Opatření děkana č. 13/2019 Evidence pracovní doby

  V Praze dne 11. června 2019

  UKKTF/151011/2019

  Opatření děkana č. 13/2019

  Evidence pracovní doby


  K provedení § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) a § 70a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění stanovím následující pravidla evidence pracovní doby na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy:


  Čl. 1 Úvodní ustanovení

  1. Pojmem „zaměstnavatel“ je v tomto opatření označována Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

  2. Pojmem „zaměstnanec“ je v tomto opatření označován zaměstnanec univerzity, který je v pracovním poměru vůči fakultě.

  3. Pojmem „pracovní doba“ je v tomto opatření označována doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele (1), tedy

     a. 

   odpracovaná směna (2), práce přesčas (3), noční práce (4),

     b. 

   pracovní pohotovost, kterou zaměstnanec držel (5).


  Čl. 2 Základní ustanovení

  1. Při pracovnímu úvazku ve výši 1,0 činí délka stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně (6). Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, jež se nezapočítává do pracovní doby (7).

  2. U zaměstnance, který je zaměstnán jako akademický pracovník, lektor a vědecký pracovník, je pracovní doba rozvržena rovnoměrně a individuálně (8).

  3. U ostatních zaměstnanců zařazených na děkanátu, na katedrách a v účelových zařízeních je pracovní doba rozvržena rovnoměrně na pět pracovních dní v týdnu, s pružným rozvržením pracovní doby vyjma zákonem stanovené výjimky. Základní pracovní doba je stanovena od 9.00 do 14.00 hodin. Volitelná pracovní doba je stanovena od 7.00 do 20.00 hodin, přičemž celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin (9).

  4. Práce v sobotu je přípustná pouze tehdy, pokud ji uloží zaměstnavatel. Za dobu práce v sobotu přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10% průměrného výdělku (10).


  Čl. 3 Způsob evidence

  1. Akademičtí pracovníci vykonávají v pracovní době (a) přímou pedagogickou činnost, (b) práce související s přímou pedagogickou činností, (c) vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademický pracovník a lektor je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel. Zaměstnavatel eviduje jen tu část pracovní doby, kterou sám rozvrhuje (11).

  2. Akademický pracovník a lektor poskytuje zaměstnavateli součinnost při evidenci pracovní doby tím, že nejpozději druhý pracovní den následující po ukončení kalendářního měsíce elektronicky předkládá vedoucímu pracovníkovi zprávu o reálném průběhu výkonu práce.

  3. Vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci (čl. 2 odst. 3) poskytují zaměstnavateli součinnost při evidenci pracovní doby tím, že nejpozději druhý pracovní den následující po ukončení kalendářního měsíce elektronicky předkládají vedoucímu pracovníkovi na předepsaném formuláři zprávu o reálném průběhu výkonu práce v každém pracovním dni.

  4. Nejpozději třetí pracovní den následující po ukončení kalendářního měsíce předkládá vedoucí pracovník zprávy uvedené v odstavci 2 nebo 3 na Ekonomické oddělení a stvrdí přitom měsíční výkaz práce zaměstnanců zařazených na jím vedené organizační součásti fakulty.

  5. Ostatní zaměstnanci (čl. 2 odst. 3) evidují v předepsaném formuláři rovněž docházku na místo výkonu práce, pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak.


  Čl. 4 Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se Opatření děkana č. 23/2018, Evidence pracovní doby.

  2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. července 2019


  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

  děkan


  ________________________________________________________________________________

  1) § 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

  2) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.

  3) § 78 odst. 1 písm. i) a § 93 zákoníku práce.

  4) § 78 odst. 1 písm. j) a § 94 zákoníku práce.

  5) § 78 odst. 1 písm. h) a § 95 zákoníku práce.

  6 § 79 odst. 1 zákoníku práce.

  7) § 88 zákoníku práce.

  8) § 78 odst. 1 písm. l) zákoníku práce; Kolektivní smlouva Univerzity Karlovy III, B, 1 a 3; Příloha č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

  9) § 78 odst. 1 písm. l) a § 85 zákoníku práce; Příloha č. 4 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

  10) § 118 odst. 1 zákoníku práce; Kolektivní smlouva Univerzity Karlovy III, B, 9.

  11) § 70a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.


  Opatření děkana č. 13/2019 Evidence pracovní doby ve formátu *pdf ke stažení zde.
  Poslední změna: 11. červen 2019 16:35 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám