Opatření děkana č. 15/2019 Výše doktorandského stipendia 2019-20

V Praze dne 25. září 2019

UKKTF/271612/2019

Opatření děkana č. 15/2019

Výše doktorandského stipendia platná v akademickém roce 2019/2020


V souladu s čl. 12 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a s čl. 9 Pravidel pro přiznání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím pro akad. rok 2019/2020 výši doktorandského stipendia takto:


čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Doktorandské stipendium je přiznáno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia.

 2. Výše doktorandského stipendia činí 10.500 Kč.


čl. 2 Navýšení a snížení stipendia

 1. Počínaje druhým ročníkem se může výše doktorandského stipendia navýšit o prémii, která vychází ze součtu bodů navržených školitelem a schválených oborovou radou při pravidelném hodnocení plnění individuálního studijního plánu 1), nejvýše však v úhrnu o 3.000 Kč měsíčně. 2)

 2. Výše prémie bude pro akad. rok 2019/2020 pro každého doktoranda stanovena na základě počtu bodů získaných v souladu s Přílohou č. 1 tohoto opatření.

 3. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce doktorandské stipendium stanovené podle čl. 1 odst. 2 tohoto opatření navyšuje o 2.000 Kč měsíčně.

 4. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje splnění individuálního studijního plánu 3) a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.

 5. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje, že student nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu 4), může děkan na návrh oborové rady studentovi doktorandské stipendium na další akademický rok přiznat v nižší výši nebo již přiznané stipendium snížit, a to až o 50 %. Počet procent, o něž je studentovi doktorandské stipendium sníženo, odpovídá procentuálnímu vyjádření nesplněných povinností, přičemž platí, že počet všech studijních povinností v daném akademickém roce tvoří ve všech doktorských studijních programech vždy 100%.

 6. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje, že student nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu 5), děkan rozhodne o odnětí stipendia.


čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Doktorandské stipendium je vypláceno zpětně. 6)

 2. Akademický senát fakulty se k výši doktorandského stipendia vyjádřil dne 25. září 2019.

 3. Zrušuje se Opatření děkana č. 26/2018, Výše doktorandského stipendia platná v akademickém roce 2018/2019.

 4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. října 2019.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


_____________________________

1) Čl. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

2) Čl. 9 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

3) Čl. 10 odst. 8 písm. a) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

4) Čl. 10 odst. 8 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

5) Čl. 10 odst. 8 písm. c) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

6) Čl. 3 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.
Příloha č. 1 – Bodové hodnocení plnění individuálního studijního plánu

Oborová rada přidělí každému prezenčnímu studentovi doktorského studijního programu, počínaje druhým ročníkem, body, jimiž zhodnotí způsob, kterým naplnil v předcházejícím akademickém roce níže uvedená kritéria. Přihlíží k návrhu školitele. Ten vyplní níže uvedenou tabulku podle svého nejlepšího svědomí, s vědomím, že je třeba klást na studenty vysoké nároky.


Student/ka:


Studijní obor:


Disertační práce

(za každé dílčí kritérium max. 2 b., celkem max. 8 b.)


Zhodnocení postupu ve zpracování disertační práce za daný rok (podle dotazníku vyplněného školitelem).


Pravidelnost konzultací a dodržení časového harmonogramu:


Postup v heuristice pramenů a literatury:


Postup v postavení a upřesnění problému, vědecké otázky, výzkumné metody:


Kvalita dosažených badatelských výsledků:


Celkem:

Publikace

(3 b. + 1 b. za každou další)


Publikace uplatněná do tisku (výjimečně publikace do tisku nepřijatá, ale doporučená k vydání školitelem).


Specifikace publikace/publikací:


Celkem:

Granty

(2 b. řešitel, 1 b. spoluřešitel)


Úspěšná žádost o přidělení vlastního grantu a/nebo role spoluřešitele (platí i v případě pokračující práce na grantu v každém roce řešení projektu).


Specifikace grantu/grantů:


Celkem:

Konference

(2 b. + 1 b. za každou další aktivní účast)


Pouze aktivní účast na konferenci.


Specifikace konference/konferencí:


Celkem:

Zahraniční pobyty

(3 b.)


Stáž v délce minimálně 1 semestru (případně v úhrné délce odpovídající minimálně 1 semestru).


Specifikace pobytu/pobytů:


Celkem:

Další vědecká činnost

(0–2 b.)


Nutno specifikovat a vyhodnotit.


Celkem:

Rozhodnutí OR:Opatření děkana č. 15/2019 Výše doktorandského stipendia platná v akademickém roce 2019/2020 vč. přílohy ve formátu *pdf ke stažení zde.
Poslední změna: 2. říjen 2019 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám