CŽV - program „Kanonické právo“

Celoživotní vzdělávání – program „Kanonické právo“

Č.j.:2204/09

V Praze dne 24. listopadu 2009
Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Kanonické právo“Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „Kanonické a konfesní právo“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Kanonické právo“ – č. kurzu 118 (dále jen „program“) uskutečňuje Institut celoživotního vzdělávání na Katolické teologické fakultě univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).


2. Program je koncipován jako dvousemestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického práva a skládá se ze tří předmětů: Kanonické právo 1, Kanonické právo 2 a Konfesní právo o celkovém rozsahu 8 semestrálních hodin.


3. Program je uskutečňován formou přednášek. V prvním semestru (jaro 2010) pravidelně ve středu od 10:15 – 12:30 (Kanonické právo 1), ve druhém semestru (podzim 2010) v úterý 8:30 – 10:00 (Konfesní právo) a ve středu 10:15 – 12:30 (Kanonické právo 2).


4. Všechny přednášky se konají v sídle fakulty (Thákurova 3, Praha 6), kde bude přednáškový sál oznámen na informační tabuli.


5. První přednáška předmětu Kanonické právo 1 se koná 24. února 2010 od 10:15, první přednáška předmětu Konfesní právo se koná dne 5. října 2010.


6. Předpokladem k účasti je orientace v teorii a filosofii práva, jiné právní vzdělání je výhodou. Znalosti získané v programu „Kanonické právo“ jsou využitelné zejména v majetkovém a rodinném právu.


7. Přihláška se podává na přiloženém formuláři referentce ICŽV Barboře Vernerové          (e-mail: iczv@ktf.cuni.cz, tel. 220 181 394) do 19. února 2010.


8. Zájemci, kteří se přihlásí do 19. února 2010 budou písemně pozváni na první přednášku.


9. Na předmět Konfesní právo je možné se přihlásit i samostatně, pokud má zájemce předchozí dostatečné znalosti z oboru. V takovém případě je nejzazší termín přihlášek          do 24. září 2010.


10. Program je zakončen zkouškou a všem úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení.


11. Poplatek je stanoven za každý předmět 5 000,- Kč, v případě platby za celý cyklus je poskytnuta sleva a poplatek činí jen 12 000,- Kč. Tato částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 118. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám