Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Ústav dějin křesťanského umění

pracovna: 1072

tel.: 220181310


Kontakt:

IS studium
Životopisná data


 • 1972-1977 studium na filozofické fakultě UK historie, ekonomie, posléze dějiny umění

 • 1977 titul PhDr.

 • 1977-1985 pracovník Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

 • 1985 dosažení vědecké hodnosti CSc.

 • 1985-2002 (2011) pracovník Národního muzea, v letech 1985-2002 vedoucí archivu

 • 1985-2011 vedoucí redaktor Časopisu Národního muzea, řada historická

 • 1990-1991 stipendista Alexander von Humboldt Stiftung, universita Kolín nad Rýnem

 • 1992- externím pedagogem na Filozofické fakultě UK,1993 habilitace tamtéž (starší české dějiny)

 • 1993-2005 spolupracovník Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Německo1996 dosažení vědecké hodnosti DrSc.

 • 2000 profesor Univerzity Karlovy

 • 2002 interní pracovník Ústavu českých dějin FF UK

 • od 2006 člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

 • od 2006 člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno

 • od 2015 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK


Hlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Sociální dějiny českých zemí od středověku do konce tradiční společnosti (1300-1800)

 • Panovník a klášterní fundace

 • Jihočeský venkov v raném novověku

 • Význam českého stříbraBibliografie 1978-2020Ia. Monografie


 • 1/Dvě studie k sociálně ekonomickému vývoji klášterního velkostatku v předhusitských Čechách, in: Sborník Národního muzea v Praze, řada A-Historie, sv.42, 1988, s.1-73.

 • 2/Hluboká za pánů z Hradce: vznik podnikatelského velkostatku, in: Sborník Národního muzea, řada A-historie, svazek XLVI, 1992, s. 1- 67.

 • 3/Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung der Klosterherrschaften, Stuttgart 1994, Fischer Verlag, 162 strany.

 • 4/Broumovská rebelie, Praha 1997, 161 stran

 • 5/(Jaroslav Čechura-Marie Ryantová), Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431-1573), in: Sborník Národního muzea, řada A - Historie, 52, 1998, 1-4, s. 1-49.

 • 6/Adelige Grundherrn als Unternehmer. Zur Struktur südböhmischer Dominien vor 1620, München-Wien 2000, 217 stran (Verlag für Geschichte und Politik Wien; R. Oldenbourg Verlag München; Sozial- und wirtschaftshistorischen Studien; Bd. 25).

 • 7/Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Libri, Praha 2001, 395 stran

 • 8/Černínové versus Kysíbelští, Dokořán Praha 2003, 211 stran

 • 9/ Zimní král, aneb České dobrodružství Fridricha Falckého. Praha: Rybka Publishers, 2004. 380 s.

 • 10/ Kriminalita a každodennost v raném novověku, Argo Praha 2008, 366 stran

 • 11/ 5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českým dějin. Generální zkouška stavovského povstání, Havran Praha 2009, 176 stran

 • 12/ Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea. Praha 1998, 367 s.

 • 13/ K novověkým sociálním dějinám českých zemí V. Praha (Karolinum) 2002 – se Zdeňkem Kárníkem

 • 14/ Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, Veronika Boháčová/ Veronika Kucrová (ed.). Praha 2012, 450 s.

 • 15/ Lucemburkové: Životopisná encyklopedie. Praha 2012, 256 s. – s Václavem Žůrkem

 • 16/ Dějiny zdola. Hledání ztracených lidí v 18. století, in: (edd.) Jiří Stočes - Eva Mušková a kol. Tenkrát za západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, Plzeň 2013, s. 239-256. (kolektivní monografie)

 • 17/ Poslední Smiřičtí - bankéři mezinárodního formátu? in: (ed.) Zdeněk Beran a kol., Východočeská šlechta, její sídla a teritoria, Praha 2013, s. 94-102, 187-190, 213-14. (kolektivní monografie)

 • 18/ (edd.) Veronika BOHÁČOVÁ / Veronika KUCROVÁ: Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury. Praha 2012, 447s.

 • 19/ České země v letech 1437-1526, II. díl, Jagellonské Čechy (1471-1526). Praha 2012. 423 s.

 • 20/ (+) Václav ŽŮREK: Lucemburkové. Životopisná encyklopedie. České Budějovice 2012. 250 s.

 • 21/ Neklidný život obyčejné ženy: Johana Peřková (1703-1745). Praha 2015. 225 s.

 • 22/ Sex v době temna. Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660–1770). Praha 2015. 656 s.

 • 23/ Karel IV. Na dvojím trůně. Praha 2016. 228 s.

 • 24/ Jaroslav Čechura - Veronika Stachurová Kucrová - Zuzana Vlasáková, Smiřičtí. Krátké dějiny úspěšného rodu, Praha 2018, stran 490

 • 25/ Krizový management barokní ekonomiky? Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660-1720), Praha 2019, stran 332

 • 26/ Jakub Krčín z Jelčan. Architekt jihočeských rybníků, Praha 2020, stran 360

 • 27/ Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750 (tradiční společnost raného novověku v Čechách), v tisku

 • 28/ Jan Černý z Vinoře (c. 1520-1585/6). Svět rožmberského úředníka po polovině 16. století, v tisku


Edice


 • 1/(J.Čechura-J.Šetřilová), Listy důvěrné. Vzájemná korespondence  Hany a Edvarda Benešových, Praha 1996, 188 stran.

 • 2/(edd.) Jaroslav Čechura, Zdeněk Hojda, Martina Novozámská,  Nájemníci na Starém městě pražském roku 1608 (Rekonstruovaná  edice shořeného rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy podle opisu  Archivu Národního muzea), Praha 1997, 188 stran

 • 3/(Jaroslav Čechura-Jana Čechurová), Korespondence Josefa  Pekaře a Kamila Krofty, Praha Karolinum 1999, 129 stran

 • 4/(Jana Čechurová-Jaroslav Čechura), Edvard Beneš [diplomat na  cestách]. Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše  1919-1928 Karolinum, Praha 2000, 212 stran

 • 5/edd. (Jana Čechurová-Jan Kuklík-Jaroslav Čechura-Jan Němeček),  Válečné deníky Jana Opočenského, Karolinum, Praha 2001, stran  495 stran

 • 6/(edd.) Aleš Chalupa-Jaroslav Čechura-Marie Ryantová, Berní rula 8-9. Boleslavský kraj, Státní ústřední archiv, Praha 2001, 443 stran

 • 7/(Jaroslav Čechura-Jana Čechurová), Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého, in: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 58, 2004, s. 1-36.

 • 8/(edd.) Jaroslav Čechura – Jana Čechurová, Josef Pekař: Příběh Knihy o Kosti, Praha Argo 2005, 195 stranJiné závažné publikace


 • (red.) Jaroslav Čechura, Průvodce po fondech a sbírkách Archivu  Národního muzea, Praha 1998, 367 stran

 • 2.(edd.) Jaroslav Čechura – Zdeněk Kárník, K novověkým sociálním dějinám Českých zemí V., Karolinum, Praha 2002Učebnice


 • 1.(Jaroslav Čechura, Vladislav Dudák, Marie Ryantová, Bořek  Neškudla), Dějepis. Středověk a raný novověk. Pro 7. ročník  základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia, Praha, SPN, AS, 1998, s. 5-70;

 • 2. Lucemburkové na českém trůně I. České země v letech 1310-1378,  Praha 1999, 287 stran

 • 3. Lucemburkové na českém trůně II. České země v letech 1378-1437,  Libri, Praha 2000, 438 stran Lucemburkové na českém trůně II. České země v letech 1378-1437,  Libri, Praha 2000, 438 stran

 • 4. První Habsburkové na českém trůně I. České země v létech 1526-1583, LIbri Praha 2008

 • 5. První Habsburkové na českém trůně II. České země v létech 1584-1620, Libri Praha 2009

 • 6. Mezi Lucemburky a Habsburky I. České dějiny v létech 1437-1471, Libri Praha 2010

 • 7. České země v letech +437-1526, II. Jagellonské Čechy (1471-1526), Libri Praha 2012Ostatní publikace


 • 1.(Jaroslav Čechura - Milan Hlavačka - Eduard Maur), Manželky  a milenky českých králů, Praha 1994, 1995 (2.vyd.), 1996,  (3. vyd.), 1998 (5. vyd.),

 • 2.(Jaroslav Čechura - Milan Hlavačka - Jiří Mikulec), Muži  s milenci českých královen, Praha 1994, 1996 (2.vyd.)

 • 3.(J.Čechura - M.Hlavačka -J. Mikulec), Děti a levobočci českých  králů, Praha 1995 (2.vyd. 1996).

 • 4.(J.Čechura-J.Mikulec-F.Stellner), Lexikon českých královských  dynastií, Praha 1996.

 • 5.Karel IV. Na dvojím trůnu, Praha 1998, 278 stran

 • 6.(Jaroslav Čechura-Milan Hlavačka-Marie Koldinská),  Příbuzní českých králů, Praha 1999, s. 10-63.

 • 7.(Jaroslav Čechura-Jana Čechurová-Milan Hlavačka-Marie  Koldinská), Historie českých spiknutí, Akropolis, Praha 2000,  s. 8-63.

 • 8. (Dušan Třeštík-Jaroslav Čechura-Vladimír Pechar), Králové a  knížata zemí Koruny české, Rybka Publischers, Praha 2001,  s. 55-415.

 • 9.(Jaroslav Čechura), Podvodný Lžiwaldemar, Záhadný Jan Žižka z  Trocnova, Vzpomínka na italský původ Rožmberků, O podivném  vítězství nad Mongoly,  in: Falza a podvody české historie,  Akropolis, Praha 2001, s. 13-44, 89-95.

 • 10.Jaroslav Čechura-Milan Hlavačka-Eduard Maur-Jiří Mikulec, Královská trilogie, Rybka Publishers Praha 2002, s. 8-84, 190-289, 396-473.Články (výběr):


 • Počátky oseckého kláštera - mnišská kolonie v Mašťově,  in: Památky-příroda-život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 10,  1978, s.53-60.

 • Sedlecký klášter a počátky kutnohorského dolování,  in: Středočeský sborník historický 14, 1979, s.157-163

 • Příspěvek k nejstarším dějinám Zlaté Koruny,  in: Jihočeský sborník historický 48, 1979, s.97-101.

 • Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské,  in: Historická geografie 18, 1979, s.233-307.

 • (Jaroslav Čechura a Jiří Kuthan) Středověké stavby kláštera  v Plasích,  in: Památky a příroda 4, 1980, s.203-217.

 • Příspěvek k dějinám velehradského kláštera v éře přemyslovské,  in: Časopis Matice Moravské 100, 1981, s.127-141.

 • K některým otázkám hospodářského a správního systému cisterciáckých klášterů (Zlatá Koruna v předhusitském období),  in: Československý časopis historický 29, 1981, s.228-257.

 • Pomuk - Zelená Hora - Nepomuk,  in: Umění 29, 1981, s.325-339.

 • Počátky vyšebrodského kláštera,  in: Jihočeský sborník historický 50, 1981, s.4-16.

 • Mikuláš z Husi a Zelená Hora,  in: Minulostí Západočeského kraje 18, 1982, s.199-209.

 • Hospodářský vývoj sedleckého kláštera do roku 1346,  in: Minulost a současnost 5, 1982, s.39-72.

 • Sión a Kunětická Hora: hrady husitské revoluce?,  in: Husitský Tábor 5, 1982, s.153-164.

 • Poznámky k místopisu někdejšího tepelského klášterství,  in: Zpravodaj místopisné komise ČSAV XXIII, 1-2, 1982,  s.13-21.

 • K otázce věrohodnosti tzv. osecké listiny,  in: Ústecký sborník historický, 1983, s.9-30.

 • Úřední knihy kláštera v Sedlci z období počátku 15. až konce  16. století (podle KNM VI F 32 a KNM VIII A 6),  in: Časopis Národního muzea 152, 1983, s.114-131.

 • Patrová kaple a nejstarší části kláštera ve Vyšším Brodě,  in: Umění 31, 1983, s.317-333.

 • Nezdařená lokace Přemysla Otakara II. na Hoře sv.Štěpána a  statky chotěšovského kláštera na Litoměřicku v době  předhusitské,  in: Litoměřicko XVII-XX, 1981-1984, s.43-69.

 • Generální kapitula a cisterciácké kláštery v českých zemích  v době předhusitské ve světle řádových akt,  in: Právněhistorické studie 26, 1984, s.35-72.

 • Liber antiquus kláštera v Plasech (podle KNM VI C 1) z let  1339-1441,  in: Časopis Národního muzea 153, 1984, s.166-179.

 • Příspěvek k dějinám Menšího Města pražského,  in: Documenta Pragensia 4, 1984, s.62-72.

 • K nejstarším zmínkám o statcích kláštera v Plasech v době  předhusitské,  in: Onomastický zpravodaj ČSAV 25, 1984, s.291-298.

 • Počátky královského města Českých Budějovic,  in: Jihočeský sborník historický 53, 1984, s.57-68.

 • Na okraj interpretace jednoho Žižkova listu,  in: Husitský Tábor 6-7, 1983-4, s.413-420.

 • Sedlecké knihy a jejich revizní průzkum,  in: Časopis Národního muzea 154, 1985, s.194-199.

 • Zátoň v letech 1419-1420 v registrech ostrovského kláštera,  in: Jihočeský sborník historický 54, 1985, s.87-90.

 • Příspěvek k železářství v západních Čechách ve druhé polovině 14.  a v 15. století,  in: Z dějin hutnictví 14, Praha 1985, s.36-45.

 • Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách - základní  tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska  dalšího studia,  in: Archeologia historica 10, 1985, s.395-407.

 • Struktura pozemkové držby v západních Čechách na počátku  husitské revoluce,  in: Sborník historický 31, 1985, s.5-53.

 • České Budějovice - příklad vytváření městského velkostatku  v středověkých Čechách,  in: Jihočeský sborník historický 54, 1985, s.161-172.

 • Nejstarší český urbář,  in: Právněhistorické studie 27, 1986, s.5-26.

 • Úřad rychtáře v Litoměřicích v předhusitském období,  in: Litoměřicko XXI-XXII, 1985-6, s.51-76.

 • K charakteru zástavby v Českých Budějovicích na přelomu 14.  a 15. století,  in: Archeologia historica 11, 1986, s.245-255.

 • K některým aspektům státní ideologie a sekularizačních idejí  v  předhusitských Čechách,  in: Časopis Národního muzea 155, 1986, s. 29-36.

 • Historická analýza údajů ke stavební činnosti v bývalém  dominikánském kostele v Českých Budějovicích do konce 13.  století,  in: Památky a příroda 11, 1986, s.397-403.

 • Sociální struktura Plzeňska ve 14.-17. století a její  zpracování,  in: Minulostí Západočeského kraje 23, 1987, s.171-182.

 • Demografický faktor teorie pozdně středověké agrární krize  a některé aspekty populačního vývoje v Čechách do konce 15.  století,  in: Historická demografie 12, 1987, s. 89-105.

 • Sekularizace církevních statků v husitské revoluci a některé  aspekty ekonomického a sociálního vývoje v Čechách v době  pozdního středověku,  in: Husitský Tábor 9, 1986-7, s.91-101.

 • -Vývoj majetkové diferenciace ve Stříbře ve druhém desetiletí  15. století,  in: Časopis Národního muzea 156, 1987, s.21-40.

 • Teorie agrární krize pozdního středověku - teoretický základ  koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských  Čech,  in: Archeologia historica 12, 1987, s.129-141.

 • Das Wirtschaftsmodell der Zisterzienserklöster in Böhmen  (1140-1419),  in: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich  europejskie zwiazki, Poznan 1987, s.87-110.

 • Nová interpretace českobudějovické berní knihy z let 1396-  1416,  in: Jihočeský sborník historický 56, 1987, s.1-12.

 • Poplatníci v berní knize Českých Budějovic z let 1396-1416,  in: Jihočeský sborník historický 56, 1987, s.57-70.

 • Patriciát ve struktuře českých a moravských měst 14.-16.  století,  in: Časopis Národního muzea 157, 1988, s.32-51.

 • Zapomenuté listiny kláštera Želiv v předhusitském období,  in: Jihočeský sborník historický 57, 1988, s.25-39.

 • Obyvatelé - zapomenutá vrstva moravských královských měst  ve středověku ( 14.-16. století),  in: Časopis Moravského muzea 73, 1988, s.97-116.

 • Osobní fondy v Archivu Národního muzea,  in: Archívní časopis 38, 1988, s.81-89.

 • Vývoj pozemkové držby kláštera v Teplé v předhusitském  období,  in:  Minulostí Západočeského kraje 24, 1988, s.205-225.

 • Vypovídací hodnota pramenů hromadné povahy k archeologickému  a urbanistickému studiu středověkých měst v Čechách a na  Moravě,  in: Archeologia historica 13, 1988, s.133-144.

 • (Jaroslav Čechura a Vladislav Razím), K některým aspektům  vývoje půdorysu Českých Budějovic do počátku 15. století,  in: Památky a příroda 13, 1988, s.407-415.

 • Ökonomische Entwicklungstendenzen des klösterlichen Grundeigentums im vorhussitischen Böhmen,  in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1989/I, s.83-93.

 • Slovenika v Archívu Národního muzea v Praze,  in: Slovenská archivistika 24, 1989, s.132-138.

 • Cechy rožmberských měst a městeček do poloviny 16. století,  in: Jihočeský sborník historický 58, 1989, s.113-124.

 • Vývoj cechů na rožmberském dominiu po roce 1550: textilní  řemesla,  in: Jihočeský sborník historický 58, 1989, s.177-185.

 • Počet pracovních dnů v Čechách v pozdním středověku,  in: Časopis Národního muzea 158, 1989, s.157-170.

 • (J.Čechura a M.Hlavačka), Handel und Kommunikation  in den böhmischen Ländern vom Mittelalter bis zur  industriellen Revolution,  in: (ed.) S.Gyimesi, Der Binnenhandel und die wirtschaftliche  Entwicklung, Budapest 1989, s.200-240.

 • Základní vývojové tendence ekonomického vývoje klášterního  velkostatku v předhusitských Čechách,  in: Právněhistorické studie 30, 1989, s.31-54.

 • Rozsah a dynamika sekularizace církevních statků v západních  Čechách na počátku husitské revoluce ( v letech 1419-1420),  in: Právněhistorické studie 29, 1989, s.40-66.

 • (Jaroslav Čechura-Marie Ryantová), Stavební činnosti na  Zvíkově v letech 1431-1472,  in: Castellologica Bohemica 1, Praha 1989, s.35-66.

 • Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku,  in: Český časopis historický 88, 1990, s.465-498.

 • Nová východiska poznání historického významu českého stříbra  ve vrcholném a pozdním středověku (metodologická studie),  in: Studie z dějin hornictví II (N.Ř.), Příbram 1989,  s.1-12.

 • K některým aspektům právních vztahů poddanského městečka  Manětína k vrchnosti do poloviny 15. století,  in: Právněhistorické studie 31, 1990, s.69-88.

 • Die Bauernschaft in Böhmen während des Spätmittelalters,  in: Bohemia 31, 1990, s.283-311.

 • Rozvoj cechů na rožmberském dominiu po roce 1550: potravinářská a kožedělná řemesla,  in: Jihočeský sborník historický 59, 1990, s.1-11.

 • Významný soubor pozdně středověkých bohemik v Řezně,  in: Archívní časopis 40, 1990, s.22-28.

 • Velkostatek kláštera Osek v letech 1310-1419,  in: Časopis Národního muzea 160, 1991, s.20-46.

 • Městská šlechta - součástí pražského patriciátu?,  in: Documenta Pragensia IX/1, 1991, s.57-76.

 • Chotěšov v 15. století,  in: Minulostí Západočeského kraje 27, 1991, s.51-78.

 • Zum Konsumniveau in Ostmittel- und Westmitteleuropa in der  ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts,  in: (edd.) W.Eberhard et alt., Westmitteleuropa - Ostmittel-  europa. Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für Ferdi-  nand Seibt zum 65. Geburtstag, München 1992, s.173-182.

 • Břevnov a Strahov na počátku 15. století,  in: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin  Prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., Praha 1992, s.35-45.

 • Dominium Smiřických - protokapitalistický podnikatelský  velkostatek předbělohorských Čech,  in: Český časopis historický 90, 1992, s.508-538.

 • (J.Čechura-M.Ryantová), Urbář kláštera Břevnov z roku 1406,  in: Časopis Národního muzea 161, 1992, s. 79-107.

 • Fíky, mandle a rozinky na Karlštejně za husitské revoluce,  in: Historický obzor 4, 1993, s.82-84.

 • (J.Čechura-M.Ryantová), Hospodářství kláštera Břevnov na  počátku 15. století, in: Milénium břevnovského kláštera  (993-1993), Praha 1993, s.197-206.

 • Sekularizace církevních statků v husitských Čechách a Zikmund  Lucemburský, in:  Historický obzor 4, 1993, s.201-203.

 • Finanční hospodaření českých Budějovic v letech 1396-1416,  in: Numismatický sborník 19, 1993, s.33-66.

 • Hospodaření posledních Smiřických, in:  Časopis Národního muzea 162, 1993, s.74-85.

 • Člověčenství, in: Právněhistorické studie 33, 1993, s. 33-52.

 • Mikrohistorie - nová perspektiva dějepisectví konce  tisíciletí?, in: Dějiny a současnost 16, 1994, s.2-5.

 • Sedláci Petra Voka, I-II. in:  Historický obzor 5, 1994, s. 50-53, 81-85.

 • Säkularisation der kirchlicher Güter in hussitischen Böhmen  und Sigismund von  Luxemburg,  in: (edd.) J.Macek, E.Marosi, F.Seibt, Sigismund von Luxemburg.  Kaiser und König in Mitteleuropa, Warendorf 1994, s.121-131.

 • Mor, krize a husitská revoluce,  in: Český časopis historický 92, 1994, s.286-303.

 • (Jaroslav Čechura-Jana Šetřilová), Josef Klik a II. sjezd  československých historiků,  in: Český časopis historický 92, 1994, s.496-509.

 • Vladaři chotěšovského kláštera,  in: Husitství - reformace - renesance. Sborník k 60. narozeninám  Františka Šmahela, I, Praha 1994, s.239-250.

 • Třeboň za posledních Rožmberků. Hlavní zdroje příjmů a výnos  panství, in:  Jihočeský sborník historický 63, 1994, s.162-174.

 • Josef Pekař - sociální historik pozdního středověku,  in: Josef Pekař a české dějiny 15. - 18. století. Sborník  referátů z vědecké konference konané ve dnech 8.-9. dubna 1994  v Turnově a Sedmihorkách, Bystrá nad Jizerou 1994, s.99-108.

 • Instrukce panství Častolovice z let 1626-1631,  in: Časopis Národního muzea 163, 1994, s.25-33.

 • Das Stift Tepl in den Jahren 1193 bis 1650: Ein Abriß seiner  Wirtschaftsgeschichte, in:  Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien XIII,  1994, s.9-24.

 • Die Gutswirtschaft des Adels in Böhmen in der Epoche vor der  Schlacht am Weissen Berg,  in: Bohemia 36, 1995, s.1-18.

 • Systém hospodaření Pernštejnů v předbělohorských Čechách,  in: Pernštejnové v českých dějinách, Pardubice 1995, s.77-90.

 • Zur Grundherrschaftentwicklung im früh-und hochmittelalterlichen  Böhmen,  in: (ed.) W.Rösener, Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft  im Hochmittelalter, Göttingen 1995, s.272-293.

 • (Jaroslav Čechura - Jana Šetřilová), Co v "Listech úcty a  přátelství nebylo,  in: Dějiny a současnost 17, 1995/2, s.42-44; 17, 1995/3, s.41-  44; 17, 1995/4, s.42-45.

 • Urbář kláštera Strahov z roku 1410,  in: Bibliotheca Strahoviensis 1, 1995, s.25-44.

 • Velkostatek a rolnické hospodářství,  in: (edd.) A.Komlosy et alt., Kultury na hranici, Weidhofen an  der Thaya 1995, s.107-111.

 • (Jaroslav Čechura-Jana Šetřilová), Dvě vzpomínky na Josefa  Šustu, in: Historický obzor 6, 1995, s.187-190.

 • Broumovsko 17. století - neznámá kapitola evropské  protoindustrie,  in: Historický obzor 1995/9-10, s.223-228.

 • Struktura velkostatku nebo "český velkostatek"?, in:  Český časopis historický 93, 1995, s. 582-586.

 • Broumov v srpnu 1680: epilog selské rebelie, in:  Pocta Prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám,  Praha 1995, s. 198-205.

 • Dějiny Plzeňska, in: Gotika v Západních Čechách (1230-1530),  Praha 1995, s. 37-55.

 • Broumovsko 1615-1754: nový rozměr evropské protoindustrie,  in: Časopis Národního muzea 164, 1995, s. 61-88.

 • Podnikání evropské šlechty v 16. století, in:  Hospodářské dějiny 21, Praha 1995, s. 9-28.

 • Josef Pekař a Karel Lamprecht, in: K poctě Jaroslava Marka,  Praha 1996, s. 89-101.

 • (Jaroslav Čechura - Jana Šetřilová), František Hrubý a Český   časopis historický,  in: Český časopis historický 94, 1996, s. 221-242.

 • Broumov 1615-1754: Ein Kapitel des protoindustriellen Stadiums  in Europa,  in: Frühneuzeit - Info 1996/2, s. 195-214.

 • (Jaroslav Čechura - Jana Šetřilová), Josef Vítězslav Šimák a  Josef Pekař (Příspěvek k jejich vzájemného vztahu),  in: J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní  době. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech  10.-11. května 1996 v Turnově a na Hrubé Skále, Semily 1996,  s.15-24.

 • Zákup na statcích vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století,  in: Právněhistorické studie 34, 1996, s.39-61.

 • Les monastéres cisterciens en Boheme du XIIe au XVe siecle,  Citeaux 47, 1996, s.35-41.

 • Sekularizace církevních statků v západních Čechách v létech 1421  -1454, in: Časopis Národního muzea 165, 1996, s.1-16.

 • Šlechtický podnikatelský velkostatek v předbělohorských Čechách,  in: Acta Universitatis Caroliae, Philosophica et historica 4,  Praha 1994 (vyšlo 1997), s. 145-160.

 • Statky kláštera Pomuk před rokem 1420, in:  Minulostí Západočeského kraje 32, 1997, s. 7-18.

 • Das Modernisierungspotential der Revolten von Braunau 1680, in:  Bohemia 38/2, 1997, s. 1-23.

 • (Jaroslav Čechura - Martina Novozámská), Josef Pekař: známý -  neznámý, in: Časopis Národního muzea 166, 1997, s. 20-29.

 • Broumov roku 1680: rebelie z omylu?, in:  Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného  novověku (16. - 18. století). Bürger, Adel und Klerus in den  Residenzstädten der frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert),  Prostějov 1997, s. 232-248.

 • Der korporative Rahmen der Proto-Industrie im Broumover Gebiet:  die Weberzunft (1614-1682-1754), in:  Prager Wirtschafts - und sozialhistorische Mitteilungen/Prague  Economic and social history papers, 3, 1996, (vyšlo 1997),  s. 5-20.

 • „... die Pauern leben wie sie wollen". (Die Bauernlogik und die  Taktik in der Aufstand im J. 1680 in der Herrschaft Broumov  [Braunau] im Böhmen), in: (ed.) Jan Peters,   Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich, Berlin  1997, s. 455-471.

 • Hledání, nalezení a zničení jedné listiny. Proměny broumovského  dokumentu z r. 1506, in: Acta Universitatis Carolinae,  Philosophica et historica 1, Z pomocných věd historických XIII,  Praha 1996 (vyšlo 1997), s. 93-99.

 • Pozdně středověké Plasy - rozlomený mýtus,  in: Severní Plzeňsko 3, 1997, s. 1-6.

 • Projekt karlovského sborníku za protektorátu, in: Věda v českých  zemích za druhé světové války. Sborník z konference (Praha, 18.-  19. listopadu 1997), in: Práce z dějin akademie věd. Praha 1998,  s. 307-315.

 • Libějovice - obilní továrna rožmberského dominia, in: Časopis  Národního muzea 166, 1997, s. 93-117.

 • Prag im 15. Jahrhundert. Wirtschaftsprofil einer  mitteleuropäischen Metropole, in: Berichte und Beiträge des  Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur  Ostmitteleuropas. Öffentliche Vorträge, Leipzig 1998, s. 109-  117.

 • Šimon Všetečka 163O: "Historia" sedleckého kláštera, in: Facta  probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof.  dr. Zdeňky Hledíkové. K vydání připravili Ivan Hlaváček a Jan  Hrdina za spolupráce Jana Kahudy a Evy Doležalové, Praha 1998,  s. 101-108.

 • Srovnání berních knih města Brna z let 1365 a 1442 (Poznámky k  metodice studia hromadné povahy),  in: Pocta Jaroslavu Mezníkovi. Časopis Matice Moravské 117,  1998, s. 341-352;

 • Nepublikované práce Františka Kutnara k dějinám zemědělství,  in: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na  formování obrazu české minulosti. Sborník referátů z vědecké  konference konané ve dnech 24.-25. dubna 1998 v lázních  Sedmihorkách, Semily 1998, s. 211-227.

 • (Jaroslav Čechura - Jana Čechurová), Vzájemná korespondence  Josefa Pekaře a Antonína Rezka, in: Časopis Národního muzea 167,  1998, s. 37-68.

 • Archiv Národního muzea, in: Historické muzeum, Praha 1999,  s. 51-60.

 • Žili snad na panství Frýdlant v 17. století lvi?  K metodice studia velkostatkových struktur střední Evropy  raného novověku, in: Časopis Národního muzea 168, 1999,  s. 1-20.

 • Peněžní a finanční aktivity ve středověkých Čechách, in:  Dějiny bankovnictví v Českých zemích, Praha 1999, s. 2-16.

 • Rolnické revolty raného novověku. Přehled středoevropského  bádání, in: Český časopis historický 2, 97, 1999, s. 330-355.

 • Rituál a rebelie (Nové horizonty "revolučního roku" 1680 v  Čechách, in: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež  věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé, Brno  1999, s. 157-166.

 • (Jaroslav Čechura-Jana Čechurová), Mobilita v jedné české  pobělohorské vsi: Pelejovice 1650-1700, in: K novověkým  sociálním dějinám I, Praha 1999, s. 94-124.

 • Rektorský rok Karla Engliše, in: Věda v Československu v letech  1945-1953. Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1998),  Praha 1999, s. 255-273.

 • Hospodářský vývoj klášterních velkostatků v předhusitských  Čechách, in: Historický obzor 11, 2000, s. 75-79.

 • České dějiny: Od počátku po Jagellonce, in: Tematická  encyklopedie Larousse. Dějiny lidstva, svazek 5, Praha 2000,  s. 323-342.

 • Hrabyňské tusculum Karla Engliše, in: Věda v Československu v  letech 1953-1963. Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu  1999), Praha 2000, s. 457-468.

 • Grangia sive curia. (Termíny, významy a mýty cisterciáků v  Čechách ve vrcholném a pozdním středověku), in:  Časopis Národního muzea 169, 2000, s. 12-41.

 • Zdeněk Kalista a Jindřichův Hradec, in: Zdeněk Kalista a  kulturní historie. Sborník referátů z vědecké konference konané  ve dnech 14.-15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách (Z Českého  ráje a Podkrkonoší, Supplementum 6), Semily 2000, s. 216-231.

 • Charakter rebelií roku 1680 v Čechách, in: Český časopis  historický 99, 2001, s. 457-485.

 • "Pokojníci pražští 1608." Obraz multietnické každodennosti  rudolfínské Prahy (nálezová zpráva), in: Národnostní skupiny a  cizinci ve městech. Praha - město zpráv a zpravodajství.

 • Documenta Pragensia XIX, Scriptorium Praha 2001, s. 75-80.

 • Mikrohistorie konfliktu či historické události: březnový patent  Leopolda I. a rolnická rebelie roku 1680, in: (edd.) Jana  Machačová-Jiří Matějček, Studie k sociálním dějinám 6.  Konference sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20.  století, Praha 10. a 11. října 2000. Připravilo CLEO, pracoviště  historické sociologie pro vydavatele: Slezské zemské muzeum.  Spolupráce na přípravě konference: Ústav hospodářských a  sociálních dějin FF UK, Kutná Hora-Opava 2001, s. 93-102.

 • National Muzeum Archives, in: Národní muzeum Praha. The  Museum of history. A guidebook, Praha 2001, s. 57-67.

 • Archiváři Národního muzea ve dvacátém století, in: (red. J. Psíková), Archiváři ve XX. století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.-19. září 2001 v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec 2002, s. 49-54

 • Sedlák v českém středověku, in: (edd.) Martin Nodl-František Šmahel, Člověk v českém středověku, Argo Praha 2002, s. 436-459.

 • (Jaroslav Čechura - Jana Čechurová), Znovu po stopách Pekařova třetího dílu Knihy o Kosti, in: Český časopis historický 101, 2003, s. 106-120

 • (Jaroslav Čechura-Jana Čechurová), Dialog Josefa Pekaře a Františka Teplého o šlechtě a pozemkové reformě, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1, 1999, Studia historica LI, Karolinum Praha 2003, s. 13-22.

 • Panství Frýdlant po třicetileté válce (Norma, konfesionalizace a každodenní realita), in: Historická Olomouc XIII. (Konec švédské okupace a poválečná obnova ve 2. polovině 17. století), Olomouc 2002 (vyšlo 2003), s. 83-97.

 • „...toho roku byla velká nadúroda ořechů.“ Objektivní a subjektivní moment v peticích rolnických revolt 17. století – příklad Kysíbl., in: (edd.) Marie Koldinská-Alice Velková, Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Libri, Praha 2003, s. 211-220.

 • Nový pohled na kalvínskou reformaci chrámu sv. Víta,  in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavovi Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Matice Moravská, Brno 2003,  s. 709-717.

 • Quellen zu den böhmischen Bauernauständen im Jahre 1680, in: (edd.) Josef Pauser-Martin Scheutz-Thomas Winkelbauer, Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein  exemplarisches Handbuch, R. Oldenbourg Verlag Wien München 2004, s. 595-590.

 • „... člověk není dřevo“ (Studujme tradiční kulturu raného raného novověku), in: (edd.) Jana Čechurová-Jiří Štaif, K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes, Karolinum Praha 2004, s. 77-87, 242-243.

 • Gallasové – barokní podnikatelé, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. Acta Universitatis Caloniae, Philosophica et historica 3, 1998, Studia historica L, Karolinum, Praha 2003, s. 39-46.

 • Böhmische Länder zwischen Hussitismus und Gegenreformation. Eine historische Reflexion zum Forschungsstand der sozioökonomischen Entwicklung von 1400 bis 1650, in: (edd.) Marian Dygo, Slawomir Gawlas, Hieronym Grala, Ostmitteleuropa im 14.-17. Jahrhundert – ein Region oder Region der Regionen? Warszawa 2003, s. 51-60.

 • Neznámé skutečnosti vzniku Pekařovy Knihy o Kosti, in: Časopis Národního muzea – řada historická 173, 2004, s. 83-105.

 • Rožmberský urbář-téma věčně zelené, in: (edd.) Martin Nodl-Petr Sommer-Eva Doležalová, Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha, Argo, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004, s. 223-230.

 • František Graus jako vítěz (Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II), in: (red.) Zdeněk Beneš, Bohumil Jiroušek, Antonín Kostlán, František Graus – člověk a historik, Výzkumné centrum pro dějiny vědy Praha 2004, s. 69-82.

 • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – finančník?, in: (edd.) Jan Royt- Michaela Ottová- Aleš Mudra, Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana, in: Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie II, Praha Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty v Praze, 2005, s. 115-135

 • Historik a subjektivismus: mladý Vlastimil Kybal, in: (edd.) František Stellner-Martin Kovář et alt. Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana. In: AUC Philosophica et historica 1 – 2003. Studia historica LV, Karolinum Praha 2005, s. 145-153

 • -ena a peníze v zlomových časech: Anna Saloména Harantová-Černínová, in: Časopis Národního muzea-řada historická 174, 2005, s. 39-79.

 • Regule Matěje z Janova – edice na cestách? In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 32, 2003, Olomouc 2004, s. 45-55 (vyšlo 2005)

 • Notesy Josefa Pekaře, in: Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Konference v Národním technickém muzeu v Praze ve dnech 20. – 21. října 2004. CD ROM, NTM Praha 2006.

 • Historikem z nouze? Sebereflexe šedesátky Jaroslava Golla. In: (edd.) Bohumil Jiroušek – J. Blüml – D. Blümlová, Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 283-292.

 • Alena Roupovská – Polyxena Lobkovská: Poučná historie jednoho dluhu, in: Porta Bohemica. Sborník historických prací 3, Litoměřice 2005, s. 261-291.

 • Šimon Všetečka 1630: Historia kláštera sedleckého, in: Antiqua Cuthna 1, 2005, Praha 2005 (vyšlo 2006), s. 37-44.

 • Notesy Josefa Pekaře, in: (ed.) Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Národní technické muzeum. Práce z dějin techniky a přírodních věd 10, Praha 2006, s. 355-366.

 • Písemná pozůstalost Jaroslava Honce, in: Genealogické a heraldické listy 2/2006, s. 78-83.

 • - „Veřejný příběh“ Antonína Fontany (1735), in: (edd.) Kateřina Jíšová (za spolupráce Olgy Fejtové, Petra Kreuze, Jiřího Peška a Hany Svatošové), V komnatách paláců --- v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavovi Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha Scriptorium 2007, s. 283-297.

 • Z moravského úřadování Viléma Slavaty, in: Ve znamená zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Praha Casablanca 2007, s. 142-154

 • Sekularizace církevní statků v jihovýchodních Čechách v letech 1420-54; In: Časopis Národního Muzea, řada A historická. 2008, roč. 177, č. 1-2, s. 1-25. 

 • Smiřičtí - finančníci českých stavů: pohled do komorních počtů Albrechta Jana ze Smiřc 1606-1612. Stopami dějin Náchodska: sborník Státního okresního archivu Náchod, 2008, 12, s. 141-158.

 • Vztahy a sex v epoše renesance a baroka, editoři: Cejnková, D., Holubová, Z., Vachút, P.; In: 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. , Brno 2008: Muzeum Města Brna; s. 89-103. 

 • (Jaroslav Čechura-Alena Černá),Letní spor roku 1609 II: české stavy a nejvyšší kancléř Lobkovic, Časopis Národního Muzea, řada A historická. 2008, roč. 177, č. 3-4, s. 142-160.  

 • (Jaroslav Čechura – Alena Černá, Alena: Stavy kontra Popel z Lobkovic - letní spor v roce 1609,  Časopis Národního Muzea, řada A historická. 2008, roč. 176, č. 3-4, s. 150-163. 

 • Jagellonská éra ve východních Čechách, in: Dějiny východních Čech: v pravěku a středověku (do roku 1526), Praha: 2009, s. 623-652.

 • Láska, sex, každodennost, mravní delikty a jejich trestání ve vrchnostenských správních sídlech Třeboň a Český Krumlov v letech 1661-1719-1750, in: (ed.) M. Gaži, Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 783-801.

 • Václav Budovec  z Budova, Friedrich Ludvík Budovec z Budova, klášter Sedlec a mnoho korunovaných hlav, in: (ed.) R. Lomíčková, Sedlec, Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní symposium, Kutná Hora 18.-20. září 2008, Praha 2009 (vyšlo 2010), s. 165-184.

 • "Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, které jsem jemu prala!" (hledání a interpretace třeboňských sexuálních deliktů). Archivum Trebonense XII, 2011, s. 235-268.

 • Královská komora a královské finance lucemburské epochy. In: Lenka Bobková / František Šmahel

 • (ed.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 175–184

 • Karel Stloukal (1887–1957). In: Karel Stloukal: Historie mého života. Skutečnost poněkud zbásněná. Praha 2012, s. 7–23

 • Zu spät und zu friedlich? Die Bauernrevolten im Böhmen und Mähren 1500–1800. In: Peter Rauscher / Martin Scheutz (ed.): Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstande, Revolten und Revolutionen in den österreichischen Ländern (ca. 1450–1850), (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 61). Wien 2013, s. 119–133

 • Antidisciplinování, či disciplinování zdola? Pasáček, zlodějíček, sexuální delikvent a aktivní člověk Tomaš Kabourek alias Studnička. In: Hana Kábová / Mikuláš Čtvrtník (ed.): Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu (= Acta Universitatis Carolinae 2012 – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Supplementum 1). Praha, s. 121–131

 • rec. Hermann Zeitlhofer,  Besitzwechsel und sozialer Wander. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen Böhmerwald, 1640–1840, Wien, Böhlau, 2014,  in: Časopis Matice Moravské 133,  2014, s. 489-495

 • „…svatby starosta Pavel krejčí z Mazelova“ (Sociální skladba družbů a svatební praktiky na Třeboňsku kolem roku 1700), in: Archivum Trebonense XIV, 2014, s. 153-177.

 • Strategie versus realita: kdo bude dědit, kdo hospodařit a jak dlouho? (Třeboňsko v první třetině 18. století), in: Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 106-151.

 • Sex, láska a emoce: Třeboňsko 1700-1750. Jihočeský venkov pod lupou, in: Folia Historica Bohemica 29, 2014, s. 327-343.

 • Staré a nové v agraristice raného novověku - česká reflexe, in: Východočeské listy historické 32, 2014, s. 7-26.

 • Po stopách Třeboňského oltáře, in: (edd.) Miroslav Šmied, František Záruba, Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta, Praha 2015, s. 47-60.

 • Svatohavelský termín na sv. Havla? (Splátkový kalendář úročních povinností na panství Třeboň v letech 1694–1740), in: Jihočeský sborník historický 84, 2015, s. 173-197.

 • (s Kateřinou Smitkovou) Třicátnice (sexuální chování žen „středního věku“ na Třeboňsku a Mělnicku v první polovině 18. století), in: Historický sborník pražského okolí 5, 2015, s. 7-32.

 • Stadtbürger und Untertanen, Handwerk und Zünfte, Verwaltung und Selbstverwaltung, in: (edd.) Martin Gaži et alt., Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 174-185.

 • Je zbytečné psát o sexu doby temna? (Na okraj recenze Josefa Grulicha), in: Český časopis historický 114, 2016, s. 140-152.

 • Sýpka na obilí v Lipně – zakázka pro Pavla Ignáce Bayera z roku 1706 (fragmenty z každodennosti barokního stavitele), in: ed. Magdaléna Nespěšná Hamsíková et alt., Ecclesia docta. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, Praha 2016, s. 480-499.

 • Adam František ze Schwarzenberka a sexuální poklesky jeho třeboňských poddaných, in: (ed.) Petr Kopička, Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška, Litoměřice - Praha 2016, s. 129-149.

 • Mikrohistorie, historický kontext a jihočeské prameny (polemika), in: Paginae historiae 24, 2016, s. 349-365.

 • Výjimečně normální: mikrohistorie a sekularizace církevních majetků v 15. století v Čechách, in: (edd.) Martin Šandera a Zdeněk Beran, Poděbradská éra v zemích české koruny, Praha 2016, s. 75-83, 226-228.

 • Mikrohistorie a raně novověká studia (Možnosti a meze jednoho historiografického konceptu), in: Časopis matice moravské 135, 2016, s. 361-393.

 • Nevolnictví, in: Encyklopedie českých právních dějin. Čtvrtý svazek (N-O), Brno 2017, s. 236

 • Nevolnictví tzv. druhé (po roce 1650), in: Encyklopedie českých právních dějin. Čtvrtý svazek (N-O), Brno 2016, s. 237-238.

 • Poddanství, in: Encyklopedie českých právních dějin. První pátý (P-S), Brno 2017, s. 481-485.

 • Hospodářský pragmatik Jan Adolf ze Schwarzenberka a panství Hluboká nad Vltavou letech 1661–1681, in: Jihočeský sborník historický 85, 2016, s. 128-169.

 • Krize pozdního středověku – mýtus 20. století?, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 35-47.

 • Marie Terezie a její reflexe v české historiografii, in: Marie Terezie. 300 let od narození. Institut Václava Klause. Publikace č. 39/2017, s. 31-41.

 • Bošilec a jeho lidé (1640-1750). Kapitoly z třeboňské protostatistiky, in: Jihočeský sborník historický 86, 2017, s. 153-172.

 • Důsledky dlouhé války: žáby, želvy nebo druhé nevolnictví? Hospodářské inovace na panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou v 17. století, in: (edd.) Jitka Balcarová, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 247-258.

 • Digitální archiv ve Státním oblastním archivu v Třeboni: mikrohistorie a studium dějin raného novověku, in: Archivum Trebonense 14, 2017, s. 52-61.

 • Eine "zweite Leibeigenschaft" im Böhmen der Frühen Neuzeit? Ein Mythos nicht nur des 21. Jahrhunderts, in: Biuletyn Polskiej misji historicznej. Bulletin der polnischen historischen Mission 12, 2018, s. 85-112.

 • Krize-společnost-umění: Čechy kolem roku 1400, in: Ars 51, 2018, s. 63-68.

 • Třeboňská pevnost v létech 1610-1650 a vpád pasovských na panství roku 1611, in: Jihočeský sborník historický 87, 2018, s. 91-111.

 • Marie Terezie Savojská, rozená z Lichtenstejna a její poddaní (Kostelec nad Černými lesy v létech 1712-1772), in: (ed.) Petra Oulíková, Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země, Praha 2019, s. 39-105.

 • Hrady husitské revoluce: mýtus, nebo realita? in: (ed.) Markéta Jarošová, Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu, Praha 2019, s. 9-29.

 • Husitský hejtman a statkář Jan ze Smiřic, in: (ed.) Markéta Jarošová, Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu, Praha 2019, s. 30-52.

 • Václav IV. a jeho doba, in: Římský a český král Václav IV. a počátky husitské revoluce, Praha 2019, s. 11-22.

 • Individualizace venkovského obyvatelstva v Čechách 17. století. Příklad Třeboňska, in: Časopis matice moravské 138, 2019, s. 109-126.

 • Dlouhá válka a proměny panství Třeboň (1618-1648), in: Bohemiae Occidentalis Historica 5, 2019, s. 29-45.

 • Čarodějnice zabíjely lidi i dobytek in: Téma č. 19 (6.5. 2022), s. 26-33.

Poslední změna: 20. prosinec 2022 11:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám