testament as Inspiration in Culture, Pragu , 4-8 September 1995, Charles University, Prague, The Academy of Sciens of the Czech Republic, The Hebrew Univesity, Jerusalem - referát Das deckengemälde von Johann Georg Etgens mit einer Szene nach Sirach 24,17-18 in der Marienkirche von Křtiny

  • Mezinárodní sympozium Adalbert in Prag (956-997) - Brückenbauer zwischen dem Osten und dem Westen Europas, Paul-Kleinewefers-Stiftung Krefeld, Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen, referát Der heilige Adalbert in Böhmens Kunst und Kult vom 17. bis 19. Jahrhundert

  • Mezinárodní vědecké symposium k výstavě Gotika v západních Čechách 1230-1530 Západní Čechy v době vrcholného a pozdního středověku. K poctě 70. narozeni prof. PhDr. J. Homolky, DrSc., referát Deskový obraz Poslední večeře Páně z Rokycan. Obraz Panny Marie Klasové z Boru u Tachova. Poznámky k ikonografii.

  • Internationale Conference King John of Luxemburg (1296-1346) and the Art of his Era, Prague September 16-21, 1996, referát Wandmalereien in der Kirche St. Moritz auf Maurenzen

  • Mezinárodní konference Die deutschsprachige Literatur in den böhmischen Ländern vom Ausgang des Humanismus bis zum Ende des Barockzeitalters, Institutes für Bayerische Literaturgeschichte der Ludwig - Maxmilians - Universität München, Institut für Germanistik der Universität Wien, vom 30. Aprils zum 3. Mai 1996, referát Augustin Sartorius - Marianischer Atlas und deutschsprachige Literatur über Gnadenbilder in der böhmischen Ländern

  • Mezinárodní konference Tropami św. Wojciecha, Komisja Archeologiczna i Komisja Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, Poznań - Gniezdno 3-5 marca 1997, referát Ikonografie sv. Vojtěcha v 17. a 18. století v Čechách

  • Mezinárodní sympozium "z okazji 1000 lecia Chrztu Gdańszcan i Meczeństwa św. Wojciecha, Gdańsk 4.4.- 6.4. 1997, referát "Wokól grobu św. Wojciecha"

  • Mezinárodní konference Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, Praha 23.9. - 25.9. 1999, referát Ecclesia Militans. K výzdobě císařského paláce a Menší věže na Karlštejně

  • Mezinárodní konference Die Bedeutung der Jagiellonen für Kunst und Kultur Mitteleuropas (1450-1550), Nürnberg 25. Januar bis 1. Februar 1999, referát "Renovatio regni".

  • Convegno Internazionale su Johannes Hus, Comitato Centrale Grande Giubileo 2000, Conferenza Episcopale Ceca, Accademia delle Scienze della Republica Ceca, Universita di Praga, Pontificia Universita Lateranese, Aula Paolo VI, 15-18 dicembre 1999, referát Ikonografie Mistra Jana Husa v 15. a 16. století.

  • Mezinárodní konference Podzim středověku, Moravská galerie v Brně, 23-25.2. 2000, referát Ikonografie Krista ve vinném lisu - k fragmentu oltáře ze sbírky Moravské galerie v Brně

  • Grant GAČR Korpus deskové malby od počátku až poloviny 15. století,řešitel prof. J. Homolka, spoluřešitel J. Fajt, řešeno v letech 1997-1999, odevzdáno 70 s. (včetně bibliografie)

  • Grant Research Support Scheme: Demografické a architektonické proměny města Roudnice n.L. 1890 - 1990 a jejich historické pozadí (společně s PhDr. L. Bydžovskou a PhDr. Mirkou Hlaváčkovou), grant na tři roky (od roku 1998)

  Granty splněné:


  • Grant GAČR Korpus deskové malby od počátku až poloviny 15. století,řešitel prof. J. Homolka, spoluřešitel J. Fajt, řešeno v letech 1997-1999, odevzdáno 70 s. (včetně bibliografie)

  • Grant Research Support Scheme: Demografické a architektonické proměny města Roudnice n.L. 1890 - 1990 a jejich historické pozadí (společně s PhDr. L. Bydžovskou a PhDr. Mirkou Hlaváčkovou), grant na tři roky (od roku 1998)

  • Wolkswagen Stiftung (BRD), Soupis malířství v Čechách v letech 1380-1420, realizován ve spolupráci s NG v Praze (garantem za Ústav pro dějiny umění FFUK)

  • Výzkumný záměr (CEZ: J13/08:112100004) Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, spoluřešitel prof. J. Homolka a doc. J. Royt

  • Grant MŠ Program " Posílení výzkumu a vývoje na vysokých"(VS 97119) Centrum pro výzkum středověkého umění a kultury, řešeno od roku 1997, řešitel prof. Jaromír Homolka, spolupracovník doc. Jan Royt

  Poslední změna: 20. prosinec 2022 11:17 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám