Opatření děkana č. 7/2019 Ediční činnost

V Praze dne 18. února

UKKTF/42534/2019


Opatření děkana č. 7/2019

Ediční činnost


V souladu s čl. 7 odst. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) a Opatřením rektora č. 17/2018, Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na Univerzitě Karlově stanovím následující pravidla pro ediční činnost fakulty a pro zajištění práva výkonu autorských majetkových práv k zaměstnaneckému dílu:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Fakulta vydává periodické i neperiodické publikace. Zřizuje ediční řady.

 2. V tomto opatření je

    a. 

  pojmem „zaměstnavatel“ označována univerzita,

    b. 

  pojmem „zaměstnanec“ označován ten, kdo uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem na fakultě,

    c. 

  pojmem „autor“ označován zaměstnanec, který dílo vytvořil, tvůrčím způsobem vybral nebo uspořádal (§ 5 až 8 autorského zákona),

    d. 

  pojmem „dílo“ označováno autorské dílo (§ 2 a 3 autorského zákona),

    e. 

  pojmem „zaměstnanecké dílo“ (§ 58 autorského zákona) označováno dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu (pracovní poměr nebo vztah založený dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti) a do doby vytvoření autorského díla nebyl sjednán mezi autorem a zaměstnavatelem režim odchylný. Za zaměstnanecká díla se považují též díla vytvořená na objednávku, půjde-li o počítačový program, databázi a kartografické dílo, které není kolektivním dílem. Zaměstnaneckým dílem je též dílo vzniklé plněním povinností ze vztahu mezi členy orgánů právnické osoby a danou právnickou osobou.


Čl. 2 Ediční plán

 1. Do edičního plánu jsou zařazována všechna zaměstnanecká díla, jež odpovídají definici odborné knihy (dle Definice druhů výsledků VaVaI), studentské kvalifikační práce odpovídající téže definici, a učební texty, jež mají být vydány tiskem.

 2. Do edičního plánu jsou zařazovány periodické publikace fakulty. Vedoucí redaktor postupuje stejně jako autor v odstavci 3 až 4.

 3. Autor předkládá žádost o zařazení díla do edičního plánu stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu. Přílohou žádosti je stručná anotace díla, rukopis díla včetně příloh, recenzní posudky a případné vyjádření autora k recenzním posudkům. V odůvodněných případech může být předložena pouze obsáhlejší anotace díla.

 4. Autor musí specifikovat zdroj, z něhož bude vydání díla financováno. Jde-li o dílo, které má být vydáno z prostředků dotace na vědecký projekt, jehož je autor řešitelem, uvede také částku, jež je pro tento účel ve schváleném rozpočtu projektu vyhrazena. Není-li financování díla zajištěno dotací na vědecký projekt, předkládá autor žádost o přidělení prostředků z rozpočtu fakulty; pokud je takové dílo do edičního plánu zařazeno, musí být stanoven přesnější zdroj finanční podpory.

 5. Autor může předložit žádost o zařazení díla do edičních řad, které zřizuje fakulta a které vydává u příslušných nakladatelství. Chce-li autor své dílo vydat mimo tyto ediční řady, musí specifikovat příslušné nakladatelství a doložit, že je připraveno jeho dílo vydat.

 6. Hlavními kritérii, kterými se řídí zařazování díla do edičního plánu, jsou: odborná úroveň díla, vědecký či pedagogický význam díla, přínos díla pro rozvoj fakulty, finanční zajištění.

 7. Ediční plán schvaluje děkan.


Čl. 3 Ediční komise fakulty

 1. Ediční komise fakulty (dále jen „komise“) je poradní orgán děkana ve věcech ediční činnosti fakulty. Komise koordinuje vydávání periodických i neperiodických publikací fakulty, vypracovává návrh edičního plánu fakulty, zajišťuje právo výkonu autorských majetkových práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu.

 2. Komise projevuje vůli usnesením. Komise je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně hlasováním vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. V odůvodněných případech, zejména pro naléhavost řešené otázky, může být usnesení přijato per rollam.

 3. Usnesení komise má doporučující charakter. Rozhodnutí náleží děkanovi.

 4. Předsedu komise, který koordinuje její činnost, jmenuje děkan. Členy komise jsou tajemník a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy. Další členy komise jmenuje děkan. V komisi musí být zastoupeny všechny katedry.

 5. Řádné funkční období členů komise činí dva roky. Funkci člena komise může tatáž osoba vykonávat opakovaně.

 6. Administrativní zajištění činnosti komise vykonává vědecké oddělení fakulty.

 7. Předseda komise svolává její zasedání podle potřeby, nejméně však jednou za akademický rok. Zasedání komise musí být svoláno také tehdy, dá-li k tomu podnět děkan nebo nadpoloviční většina členů komise.


Čl. 4 Zaměstnanecké dílo

 1. Zaměstnavatel vykonává veškerá autorská majetková práva (§ 12 a násl. autorského zákona) k zaměstnaneckému dílu od vytvoření zaměstnaneckého díla autorem a vzniku autorských práv k takovému dílu. Obsahově právo výkonu autorských majetkových práv zaměstnavatelem znamená, že výlučně zaměstnavatel sám může zaměstnanecké dílo užít a udělovat licence k užití zaměstnaneckého díla třetím osobám, vybírat odměny za poskytnutí licence k užití zaměstnaneckého díla či odměny za užití zaměstnaneckého díla, apod. Autor nemůže sám zaměstnanecké dílo užít, ani svým jménem poskytovat licence k užití autorského díla třetím osobám, ledaže by bylo sjednáno před vytvořením zaměstnaneckého díla jinak. Zaměstnavatel může právo výkonu autorských majetkových práv k zaměstnaneckému dílu postoupit třetí osobě jen se svolením autora.

 2. Osobnostní práva autora (§ 11 autorského zákona) k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává-li však zaměstnavatel autorská majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Jméno zaměstnavatele je uváděno zejména v copyrightové výhradě (©, jméno zaměstnavatele, rok zveřejnění díla). Současně se uvádí jméno autora zaměstnaneckého díla, je-li to obvyklé, jak je tomu u akademických pracovníků – autorů vědeckých a odborných děl. Dále platí, že není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní vztah k zaměstnavateli skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i pro případ, že budou existovat důvodné obavy, že zaměstnanec dílo nedokončí řádně nebo včas v souladu s potřebami zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen nabídnout provedení veškerých zpracování, úprav a jiných změn zaměstnaneckého díla, spojení zaměstnaneckého díla s jinými díly či prvky, uspořádání díla do souboru atd. vždy přednostně zaměstnanci coby autorovi takového díla; pouze v případě, kdy zaměstnanec odmítne uvedené činnosti provést, je zaměstnavatel oprávněn nechat je provést jinými osobami.

 3. Otázka vzniku režimu zaměstnaneckého díla musí být posuzována zvlášť v každém konkrétním případě s přihlédnutím ke všem okolnostem vzniku autorského díla. Zejména bude tedy posouzeno, zda je takové autorské dílo výsledkem a důsledkem plnění konkrétních pracovních povinností k zaměstnavateli, které jednak musí být zřejmé z vymezení druhu práce, resp. konkrétní pracovní náplně, jednak z konkrétních okolností (např. vytvoření daného díla bylo předmětem konkrétního pracovního úkolu vymezeného typicky vedoucím zaměstnancem).


Čl. 5 Zajištění práva výkonu autorských majetkových práv k zaměstnaneckému dílu

 1. Právo výkonu autorských majetkových práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu zajišťuje ediční komise fakulty.

 2. Právo výkonu autorských majetkových práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu může zajišťovat přímo autor na základě zvláštního oprávnění uděleného zaměstnavatelem, kterým může být buď poskytnutí licence autorovi s právem poskytovat podlicence nebo zástupčí oprávnění podle tohoto opatření či jiné oprávnění (např. plná moc); v tomto případě fakulta určí podmínky tohoto výkonu práva včetně možnosti poskytovat licence a uzavírat licenční smlouvy autorem v zastoupení fakulty, resp. zaměstnavatele.

 3. Zaměstnanec, který je autorem či jedná jménem kolektivu autorů slovesného autorského díla coby díla zaměstnaneckého jako je vědecký či odborný článek (příspěvek), k němuž zaměstnavatel vykonává autorská majetková práva, zastupuje zaměstnavatele při poskytování bezúplatných licencí k nekomerčnímu užití takového zaměstnaneckého díla, jakým je pro účely tohoto opatření užití v periodické či neperiodické publikaci.

 4. Při jednání jménem zaměstnavatele podle odstavce 2 a 3 je autor povinen dbát zájmů zaměstnavatele a svých povinností vyplývajících z dalších vnitřních předpisů univerzity či fakulty, a to zejména těch, které upravují evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti, případně jiných závazků univerzity založených zejména smlouvami o finanční podpoře či jim obdobnými. Při jednání jménem zaměstnavatele podle odstavce 2 a 3 nesmí autor zneužít svého postavení k získání osobního prospěchu.
Čl. 6 Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení tohoto opatření se pro díla, jejichž vydávání bylo zahájeno před 18. únorem 2019, použijí přiměřeně.

 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 18. února 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 7/2019 Ediční činnost *pdf ke stažení zde.Poslední změna: 20. únor 2019 16:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám