Celoživotní vzdělávání – program „Úvod do teologických nauk“

Celoživotní vzdělávání – program „Úvod do teologických nauk“

Č.j. 1108/09

V Praze dne 22. května 2009Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „Úvod do teologických nauk“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Úvod do teologických nauk“ – č. kurzu 119 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) ve spolupráci s Vazební věznicí Praha – Ruzyně (dále jen VV).


2. Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus, který umožní získání základní orientace v teologických naukách a kompetenci pro bakalářské studium v oboru Teologické nauky. Úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání mohou pokračovat v řádném kombinovaném studiu a získat titul bakalář.


3. Program je uskutečňován zvláštní formou: k jednotlivých předmětům jsou vždy poskytována 3 dvouhodinové konzultace, které vyžadují samostudium a další práci stanovenou přednášejícím.


4. Podmínky k přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; doporučení věznice; podaná řádně vyplněná přihláška.


5. Přihláška se podává do 30. 9. 2009 na fakultu prostřednictvím koordinátora stanoveného VV (v současnosti Mgr. Gabriela Kulhánková).  


6. Přijati budou všichni zájemci, kteří splní podmínky k přijetí (viz bod 4). Program bude realizován, pokud se přihlásí nejméně 5 zájemců.


7. Termíny výuky budou vyhlášeny zvláštním harmonogramem, výuka se koná ve Vazební věznici Praha – Ruzyně (Staré náměstí 3, 161 02 Praha 6) a garantem programu je ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D.


8. Program je úspěšně zakončen splněním všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech.


9. Po úspěšném zakončení bude vydáno osvědčení.


10. Poplatek za jeden rok je stanoven na 10 000,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100 var. symbol 119, spec. symbol prvních 6 číslic rodného čísla. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám