Doktorské studium - podmínky přijímacího řízení 2008/2009


Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2008/2009
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK) vypisuje pro akademický rok 2008/2009 přijímací řízení pro následující doktorské studijní programy:


Teologie, obor Katolická teologie (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky) v těchto specializacích:a) biblické vědy


b) fundamentální teologie


c) dogmatická teologie


d) teologická etika


e) spirituální teologie


f) pastorální teologie


g) liturgika


h) kanonické právo
Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky)


v těchto specializacích:


a) církevní a obecné dějiny starověku


b) církevní a obecné dějiny středověku     


c) církevní a obecné dějiny raného novověku


d) církevní a obecné dějiny 19. a 20. století
Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění (prezenční nebo kombinovaná forma studia, standardní doba studia 3 roky)


v těchto specializacích:


a) křesťanské umění středověku


b) křesťanské umění novověku


c) umění 19. a 20. století


d) ikonografie křesťanského umění

1. Obecné informace o přijímacím řízeníV souladu s čl. 16 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze.
Přihlášky k doktorskému studiu přijímá vědecké oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Přihláška se podává buď v elektronické formě, nebo na předepsaném tiskopise čitelně vyplněná a podepsaná. Podává-li uchazeč přihlášku přes internet, je třeba, aby pro kontrolu zaslal celou přihlášku se svým podpisem také poštou. K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:


a) originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (např. poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance, příjmový doklad pokladny KTF UK)


b) pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii magisterského diplomu; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být tento doklad nostrifikován. V případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii k přijímacím zkouškám.


c) stručný životopis


d) resumé obhájené magisterské diplomové práce a případný seznam publikační a další vědecké činnosti


e) návrh projektu disertační práce


f) žádost o specializaci uvnitř daného oboru (podává se na zvlášť přiloženém listu s podpisem)


g) osvědčení o mravní bezúhonnosti (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1.9.2005 (neplatí pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění)Místo podání přihlášky:


Katolická teologická fakulta UK


Vědecké oddělení


Thákurova 3


160 00 Praha 6Administrativní poplatek: 550.- Kč při podání přihlášky pouze na tištěném formuláři;


450.- Kč při podání elektronickou formou


Komerční banka účet č. 32034061/0100


variabilní symbol pro složenky: 022


variabilní symbol pro banku: 022


Termín podání přihlášky: 30.4.2008


Den otevřených dveří: 24.1.2008  

2. Podmínky přijímacího řízení
2.1 Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Teologie, obor Katolická teologieDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o specializaci uvnitř daného oboru; v akad. roce 2007/2008 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:
a) biblické vědy


b) fundamentální teologie


c) dogmatická teologie


d) teologická etika


e) spirituální teologie


f) pastorální teologie


g) liturgika


h) kanonické právo
Přijímací komise u každého uchazeče na základě dokladů posoudí kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu teologie, obor katolická teologie. Uchazeč musí být absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, předpokládá se zpravidla znalost teologie v rozsahu magisterského studijního programu, latiny, řečtiny a dvou světových jazyků.


Uchazeč, který nevyhovuje nárokům oboru katolická teologie, tj. je absolventem studia s užším rozsahem teologie, musí před přijetím do doktorského studijního programu absolvovat doplňující studium podle individuálního studijního plánu, který stanovuje oborová rada.


Přijetí bez přijímací zkoušky


Bez přijímací zkoušky může být ke studiu na KTF UK přijat pouze ten uchazeč, který splňuje obecné podmínky pro přijetí a svoji žádost řádně odůvodní a doloží.
Uchazeč ve své žádosti prokáže dlouhodobý hlubší zájem o daný obor a specializaci. Předloží velmi kvalitně zpracovaný projekt doktorské práce a doloží vynikající studijní výsledky z předchozího studia, předloží publikační činnost, doporučení od odborníků z daného oboru potvrzení  z praxe nebo své zapojení v projektech.
Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek podává uchazeč v řádném termínu spolu s obvyklou přihláškou ke studiu a příslušnou požadovanou dokumentací. Žádost musí být písemná, zdůvodněná a řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a doklad o studiu). O jejím kladném či záporném vyřízení rozhodne děkan fakulty nebo proděkan pro vědu. Každá žádost je posuzována individuálně. Uchazeč, jehož žádosti nebude vyhověno, bude pozván k přijímací zkoušce.Přijímací zkouška


Přijímací zkouška probíhá ve dvou kolech:


a) Písemný test (max. 20 bodů)


se skládá z testu - teologických znalostí (max. 10 bodů)


- živého jazyka (max. 10 bodů)


Do druhého kola může postoupit uchazeč, který dosáhl alespoň 10 bodů.


b) Ústní pohovor (max. 80 bodů)


            - schopnost teologického vyjadřování, dosavadní publikační a vzdělávací činnost


   v oboru  (max. 30 bodů)


            - písemný návrh projektu k disertaci (max. 50 bodů)
Maximální počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 3.6.2008  


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 10.6.2008  

2.2 Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Historické vědy, obor Církevní a obecné dějinyDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku s ostatními dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o mravní bezúhonnosti, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Přijímací komise na základě těchto dokladů posoudí u každého uchazeče kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny. Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu historické vědy nebo teologie nebo obecné teorie a dějin umění a kultury, případně příbuzných oborů. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu historické vědy. Dále se předpokládá znalost latiny a dvou světových jazyků. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia („specializace“). Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.


 
V akad. roce 2008/2009 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:
a) církevní a obecné dějiny starověku


b) církevní a obecné dějiny středověku     


c) církevní a obecné dějiny raného novověku


d) církevní a obecné dějiny 19. a 20. století

Přijímací zkouška:


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia.
Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Hodnotí se:
- úroveň písemného projevu (max. 20 bodů)


- ústní prezentace projektu  (max. 10 bodů)


- orientace v problematice projektu (max. 15 bodů)


- orientace v oboru (max. 15 bodů)


- orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)


- výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů)


- znalosti německého jazyka (max. 10 bodů)


 


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 5.6.2008


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 12.6.2008

2.3 Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského uměníDo stanoveného termínu je nutné podat přihlášku s ostatními dokumenty (viz výše bod 1). Přijímací komise na základě těchto dokladů posoudí u každého uchazeče kompatibilitu absolvovaného studia s podmínkami studia v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění. Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění”, musí být absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, případně příbuzných oborů. Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia („specializace“). Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.
V akad. roce 2008/2009 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:
a) křesťanské umění středověku


b) křesťanské umění novověku


c) umění 19. a 20. století


d) ikonografie křesťanského uměníPřijímací zkouška:


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia.
Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Hodnotí se:
- úroveň písemného projevu (max. 20 bodů)


- ústní prezentace projektu  (max. 10 bodů)


- orientace v problematice projektu (max. 15 bodů)


- orientace v oboru (max. 15 bodů)


- orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)


- výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů)


- znalosti světového jazyka (max. 10 bodů)


 


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 5.6.2008


Náhradní termín přijímacích zkoušek: 12.6.2008


Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám