Opatření děkana č. 17/2019 Principy financování kurzů CŽV/U3V

V Praze dne 25. září 2019

UKKTF/271634/2019

Opatření děkana č. 17/2019

Principy financování kurzů CŽV/U3V


Za účelem vyšší předvídatelnosti a transparentnosti ve způsobu financování CŽV/U3V stanovím tyto principy:


Čl. 1

 1. Pro potřeby tohoto dokumentu se míní

    a. 

  pojmem „kurz“ jednotlivý program CŽV/U3V uskutečňovaný fakultou;

    b. 

  pojmem „kontaktní hodina“ čas přímé výuky v obvyklém rozsahu 45 minut;

    c. 

  pojmem „účastník“ osoba, jež se přihlásila ke studiu kurzu a zaplatila poplatek za kurz;

    d. 

  pojmem „garant“ osoba, jež vytváří koncepci kurzu a garantuje jeho kvalitu;

    e. 

  pojmem „vyučující“ osoba, jež fakticky vyučuje a připravuje odpovídající výukové podklady, ať už se to týká části kontaktních hodin nebo jejich celku,

    f. 

  přičemž platí, že garant a vyučující může být osoba totožná, avšak z hlediska plánu příjmů a výdajů se příslušné odměny sčítají.

 2. Kurzy jsou realizovány v souladu s posláním fakulty a jejími zájmy.


Čl. 2

 1. Pro kurz je při jeho vypsání sestaven dílčí plán příjmů a výdajů, který je potvrzen nejpozději k prvnímu dni realizace kurzu.

 2. Jde-li o kurz CŽV/U3V, který je identický s předměty akreditované výuky:

  Minimální počet účastníků: není stanoven.

  Obvyklý rozsah kontaktních hodin: dle rozvrhu akreditované výuky.

  Běžná sazba za kurz: 500,- Kč/semestr.

  Odměna vyučujícího za jednotlivého účastníka: 50,- Kč.

 3. Jde-li o kurz CŽV/U3V, který je uskutečňován odděleně od předmětů akreditované výuky, avšak s oborovým zaměřením, jež odpovídá akreditovaným studijním programům:

  Minimální počet účastníků: 10.

  Minimální rozsah kontaktních hodin: 10/semestr.

  Obvyklá sazba za kurz: 800,- Kč.

  Odměna garanta: 15% z vybrané částky u nového kurzu, 8% u opakovaného kurzu.

  Odměna vyučujícího za jednotlivou kontaktní hodinu: 250,- Kč (do 20 účastníků) + 50,- Kč za každých dalších 10 účastníků, a to nejvýše do 500,- Kč celkem; do takto stanovené částky je započtena i odměna za čas věnovaný přípravě na výuku.

 4. Kurz CŽV/U3V, který neodpovídá akreditovaným studijním programům, včetně plánu příjmů a výdajů, schvaluje děkan nebo příslušný proděkan.


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky stanoví v odůvodněných případech děkan nebo příslušný proděkan.

 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. října 2019. Na kurzy vypsané před tímto datem se aplikuje přiměřeně.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan
Opatření děkana č. 17/2019 Principy financování kurzů CŽV/U3V ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 2. říjen 2019 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám