Opatření děkana č. 6/2019 Komise pro etiku ve výzkumu

V Praze dne 18. února 2019

UKKTF/42518/2019


Opatření děkana č. 6/2019

Komise pro etiku ve výzkumu


K provedení Opatření rektora č. 74/2017, Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy, na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Komise pro etiku ve výzkumu (dále jen „komise“) je poradní orgán děkana, který z etického hlediska posuzuje cíle, postupy a nástroje výzkumu, dostatečnost předpokládané informovanosti účastníků výzkumu a opatření pro ochranu jejich práv. Komise neposuzuje právní souvislosti a důsledky výzkumu a nenese za ně zodpovědnost.

 2. Předmětem etického posouzení jsou návrhy projektů VaVaI, získané projekty VaVaI nebo studentské kvalifikační práce, jejichž navrhovateli, řešiteli, spoluřešiteli nebo koordinátory (dále jen „řešitel“) jsou budoucí zaměstnanci, zaměstnanci a studenti fakulty a u nichž pro etické posouzení existuje relevantní důvod.

 3. Za relevantní důvod je považována situace, kdy je etické posouzení vyžadováno právními předpisy, poskytovatelem finanční podpory, hlavním řešitelem spoluřešeného projektu, vydavatelem odborné publikace, a situace, kdy o etických aspektech výzkumu vznikne pochybnost mezi členy akademické obce fakulty, členy fakultní oborové rady doktorského studia nebo členy vědecké rady fakulty.

 4. Komise plní další úkoly, které jí uloží děkan.

 5. Činnost komise vychází z hodnot a předpisů uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) Statutu fakulty, z principů vyjádřených ve Statutu Univerzity Karlovy, zejména jeho preambule, z Etického kodexu Univerzity Karlovy, zejména jeho preambule, a z dalších závazných předpisů a dokumentů upravujících etiku výzkumu.


Čl. 2 Složení a jednání komise

 1. Předsedou komise je děkan. Místopředsedou komise je proděkan pro vědu. Členy komise jsou vedoucí kateder a garanti studijních programů; pokud se studijní program člení dle typu na bakalářský, magisterský a doktorský, je členem komise garant nejvyššího z nich.

 2. Funkční období členů komise je identické s obdobím, po které zastávají jednu z funkcí uvedených v odstavci 1. Děkan může člena komise odvolat a jmenovat na jeho místo jiného člena akademické obce.

 3. V případě, že se některý z členů komise účastní posuzovaného projektu nebo by mohl mít jiný zájem na výsledku posouzení daného projektu, je povinen o této skutečnosti informovat ostatní členy komise a neúčastnit se posuzování daného projektu.

 4. Komise je oprávněna pozvat na své zasedání řešitele projektu za účelem doplnění informací nezbytných k posouzení žádosti nebo ho vyzvat k doplnění informací jiným způsobem. V odůvodněných případech může komise požádat o doplňující informace nebo o vyjádření i jinou osobu, která není členem komise, je-li to s ohledem na specifika posuzovaného projektu potřebné.

 5. Komise jedná na základě žádosti, kterou jí předkládá řešitel. Žádost obsahuje souhrnnou informaci o projektu a výčet rizik a přínosů vzniklých v souvislosti s jeho řešením. Součástí žádosti je předpokládaná podoba informací o projektu pro účastníky výzkumu a formuláře tzv. informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů.

 6. Žádost je předkládána nejméně 3 týdny před termínem, v němž musí být etické posouzení vydáno. Posudek nelze získat v průběhu řešení projektu nebo po něm.

 7. Komise projevuje vůli usnesením. Komise je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně hlasováním vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. V odůvodněných případech, zejména pro naléhavost řešené otázky, může být usnesení přijato per rollam.

 8. Na základě usnesení je řešiteli vydáno písemné stanovisko komise, jež zpravidla konstatuje, že:

    a. 

  Komise o žádosti nerozhodla, neboť neměla k dispozici všechny údaje nezbytné pro posouzení etických aspektů projektu.

    b. 

  Komise hodnotí projekt kladně, neboť v projektu neshledala skutečnosti, jež jsou v rozporu s etickými normami výzkumu.

    c. 

  Komise hodnotí projekt záporně, neboť v projektu shledala skutečnosti, jež jsou v rozporu s etickými normami výzkumu.

    d. 

  Komise hodnotí projekt podmínečně kladně, neboť v projektu sice neshledala skutečnosti, jež jsou v rozporu s etickými normami výzkumu, má však za nezbytné, aby byly některé aspekty projektu doplněny či přepracovány.


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 18. února 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 6/2019 Komise pro etiku ve výzkumu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 20. únor 2019 16:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám