CŽV - Teorie a praxe bibliodramatické práce

Celoživotní vzdělávání – Teorie a praxe bibliodramatické práce

Č.j. 2200/09

V Praze dne 23. listopadu 2009
Věc: Celoživotní vzdělávání – Teorie a praxe bibliodramatické práce

Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „Teorie a praxe bibliodramatické práce“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Teorie a praxe bibliodramatické práce“ – č. kurzu 120 (dále jen „program“) uskutečňuje Institut celoživotního vzdělávání na Katolické teologické fakultě (dále jen „ICŽV“).


2. Program je koncipován jako seznámení účastníků na základě vlastních zkušeností a teoretických lekcí s bibliodramatickou prací tak, aby mohli využívat její prvky v pedagogické, sociální a pastorační práci, respektive v práci s lidmi. Další informace na www.bibliodrama.cz.


3. Program je určen pro širokou veřejnost, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.


4. Přihláška se podává na zvláštním formuláři referentce ICŽV Barboře Vernerové (e-mail: iczv@ktf.cuni.cz, tel. 220 181 394).


5. Program bude realizován, pokud se přihlásí nejméně 10 zájemců, počet míst je omezen. Termín podání přihlášky je do 18. prosince 2009.


6. Místo konání je KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, garantem kurzu je Doc. PhDr. Mireia Ryšková.


7. Doba konání únor – květen/červen 2010, rozsah: cca 50-55 vyučovacích hodin.


8. Poplatek je stanoven na 2500,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100 var. symbol 120, spec. symbol prvních 6 číslic rodného čísla. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám