Opatření děkana č. 2/2019 Působnost proděkanů

UKKTF/18272/2019

V Praze dne 4. února 2019

Opatření děkana č. 2/2019

Působnost proděkanůV souladu s čl. 7 odst. 9 Statutu Katolické teologické fakulty (dále jen „fakulta“) Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) stanovím následující podrobnosti o působnosti proděkanů:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Na fakultě působí tito proděkani:

    a. 

  proděkan pro studium,

    b. 

  proděkan pro trvalou formaci,

    c. 

  proděkan pro vědu,

    d. 

  proděkan pro zahraničí,

    e. 

  proděkan pro rozvoj a vnější vztahy.

 2. Proděkani jednají a rozhodují jménem děkana ve svěřeném úseku úkolů fakulty a plní úkoly uložené děkanem. Jsou odpovědní děkanovi, jemuž nadále náleží právo jednat a rozhodovat samostatně.

 3. Proděkani plní úkoly vyplývající z ustanovení právních podkladů pro činnost fakulty, opatření děkana, opatření rektora, opatření kvestora a dalších vnitřních norem univerzity a fakulty.

 4. Proděkani konzultují závažná rozhodnutí předem s děkanem. Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímají rozhodnutí, která souvisí s hospodařením fakulty.

 5. Proděkani spolupracují s ostatními pracovníky fakulty a univerzity i s dalšími subjekty tak, aby bylo zajištěno efektivní a kvalitní fungování úkolů, které jsou jim svěřeny.

 6. Působení proděkanů má ve vztahu k akademickým pracovníkům, vědeckým pracovníkům a lektorům povahu metodického vedení a koordinace. Jsou oprávněni dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi.

 7. Působení proděkanů má ve vztahu k pracovníkům těch organizačních útvarů děkanátu, jejichž řízení je jim svěřeno tímto opatřením, povahu metodického vedení a koordinace. Jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Není-li stanoveno jinak, jsou oprávněni kontrolovat a schvalovat měsíční výkazy práce a po konzultaci s ekonomickým oddělením plán dovolené i její čerpání. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi.

 8. Působení proděkanů má ve vztahu ke studentům povahu odpovídající pověření, jež je uvedeno v tomto opatření.

 9. Proděkani vykonávají v rámci jim svěřených úseků úkolů fakulty dozor nad dodržováním norem uvedených v odstavci 3.

 10. Proděkani dávají v rámci jim svěřených úseků úkolů fakulty podněty k aktualizaci vnitřních předpisů fakulty a návrhů opatření děkana.

 11. Proděkani pečují o rozvoj jim svěřených úseků úkolů fakulty. Podílejí se na přípravě dlouhodobého-strategického záměru fakulty, harmonogramu jeho uskutečňování, každoroční aktualizaci, hodnocení jeho realizace a tvorbě bilanční zprávy.

 12. Proděkani se podílejí na přípravě výroční zprávy o činnosti fakulty.

 13. Proděkani se podle pokynů děkana podílejí na reprezentaci fakulty navenek.

 14. Proděkani se účastní zasedání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana.

 15. Proděkani mají pevně stanovené hodiny pro styk s akademickou obcí a s ostatními pracovníky.


Čl. 2 Pravidla pro zastupování po dobu nepřítomnosti

 1. Statutárního zástupce stanoví děkan písemným pověřením.

 2. Nestanoví-li děkan jinak, zastupují se proděkani takto:

    a. 

  proděkan pro studium zastupuje proděkana pro trvalou formaci a naopak,

    b. 

  proděkan pro vědu zastupuje proděkana pro zahraničí a naopak,

    c. 

  proděkan pro zahraničí zastupuje proděkana pro rozvoj a vnější vztahy a naopak.


Čl. 3 Proděkan pro studium

 1. Proděkan pro studium zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů, zejména v oblasti

    a. 

  rozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,

    b. 

  rozhodování o ukončení studia,

    c. 

  ozhodování o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky,

    d. 

  rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování o přijetí ke studiu, o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a o výjimkách ze zveřejnění bakalářských a diplomových prací,

    e. 

  uznávání studia na zahraničních vysokých školách,

    f. 

  péče o studenty se speciálními potřebami a o studenty s rodičovskými povinnostmi.

 2. Proděkan pro studium je příslušný k vyřizování podání studentů bakalářských a magisterských studijních programů ve věcech organizace studia. Přezkoumání náleží děkanovi.

 3. Proděkan pro studium je příslušný k vyřizování podání uchazeče o studium ve věcech organizace přijímacího řízení, zejména ve věci stanovení náhradního termínu nebo modifikace způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky. Tuto působnost proděkana pro studium vykonává v doktorských studijních programech proděkan pro vědu.

 4. Proděkan pro studium spolupracuje v oblastech, jež jsou uvedeny v odstavci 1 až 3, s garanty studijních programů.

 5. Proděkan pro studium řídí činnost pracovníků studijního oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 5 odst. 1 písm. a) až l) a písm. p) opatření děkana č. 1/2019, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 4 Proděkan pro trvalou formaci

 1. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů v oblasti

    a. 

  sociálního zabezpečení studentů,

    b. 

  stipendií, s výjimkou stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia a s výjimkou rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí.

 2. Proděkan pro trvalou formaci poskytuje proděkanovi pro studium konzultace ve věci teologických studijních oborů; postupují přitom v součinnosti s příslušnými garanty.

 3. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v agendě tzv. hard skills, soft skills a praxí.

 4. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v agendě podpory studentů a zájmové činnosti.

 5. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování celoživotního vzdělávání – programů zaměřených na výkon povolání, programů zaměřených zájmově a Univerzity třetího věku. Pečuje o uskutečňování a rozvoj trvalé formace duchovních i laických pracovníků církve. Je příslušný k vyřizování podání účastníků ve věcech organizace studia. Přezkoumání náleží děkanovi.

 6. Proděkan pro trvalou formaci řídí činnost pracovníků studijního oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 5 odst. 1 písm. n) až p) a odst. 2 až 3 opatření děkana č. 1/2019, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 5 Proděkan pro vědu

 1. Proděkan pro vědu zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování doktorských studijních programů, zejména v oblasti

    a. 

  ozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,

    b. 

  rozhodování o ukončení studia,

    c. 

  rozhodování o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia,

    d. 

  rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování o přijetí ke studiu, o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a o výjimkách ze zveřejnění rigorózních a disertačních prací,

    e. 

  ociálního zabezpečení studentů,

    f. 

  péče o studenty se speciálními potřebami a o studenty s rodičovskými povinnostmi,

    g. 

  koordinace činnosti garantů doktorských studijních programů a oborových rad.

 2. Proděkan pro vědu je příslušný k vyřizování podání studentů doktorských studijních programů ve věcech organizace studia. Přezkoumání náleží děkanovi.

 3. Proděkan pro vědu vykonává v doktorských studijních programech působnost proděkana pro studium uvedenou v čl. 3 odst. 3.

 4. Proděkan pro vědu spolupracuje v oblastech, jež jsou uvedeny v odstavci 1 až 3, s garanty studijních programů a s oborovými radami.

 5. Proděkan pro vědu dále zastupuje děkana zejména v úkonech nezbytných k řádnému zajištění

    a. 

  činnosti vědecké rady,

    b. 

  státní rigorózní zkoušky,

    c. 

  agendy post-doců,

    d. 

  cen udělovaných akademickým a vědeckým pracovníkům,

    e. 

  vědeckopedagogických titulů a vědeckých hodností,

    f. 

  doktorátů honoris causa, titulů hostující profesor, emeritní profesor a titulů udělovaných in memoriam,

    g. 

  publikační činnosti fakulty,

    h. 

  studentských vědeckých projektů.

 6. Proděkan pro vědu spolupracuje s proděkanem pro rozvoj v agendě vědeckých projektů.

 7. Proděkan pro vědu řídí činnost pracovníků vědeckého oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 6 opatření děkana č. 1/2019, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 6 Proděkan pro zahraničí

 1. Proděkan pro zahraničí zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování zahraničních vztahů fakulty, zejména v oblasti

    a. 

  agendy internationalisation at home,

    b. 

  agendy cotutelle, joint a multiple degree,

    c. 

  zahraniční mobility pracovníků fakulty,

    d. 

  mobility zahraničních vědecko-pedagogických pracovníků,

    e. 

  mobility studentů v rámci programů Evropské unie, grantů a projektů,

    f. 

  cizojazyčných studijních předmětů a akreditovaných studijních programů,

    g. 

  mezinárodních smluv a dohod,

    h. 

  propagace fakulty v zahraničí,

    i. 

  rozvoje vztahů fakulty se zahraničním a spolupráce se zahraničními fakultami a institucemi,

    j. 

  komunikace fakulty se zahraničním.

 2. Proděkan pro zahraničí spolupracuje s proděkanem pro rozvoj a s proděkanem pro vědu v agendách se zahraničním přesahem.

 3. Proděkan pro zahraničí řídí činnost pracovníků zahraničního oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 7 opatření děkana č. 1/2019, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 7 Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

 1. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování rozvoje a vnějších vztahů fakulty, zejména v oblasti

    a. 

  koncepce rozvoje fakulty,

    b. 

  vnitřní a vnější evaluace fakulty,

    c. 

  přípravy dlouhodobého-strategického záměru fakulty, jeho každoroční aktualizace a hodnocení jeho realizace,

    d. 

  vědeckých a rozvojových projektů,

    e. 

  komunikace v rámci fakulty,

    f. 

  styku fakulty s médii, její propagace a prezentace,

    g. 

  vztahů fakulty s alumni,

    h. 

  fundraisingu, sponzoringu, donátorství.

 2. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy řídí činnost pracovníků oddělení rozvoje a vnějších vztahů v rozsahu uvedeném v čl. 4 opatření děkana č. 1/2019, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se opatření děkana č. 2/2018, Působnost proděkanů.

 2. Toto opatření bylo projednáno akademickým senátem fakulty dne 30. ledna 2019.

 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 4. února 2019.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 2/2019 Působnost proděkanů ve formátu *pdf ke stažení zde.
Poslední změna: 8. únor 2019 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám